ROTARY MiKROTOM TETNiK $ARTNAMESI
I"TANI: Sa$hk Bakanh$r Ttirkiye Ytiksek ihtisas Efitim ve Aragtmna Hastanesine sarn alnacak
olan Rotary Mikotom Teknik $artnamesidir.
rr. v AZGF, QLTYIJEZ TEKNiK
l,
2,
3,
O
ZnU,ixr,nnt
Cthaz, histoloji, patoloji ve endtistriyel laboratuarlannda rutin ve ara;trma uygulamalar:
igin kullamlabilme ozelliline sahip olmahdrr.
Cihaz orijinal tlretim olmahdu.
Cthaz resinde ve parafinde depolanmrg dokulann inr:e ve hassas kesitleri almada
kullanrlabilir nitelikte olmah, sert ve biiyiik numunelerde dahi iyi kesitler alabilmelidir"
yan motorize olup, numune ilerletme motori:ze, kesit alma iglemi manuel olarak
yaprlabilmelidir.
J. Cihannnumune alma kesit arahlr 0.5-100 pm arasmda ayarlanabilir ve kesim aralklarn
aga[rdaki gibi olmahdrr.
0,5 - 2 mikron arasmt ; 0,5 rnikron artrrrmlarla
2 - I0 mikron araslnl ; 1 mikron art:rrmlarla yapabitmelidir.
6. Cihaz kesit alma iglemi bittikten soffa, rrumune tutucusu yrkan do!.ru donerken geri
gekme (retraksiyon) sistemine sahip olmah veya on/off olarzrk segilebilmelidir, geri gekme
meafesi ayarlanabilir cizellikte olmahdrr.
7. Cihaz motorize olarak numune ilerletmer;i saflamal.drr.
B' Cihazrn trimming (traqlama) kahnhgr 5-300 prm arai;mda geqitli mikron adrmlanyla
ayarlanabilir ozellikte olmahdrr.
9. Crhazrn motorize olarak numune ilerlemr: hrzt900-2100 pm isn. arasmda ayarlanabilmelidir
10. Cthaz "micropro ces sor" kontro lii altrnda o lmahdrr.
11. Kontrol panelinin ytikseltilmig dzellikte kaba beslerne diigmeleri kullanrcrya cihaza
bakmadan, pannaklan ile hissederek kullanma becerrisi safi.tayabilecek yaprda olmahdrr,
12. Cihazrn doku futucusunun hareket sahasi 8 derece olmah ve numune oriyantasyonu hasrsas
olarak yaprlabilmelidir.
13, Cihaz iizerinde kesit sayrsrru, kesit kahnhfrnr, traglama kal:mh[rnr, cihaznkesim yolunun
neresinde oldupunu gosteren LCD veya J-ED gosterge bulunmahdrr.
14. Cihaz btiyiik ve sert numunelerde dahi yi.iksek kesit kalitesine sahip olmahdr.
15. Cihaz numunelerin kesim iglemini iki kesim modu iginde g5ergeklegtirme cizelli[ine sahip
olmaldrr.
16. Brgak tutucu disposable dtigtik profil brgaklara uywnlu olupr agr ayan bulunmah ve
temizleme iglerninden sonra daha oncedon belirlenern agrya 55elebilmelidir,
17. Brgak tutucu dzelbtr kilitleme sisteminr: sahip direJkt yerlegtirme yapabilmelt, cihazrn
brgak tutucusu alt tablasr one arkaya ve sapa, sola hareket edierek brga[rn btitiin boyutlannr
cihazrn agl ayannl bozmadan kullanma imkanr verrrLelidir,
18. Cihaz uzun srireli kullanrmda fiziksel rahatsrzhk verrmemelidir.
19, Cihazda kesit atrk maddelerinin toplandrfr geniq kapasiteli rahat kullanrmh ve ozel dizayn
edilmig bir kap bulunmahdrr.
20, Cihannkullanrct gi.ivenlifini artrncr en azbir bafunsrz gevirme kolu kilit sistemi
bulunmahdrr.
21. Cihaz220Vl50-60 Hz elektrik ile gahqrabilmelidir,
22. Cihann kesme stroke uzunluEu en az 60.mm olmahdrr.
4. Cihaz
ihazn biok tutucu mekanizmasr
ileri ve geri hareketi yava$ veyahrzltorarak
;initesinden ilerletmek mtimkrin
kumanda
otup uu tqrr;iil;;;oiigar"tt.riyre
berirtlmelidir.
III. YEDEK PANCA VE AKSESUARLAR
3,1. 1 Adet blok tutucu.
3.2. i Adet L blok tutucu.
3.3. 1 Adet mega blok tutucu.
dou yrizdrirme hawzu,
3.5" Yallama slvrsr,
:.1.]_A9"
:.9.
3
"7,
I2 Ag* kompte brsak tutucu seri,
Adet temizleme frgasr,
3"i: I tjllfrf.ffiH]
ftesit atrk maddererinin toprandrpr)
bloklannrn kovulabilmesi
iein cihazrn iisr krsmrnamonte
edi]eb'en
3*tiJ"t*[T*t
IV. GARANTi SURESi, BAKIM
ONAITIM VE T.EKN'X NOTUMAN
4.1. Garanti:
4'1'1' Ytiklenici tarafindan teslim
edilecerk malarm kaburiinden
.?*? asgeLri
garunti stiresi rclacaktu' yr:klenici
bu .ud;-;*"garanti relgererini 3 (u9) yrr
dtizenletmek ve orijinar nurrtutar'nr^io*,,yr1.ffi
Idare adma
;:*re
mukelleftir.
A'nan
marlzLra
garanti
drizinlenm.rlrJ"'^ltirnkrin ormamasr
t'G;
il1li:LJoffi'if
durumunda
kapsamlrdal
eksikliklerin garanti
tistelenecektir. Bu yri
re sunmak zorundadl.
t edilecek hata, ayrp ve
iderilmesini Yriklenici
Garanti
garantinin saSlanmasr igin yapacagr
trim
t:Tlnuttnt panyagevireiek iur,r1
.'a.rl.'4.1,2, Yriklenici,
ma
u
h.th""g,"ii,
yukrirnli
hatalanndan dolayr
bagka
yzrphrmakla
gi
t"
llmemesi halinde idare,
rcaEmdan keserek veya
le, gerek malz
iggilik gerekse montaj
l,llrt"jll.lt'Y?,ve,
;ilik mas'afi, deligtirilen purgi bedeli ya da
et talep etmeksizin tam;rini yapmak
veya
4.7,3. Yriklenici, garanti siiresi
boyunca, ma'n kullarum krla.vuzu
veya
diger
i$i'TS?'J'H#*.i#;i:tUL:*,1.1;*#;:r'J.il,r0,*r-ur,.-,,ioinbed-e,i
4' 1'4' Mahn anzalanmast
durumunou tamiroe gegen
sr.fu:e garanli sriresine
eklenir.
4,7.5, Anza ihbannrn yaprlmasmdan
itiU"
cihaza muoar,ur e i a e c eH erat,
ffi :frxiJ
giderilemedigi takclirde her grin
:rui
igrn rart.grnedeki ceza uygulanacaktrr.
;;;
1.l.,
tt1t:,::i1iil bft..,
ffi;trffii,1hT'
?ffi
y:,:i:
^
onanm ve yedek parea remini
n a,zanln
i;?'1;Xii",:HTJ;fi':;1,3'il,TJ:,!g - ;T#,il; Bu s,ire mara
'ieki
f
ffi runffJiffiTiffi wfjl*'tjt*tr:lTl.i,#d:ifiLTl:,:1,iT",ftTt
h"ii,l;l;ik;;;'".,iXifi,y1##,r.:J;".:.,,,,,1?i
,r,ffi;:.,il#*,_lfi:f::T:ii
srahip
bagka bir mah idareye tahsis
iklere
eder
riurl
i!,;?r:"Hi"{"flT:f,5''|il^:1#f:JT:lj.li,1"lren,
enen garanti rire i
nde kd ;;fi ;;;i,r,
b et i rl
s
s
iei
rrn hatara' drsrnda yukarrda
iii rii,i :*,r,il,,.ffiiT1,
",
ifr$ #il:l;
:i
,r.i:f
a
:
I
;gelmesi veya belirlenen
garanti
I razla o]masr ve
bu
"
{
munda,
l.
1
5
F
4.2.3. yriklenici
ydkrimhihigrinii
nedeniyle malcl
yriklenicinin
*tr.u.i L:Xr,^:y;|,,Hff:
ba
sebebiyle malm
Yiiklenici, malur
4,2.4, Garanti s.
periyodik
bakrml
en az3 (ug) ayda
bir
i
olan ithal
suresin,ieltgr
(t'edarikgi) firrr
;;ffir*## ffi
'ffi
Ailijf
ur,ndu.n,ul
in gerekli ufryup,yu.'?.
ihazrn bi*rm_onarrmLr
dan) sahip
"l;.,1.1"* ;ffi#zarfi
sriresi bitir
uo"o"r"""jli"'"
bedelinin azani
rori.i
n yedek pr
nrr
verecektir.
teslimi esnasrnda
firmada cihaz
'e
4.3,1.. Cihazn gahqrrnasml
ve nasrl ku
;:,:l#?f:*'f;*#i{"T"ti#Tlranrracasrnt
iserisind,;
eklifi ile birlikte
birriikte istenen rrokiimanrarr
anratan, cihazra
birrikre kuraruran
var ise
dokum;;il.i,*'oid;r*;;r#biH#3:iJ'ff dff xi:i;ffi -;#ll*:J;,lfl
planlaya
ik devre
ayrmtrlr
orijinal (rireti
edilmig
(yerli
vapr
prosi:
tet;tle'rinin nasrr
haarlanmrg test
*
ntrh baJom_onanm
eri" b0himrinde
bir mri
,.. aonf,llXi
istene
n,
cihazrnKabul
veya yetkiri tarafindan
V. MONTAJ
egi yere istenilen
mriddet iginde tam
ve
.m
mztlzeme ve
rim malzeme ve
ine yanh olarak
ulacapr oda bu
$
')
il
!
t
T
:t
s
rili.i.::lil:ffi :h*$Tffi ?*ril;1*:??il:[i;;ffi
",3;r[ffiTeidaresinin
g
$
w. MUAvENE vE KABuL iglnnruoni
*
i
i
6.1. Satrn alm.an
a
i
muaYene'
kontr
*"t:T:l
ui' u,'" *o il;,;'iT, j#;?lT'ffiffi
ffI
cihazlar firrna tarafind
Muayene Kabul
i
gereken bUhin
haarlanacakve
da isteyebilir. is
fasfi*
teslim edilecek
^A:1^^-1
atafinAon
tra*-r---r
,
u. ,urr,fil1l#nntacaktrr Avnca cihaztabirrikre
6'2'-.Muayene Kabui
fTgp,
ifii;;"*,
syonu, tl.riteslim igler
isro*i.^f ., ]ytolu.ruyt*ryairru.attrr.
cizelliklerin tam otup
'i
1$lemini, _teknik gartnameJe
nagdre tamarnravo.,Sii:
"h;il;r"#";::t:,
kdr,i #,'fr:'f 'Tffit
ffi., tesbit
;il"Joll.rTil
teknik c,zeltiktei
edecekt ir.
;H?il,':lT*:
l"F tl' ffi
tut*, pr"".i',i"i,
illil*ra
tl3uyu verilen srire ig
""',"*,
o.ar"
"F;,e tamamranmasr ,"l1ffYi,,llt]11':.:5,
.1
cihazrn gah$masxna
,: ekrir v*l.n,
nu .n
engel,
gli,
Ji;
,Hlfrt:tr"':1.^0"1n_.*l;,,.r.ii.-rliiJ",'#J#:H:,'.
ffi
:,Tffi
;:,:
:ff
L
,:|ffiff:Htr,
:lXt?J
6vrursl otr t]rumsuzluk
o.dtk
aksesuar
J:l*l
ff'I';';
VII. ECiTiM
7. Cihaznmontajmrn
britiin fonksiyonlanmn
lliJJffil*
#;:,
ffi
tf
*
il;ffiJ
durrrmunda
cihaLz
tndan sonra
firmit) en az,,:"!lilfi
,*:il..i#;"#ii,ffi
,,"",,,1r;11
ffJHJ.ffiy.Tlft "T,i,*f mUhendis
ffi
KuuanrmTlilffi
ve bakrm e$itimi;
ve teknis.yenlere
rizerinden
l--_tr
teknik s ervi s .Ci,i-[i
\4II. DiGER HUSUSLAR
_,
_--LKtrl.
ydnelik, servis Uifgluvu.,
dff #::,,;;, ::fi Hffi ilH: r#;
8'1' Teknik $artnamedeki
tel*ik dzellikleri
a"mt*[ttt- "*r,i"a. belirtilen maddeleri kargrlayaur husruslsl, riretici
garrnamenin mad<le
numarasr
mT[J."j*"
il;-#,
ikler, sunulacak olan
riretici
i
tespit .al.ulrn.liJir.
.ile
r igaretlenmeliclir.
m rspat edilerneyen
madde
emo konusun.da yol,
konal
srsrem,
orijinal
s':asrna
Tii
;Ytiks
!r.
t,.*:i gegen, rirbbr cihaz,
:jzellikrerin,
uretici nr,nun,i
Ltfi:--veya bulundu$u
madd<:
k
st.
t
I
ji
=a
J
;
.o. Ihaleye kahlacak
oian finnalardan:
i
j
7
a)Uretici
z
a
:
!
r'ro
t.r
f
hazur uretin
l."iu# ;t:llct
vaprldrEr tilken
-onsoloslogu
r,llli,'l
"rr.
rvrikel gitigi"in
I
l,l T1{t .ve Ticar,-'t odasr, mahali
qg
;:;ffiffi
turJi
,arhamen in (Iy-a t
;t)^,.nq1hr;
n
ait o ldu!'.H:H+^l#-'t"l"1
recek ve
$AR'rNAMErc
en
gara
tin in
i.i'-Ut|,nffi ,T-HI
uvcrrr,'ur
eei6e'r?tJ*filtr:
n
silcisi olduSunu
sonrasil servis
l:raber
verirmetidir.
den alrrimrg
TSE
oldusu
"Sarrs Soruasr
Hil::f,tl
nlr$r'run vermig
oldugu
Garanti
:ffi;,.
yeterlitik belgesini
(telefon ve yetkiti
kisi adr
e uraStrnran
referansrar
(telefon
ve yetk'i kigi
beriritlerek)
tektif dosyatan
,,1;l.r:Fi*alarm
ite
hi,.r;
tlgili firma TIruIlB
gartnamede
berirriren ve isteniren
G.a,
;:'i;J#'l\ltj
.rhaz Ulusal
rrbbr cihaz
Etilgi Bankasr),n
a kaytlt imard,r. ve
i6
vj {lse,,)
Download

ROTARY MiKROTOM TETNiK $ARTNAMESI