TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 87852962/604/3020298
Konu: 2015 Yılı Mali Destek Programları
Teknik Yardım Masaları
19/03/2015
........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 17/03/2015 tarihli ve 277 sayılı
''2015 Yılı Mali Destek Programları Teknik Yardım Masaları '' ile ilgili yazıları ekte
gönderilmiş olup;
Gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Eki
: Yazı Örneği 2 Sayfa
Dağıtım: Tüm Okul Müdürlüklerine
Kaymakamlık Binası 1.Kat
[email protected]
A.Bilgi İçin:A.BAĞIŞLAR
Unvanı:Memur
Tel:03264131056/1076
Fax:03264133702
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3e3a-fd5d-3b24-b4cb-4df1 kodu ile teyit edilebilir.
....--- ..-..----.--·~' : .~.
x
•
\,;
~;-~~ :.,:~ ~~~'
..
'''...
,.
'w"'~t....................._~
,
..............
--- .. --
.,..
-.._
"""""""'
"" .. """" ~~.l\ijNpIIi"'2Ili"l!<l<f'"~~~po;~:.iI!III
_..
~.
';;'
!
~I
l:C..<.:QOguAkdeniz
Kalkmma
Aj~nst
...'
~
. •
.~
. .,
."
~ ...
y.
•
<
'
,
T.c.
noot: AKDENiz
KALKINMA AJANSI
G~nel Sekreterlik
Sayi
5~6~3S73-G02.99-277
KOIllI
2015 Yih Mali Destek Programlan
17.103/2015
.Teknik Yardim Masalan
n.otu MAKA~fA
Dogu AJ"deniz Kalkinma Ajansmm "2015 Y 111 Turizm Altyapisuun Gelistirilmesi Kucuk
Oll1ekli Altyapi Mali Destek Programi (TZKAr..fU) ve 2015 Ylll Tw-izmin Gelistirilmesi r..fali
Destek Progranu (TZKOBi)" kapsaminda, potansiyel basvuru sahiplerinirr mevcut proje
hazirhklanna iliskin sorulanni cevaplamak ve evrak kontrols yaprnak amacryla, saat 09:00-17:00
arasmda Hatay ilinde 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Ajans merkezinde ve 25 Mart 2015 tarihinde
Iskenderun Kaymakamhgr'nda;
Kahramanmaras
ilind e 25-26 Mart 2015 tarihlerinde
Kahramanmaras Yatmm Destek Ofisinde ve 27 Mart 2015 tarihinde Elbistan Kaymakamligr'nda ve
Osmaniye ilinde 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Osmaniye Yatmm Destek Ofisinde teknik yardim
masalan olusturulacaknr
Program kapsammda proje haztrligi icinde olan kamu kurum ve kuruluslannin, sivil toplum
kuruluslanmn (STK) ve uzd sektur h_-wulu~lmU1m
(KOBi) bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve
geregini arz ederim.
OnurYILDIZ
Gene! Sekreter
D.'V3-ITIM:
Gt:r<::gi:
Bilgi'
- Hatay Valihgul<::
- Hatay Yatll'l1l1Destt:k Oflsi
- K.ahralllruunara~Valiligine
- KahraJllarUllara~Yatmm Destek Ot'isi
- (ISlllffillyt:Valihgult:
- OS111aJuyeYatll'lm Destek Oflsi
- Haray Kaymakrunhklan
- KaluamalUl1clra~Kaymakamhklffi'iiGrup)
- Osm;miye Kaymakamhklan
- Hatay Bdt:<iqt: Ba~kal1liklffil
- Ka}mullruullar~ Bdediye Ba~kanhklan
- Osmalllyt: Bdt:diye Ba~kallhkhu IiG11lp)
- Antakya Ticaret ve Srulayi Odasma
Ach'es, Yavuz Sultan Sehm Cad Birillci Tabakham: Sk No20 mltah.)'a!
HATAY 31050
Telefan +90 (326) 225 14 15
Faks +90 (326) 225 1452
Elek"t10IukAg http://ww\v,dogakag0v.u
5070 .aylll Elektroluk imza Kanullu'na
-'--~lJIak.a.R.oy....tt6.~Q[g!l.~I.Ir~indell
ibrahuu [email protected],u'
UyglUI
darak Gilvenli Elektronik I!llZd ile UJetihlll~tir
4BLA-LlUB-DGVU kodu ile yapllabilir.
---.......- --._ - ..
_
..... -
.....
·':,~':.~~~e"Q~)jjf':.
~~~g~Z
K~~I{lnm~~ja~~l'
Y",
, '~"'.
'( /:
"
,
~
-">
. ''IR~13,(Hahl~'~
.. K:abnlmannmrtl~. Osmaniye)
llOGAKA
,
- Iskenderun Ticaret ve Sanayi Odasi
- Dortyo] Ticaret ve SenayiOdasma
- Erzin Ticaret ve Sanayi Odasi
- Kmkhan Ticaret ve Sanayi Odasi
- Reyhanh Ticaret ve Sanayi Odasina
- Kahramanmaras Ticaret ve Sanayi Odasma
- Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasr
- Af~lIlTicaret ve Sanayi Odasina
- Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasma
- Kadirli Ticaret ve Sanayi Odasi
_-._._-_
..
_-------------_
..
_---
....
Adres Yavuz Sultan Se11111
Cad. Biriuci Tabakhane Sk. No 20 Antakya .'
HATAY31050
Telefan +90 (326) 225 1415
Eleh.ilOlUk
Ag
Faks +90 (326) 225 1452
http://www.dogakagov.t:[email protected]
507Q sayih Elektroiuk lmza Kanunu'na llygllll olarak Guvenli Elektronik Imza ile uretihnistn
Evrak teyidi https: /lebys.dogaka.gov.tl'iSol'gu
adresilldeIl4BL-\-L2UB-DGVU
kodu ile yapilabilir .
1'
2 ,~
Download

2015 Yılı Mali Destek Programları Teknik Yardım Masaları