BOLU
il,i /cOyNUK BELEDIYE BA$KANLICI
G6YNUK
BELEDiYESi
KISMi ZAMANLI SOZLESMELi TEKNiK PERSONEL ALIM ILANI
a)5393 saylh tselediyeler Kanununun 49.rnaddesi gere$ince. bog bulunan , atagrda , srnrfr, iinvanr, adedi,
cinsiyeti,ii[renim durumu,belirtilen I adet krsrrizamanlr siizlegmeli teknik personel akmr yaprlacaktrr.
S
rra
Sdzlegmeli
No
Unvan
I
Mimar
Qahgrlacak
Srnrfr
Adedi
Olrenim Durumu
Cinsiyeti
T.H.
I
Mimarhk
K.
Faktiltesi
Mezunu
l-)Girig Srnavr ve Tarihi: 56zlii mtilakat olarak tek
agamada yaprlacaktrr.
2-)Siizf[ Srnav Tarihi-Yeri l1/OStZOt+ gtinii saar l4:00 , Belediye Ba5kanhk Makam odasrndadrr.
S<izli.i stnavda adaylarrn mesleki,genel kiilti.ir,yetenek,kavrayrg,it'ade ve temsil kabiliyeti,davranrg ve meslele uygunlu$u
gibi niteliklere sahip olup olmadr[r g<iz 6niinde bulundurulacaktrr.Adaylarrn bagvuru veya atama iglemleri igin istenen
belgelerde gergele aykrn beyanda bulundulu tespit edilenlerin srnavlarr gegersiz sayrlrr ve gdreve baglatrlmaz. Cdreve
baglatrfsalar bile iptal edilir.Bu kiqiler higbir hak talep edemezler ve haklarrnda 2910912004 tarih ve 5237 sayrh Tiirk
Ceza Kanununun ilgili hiiki.imleri uygulanrr.
SINAV iCiN BASVURU SARTLARI:
l-657 Sayrlr Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde belirtilen Frtlan tagtrnak.
2-Universitelerin ilgili bdltimlerinden mezun olup, konusunda faaliyette bulunup en az 7 yrlhk deneyimi olmak.
3-G<irevini yapmasrna engel olabilecek sallrk sorunlarr bulunmamak.
4-Gdyniik ilgesi Srnrrlarrnda ikamet ediyor olmak.
S-Taksirli suglar ve aga$rda sayrlan suglar tecil edilmiq hiikiimler harig olmak iizere , agrr hapis veya 6 aydan fazla veya
affa ulramt9 olsalar bile Devletin
htrslzl tk,dolandt rrc
gahsiyetine kargr iglenen suglarla,zimmet, ihtilas, irtikap, rtigvet,
k.sahtecilik,inancr kdtiiye ku llanma,ytizkrzartrc I veya geref ve haysiyeti krncr sugtan veya istimal
ve resmi ihale ve altm sattmlara fesat kan;tlrma,Devlet srrlarrnr aglga verme suglarrndan dolayr hiikiimlU bulunmamak.
r
lr
BASVURU SEKI-i:
Adaylann ogl08/2014 - !3.08/2014 tarihleri arasrnda 17:00 ye kadar G<iyniik Belediyesi yazr Iqleri Mudiirliigiine
iahsen miiracaat etrneleli gerekrnektedir.Diler bagvurular kabul edilmeyecektir.
I
-Baqvuru dilekgesi
2-O!renirn durum belgesi fotokopisi
3-Niifus ciizdan fotokopisi
4-Sa!hk raporu
5-Fotograf
6-Ozge9mi9 CV.
7-lkamet belgesi.
$ehit Mehmet
Diriit
Hanr
Kat:3 Giiyniik
EOLU
rel:
65 Fa,:03141512451
1116611
0376 451 62
inf
[email protected] www.botugoynuk.bet_tr
Download

BOLU il,i /cOyNUK BELEDIYE BA$KANLICI Sdzlegmeli Qahgrlacak