ANKARA iTNiVENSiTBSi
SENATO KARAR ONNNCi
Karar Tarihi
:0410212014
Toplantr Sayrsr
:380
Karar
Sayrsr
t3214
3214- 15/01/2014 tarih ve 28883 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiirtirliige giren
Ankara Universitesi 6n Lisans ve Lisans Egitim-Ogretim Yonetmeliginde De!igiklik Yaprlmasma
Dair Ydnetmelilin 2 nci maddesi ile "Ankara Universitesi On Lisans ve Lisans Egitim-Ogretim
Y6netmeligi"nin 15 inci maddesinin birinci fikrasrnrn (b) bendiyle son yanyrldakilyrldaki
bagansrz iifrencilere tanlnan tek ders smav hakkrntn "iig ders srnav hakkf'olarak degiqtirilmesi
nedeniyle 1110612013 tarihli ve 363/3090 sayrh Senato karan ile kabul edilen 2013-2014 Epitim$gretim Yrl Akademik Takvimi iig ders srnav tarihlerinin a9a[rda giisterilen gekliyle
deliqtirilmesine oybirlifi ile karar verildi.
2013-2014 F;$itim-Ofretim Yrh Ug Ders Srnav Tarihleri
Gtiz Yarrvrh
Tiim Fakiilte/ Yiiksekokullar
igin
rc-1112-13-14 Subat 2014
Uzaktan Egitim hogramlart
8 $ubat 2014
l9ln
Bahar
Yany l
Trp, Hukuk ve Diq Hekimligi
Fakiilteleri harig diler
Fakiilte/Yiiksekokullar iqin
7-8-9-10- I I Temmuz 2014
Trp Fakiiltesi
3-4-j -8-9 Temmuz 2014
Hukuk Faktiltesi
25 -26-2'7
-28-29 AEustos 20 I 4
Diq Hekimli!i Fakiiltesi
25 -26-27
-28-29 Agustos 20 14
Uzaktan Elitim Programlart
20 Temmuz 2014
igin
NOT: Elitim Programrnda zorunlu stajr bulunan birimler stai bitiminden sonra,2014-2015
elitim-iifretim yrh baglamadan iig ders srnav tarihini kendileri belirleyecektir.
Download

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Üç Ders Sınav Tarihleri