T.C.
SAGLIK BAKANLIEI
TURK|YE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifli Cenel Sekreterlifi
RADARLI YANA KAYAR KAPI TEKNiK $ARTNAMESi
A)
MEKAN|ZTUA
-Dcmotor|uvesessizgaIrgmaoze|lifinesahipo|maIrdrr.
- Enerji verildifinde galrSma mesafelerini kendilifinden ayarlayabilirolmalrdrr'
-
Ayarlanan agrk kalma sriresi 0-60 sn arastnda olmalrdrr.
Ayarlanan gece aqrk kalma stiresi 0-99 sn arastnda olmalrdrr'
Kaprlarrn agrlma hrzr kapanma hrztna gore daha hrzlr olmaltdtr.
ve voltaj defigmelerine kargr t % L0
QahSma gerilimi 220vAC, 50 Hz olmalr
gostermelidir. En gok 130 VA grig gekmelidir'
Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar el ile agrlabilmelidir'
olmalrdlr'
Srkrgma Emniyeti Sistemine sahip olmalt ve hassasiyeti ayarlanabilir
+
kg' olmalrdrr'
eift kanat sistem igin tagrma kapasitesi I2O 120
olmalrdrr.
kg.
Tek kanat sistem igin taSrma kapasitesi 150
tolerans
frenleme htzr ayarlanabilir olmalrdtr'
frenleme ivmesi ayarlanabilir olmaltdtr'
frenleme mesafesi ayarlanabilir olmahdtr'
htzlanma ivmesi ayarlanabilir olmalrdtr
enkoder ile kontrol edilmelidir'(Bu
Sistemin bir boy hareketi, frenleme htzt ve giddeti optik
aza indirmesi dolayrsr ile onemlidir')
ozellik mekanik titremeyi ve olugabilecek grirriltijleri en
"C olmalrdrr'
+
Qalrgma srcaklrfr -15"C 50
tek kanat sistem igin L00 cm/sn gift kanat igin 200 cm'/sn'
Qalrgma strastnda sistemin hrzr
Kaptntn
Kaptntn
Kaptntn
Kaptntn
olmahdrr.
dijital olarak ayarlanabilmelidir'
Mekanizmanrn krsmi agrlma ozelligi olmalr ve bu mesafe
dijital olarak ayarlanabilmelidir'
Mekanizmada eczane agrlma ozellifi olmalr ve bu mesafe
Ayarlanabilir frenleme hrzr 5 - 20 cm/sn. arastnda olmaltdtr'
raydan gtkmastnt onleyecek tigtekerli tekerlek ta5tytctst
Qarpma sonucu hareketli kaprlartn
sistemine sahiP olmaltdtr'
olan ve hareketli kanatlartn Uzerine asrldl$t
Kaptntn hareketi, kaptnrn List ktsmtna yerlegtirilmig
ve sessiz bir galrgmaYr temin edecek
ozel bir elektromekanik tahrik mekanizmast vasttastyla
qekilde olacakttr.
motor, redakt6r, avara digli, lastik digli kayt5'
Erektromekanik mekanizmaya besreme rinitesi, Dc
kontrol kartr ve tsrl koruyucu sistemi dAhil olacakttr'
gorrin0mtinde veya eloksallr altiminyum kapaklar
Mekanizma orijinal ithal on ve yan dofal
igerisinde muhafazaya altnmtg olacakttr'
galrSmayt
yi'izeyi i9 bukey ve uzun gallSma omrtinu ve sessiz
Tagryrcr 3 adet tekerle$in raya temas
,.iluytn plastik esaslt bir malzeme ile kaph olacakttr'
ile
profirden ba[rmsrz ormarr ve sesi engellemek amacr
Tekerrekrerin yurudi.jEi..i ray ana ta$ryrcr
altrnda lastik conta bulunmalrdrr'
Yan kapaklar estetik agtstndan plastik olmalt
fazla agrlabilmeli ve iqeriye herhangi
Mekanizma ust mente5e rastifi sayesinde L20 dereceden
bir toz ve su geqigini engellemelidir'
\q
D-r
+
LJ
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TURKiYE KAMU HASTANELER| KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifi
Bursa AErz ve DiS
S
Merkezi
gegecektir. Radarlar dr5 hava
Kapr igten ve dt5tan birer adet mikrodalga radar ile harekete
olacak;
gartlarrndan etkilenmeyecek; algrlama meiafesi ayarlarr kontrol edilerek defiStirilebilir
ve tekerlekli sandalyeler,
hem canlr hem de cansrz nesnelerin (bagaj, alrg-verig arabalart, sedye
algrlamayacakttr'
vb.) hareketini algrlayacak; kaprnrn onrinde hareketsiz duran kiSileri
ge9i5
kontrol sistemi (Access)
Sistemin, her iki ydnde radar, el ve diz butonu, uzaktan kumanda,
yaklagrm tesirli (proximity) kart ve tag ile galrgmaya uy8un
kontrol sistemleri, gifreli buton,
olmalrdtr,
arastnda kapr kapatma, gece
Sistemin dijital fonksiyon segme anahtarr olmalrdrr. Bu fonksiyonlar
aqtlma, iki radarrn komutuyla
fonksiyonu, tek radarrn komutuyla aqtlma, iki radarrn komutuyla
kapr aqma programlart yer alacakttr'
krgrn krsmi agtlma, tek radarrn komutuyla krSrn krsmi agtlma,
Fonksiyon segme anahtarr 4 kablo ile kolay montajlanabilmelidir.
Sistemde gece gahgma fonksiyonlarr segilebilmelidir'
kilit sistemi bulunmalt, istenilen
opsiyonel olarak orijinal motordan kilitlemeli elektromanyetik
hallerde kullanrlabilmelidir.
kanatlara uygulanan kuvveti
Mekanizmada motor freni olmahdrr. Bu ozellik sayesinde motor
algrlar ve aynl nispette bir kuvvet ile kapryr kapattr'
kanatlara 4kg baskr uygulama
Mekanizma rizerinde bulunan motor freni ozellifii sayesinde
girmelidir'
ozellifine sahip olmalr ve bu ozellik bir engel ile devreye
opsiyonel olarak 2xt}Y 1,2 Ah 6zellifiinde akri baflanabilmelidir'
sistem opsiyonel olarak kesintisiz gu9 kaynafrna baplanabilmelidir'
Mekanizma mikroiSlemci kontrollt'i olacakttr'
birimi mekanizmanrn iginde yer
Kapryr agan motor bir DC motoru olacak ve besleme/dofrultmaq
alacakttr,
ve sensor algrlama mesafesi maksimum 600
Bir veya iki gift aktif krzrlotesi fotosel sensoru olacak
cm olmaltdtr.
htztnt, frenleme mesafesini frenleme
MikroiSlemcinin bunyesinde kaptntn genigli[ini, frenleme
bulunacaktrr' Bu ayarlar sonucunda mekanik
enkoder
5iddetini otomatik olarak olgen bir
gerilmeler ve ses en az dtizeye indirilmig olacakttr'
garplSmaya kargr hareket yoni'in0 tersine
Mikroiglemcinin iginde emniyet diizenefi olarak
gegme ozellikleri
ue iapalr kapryr elle tam aqma moduna
Eevirme, otomatik yava5lama haftzast
bulunacakttr.
ire oray
Kontror kartr tamamen rizerinde burunan LCD ekran
bir gekilde
programlanabilir
olmalrdtr.
LCD ekrandan goriilebilmelidir'
Mekanizmadaki herhangi bir artza kontrol kartr rizerindeki
ozeilifiine sahip ormarrdrr. Enger ire kar5rraStrfrnda
Ayarranabiren tork segenefi ire enger tanrma
etmesi safilanmalrdrr'
kaprnrn agrlmasrnr ve engel geqene kadar kontrol
gosterirecektir, Ekranda gosterilecek hususlar
Kontror kartrna yaprran komutrar LCD ekranda
oldu[u' kaptntn agrlmakta oldu[u' kaptntn
elektrik beslemesinin mevcut oldu[u, akrjnun bo5
gorevde
fotoselJen sinyal aldrfr ve enkoderin
kapanmakta oldu[u, durdurma komutu verildi[i,
oldufu konulart olacakttr.
baflanabilmelidir'
Merkeziyangtn alarm sistemi ve htrstz alarm sistemine
tinitesi bulunmalrdrr'
altcr
kumanda ile kontrolri saflayacak radyo
Gerektifinde
Kartlr gegig sistemleri ile uyumlu galrSabilmelidir'
b6rgerer harinde merkezi kontrol sisteminden
Birden fazra kapr seri orarak birbirine ba,ranrp
komut verilebilir altyaprsr olmalrdtr'
ikiadetkaptntnba[|agrmIr9aIr5masroze|lilinino|mastgerekir.^.)'.--
ln
Vl Jt
^l/\
/l( /|
ru
-l-
ntu
LLp
+
LJ
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
rUnriYs KAMU HAsrANELnni rununnu
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifi
Merkezi
Bursa A[tz ve
Akri ile galrgma ayarlarr kontrol kartt tizerinden ayarlanabilmelidir'
Yangtn ihbar sistemleri ile birlikte galr5abilmelidir'
Acil durum giriS ve Erkrg ikazlart olmaltdtr'
-
-Kaprbuttinayarlarttektu5iIeotomatiko|arakyapabiIme|idir.
garpma kapr emniyet
- istenildifi takdirde mekanizmaya acil durumlarda devreye girecek
aksesuart takrlabilmelidir.
en az 63 adet olmalrdtr
Kontrol kartr Uzerinde radyo alrct kartt olmaI ve haftzast
-
-RadyoaltctsistemigtivenlitipRo||ing(at|ayan)kodo|ma|rdtr.
getirilebilmeli'
- Fonksiyon segme anahtat trny"ik bir anahtar kullanrma ozel hale
Sadece
yetkililerin kullantmtna izin vermelidir'
- Mekanizmada hava perdesitakrlabilmesi igin kapr durum grkr5larr olmalrdtr'
.Kontro|kartre|termina|cihazri|eprogram|anabi|iro|ma|ldtr.
.GijvenIitipfotoseImontajrgergek|egtiri|ebiImeIidir'
-MekanizmayayandanbakrldrgrndageniSlik166mm'yi,yrikseklikkapakdShilL55mm'yi
gegmemelidir.
ytjklenici firma TSE hizmet yeterlilik ve lso 9001 belgelerine sahip olmaltdtr'
-
B) ALUM|NYUM DO6RAMA
-cttah
sistem:
hareketli ve sabit kanatlartntr
kaptnrn h^,arzarri
- Otot.tik radarlr-,. r-^^.-,^
.l
etekleri 2 mm, difer profiller ise 1,5 mm
et kalrnhfrndaki altiminyumdan yaprlmr5 olacakttr'
.Krrt|ancamrko|aylrk|adefigtirebi|mekiEingrtaIrsistemo|acakttr.
toz boyalr olacakttr'
- Kapr kanatlarr eloksallrveya istefe gore nni renklerinde elektrostatik
durumda oldu[u zaman arada
- Kanatlan oluSturan profil sisteminde otomatik kapr kapalr
altr frrgalr
burunacak ve hareketri kapr kanatrarrnrn
srzdrrmazrrfr safrayacak krr fitir ve s-rasti$i
olacakttr.
ve
dikmelerde 40 mm' eteklerde 90 mm
Aliiminyum profillerin geniglifi dr5tan bakrldrflnda
derinlifi ise 30 mm olacakttr'
gekilde gegmeli krl fitiller
- Kaprlar kapalryken g{ivenligi saflamak igin dikmeler birbirlerine kancalt
ile srzdrrmazlrklarr saflanmalrdtr'
-A|r,iminyumprofi||erbirbir|erinesacvidasri|emonteedi|ecektir.
- Kaptntn altrnda yon tayin eden polyamid krlavuz bulunacaktrr'
bulunacaktrr'
- 1.8 mm MDF ya da kompakt laminant kullanrlabilecek grta sistemi
-MDFyadakompakt|aminantku|lanr|drfirndahareket|ikanat|ara4mmcamku||anrlangozet|eme
-
-
penceresi YaPrlabilecektir'
yaptlacakttr'
306X269 cm c6o Altiminyum sabit doframa
Kanat boyutlarr tIOx2ZO cm olacakttr'
Aq DF
TURKiYE KAMU HASTANELER| KURUMU
guiru futu Hastaneleri Birlili Genel Sekreterlifi
Bu rsa A[,rz ve Djr !'aglg!-lvlll\9gi
c)
(4 + +) va da L0 mm (s + s) kalrnlr[rnda
kapr kanatlartna 6 mm.(1 .e) ' ?.Tt
takrlabilecektir'
lginOe naylon film bulunan lamine cam
llT
r,r.".lerde
i
-istefeba$|rolaraklaminecamyerinetemperlicamdaku||anrlabi|ecektir.
fitili ile kullanrlabilecektir'
cam veya g mm temperri cam 6zer u
-
4+4 ramine
Qrtasrz sistemrerde
-istefegorecamgeffaf,ftimeveyabronzg6riinrimtindeolacakttr'
yaprlacaktrr'
o
a
tarafrndan
yuka.daki malzemererin iEgili[i, montajr ve nakriyesi.ytiklenici firma
firma tarafindan
her ttirl1i harar, zarar ve ziyan ytiklenici
iglem srrasrnda olugabilecek
gerekli tedbirleri almak
her tiirlii iq grivenli[i konusunda
fiilrlXlfl;l-.lT;srnda a'nmasr gereken
olacaktrr'
O.""ititi yapmak ytiklenici fi rma sorumlulu[unda
LGAKI
Mehme
idariv
Download

Ihaleler/RADARLI KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ