T.C.
KAMU inq.Ln KURUMU
DUYURU
Kamu ihale Kurumu Avukat, Programcr, Btiro Gcirevlisi ve iletigim Gdrevlisi ahmr girig
srnavl kapsamrnda 8 Eyliil 2014 - 19 Eyliil 2014 taihleri arasmda bagwrular ahnmrgtr.
Sdz konusu bagvurular ve ekli belgelerinin de$erlendirilmesi neticesinde; atarna yaprlacak
kadronun 5 (beg) katr kadar aday sdzlti slnava girmeye hak kazanmrg olup, adaylann isimleri KPSS
Puam srralamasma gcire aEa$rda belirtilmigtir.
I
2
a
J
SAMET SOYSAL
MUHAMMET ALTUNKAYA
93.48060
9t.15274
9r.08449
9
AHMET OZPR
EKREM CANER TIENN
ONUR MEMI$OGLU
GOZDE DEMIR
GUL$AH KAYA $IM$EK
DUYGU NASUHBEYOGLU
TIMUR DUZEN
l0
Ozcun KARAKoc
1l
BILGE KARA
HILAL SARIKAYA
OKAY ARAS CoZUVrgir
ESRA EGILMEZ
BETUL GTIN
MURAT YURDAKUL
87.68503
SERDAL TURKER
87.66974
87.46727
I9
SELMA ERCAN
MESUT BASKAN
20
SEHER DEMET
86.99r99
2l
HULYA TANER
AKIF PATIR
DAMLA TOY
ZEHRA TOKER
EVNM CTNNT
86.89525
4
5
6
7
8
I2
l3
t4
t5
t6
I7
18
22
23
24
25
90.95257
90.21976
90.1 8688
90.10753
89.773r5
89.31985
88.02610
87.96455
87.87660
87.76878
87.70492
87.69173
87.08662
86.82050
86.67729
86.58496
86.46394
rlLrrvlu rnsan
L,alresl bagKanllgr, Mevlana ltulvafl (l(onya yolu) No:
^.a)maKlarl
Balgat/ANKARATeI:(0312)2184843
Faks: (0312)2l84883internetAdresi:www.ihale.gov.tr
T
o*-r.
re)
//
\
r+
2
orI1
>c '\321/ E
\
-n...!-
,y
I
EMN KARATA$
90.98105
2
ECE OZCAN
88.99866
5
EDA KARABACAK
BETUL AYGUN
88.7059s
NURSELN SAKARYA
OMER ATE$CAN
FAHRETTN SEViNq
SEZEN SELN SOZEN
GLZEM CO$KUN
CUMA TEKIN TOPUZ
YASEMIN DALCI
FATIH MANDIRACI
AYKUT yucgr cUNgr
AHMET TOYGAR KASAR
YUNUS qaGren ANKUT
SELVER EZGI 0zpornr
87.85232
84.58498
cizpl,t ayoptr,tiR
84.29667
Ozwnr
84.07891
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
l3
t4
15
t6
l7
18
osMAN
l9
MERYEM
20
2l
spnvN opvinpr
Brir ippr
22
Orrrnn OzoBN
23
24
25
SeNrUm
avgEcur susru
nvgEcur KrLrQ
BURCU Ozctnl
EDA DUYCU
88.57844
87.06464
86.66640
86.54538
86.20870
85.63459
8s.41453
85.33308
85.05147
84.83141
84.74997
83.96669
83.82138
83.79730
83.7s3r2
83.72904
83.64320
83,19659
TUNrgr
irrnu
ESEN
cAFER
qernni
AY$E $EN
.s'"ff;
,)i
/E
.s
T.C. KAMU iHaI-E KURUMU insan Kaynaklan Dairesi Bagkanhgr, Mevlana Bulvan (Konya Yolu)
Balgat/ANKARATeI:(0312) 21848 43 Faks:(0312) 21848 83 internetAdresi:www.ihale.gov.fi
+'a
^i
lat
t'
AKIN DONMEZ
88.65319
HAKAN AVULOGLU
curgaHN KrLrQ
SERHAT EUYUTTENR
AHMET gilel KARASU
TUNCAY KEKEQ
raoiR CoBAN
HASRET gnuiNocru
AYTAQ QAKIR
YASER AKQAY
88.47271
88.30332
88.26814
88.13833
88.1 1635
87.87430
OSMAN DUMRUL
SELQUK geNCUr
vasniye AvQA KU;QU
87.71371
pyup OznBuin
87.65425
AHMET
IpRNyor
nRricn yurspr
87.62787
HRyeTi YAKUT
87.s53t2
IMREN OLGI-IN
NE$E YARAR
MUHAMMET HAKAN BULUT
FILIZ SARTIN
87.44529
87.38373
87.31987
ALI ATA$
ALPER SAMET SARA
BARI$ BAYRAKTAR
GUL$EN BOZKURT
ERMAN DUYAR
87.16577
perHiyp npviner
87.16367
87.267t1
87.2648r
$ADUMAN CEREN YILMAZ
ECEM TUZNT
HARLIN ERDEM
SEFA KAYHAN
uEriHR gEyMA
QENGEL
MERVE AKOVA
CeNivTp MERVE USLU
MUSTAFA SERKAN cOTupN
UFUK MUTLU
86.74rr5
86.71477
iIfRfB KURUMU insan Kaynaklarr Dairesi Bagkanhgr, Mevlana Bulvan (Konya Yolu) No:l
Balgat/ANKARA Tel: (0312) 21848 43 Faks: (0312)21848 83 internetAdresi:www.ihale.gov.tr
T'C. KAMU
I
BEYZAOznsvin
85.31386
2
pRsiN
84.7820s
a
J
Ozraye
83.55390
5
AHSEN ANAQ
AHTER CTNNUZ
VILDAN NURAY KICIK
6
ruGen KoRKMAZ
83.09645
7
MURAT YA$AR
EYLEM qnrir
6uun MUTLU
SULTAN girugnr
83.08994
4
8
9
l0
11
12
83.676s9
83.54541
83.06449
82.96329
82.92680
uurne cuneuz
ruGen rioaN
82.90589
82.86407
FATMA TOPCU
ZEHRA KAYA
Utttl,tUCUfSUVt CAYIR
ieRAHiN,r vEgirneG
82.81910
cOrnAN curpn
82.38907
OzNun TURAN
82.37013
82.34468
2l
MESUT IONgn
ASLI KIRBIYIK
KADER DURMU$
82.24743
22
MELTEM OirNRNr
82.24743
23
eari Ozrum
82.r35t9
24
NURAN KILIQ
81.8s 133
25
vaspvrN
81.85133
13
t4
t5
l6
t7
l8
t9
20
82.72382
82.4764s
82.45495
82.28s3r
QrNAR
s0zlU srNAv
Sdzlii srnav; 20-21-22 Ekim 2014 tarihlerinde Kurumumuzun Mevlana Bulvan (Konya Yolu)
No:186 06520 BaIgaVANKARA adresindeki Hizmet Binasr 5. Kat 512 Nolu Toplantr Salonunda
yaprlacaktrr.
S6zIU sINAv PRoGRAMI
AWKAT
20
EKIM 2OI4PAZARTESI
09:00-13:00
PROGRAMCI
20
EKIM
14:00-18:00
21
EKIM 2014 SALI
BURo
c0nnvlisi
ir,nri$ilr c0nnvl,isi
2OI4 PAZARTESi
SIRA NO: 1-25 OLAIILAR
09:00-13:00
SIRA NO: 2G50 OLAI\LAR
14:00
22E,Kil'{2014 CAR$AMBA
6A
T.C. KAMU iH,q.LS KURUMU insan Kaynaklan Dairesi Bagkanhgr, Mevlana Bulvan (Konya yolu) No:l
Balgat / ANKARA Tel: (03 12) 2l 8 48 43 Faks: (03 12) 218 48 83 internet Adresi: www.ihale.gov.tr
I f. t'4trt
,l
S<izlii srnava katrlabilmek igin adaylann Smav Girig Belgelerini, 15 Ekim 2014 tarihinden
itibaren Kurumumuzun www.ihale.gov.tr internet adresinden temin etmeleri ve srizlti srnav programl
do$rultusunda belirlenen tarih ve saatte Smav Girig Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullamlmak
iizete ntifus ciizdant veya stirticii belgesi gibi fotolraflr ve onayh 6zel bir kimlik belgesini yanlalnda
bulundurmak suretiyle haz:ll- bulunmalan gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar slnava
ahnmayacaktrr.
ilan olurur.
T.C. KAMU IHALE KURUMU insan Kaynaklarr Dairesi Bagkanhgr, Mevlana Bulvarr (Konya yolu) No: l8 6 06520
Balgat / ANKARA Tel: (0312) 218 48 43 Faks: (0312) 218 48 83 internet Adresi: www.ihale.gov.r
Download

OKAY ARAS CoZUVrgir