T.C,
SAELIK BAKANLIEt
TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Cenel Sekreterli[i
Bursa AErz ve Dis SallrEr Merkezi
A BLOK CATI OLUKLARI, MERMER i$i, CiUBn OLUKLART VE
BOYALT SAC igi rnXNir $ARTNAMESi
A)
-
MERMER
Qatr kenarrnda bulunan mevcut mermerlerle aynr renkte olacakttr.
Mermer kalrnlr$r en az2 cm olacaktrr,
Mermerler dUzgtin bir gekilde yaprgtrrrlrp monte edilecektir.
Mermerler toplamr L2 m'dir,
B) BOYALI SAC
Mevcut olan gatl kenarrndaki mermerlerin r.izeri boyalr sac ile kaplanacakttr.
Boyalr sac kaplanrrken saclar oluk hizasrna kadar indirilecektir.
Boyalr sacrn toplamr L50 m tril olacaktrr,
c) GiDER oLUKLARI
Mevcut olan olu[un agafrya kadar inigleri yaprlmasr gerekmektedir.
Ya[mur suyu akrgrnr kolaylagtlrmak igin dort adet yeni oluk giderlerinin yaptlmasl gerekmektedir.
Sonradan monte edilecek olan 4 (dctrt) adet oluk giderleri agagrya kadar inigleri yaprlacaktrr.
Sonradan yaprlacak olan oluk giderleri mevcut giderlerle aynt olacakttr.
Mevcut olan ters baflanmrg olan oluk giderleri drizeltilerek tamir edilecektir,
Mevcut olan kanal igerisindeki oluk afrzlarr kUgrik oldugundan su yeterli tahliye edilemediginden
a[rz ya p larr btiyti ltri lmesi gerekmekted i r.
r
o
o
Yukandaki malzemelerin iggili[i, montajr ve nakliyesi yi.iklenici firma tarafindan yaprlacaktrr.
iglem srrasrnda oluqabilecek her ttirlii hasar, zarar ve ziyan yiiklenici firma tarafrndan
kargr lanacaktrr.
iqin yaprmr srrasrnda ahnmasr gereken her tiirlti ig giivenli[i konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak ytiklenici firma sorumlulugunda olacakttr,
DALGAKI
Mehmet O
idari ve M
Download

Ihaleler/OLUK,MERMER VE BOYALI SAC TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF