TASNIF Diξ
TASNIF DISI
LOJ. : 73695959-9330-
2\3
l
″
日
D SaO S(も 2Stう
“
■6 Mays 2014
ECZANELERE DUYURU
1. Tedavi giderleri irsB butgesinden kargrlanan (erbaS/er, yedek subay adaylan ve misafir askeri
personel) ve ddeme sorumluluou bulunulan Ankara Garnizonu B6lgesindeki Deniz Kuvvefleri
Komutanlgr personeline ait ilag, optik ve trbbi malzemelere ait faturalar her aytn i., 2. ve 15.,.16.
giinlerinde (eger buglinler tatil ise takip eden ilk iS gunleri) '14:30-15:30 saa eri arasrnda Dz.K.K.
Kuzey Lumbaragzt'ndan zimmetle elden teslim altnmaktadtr.
2. Eczacla.|n Dz.K.K'na gelmek zorunda kalmamast ve haztr olan bahse konu faturalannt
bekletmemesi amactyla, zimmetle teslim alma uygulamasr yerine posta yolu kullantmtna
gegilecektir. Bu kapsamda;
a.
1
Tefimuz2Ol4larihinden itibaren faturalar Kuzey Lumbaraoztndan teslim altnmayacalJiade
edilmeyecek,
b. Faturalar, "Deniz Kuwetleri Komutanltgt Lojistik Plan Daire Bagkanhor Saglrk 9ube
Mtidtirlil6U PK:06100 Bakanlrklar/ANKARA" adresine PTT ile ganderilecek,
c.
lade sebebiolan faturalar eczane adreslerine aynt y6ntem (PTT yoluyla) ile gdnderilecektir.
3. Faturaya eklenecek belgeler aiagrdadrr;
a. Fatura paketi (TSPTS'den alrnan),
b. TEB Regete Tevzi Sistemi'nden alnan
9rktr,
c. Taahhiltname,
9. Regete provizyonu (TSPTS'den alrnan),
d. ITS kaydrnrn yaprldrgrna dair belge (her
reqete iQin),
e. Regeteler (Askeri eczane kaqesi mutlaka olmafi),
f.
SagIk uygulama teblioine g6re gereken dioer belgeler.
4. Konuya iliskin irtibat noktasr Ecz.De.Me.Nisa KOQER (Tel:
0 312 403 36 25)'dir.
t'r
N\\
\B
caneYQlmn
TabidAlbay
Saglrk 9ube irudtirii
TASNIF DISI
TASNIF D:S:
IASNIT
TASNIF DIS!
Dtti‐
T.C.
GENELKURMAY BAsKANLI●
│
DENIZ KUVVETLERI KOMUTANL:ё
ANKARA
LOよ
″
:7369595)9386袖 3」 RDsagsし
KONU:Fatura Tes‖ mi
"臓
l
LL
)
Mays 2014
ANKARA ECZAC1 0DAS:NA
1. Tedavi giderleri MSB bijtgesinden kargrlanan (erbag/er, yedek subay adaylarr ve misafir askeri
personel) ve 6deme sorumluluSu bulunulan Ankara Garnizonu Bolgesindeki Deniz Kuwefleri
Komutanlr!r personeline ait ilag, optik ve trbbi malzemelere ait faturalar her ayrn 1.,2. ve 1s.,16.
gi.rnlerinde (eger bugUnler tatil ise takip eden ilk i9 gunleri) 14:30-15:30 saatleri arasrnda Dz.K.K.
Kuzey Lumbara!zt'ndan zimmetle elden teslim ahnmaktadrr.
2. Eczaalarn Dz.K.K'na
gelmek zorunda kalmamasr ve hazrr olan bahse konu faturalarrnt
bekletmemesi amacryla, zimmetle teslim alma uygulamasr yerine posta yolu kullanrmrna
gegilecektir. Bu kapsamda;
a. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
faturalar Kuzey Lumbaralztndan teslim altnmayacak
iade edilmeyecek,
b. Faturalar, "Deniz Kuwetleri Komutanh0r Lojistik plan Daire Bagkanlrgr Saghk gube
MUdiirlu!U PK:06100 Bakanhklar/ Ankara" adresine PTT ile gdnderilecek,
c.
3.
iade sebebi olan faturalar eczane adreslerine aynr yontem (PTT yoluyla) ile gdnderilecektir.
Konuya iligkin hazrrlanan EK-A'daki duyurunun Ankara Eczacr odasr
web
yayrmlanmas!nt ve fatura teslim de0igikligi hakkrnda tUm eczanelerin bilgilendirilmesini,
Bilgilerinize rica ederim.
Lojistik Bagkanr
EKI
:
EK去 (Eczanelere Duyuru)
TASNIF DISI
TASNIF Dlξ
Bag anl Noklas■ Ecz De Me Nisa K09ER(Tel Nu 10312 4033625)
:
sayfasrnda
Download

tasnıf d:s