T.e.
MU~ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 32026198/30017010822
KOBU: RESFEBE Yaf1~maSI
29/12/2014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim Miidiirliigii
....
.. r. ..
.................................................... MlTDURLUuUNE ilgi
: MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii'niin 26/12/2014 tarih ve
6950703 saYlh yazlSl.
Kiitahya Bilim ve Sanat Merkezi Miidiirliigii'niin, Tiirkiye geneli resmi/ozel okullarm
4, 5,6 ve 7. smlf ogrencilerine yonelik, sanatm, bilimin, hayal giiciiniin ve zekfulln bulu~ma
noktasl olarak tarif edit en "RESFEBE" yan~masl diizenlenecegi ilgi yazl ile bildirilmi~tir.
Yan~maya ba~vurular ekte gonderilen ~artnamede belirtilen internet adresinden
yapdacak olup, okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: l-Yazt (10 Sayfa) Dagltlm: ilye Kaymakamhklarma (ilye Milli Egitim Miidiirliigii) iIkokul ve Ortaokul Miid. Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~br. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden84e3-09ff-3a9d-9c74-da17 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/82] .05/6950703
Konu: RESFEBE Yan~masl
26112/20]4
...............................VALiLiGiNE
(11 Milli Egitim Miidiirliigii)
iIgi: Kiitahya il Milli Egitim Miidiirliigii'niin12.l2.2014 tarih ve 84811260/160.01.061
6380549 saYIh yazISl.
Kiitahya Bilim ve Sanat Merkezi Miidiirliigii'niin, Tiirkiye geneli resmilozel okullarm
4, 5,6 ve 7. sImf ogrencilerine yonelik, sanatm, bilimin, hayal giiciiniin ve zekanm bulu~ma
noktasl olarak tarif edilen "RESFEBE" yarl~masl diizenlemek istediklerine i1i~kin ilgi yazISl
incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Egitiminin gene1 amaylanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilye milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan geryekle~tirilmek ve goniilliiliik esasma gore soz konusu etkinligin
yaptlmasl uygun goriilmii~tiir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATE$
Bakan a.
Genel Miidiir
EK: iIgi yazI ve ekleri (9 sayfa) (Eklere, Genel MiidiirlUge ait; http://yegitek.meb.gov.tr/wwwlyarisma-duyurulari/kategori/18 web sayfasmdan
ula~llabilmektedir.) DAGITIM: Geregi:
BPlam
Konya Yolu!f.OkullarlANKARA
Elektronik Ai!,: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Temel Egitim Genel MiidUrliigii Din Ogretimi Genel Miidiirliigii
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Ozel Eg!. ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii
Aynntth bilgi iyin: Y~ar ~AHtN (Birim Koord.)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresindend9fc-2daa-397b-88b2-bfe2 kodu ile teyit edilebihr
T.C.
KUTAHVA VALfL'ci il Mill EJjtiJD MidlrHip SaYI : 848112601160.01.06/6380549
1211212014
KOlIn: "RESFEBE" Y an$ma.'ll
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA (Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genet MudUrlugu) Hgi : a) Kutahya BHim ve Sanat Merkezi MUdur!ugUniin 08112/2014 tarib ve 293 saYlh
yazlSl.
b) MEB tlkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal EtkinIikler Y3netmeHgj
tlimiz Bilim ve Sanat Merkezi MudUrlugu: sanattn, bilimin.bayal gticuntin ve zekamn
bulU$IDa noktasl olardk adJandmlan "RESFEBE" yan~mastnm iilke genelinde 4. 5, 6 ve 7.
slftlfogrencilerine yonelik o1arak diizenlemek istediklerini ilgi (a) yaZl He bildirmi~tir.
"RESFEBE" Yan~mastnda ogrendlerin: hayal gilciintin. analitik. dn~iiDlne becerisinin
geliflirilmesi. bilgi ve kavram ge!i~iminin strateji kapasitesinin artlmlmasl; algI lama.
muhakeme becerisinin, dikkat ve konsantrasyonunun desteklenmesi, degerler egitiminin
peki~tirilmesi ama~lanmaktru::br.
llgi (b) yonetmeligin 22. maddesinin (e) bcndinde yeT alan "Bakanhk dl~mdaki
resmiiozel kurum ve kurulU$1arca dlizenlenecek jl!il~e duzeyindeki yan~maJara kaUhm mulkt
amirin; yun genelindeki yan~alar ise Bakanhgm izni ile ger~ekle$iT..." ifadesi geregi sOz
konusu ffRESFEBEff yan~masmm; mke genelinde 4. 5, 6 vc 7. slmf ogrencilerine yonetik
olarak duzenlenebilmesi hususunda; gereg.ini arz ederim.
Ynksel KAR.A. Vali a. Vali Yardlmclsl EK: 14
Ii "hili Egilim MUdiltlugu-Valillk BiwlSliK.iilahya
Elektrnnik Ai,: hup:/ikutabya.meb.gov.tt
c-po.ila: [email protected]
Aynnnh bil$i i~in: ecla! ACUN·VHKI
Tel: (0 274) 2236241·116
Faks: (0 274) 22)62 54
T,e.
KUTAHYA VAliLiGi Kiitahya Bilim ve Sanat Mcrkczi MUdiirlUjU L 'll
Say I : 24446749/6041
Konu : "Rcsfcbe" y~
iL MiLLf EGITiM MUOORLCrOONE (CtJ':el F..gJtim ve Rehbertik llizmetlcri ~ubcsi) Merkezimiz b.mdi~ MiUi I:!aitim Bakanltllna bagb oktlliarda oku.ym 4,5.6 'Ie ? suuf
6jrencilerine yOnelik Ulkc genclirtde "Resfcbe" yan.,nasl dUzenJenccekur. Sanatln - billmin.
haysI gUcii vc zckonm bulUfmS. ooktas! tl'and~ adlWldmlan "Resfebe'" ogn::ncilcrin hayaJ gilcUnu.
kelime.. ciimle. atasfr.f.\i veya d¢yimi~ harC. resim \Ie saydarla anlatma 'beceriml ortaya
kcymaktadrr.
"'Jtcsfcbc" Y8f1~nda ~ilt:rin bayal gUdlniin. auJilik d~ bcurisinin
plv,tirilmesi. bilgi 'Ie kavram geli....inin strateji kapasilCSiftin autbnlm_. algtlama. IDWtakeme
bea:rlsinin. dikbt 'Ie konsaatrasyonunun desteklenmesi. dejerler egitiminin pekj~irilmesi
am~r.
SOz koousu "Resfcbe"
y&niD1tWtllft
DIke gmelindc yapalabilmesi i~ln geregini ~
Murat Fut AKKO(.
Merllez
UdiirU
EkJw: 1- Yan~ma ~esi
2· Ba~ru Fonnv
Sanar M«~Mtldiirl~
Adliye K4I'fISt Em Gazi Kftlal 1.0.0,
Gazj Kemal8i1im \Ie
KUTAJJYA
ToleiOO :0214.2230293
Fales ; 0214.2236182
f:-Posla:ig.rgtJJyabijMmlOQ8Slbomw!.<Qm
lntemet:\'.'\llw,lI7.i_,.ltIilsem.11et
Ayn®IlBilt!i'
Mchmt'l OzvOIlUUN
M~
Dahill: 14
-KO'rAHYA-
BiLSEM ••••
•
•
•
"SOlCUKLERIN GIZEMI" RESFEBE YARISMASI ICDtahya 2015
"SOZCUKLERIN G'ZEMt» B;\$LIKLJ RESFEBE \' ARI$MASI 6ZEL ~ARTNAMlSi J. Ko.~ll; Milli Eiitim lhkanbjma bajtJ okuUarda okuyan 4, 5. 6 ve 7, slIUf
ijjrencilerine y3nclik "SW.cwderin Oizemi'" bl1lbkJ1 resfebe yan~ dOzcnJcncccktk
y arl~ma konuSlt ~rbesttir.
2. YARISMANJN AMACI; Ojrcncilerin zihinsd kapasjtelcri vc bccerilerinin
geli¥irilmesinde zeks oyunlan ctkili bir ant~r. Resfebc yan~sl He ogrem.;lerin
eglenceli vakil ~irirken analitilc diiflinme teknikleri ile ~alan vc bu hecerilerini
geli¢rmelerini sa~lamak am~anmaKtadlr.
3. YA81$MANIN KAP§AMI: Bu ozel prtnamc yukanda konusu ve amaCl belirtilen
Rcsfcbc Yan~,\1nln ~anm. b~vwu ~klini. Odilllaiol. yan~ takviminc iJi¥cil1
csas vc usu11cri kapsar.
4. YARISMANJN XASAL DA¥MASiI : MitJi Egitim Bakanhg. bkogretim YC
~m Kurumlan Sosyal EtkinlHder y60ctmellginln 22. Madrlesi ve sosyal
etkirtliklerin amaCllla uygun dti.zenlenttli~r.
"Madde 22- Sosyai etkinlilder vc di~ dent fllaliyetieri kapsmunda ognmcilcrio ilgi ve
yetenekJcrini gcli,titmelerine., kendllerine gUYen
anJayt~b
vc saygtll
olabilmelerine, bilimsel
duyabilmeicri~
d~
sosyal
vc iocclcme
ib~ilerde
ab~kanhg,
bzanabilmclerine imkin sajamak amaClyla ~t1i y~lar dUzenJenir."
5. 8A§VURULAB;
5.1. Yan~maclhlT ~h~malannJ A4 kaglt ooyutJsnna c1 cizimi l)larak yapacaltlardu.
5.2. A4 kagtt boyutlanna el ~izimi olarak yapllan oosfcbc ~t~lan dijital ortama
(Jpg) rt:slm Ibnnutmda aktarda.cattl!,
5.3. Gazi KanaJ 13ilscm'in www.gazikcmaJbilsem,meb,k12.tratlresli web sitesindc
yaymlanacak "ba~vuru formu" doldurulduJctan sonrd eser ve ~vuru fonnu Sllufttnlml~
dosya (zip dosywu) haline d()n~llir(ilecektir. Dosya isimlerinde ~vuru fonnunda
kuUantlan rumu;t. kullamlacakttr. Zip furmattndaki dosya [email protected](,:om
adresinc gOndailccclmr.
5.4, Yatl~aya posta yoluyJa ba~VtJT'U kubul edilmeyecektir.
5.5, Ba~ru fonnu olmaynn yn da ha~vuru tbnnundaki bilgiJeri ebik alan
yan~nacda...m
cserlcri dqcdcndirilmcyecektir.
5.6. Bafvurular 10.04.2015 Cuma saat 24J)()'e kudar )'aplUU:aktlf. Zamalllnda
gOnderilmeyen ~1~8tar deicrlcndirme dl~ tutul00aktlT.
6. SONYCLARlN DUXUIV'.MAS);
Ylm","anm S011~lan KUtahya Oazi Kema1 Bilim ve Sanat Merk:czinin rcsmi web sitesi
••.www.gazikemalbilsem.meb.kI2.1r¥l
adrcsindcn
15.(14.2015
~ha
gimu
duyurulacakur.
Derece
Biriaeilik
r'"',..
-----
• .A",""."
ProfesyoneJ f'oCoiraf
Makjnesj
DalllfaMa up-..,__ OdilU
Tablet
lkincmk
Tablet
Tablet
U~lIk
Bisiklct
TlIb1«
NOT: OdUl talrdimi 23 Nisan 20lS 'eqembe g{mu &&at IO.OO'da K6tahya' da
diilcWencrcck alan 23 Nisan 'Qronlcrindc yapdacaktlT. ilk it;<: giren ojreneilerin 'lie
da(lt~n i)Wctmcnicrioift yo1 masnlflan (mobOs ya da ttm f.lcrdi) ve bir gOnlOi
koDaklamalan Om Kemal SiJim vc Sana! Merltczi tarafUldan kaqltanacaktlr.
I. GENEL ESASLAll:
1. Yan~naya MilU Ejitim Bakanb~:u baib oiwUanfa okuyan 4.5, 6 \Ie 1. ttmtf
ogroociJcri katdabilir. 2.. y an~;fDllll kOI\UlW serbesttir. 3. Yan~l1ar u,; harfli bit ttJmuz beHrfeyecek, eserterimn sag iist k~ne
yaza~;aldriT.
4. Yatlf1naya ber ognmt.; en fa;tla bir eserle kattlabilh.
5. D1U11~an Ojrctmen. birdell tazla o~iye CanltmanJlk yapabifir. Aaeal<: bir
ogroncinin birdcm. fazla darufRUlnl oJamaz.
6. Yan$!ll8ya pderilm ~~alann her tWIll fM.:ll'W111uluju em- sahibi ve
pdermine ailtiJ.
7. ~"e allnn \Iey& idmatnfl eKerierin tUm telifbaklan Kiitahya frui KemalBi1im
Ve Sanat Merk~Ane ailtir. YanFlaya kaulan ogrenci1er bu ~an kabul etmi~
saydlT.
8. Yan~ya ntllan cserlcrin ~cndirilmes1 KOtahya <Jazi Kcmal Bilim ve
Sanat MG'bIzi MtldUrlugu'oun OOlin<Jyeccji bif komisyon tma.findaQ
yapllacakur.
9. Yan~macl18r ft. ~namede bebrtihm bUtiin II'Inian kabul etmiJ sa)'lhr.
It. VAlYSMA KOORDlNATl)RLW:
I~ Oktay YIWIRIM ..... ". _, .. .,.0532 77701 ()S
2. lcylaTURKEL........ ,. .... , ... 050S8)01170 3. Scoay BOZKURT..............050583918 OS 4. Ali KAVAKLL,,,...... "".05054541893
S. Kcmal Pi$KINfrR........ " ".H0S42 8147979 !t,'m.' l.iiUi!1l Mesal Soatleri iClfNh: Aroyl/uz.
11. V,mrudaGimU6ir;gdJsr
1. A~ Oatsum KA8AKC;'
2. Bey7.aALBAYRAK
3. Cahit aURKAN
4. Fxoa GOt~EN
5. MUStafa AKGON
6. Mustafa AtTrNTA$
1. Seta BOZDEMtR
11 ILll1siM:
KIltahya Qru.i Kemal Bilim Ve 8aflat Meritt:'.1
Teter..: 0 274223 62 93
iattnttt aclresi: httJt.l/ga:tikemalbil~m.meb.k l2.u­
..posta: [email protected]
Adret: Sara)' Manallesl Mabvel Soklk Adiiye y4m K(rrAHYA
f.eyla TURKEL
$cmy BOZKURT
Ali K..t\VAKLl
Kemal pi$K1NF..R
05,12.2014
Mund faztl KO<;
Merkez MUdilrfi
Oktay YILDlRlM
SOUiJKLUdN GtZl.Ml R!SFEB! \'ARI$MASI BA$VURU FORMU MREHciNIN:
MISOt..m
Rum1lZ1l
Ok.hI
SdUft
V..,
TMonu
Mlreli
E-postast
DANI$MAN O¢RETMl.JdN:
Adlseyadt
Braa,J
TeJefoall
e-postau
RetfeheD.Uin
ee\>.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız