T.C. MEZini KAYMAKAMLlGI 11~e Milli Egitim Miidiirltijiii
Say' : 10965224/480.0515647185
Konu: 8.Smlflar Ortak Smavi
24/11/2014
(TELEFON zi~ciRi)
••
~ ~ . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . ~. ,,~ . . . . . . . . . " .................................. MUD(iRI...UCtNE
MEzini
ilgi: Kaymakamhk Makammm 24/11l2014tarih ve 5621183 saYllt OnaYI.
26-27 Kaslm 2014 t;:ar~amba-Per;;embe gUnleri yapllacak olan 8. Smlf
Ortak Smavmda ekli Iistede adl-soyadl yazdI okul mUdiir ve mudiir yardlmcIlarmm isimleri
kar~lsmda belirtilen okuI1ara Bina Slnav Sorumlusu (il Temsilcisi) olarak gorevlendirildigine
dair ilgi saYlh Kaymakarullk OnaYI ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ver geregini rica ederim.
KsmiiDURDU
Miidlir s.
Sube Mlidiirii
EKLER: EK-l :Kaymakamhk OnaYI (I sayfa) EK-2:GOrevlendirme Listesi £(-:1. i-upo("
DAGITIM
tJgili Okul Mudurluklerine
:'Vtclitli jl~e f..Ulh .Egitim Mthlu.lugll Bilgi I~Jem n~ E~itim Teknolojilen HizmcUen Bi1rosu
llhy)Adrcs. G1-.fK Huh"an Me'l:n!i Sanay! Sitesi (hriij~ehb:. Apt KJlt:2 Mezit.l.t&'lERSiN(ihy-)
Tclefon:357 54 744358 54 64 Fukw 359 74 44 internet Adrcsi htlp:llmezitli.meb.gm'.1T
trtibH!: N_t ;LA~
Bu eyrak guvenli elektmruk irum tIe itnE.alauml~tJr. http://evrak5')rgn.mcb.gov.ir adreslndcrtc0a6~6d0a-317d-8d70-4b4c ..0011 .I.e leYl1 eJilel)ilir
26-27 K>\SIM 2014 TARiniNDE YAPILACAK OLAN 8.SINIF ORTAK SINAVlNDA BL"1A SINAV SORUMLULARI
LisTESi
S.NO
I
BiNASINAV
SORUM LUSUNUN
ADI·SOYADI
BiNAADf
GORE V TARiHi
UNVANf
1 AfIMET TEMiZESEN
AJLVlET HOCAOGLU ORTAOKULU
26-27illJ2014
OKUL MlJ'D. YARDIMCISI
2 BULENT EKEN
DA,'ULTEPE ATATORK
ORTAOKULU
26-2711112014
OKUL MlJnOR V.
3 MUSTAF A KARAYlJIN
FINDIKPINARI ORTAOKULU
26-27!l1l2014
OKUL J\.f(nCRC
4 BEKiRBOZKURT
KALE ORTAOKULU
26-27111/2014
OKUL MODUR V.
5 MUSAMUTLU
KOCAYERORTAOKULU
26-27/J 112014
OKULMODORu
6 AHMETOMAC
MEZLTLI BELEDlYE ORTAOKULU
26-27111/2014
OKUL MtJDUR YRD.
7 SOLEYMAN TOP
6ZEL GELECEK ORTAOKULU
26-27111/2014
ISl'BE MODORU
8 YUSUF ADA
SEHiT F ATiH SOYDM aRTAOKULU 26-2711112014
OKULMOOORU
9 ML,Ll' AI,ALAN
TEeE CUMHURiYET ORTAOKULU
26-27111/2014
10 OMERGURSOY
TECE ORTAOKULU
26·27111/2014
OKL'!. J\.fl1])L'RU
II AKiFGOVENC
TEPEKGY ORTAOKUUJ
26-27/!112014
OKUL MDoORu
12 KENANKAYA
ZEKi KOYUNCUOGLU ORTAOKULU 26-271l1!2014
OKULMUODRO
I
OKUL MODOR V.
24.11.2014 OO1RlXJ -----"I
T.e.
MEZITLi KAYMAKAMLIGI
iI~e MOO Egitim Mildiirliigii
967617
Sayl
Konu
: 10965224.480/!H2. tHi':J
: Temel Egitimde Ortallgretime
G~i~ SmaVl (I Dlinem )
KA YMAKAMLIK MAKAMINA
ilgi:
a) 16/12/2006 tanhli ve 26378 saYlh Resmi Gazetede yaymlanan MEB Yonetici ve
6~retmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar.
b) 18.01.2012 taribli ve 2012/2723 saYlh Bakanlar Kurulu Karan
il~emiz Merkezinde 26-27111/2014 \arsamba Ve Persembe giinleri saat 09.00-12.00
saatleri araSlnda ekli listede (17) okulumuzda Temel E~itimden Ortao~etime G~iS SmaVl
yaptlacak olup, sma'~n isleyisi" Milli E~itim Bakanhgl' mn ilgi Olur' Ian do~ltusunda
yiiriitiilecektir.
26·27111/2014 <;:arsamba ve Persembe gOOii yapJlacak olan "2014-2015 l. Oonern 8.Smlf
Ortak Smavmda" ekli Iistedeki (17) okulumuzun smav i~in tabsis edilmesi; il~e Milli Egitim
Mtidiirltigiinde B61ge Smav Ytiriitme komisyon baskam (i1<;e Milli E~itim Miidtirii) , B61ge Smav
Ytiriitme komisyon tiyeleri (Sube Miidtirii), B61ge Smav Yiiriitme destek g6revlisi~ set; mebbis
person eli, sof6r, bizmetli , smav merkezlerinde ise Bma Smav Sorumlusu (il ternsiicisi), bina smav
komisyonu baskam, bina smav komisyon baskamn yardlmclsl, salon gorevlisi (gozcii), yedek solan
gorevlisi gorevlendirilmesi gerekmektedir.
Bakanhgllftlzm ilgi
ernirleri do~ltusunda 26-27/1112014 <;:arsamba ve Persembe
giinlerinde yapl1acak olan L Donem TelUel Egitimden Ortaogretime Ge~;s Smavmda smav
yonergesi biikumlerince olu~turulan ekli listede gorevlendirilen yonetici ve o~etmenlere ilg; Oluf
geregince ber Smav giinil i<;m 5 (be~) saal ek ders Ocret; kurumlarca Odenmesi MiidiirlOgiimilzce
uygun goriilmektedir.
Makamlanruzca da uygulI goriilmesi balinde ortak smavlarda yapllacak gorevlendimle
Memelerinin yukanda babs; g~en Meme usullerince yapIlmaSl hususunda olurlarmlza arz edernn.
EKLER:
I.Lisle
!I..!FLtrU tL(E ;\-ill.LI r:dtTl\J !'o..Ilnf'ru.eG(::'imri Mab..
G.\LK..BWv..n \f~lli Smayu Siklll i:ntilj( (eli). AptJ';.al:l
:-..tEZ.in.1 \.(ERStx
~·f'O'lJ,a:nlC7ilJiJ ),,?tneh.@:(pv.1r
w<;:b:http: imczirli.mtb.go\.',tr
A~nnl!h
bilgl
i~in irtiha.IS,{:l...A~
wv."l'I.egi\imedl:lto::kmcb .gp\', tr
wv.w,bilgi'IJjariksilil'!u:>d¢llltr..,org
WWl.~ .haydiki7JlI1.Crs
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı