T,C,
AKDENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efiitim Miidiirlii[[
sayr : 6oeo8o85-4eo/ I zt tc\
07
liustm
201[
Konu :Tiirkiye Afet Risklerinin Azaltrlmasr
Deferlendirme Raporu (20 I 3-20 1 5)
OKUL/KURUM MUDURLUKLERINE
AKDENiZ
ilgi
: a) Akdeniz Kaymakamhlr Akdeniz ilge Hukuk iqleri $eflifinin 0410812014 tarlh ve
7907 sayth yazrsr.
b) Bagbakanhk Afet ve Acil Durum Ydnetimi Bagkanhlrnrn 18/07 12014 Iaih ve
I 5020 sar rlr yazrsr.
Ilgi (b) yazr geregi; Bagbakanhk Afel ve Acil Durum Ydnetimi Bagkanhlrnrn ilgi
l,azrsr ekte gcinderilmig olup, tilkemiz tarafindan afet risklerinin azaltrlmasrna ydnelik olarak
yiii-iittilen gahgmalarrn degerlendirilebilmesi igin ttim kamu kurum ve kuruluqlartntn
yiiri.ittiikleri faaliyetlerin, projelerin bilgisine ve delerlendirmelerine ihtiyag duyulmaktadrr.
Sriz konusu raporun hazlrlanmasr igin kamu kurumlan taraftndan doldurulmast
gcreken bilgi formlart Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhlrnrn aqagrdaki web adresinde
ycr almaktadrr.
httn://anket.al'ad.gor'.trl'planlama/ulkedurumraporu-kamu-kuumlari.!o!
Bu bilgi formunun ve varsa ekli belgelerin (faaliyetlere iliqkin plan,proje.rapor vb.)
oknlunuz/kurumunuz tarafindan 18 Agustos 2014 tarihine kadar doldurularak. Afet vc Acil
Durum Ydnetimi Bagkanhlrna resmi yazr ve elektronik ortamda unisdr@)at'ad. qor,.tr adresine
gdnderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Ilqe
Milli E[itim Miidiirii
EKLER:
|
-Yaz:
(2 Sayfa)
Adres : il9e Milli Elitim Miidiirlii$u
Tef
Web
: G24) 336 14 4546
AkdenizMERSiN
Fax
E-posta
Biiro E-posta
:http:,//akdeniz.meb.go.r'.tr
ilgiti $ube Miidiirii: Osman TURE
Avrrntrh Bilsi icin: Destek Hizmetleri(Siv.Sav.) Dehili hat
: (324) 336 t4 44
:
aki-ejuel]g]rrb.goy.!l
: l9
T.C.
AKDENiZ KAYMAKAMI-IGI
Akdcniz ilgc Hukuk i5tcri gclligi
Sayr : (r175861t4-490-7907
Kouu : Tiirkir,c Albr Risklcrinin AzaltrLnasr
Dclerlcndirmc Raporu (20 I3-2015)
Mn8t20l4
itq,t nlcti 6Jfu4 M6D.
ilgi : Bagbakanhk Arbt vc Acil Dururn yrinetimi Bagkanhlrnrn r g.07.20r4
tarih vc 15020 savrrr
y azls r.
Bagbakanlrk Afet ve Acil.Durum yrinetirni Baqkanlr!rnrn ilgi yazrsr
iligikte
gdnderilmigtir. Bahse konu yazrda dordururmasr ge.eken birgi
formrarrnrn w"b adresi
bildirilmig olup; bu birgi formrarrnrn l8 AEustos 20i4 tarihinekadar
doldururarak, Afet ve
Acil Durum Y.netimi Bagkanrrlrna resmi yazr ve erektronik o.tun'au
uni*arr..,.rri"ago"J,
adresine gcinderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
q
rS*\-A\NJ
RaifOZENER
Akdeniz Kaymakamr
EK:
Yazr
(l
sayfa)
DAGTTM:
Kamu Kurum ve Kuruluglalna
*Btr
belge elcktronik imzahdtr. imzal suretinin_asJrnr gcirrnek
igin httpsr//w\"v.c-icisleri.gov.tr/EvrakDogmlana adresinc
girerek (Rj yCZ g-1 IaSVa-qs73Tt{-d4Muvri-Xs jegzvt-)
kodunu yazrn,z.
\"Lhrnldryc Mh Kulayi Mliye c.d. ca,|(dclet
Tclefon: (324)337 30 56 Fak : (324\33j 30 s7
c-por.: h.midaavdjpAjcistei.Eovn
l5lltc'kaj
Ksr 4 33{)70 Atdddz /
Eddaft A!: tflp/tu\ry
sldcrfzaotr'
r
M,isin A}rdjt
bit8i ign,rribd
N$nAEK
'l'.
.ft
l:Al
(1.
ll^sBn KANl.il(
r
Alel vc Acil I)LrlLlu Yiinctini lla,sl<anll[r
Sa1,r :51767404-952.01 O+.t $02U
Konu : Tiirhiye Afct Risklerinin Azaltrlnrasr
Dclcrlendirme Raporu
/'8./Qd2ot4
(201 3-201 5)
Birle;miS Milletler Ulnslararast Afet Risklerinin Azaltrlmasr Stratejisi (UNISDR)
Sckrelaryasr larafindan l8-22 Ocak 2005 larihleri arasrnda, Japonya'nrn Kobe kentinde
"Afet Risklcrinin Azaltrlmasr Dlrnya Konfcransr" diizcnlenmig vc Birlegmig Milletlerc iiye I.Q8 tilke
tarafindan, 2005-2015 yrllan arasrnda gegerli olacak "l{yogo Qergeve Eylem Planr (HFA)"
benimsenmigtir. Sdz konusu planrn amact, diinya tilgelinde afbl risklerinin azaltrlmasrna ycinelik
strateji ve cinceliklerin belirlencrek, tilkeler agrsrndan yol gdsterici nitelikte 6nerilcrin
olugturulmasrdrr.
Bu gergevede, iilkeler tarafrndan, IJFA'ya ydnelik olarak yiiriitiilen gahgmalarr igeren ve
de$erlendiren iki yrlhk iilke durum rapont lraztrlanmaktadrr. Bu raporlar, uluslararasr dlgekle
toplanan Kiiresel Platform Toplanttsr igin temcl olu$turmaktadrr. Nitekim Tiirkiye tarafrndan, 20052007 , 2007 -2009, 2009-2011 ve 2011-2013 ddnemlerine ait Ulusal Dclerlendirme Raporlarr, ilgili
kurumlann gdriigleri de ahnarak hazrrlanmrg ve sekretaryaya sunulmu$tur. Halen, 2013-2015
dd'nemini igeren Tiirkiye Durum Raporu gahgmalarr, HFA Tiirkiye Ulusal irtibat Noktasr gorevini
iisrlenen Ba$kanhlrmrz tarafrndan Tiirkil e ve Ona Dolu Amme idaresi Enstititsij (l ODAIE)
igbirliliyle yiiriitiilmektedir. Rapor, l4-18 Mart 2015 tarihleri arasmda Japonya'nrn Sendai kentinde
di.izenlenecek olan "3. Diinya Afet Risklerinin Azaltrlmasl Konferansi'igin dnemli bir girdi
olugturacaktrr.
Bu kapsamda, iilkemiz tarafindan afet risklerinin azaltrlmasrna ydnelik olarak yiiriitiilen
yiiriittiikleri faaliyetlerin,
gahgmalarrn delerlendirilebilmesi igin ttim kamu kurum ve kuruluglarrntn
proielerin bilgisine ve deferlendirmelerine ihtiyag duyulmaktadrr. SOz konusu raporun hazrrlanrrasr
igin kamu kurumlan tarafindan doldurulmast gereken bilgi formlan Afet ve Acil Dururn Ycinetimi
Bagkanhlr'nrn aqalrdaki web adresinde yer almakladrr.
hitD://anket.afad.eor,.trlplanlama-/ulkedurumraporu-kamu-kurumlari.doc
Bu bilgi fonrunun ve varsa ekli belgelerinin (faaliyetlere iligkin plan, proje, rapor vb.) ilgili
birinrleriniz tarafindan l8 Alustos 2014 tarihine kadar doldurularak, Afet ve Acil Durum YOnetimi
Bagkanhlrna resmi ;'azr ve eleldronik ortamda unisdr6-iafad.gor'.tr adresine g6nderihnesi biil4ik
6nem taglmaktadrr.
Bilgilerinizi ve gere$ini rica ederim.
3b2J
L
Be5ir ATALAY
Bagbakan Yardrmcrsr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı