2014 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre Kamplarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kamp Dönemleri ve Fiyat listeleri ile Genel Müdürlük Makamından alınan
25.03.2014 tarihli onay ile yürürlüğe girmiştir.
Başvurular 02 Mayıs 2014 tarihinde sona erecek olup, kampa müracaat etmek isteyen personelimiz, başvuru
formunu doldurduktan sonra katılmak istediği tesise doğrudan fax veya posta yolu ile gönderilecektir.
KApIIPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
A―
l―
TESISLE lLGILI SARTLAR
Kamplar,24 Ⅳlayls
2014 tarihindc ba§ laylp 07 Ekiln 2014 tarihillde bitecck§ ekildc 7 gccc 8 gundiiz Olarak
planlannll,1lr。
2- Muracaatlar doErudan kamp hizmeti veren tesis mudurluЁ une o2 Ⅳlayls 2014 tarillinc kadarね x veya posta
yolu ilc nltiracaat formunun gё
nderilmcsi suretiyle yapllacaktir
3- Kalllp llluracaatlarinin dcこ Cricndirilmcsindc,schit ailclcri ve gё rcv inalu‖ erinin kelldileri llc ailelerine,doЁ u
ve gtincydoЁ u illCrindc gё rev yapan mensuplarllniz ile tesisicrinlizdcn hi9 yararlanillallll,inCnsuplariiniza
ёncclik taninacaktir。 (Kamp d6nemleri,il Emmiyet Mndurluklerince kendi lllerinde ikamet eden schit
aileleri ve gё rev malullerine tebliこ edilecektir。 )
4- Tatil lnerkezlerinde gcnclde gc9 saatlcrdc yatlldlЁ indan sabah gcc saatlcrdc kalkllmakta, kahvalti gc9
yaplimakta,ё Elc yCmekleri yenmemcktc bu da israfa y01 a9maktadlr.Gunibk yeinck ucretlcri yarim
pansiyon(kahValt卜 ak§ am ycmeЁ l)§ Cklindc diizenlenecek, kahvalti saat l1 00'c kadar uzatllarak, ticretler
buna gё rc belirlenecektir.
5¨
7 ya,indan kti9薔 k9ocuklar i9in ckstra yatak talcp cdilineinesi halindc yatak ucrcti ahninaz, ilave edilecck
hcr yatak i9in ck yatakttyemck ticrcti ayrica alinir.
(EGM Sos.Tes.Kur.Gё rocaloYё netmeliこ i
6- Dё rt
mad。 34/c― o
19 yatak1l odalarda isc iki veya tek kisi kalinak istennlesi duruinunda
konaklama ucrcti talll olarak alinacaktir.Ycmck ucrcti isc kalan kisi saylsl kadar alinacaktir.
yatakll odalarda lki vcya ti9 kisi‐
(EGM SosoTes.Kur.Gё
rocal・ Yё netmeliこ i
mad.34/g)
7- schit yakinl, gazi ve vazife malull ile yakinlarindan ycmck Ocrcti % 10 indirimli alinir.
(EGM Sos.Tes.Kur.Gё r.cal.Yё netmeliこ i mad。 38/2-3)
8¨
Kamp dё
ncllllcri ckli listcde belirtilen program dahilindc yapllacak,tcsislcrin bir 6nceki yll doluluk oraniari
ilc bu yll yapllacak muracaat saylsi dikkate alinarak doluluk orani % 50'nin altina dti§ cn dё nellllcr bir
sonraki dё nemlc biJesti面 lcccktir.BOs kontcttaniar, muracaatlar degerlendi面 ldikten sOnra te§ kilata
duyurusunun yaplimasli9in 09 Ⅳlayls 2014 tarihinde BaskanhЁ ‖
niZda Olacak sckildc gё ndcrileccktir
9- Belirlenen■ yatla=a buzdOlabl,klima ve tele宙 zvon ucretleri dahil edilmis olup:bu hizmetlerle ilgili
avrlca bir ucret allnmavacaktlr.
10-Spor Tesisicri,Kapllca,Sauna ve Hamam ucretle」
Tebliこ de belirtilcn
ll‐
Яyatlardan
,DIIaliye Bakanl屯 l Kamu Sosyal Tesislerine iliskin
a,aЁ 1 01mayacak,ckilde uygulanacaktir
Kainp dё ncnlleri surcsince, cumhurbaskanllこ l Genci Sekrctcrlitti, Basbakanllk, Turkiye BlyOk MiHet
Mcclisi Ba,kanilЁ l, MiHi Guvenlik Kurulu Gcncl SekrctcrliЁ i pcrsonclinc Tcskilat nlcllsubu ticrcti
uygulanacaktir.
12-Cumhurba,kanllЁ l Gcncl Sekreterliこ i, Ba,bakanllk,Turkiye Buyuk Millct Mcclisi Ba゛
Glvenlik Kurulu Genel Sckreterlitti perSOneli i9in yer tahsis talcpleri cn gc9 30■
kanllЁ l, Milli
lEayls 2014 tarihine kadar
kainp ba,vurusu yapllacak olan tesisc bildirilecektir. Bu tarihc kadar basvuru yapllmamasl durulllunda
ayrllan yerler tesis taraflndan ba,vuru talcbindc bulunanlara vcrileccktir.
durl● 量unde ol AЁ ustoS-31 AЁ ustoS tarihlcl・ i arasinda Polis
Akadclllisi BaskanllЁ I Uygulamah Kamp EEitimi Olduttundan kalnp llluracaatl ahnillayacak,ancak bos oda
13-Didim Polis Moral EEitim Merkczi Mむ
olmasi durumunda ayni tarihicrdc gunubirlik konaklama imkani sa二 lallabilecektir Ginubirlik konaklama
nyatiarl kalllp dё nem flyatlarl uzerinden sabah kahvaltisl+ak,alη
ycincこ i
dallil YARIM PANSiYON
uygulanacaktir
14-Antalya― Lara
EEitim VC Dinlcnme Tesisinin konaklama bё
l1lll11lde bakinl― Onarim hizlllctlcri
yapllallladiЁ indan kOnaklaina ama91l hizlllet verileineyccek 01upi gtinttbirlik lliznlct vcrilcccktir
15¨
Elazl言 ―SiVrice EEitilll VC Dinlenme Tesisindc bak‖
n― onarlln
9ah§ malarl yaplldlЁ Indan kapa11 01acaktir.
B¨
l―
KAPIIPA KATILACAK PERSONEL ILE ILGILI USUL VE ESASLAR
Kampa katllmak istcycn pcrsoncl yazll■ lz ekinde gё nderilen muracaat forinunu doldurarak,doこ rudan ilgili
tesis veva baこ ll bulunduこ u II Emnivet Mndurluこ une fax veva posta volu ile gё nderecek olup:bir
personcl sadcce bir kamp i9in miiracaatta bulunabilcccktir.
2- Muracaat dilck9csinc ka9 kisinin katllacaЁ l(90Cuklarin ya§ lari bclirtilecek),a91k adres ve tclcbn numaralari
inutlaka yazllacaktir.
3- Kalllpa gelcnlcr yaniarinda Sosyal Tcsislere Giri§
Kartlarini ve kiinliklcrini bulunduracaklardir.
4-
Kampa ilk giin giris islcnlleri gundiiz saat:12:00'da ba§ layarak 91kl§ giinti saat:12:00'da sona crer.
5-
Kamp dё nem basiangicinda sadece aksam yemeЁ i,91kl§ gunu isc sadcce kahvakl vcrilcccktir.
6¨
Kamp dё nemleri i9in tespit edilen tarifenin%20'si kamp dё nemi kcndisinc bildirildiこ i tarihtc avans olarak
tesisin hcsabina yatlrllarak dekontun bir sureti ba,vuru yapllan tesise gё
ndcrileccktir. Mazereti nedeniylc
kampa katllamayacak olanlar bir ha■ a ёncesinden rczcrvasyonunu iptal ettirccek,ge9erli mazcrcti ollnakslzin
bu stireden sonra bildirimde bulunanlara her gtin i9in O/0 5 oraninda kesinti yaplimak suretiyle avansiar iade
edilecektir.
7-
Yarim vcya tam pansiyon kamp hizmeti uygulamasl olan tesislerde ticrctsiz konaklama ilnkanl bulunanlarin
yemek Ocrcti ile rcfakatte yararlanacaklarin yemek tt yatak iicrctinin O/0 20'si kamp dё
nelni kendisinc
bildirilditti tarihtC avans olarak tesisin hesabina yatirllarak, dekontun bir surcti basvuru yapllan tcsisc
gё nderilecektir.
8¨
Kamp iicreti avansl olarak yatirllan miktardan geriye kalan klsHn,tesisc giriste pcsin vcya krcdi kartl ile tahsil
cd‖ ir.Kamp suresi i9erisinde yapllacak diger tum
9-
ёdcmclcr pesin para vcya krcdi kartl ilc yap11lr.
Yarln vcya tam pansiyon uygulamasl olinayan tesisicrdc, en az 24 saat
ёnccden yetkililcrc yel■ ek talcp
cd‖ mcditti bildirilmcsi halinde yemek ucrcti alinmaz.
10-Kamp dё ncnlleri pakct program olarak planiandl二 indan,misaflrlcrin dё ncnl surcsinin bitilninden ёncc kampl
sonlandirilmasl durumunda ucret iadcsi yapllmayacaktir. Ancak Emniyet Gcnel MiidiirluEuntin 18.09.2013
ёnccden ёngё riilincycn acil ve zorunlu
tarih vc 99016 say11l yazlsina istinadcn hastahk,tayin ve cttitiln gibi
sebcplerle tesistcn ayrllmak zorunda kalanlar ge9erli mazerctlerini bclgelemeleri halinde ticret iadesi
yapllabilecektir.
ADANA― YUⅣlURTALIK EGITIPl VE DINLENME TESISLERI
2014 YILI KAⅣ IP DONEM TARIHLERI
1.DONEM
27 Mayrs - 03 Haziran
8 Gunduz 7(Gece
2 DONEM
05 Hazirarr
3.DONEM
l4 Haziran - 2l Haziran
13.06.2014 Okullarrn Kapanrgr
4.DONEM
23 Haziran - 30 Haziran
28.06.20 I 4 Ramazan Baqlangrcr
5.DONEM
02 Ternrnuz - 09 Temrnuz
6 DONEM
I
7.DONEM
20 Temmuz - 27 Temmuz
8 DONEM
29 Temmuz-05 AЁ ustos
9 DONEM
07 AEustoS-14 AEustos
10.DONEM
16 AttustOS-23 AЁ ustos
ll.DONEM
25Aこ ustoS-01 Eylul
-
12 Haziran
I Temmuz - l8 Temmuz
12.DONEM
03
Eyliil- l0
13.DONEM
l2
Ey'li.il
14.DONEM
21 Evlll-28 Evliil
15.DONEM
30 Eyliil - 07 Ekirn
28-29 -30.07.20 I 4 Ram azan
Bavraml
Eylul
- l9 Eyltil
15.09。
2014 0kullarln Ac111,1
ADANA― YUⅣlURTALIK EGITIⅣ Ive DINLENME TESISLERI
DONEMLER
YATAK UCRETI
1-2…
Kisi Ba,1(gunlink)
13-14-15
18 00 TL
Yemck Durulllu :Tam pansiyon(Sabah,ё
Tel No
: 0 322 671 23 33
ЁIc
5-6-7
3-4-8-9-10-11-12
19.00 TL
20.00 TL
VC aksam ycmctti)mCVCuttur.
Avea No:0 505 318 01 45
Faks No.: 03226712011
Banka Hesap Numarast : Ziraat Bankasr Yumurtalrk $ubesi : TR23 0001 0006 1230 2331 8150 02
N⊂ F:Odalarllmlz 3-4-5-6 yatakll olup,Tv,klilna ve buzdolabl mevcuttur.
)「
QJalarda yer mevcut olmadlこ lndan ek yatak talep edilmeyecektir.
IZⅣIIR―
URLA EGITIPI VE DINLENⅣ IE TESISLERI
2014 YILI KAⅣ IP DONEⅣI TARIHLERI
1.DONEM
0l
25 Mavrs -
8(31indiz 7(3ece
Haziran
2 DONEM
03 Haziran
- l0 Haziran
3.DONEM
12 Haziran
-
4.DONEM
2l
5.DONEM
30 Haziran - 07 Temmuz
6.DONEM
09 Temmuz
7.DONEM
18 Temmuz - 25 Temmuz
8 DONEM
27 Tcmmuz¨ 03A二 ustos
9.DONEM
05 AttustOS…
10.DONEM
14 AttustOS-21 AttustOS
ll DONEM
23 AЁ ustoS-30 AttustOS
12.DONEM
0 1 Eyliil-07 Eyliil
13.DONEM
09 Eyliil-1 6 Eyliil
19 Haziran
13.06.2014 Okullarrn KapantEt
Haziran - 28 Haziran
28.06.2014 Ramazan Baqlangrcr
- l6
Temmuz
28-29 -30.07.20 I 4 Ramazan
BaYramt
12 AЁ ustos
IZⅣ IIR¨ URLA
15。 09。 2014
0kullarln Aclll,1
EGETIPl VE DINLENⅣ lE TESISLERI
DONEPILER
ODALAR 4 KIsILIK
1…
NORPIAL ODA
DENIZE BAKAN ODA
2-5-6-7-12… 13
3-4-8-9-10-11
31000.TL
380.00 TL
350.00 TL
420 00 TL
NOT:Yelllck Ucrcti(Gunllk kisi basl)Kahvah1 7 00 TL― Ak,am Yemctti 10・ 00 TL
Tcl No :
02327520801¨ 4 hat
Banka Hesap Numarasr
:
Faks No.: 02327520801
Vakrfbank izmir Grda Sitesi $ubesi 00158007292519150
AYDIN― DIDIⅣ I ECITIPl VE DINLENⅣ IE TESISLERI
2014 YILI KAMP DONEM TARIHLERI
I DONEM
25 Mayrs -
0l
8 Gunduz 7 Gece
Haziran
2 DONEM
03 Haziran - l0 Haziran
3.DONEM
12Haziran - l9 Haziran
ilimizrleki engelli aile bireyi
bulunan teqkilat mensuplartna
tahsisli
4 DONEM
2l
28.06.201 4 Ramazan Baqlangrcr
5 DONEM
31 Haziran - 07 Temmuz
6.DONEM
09 Tenrmuz
7.DONEM
18 Temmuz - 25 Temmuz
8 DONEM
27 Tcmmuz-03 AttustOS
9.DONEM
05 AttustOS-12 AttustOS
10.DONEM
14 AttustOS-21 AЁ ustos
ll.DONEM
23 AttustOS-30 AЁ ustos
12.DONEM
0 1 Eyltil-08 Eyliil
13.DONEM
10 Eylul-17 Eylul
14.DONEM
19 Eyli‖ -26 Eyliil
15.DONEM
28 Eyl11-05 Ekim
Haziran - 28 Haziran
- l6 Temmuz
28-29 -30.07.20 I 4 Ramaza n
Bavramt
15.09.2014 0kullarln AclllsI
AYDIN¨ DIDIⅣ I EGITIⅣ l ve DINLENⅣIE TESISLERI
DONEPlLER
YOLA BAKAN
ODA UCRETI
4-5-6¨ 7
8-9-10-11
450.00 TL
500.00 TL
550.00 TL
500.00 TL
550.00 TL
600.00 TL
1-2… 12-13…
(4 KISILIK)
DENIZE BAKAN
ODA UCRETI
14-15
(4 KISILIKヽ
Yeinck Durumu :Sabah Kahvaklsi ve Ak,am YcmeЁ itabldot,Oこ le ycmetti Alakart scklindcdir
Ycinck ucrctlcri Oda flyatlarina dahil dttlildir.
Tcl No
1 0 256 214 41 40
Faks No: 02562257466
Banka Hcsap Nuinarasl:Aydin Emniyct Midurlu色 薔Didilll EEnim vc Dinlellnlc Tcsisi
Didilll Halkbankasi subCSilBAN NO:TR 260001200954400016000076
NOT: Odalanmlzda Tv, klima ve buzdolabl mevcuttur.
DONEM iCiBos ODA OLMASIDURUMUNDA
A)1-2… 12-13… 14-15。
Dё nemlerde Emniyet Teskilatl personellisin gunluk oda ucreti 64,00 TL,
Kamnu Personeli icin 80,00 TL
B)4-5… 6¨ 7.Dё nemlerde Emniyet Teskilatl personelilsin gunliik oda ucreti 72,00 TL,Kamu
Personeli lsin 90,00 TL
C)8-9… 10-11.Dё nemlerde Emniyet Te,kilatl personeli lcin ginliik oda ucreti 80,00 TL,Kamu
Personeli icin 100,00 TL
BALIKESIR― AYVALIK POLIS P10RAL EGITIDII PIIERKEZI MUDURLUGU
2014 YILI KAPIP DONEM TARIHLERI
1.DONEM
27 Mays - 03 Haziran
2 DONEM
05 Haziran - 12 Haziran
3 DONEM
14 Haziran - 21 Haziran
13.06.201 4
4 DONEM
23 Haziran - 30 Haziran
28.06.201 4 Ramazan Baglangrcr
5.DONEM
02 Temmuz - 09 Temmuz
6.DONEM
I
7 DONEM
20 Temmuz - 27 Temmuz
8 DONEM
29 Tcmmuz-05 AEustos
9.DONEM
07 AttustOS-14 AEustos
10 DONEM
16 AЁ ustoS-23 AttustOS
11.DONEM
25 AttustOS-01 Eylul
I
Temmuz
8 Gtindtiz 7 Gece
Okullarrn Kapantqr
- l8 Temmuz
12.DONEM
03
13.DONEM
l2 Eyli.il- l9
28-29-30.07.201 4 Ramazan
Bavramt
Eyliil- l0 Eyli.il
15.09.2014 Okullarrn Agrhgr
Eyli.il
DONEPILER VE ODA FIYATLARI
ODA TIPI
1-2
3-13
871,50 TL
976,50 TL
1.452.50 TL
1.627,50 TL
7
4-11… 12
9-10
1.018,50 TL
1.144,50 TL
1228.50 TL
1.697,50 TL
1.907,50 TL 2.047,50「 FL 2117,50 TL
5… 6¨
8
NormalOda
(3 Tek Yataklr)
Kahvaltr + Akgam
Yemeeidahil
Duble Oda
( I Qift 3 Tek Yatakh)
Kahvaltr + Ak$am
Yerne[i dahil
1.270,50
TcI No: 0 266 324 60 09
Avea No: 05053181040- 41
Faks No.:02663246014
E― Mail:avvalittmemの cgm負 ov.tr.
Wcb:www.型 al」 鯉mcコЩ201・ tr
Avans Yatrrrlan PTT Hesap No: 1034101
TUⅣ 1 0DALARDA BUZDOLABI,KLIMA VE TV BULUNMAKTADIR.
TEKIRDAG― KUMBAG EGITIIⅥ VE DINLENME TESISLERI
2014 YlLI KAMP DONEM TARIHLERI
l DONEM
27 Mayrs - 03 Haziran
2 DONEM
05 Haziran - 12 Haziran
3.DONEM
14 Haziran - 21 Haziran
13.06.201 4
4.DONEM
23 Haziran - 30 Haziran
28.06.201 4 Ramazan Baglan gtct
5.DONEM
02 Temmuz - 09 Temmuz
6 DONEM
I
7.DONEM
20 Temmuz -27 Temmuz
8.DONEM
29 Temmuz-05Aこ ustos
9 DONEM
07 AЁ ustoS-14 AttustOS
10.DONEM
16 AEustoS-23 AEustos
11.DONEM
25 AЁ ustoS-OI EyIll
12.DONEM
03 Eyliil-10 Eylul
I
Temmuz
8 Gunduz 7 Gece
Okullarrn Kapanrgr
- l8 Temmuz
28-29 -30.07.20 I 4 Ramazan
Bayraml
TEKIRDAG¨ KUMBAG EGITIM ve DINLENME TESISLERI
DONEⅣlLER
2-3¨ 4-5… 6-7-8… 9… 10-11
1-12
Apart Daire
450.00 TL
400.00 TL
r4Kisilik)
Yemek Durumu:_Gunluk Ki§ i Ba,1:19.00 TL(Sabah Kahvaltis1 7.00 TL一
Tel No.:02822604101-02
NOT : Konaklama ticretlerine,
Ak,ain Ycmetti 12 00 TL)
0(282)2834995-283 57 60
Faks No:02822639089
Tesislerine itiqkin Teblifinin
Sosyal
Xamu
t,
n"frrrtrEt
PIIaliye
belirtilen buzdolabro TV, qezlong ve
“Eこ itim Ve Dinlenme Tesisleri"basllldl l. Maddenin 4.fikrasrnda
tenlizlik iicreti dahildir.
Ballka Hcsap Numarasl
Halkbank Sahil subesi
:TekirdaЁ ―
lBAN:TR39 0001 2001 39700005100044
E― Mail:tekirdagpoliseⅥ @egm.gov
tr
EMNnttr TttKiLATI ECiTiM vE DiNLENME TESiSLERI
MURACAAT FORMU
AsaЁ lda bCyan ettittim aile irtlerim ile birlikte.… …… …………………………………………………… bir
dё ncrn kalinak istiyorum.
KalacaЁ lm dё nem ve oda numarasinin bildirilmcsini arz edcrim.… /.… …/2014
Adr Sovadr:
ADRES
.:
imza
Ev Adresl:
I§
Adresi:
Telefon
:
Cep Tel.No:.....
Is Tcl.:
TESKILAT MENSUBUNA AIT BILGILER:
l―
Adi ve Soyadl
2- T.C Kimlik Nulllarasl
3- Kurum Sicili
4- Rutbesi
5- callstigl Kadro/Binm
6-
Mensubun Durumu
Tercih Ettitti Dё
nenller:
l¨ 2‐ 3‐ 4‐ 5‐ 6‐ 7‐ 8‐ 9…
I
Qahgryor
Emekli
!
Merhum
1.Tercih
10
(
)
!
$ehit veya Vazife Malulii
f]
2.Tercih
3.Tercih
4.Tercih
(
(
(
)
)
)
12-13
KAMPA KATILACAKLARA AIT BILGILER
11…
Yaklnlarlnln Adl vc Soyadl
:
1-Kendim
ToC No:
2-E§ iin
T.C No:
3-1し zlm
T.C No:
Yaqr
:
4-OЁ lum
T.C No:
Yaqr
:
5-Anne
T.C No:
6-Baba
T.C No:
7-Ditter
T.C No:
Daha Once Kac Sefer Kamoa
a) Katrlmadr (
)
Katrldr
:
b) (
)SeferKatrldrm
Not: Bu fortn go,lreo;zt aeyq emekli tnensubrtmuz taraftndan bizzat, $ehit Lega merhum
mensubtrmuzutt krlnuni mira.sgllat:r taraltndan dolduntlarak imza edilecektir.
Download

2014 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI Emniyet Genel