rUnxivs vAcoN snNnyii
A.S.
SUREKL| igqi
cENEL mUoUnltiCU
nunr ilaNl
l-$irketimize agalrda belirtilen meslekte belirtilen miktar kadar stirekli iggi alrmr yaprlacaktrr.
2-Kamu Personeli Segme Srnavt (KPSS) sonuglan gegerli olacaktrr.
3-Talep gartlanna durumu uyan adaylar. ilanrn yayrnladrgt tarihtcn itibaren
l0 giin
iqerisinde
Sakarya Qalrgma Ve ig Kurumu il Sube Mtidiirliigtinden veya wwra'. iskur.gov.tr internet
adresi iizerinden bagvuru yapabi leceklerdir.
4-Bagvuru yaprp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluglanna i99i
Ahnmasrnda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Ycinetmelik geregince sdzlii/uygulama
srnava tabi tutulacaktrr.
5-S6zli.i/Uygulama Srnav $irketi mizde yapr lacaktrr.
Ilanen duyurulur.
S.NO
POZISYON ADI
TEMIN
MIKTARI
suREKr-ii$qi
27
TOPLAM
'r1
*ilgili bitliimler Sakarya
duyurulacaktrr.
QalrEma Ve
19
EEiTiM SEViYESi
*Ortadgretim kurumlarrnrn ilgili
briliimlerinden mezun olmak
Kurumu il $ube Miidiirltiftintin ilanrnda
Download

rUnxivs vAcoN snNnyii A.S. cENEL mUoUnltiCU