rtiRKiYE vAGoN sANAYii A'9. GENEL MtiDURLtiCU
sUnrxr,i i$qi n,uu il,lxl
i99i ahmr yaprlacaktrr'
l-$irketimize agaprda belirtilen meslekte belirtilen miktar kadar siirekli
2-Kamu Personeli Segme Srnavr (KPSS) sonuglan gegerli olacakttr'
itibaren 10 giin igerisinde
3-Talep gartlanna durumu uyan adaylar, ilamn yayrnladrpr tarihten
intemet adresi tlzerinden
Satarya tS Kurumu il $ube Miidilrli.iliinden veya www.iskur.sov'tr
bagvuru yapabileceklerdir'
Kuruluqlanna i99i
4-Baqwru yaprp nihai Iistede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve
gere$ince sSzlii stnava tabi
Ahnmasrnda uygulanacak usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik
hrtulacaklrr.
5-sdzlii Srnav $irketimizde yaprlacakttr.
ilanen duyurulur.
EGITIM SEVIYESi
POZSYON ADI
OrtadEretim kurumlanmn ilgili
bdliimlerinden mezun olmak
*Onlisans (MYO) ilgili b6liimlerinden
*
mezunolmak.
TOPLAM
*ilgili blumler
Sakarya i9 Kurumu
il
$ube
duyurulacallr.
Download

sUnrxr,i i$qi n,uu il,lxl