T.C.
TRADZON VALw6i ..
Gen~Hk Hizmetleri ve Spor il MOdiirliiiu
(~.\
TOJ,M
.
TRA8Z0N
. --~3/1l12014- .
Konu : SatraD~ Turnuvasl
Satrarn;
n Temsilciligimizin 2014-2015 ydl faaliyet' programmda yer alan 27 -
Arallk 2014 ve 03 - 04 Ocak 2015 tarihlerinde
lnmiz
28
(;ok Ama~h Spor Salonu'nda
yaptlacak olan SatraD~ Trabzon il Birinciligi musabakalanna ait talimatname ekte
gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederlm.
EKLER:
1-Talimatname
(2 Sayfa)
DAGlTIM: -Kamu Kurum ve Kurul~lanna
(1enrllk lliVlttrteti veSpol' 11 Mll4iIrliigti tJ1tl~rsiteMIlh. Altmtl &la, OO~ Cad. H~1II'1 aIh JJM11d 61tJ8{J TRABZDN
Tlf.: IJ (461) 1302156-51· 58
Frvt: 0 (461) 13022 66
.lrJi.fJJs.: SJIOl'$ldJe Mfldtlrll; I) (461) 2311 1363
E~""3fIl :tNII~ID\I.tI'
....... ', ..
~ FIDE vc TSF Satrany Yan~alan
Prosedfiru hukiimleri.gel{eflidir. ..
?
FIDE Satidnff Kurallan 6.7. a uyannca hiiktnen yenik saydma 8uresi {l S} dakikadn. Belirlilen silre
tunm ba!]ladlg1 andailltibaren gec;:erlidir.
>-
FIDE Satram; KuraUan 9.1 b ge~erlidir.
)0> FIDE Satrany Kurallan 1L3.b uyannca; bir o).. un strasmda,· bir oyuncullun oyun sahasll1da cep
telef(}nu~
ele...l.ctronik habede~me arael veya satranv hamleleli onerebilecek her hangi bir cihaz
bLllundmmasl yasaktlf. Tum cep telefonlart ve benzer e1ektronik aletlerill tumuyle kapah oldugu sUrece
oyuncunUl1 9antasmda buluncil.n111a<;lna hakem izin verribilir. Oyullctllann telefonu I elektronik
habede~me aracml ic;ine koyduklan ~anta OYUl1 suresince gOli.lnur hir yerde olacakhf. 0YUfiCU bir
nedcnle yan§Iua salonu dl~l11a. ~lkarsa. ({anla yan~nla saI01iund~'fkalacaktlr. Oyunt.'U <fantas1 ile birlikte
dl~anya ~lkmak durumunda kahrsa rnutlaka hakeme bildirecektir. Hakem oyuncunUI1 telefOIlU ile
birlikte dl$anya ylkmasma izin venneyecektir. Bir oyuncunUIihakemin Tzui olmaksiZlll bu turden
cihazlan iyinde buhl1lclurdugu bir ~nta ta§lmasl. yasakHr. 'Btl turden bir cihazt Oyl1Il sahasmda
uzerinde bulundurdugu beUrgiIlfaiiikar ise soz koiuisu O~1lIlCU o']l1nu kaybedecektir. Rakibi
kazmlacaktlr.
» Yan~mada Aral.tk UKD ve 26 Arahk . 2014 guned ELO listelel~ikuHarulacaktll\
J> Kauhma gore tu!' saYlSlm ve e~lendinne sistemini degi~titmeye ha~hakem yetkilidir. Glas} bu
durumda yeni program Teknik Toptanb'da duyurulacaktil".
.
)0;.
Tum e$lendinne \Ie sonuylar yan~Ila salonunda panolarda ve trabzon,tst:org.tr web sayfasmda
duyundacaktIr.'l
Tnmuvaya kaYltlar ,vww.trabzon.tsf.org.tt adresinden y~\lliroiyi yapllacaktu,
Tl.lmuvaya kaYlt yaptlrabHmesi iyin sporcularm 2014.. 2015 seZOllU vizcli TSF sporeu lisans
belgesine sabip olmaJtln gerekir (Gcvrimi<;i kaylt i~leminden oncesporculann lisans ve vize i~lemlerini
1.
2.
tamamlamalan gcreklidir).
3.
Vize yaptlracak veya ilk defa lisans S:tkarlacaksporcular~ Tiirkiye Satrany Federasyonu web sayfasl v,,",vw.tsf.org.tr iizerinde bulul1an ]ltt.p:llkampanya.tsf,org.tr adr~1Iie 'Oye olarak i~lemterini yapabilirler. Bi1gi: http://UsOllS.tsf.org.tr/ 16 ya$ vo aItt sporculann yeni liSi'lUS ylkal1na ve vize i~leJIlJeri iicretsizAir. '.. :...:' "..
9~J~J:?\~tf¢t.~.?'::.',;;,
. '::.. , . ... ':::>"~H'
v .:. .. :':/,':>
.... '.,'." .".,'"
Yar1~ma genel ve kadmlar olmak iizel'e iki kategoride diizenlenecektir.
::
~ :.~
.. '..
1-
'Genet Kategol'i:
1100 ve iistii UKD veya ELO puant olan sporcular, Trahzon il Birinciligi
Genet Kategori'de
oynayabilirlel'.
2- Kadmlar Kategorisi!
Yan~ma butUn kad]ll sporcl~.1.~r..~. ~9.~~1!.:.. ~y..~ftt,S:gQf:i4~dl.~bAllgi..hjtkatiliI.ll.ko~ulUJ:lranmarnaktadlr........,-... ·.··· . ·
',' , .." .... _...... ', •••• ' ••
~
_ .K' ••'''....",•• " _._
,~
.......
u·.,,·.. .. ·· .. ~·~,
Trabzon Birinciligilnin iki kategorisinde de yabanc~ uyruklu (FIDE'de Tiirkiye adma kaYlth olmayan) oyuncular oynayamaz.
.. Trabzon 11 Birinciligi~ne katllan, dere{;eye
Yonergesi'nde al(lklanacaktll".
gil'ell,
sporculannt';ldeedecegi haklar Turldye Kupasl
...-',"
"
~
,
.:', -::.
Yan~ma sonm;lan (ko~nllar
sagIandlglllda) UKD ve 8LO hesaplamaiannda kullamlac.akur,
...\ :
,,'
y an~ma sanunda her dcrecenin e~it payla~lmasl halillde, SIms!. ile: ',"
,
H\;.Lgerece h~jll lj1lfa He Buehholz-l("lttan). Buch.ho}z"~(alt1ariK .am.mebomBer)ler. GaHbiyet.J~avlsl.!!
Sivahlar He en yqk ovnayan (Mostblack) ve e~itlikJlalinde kura cekimi yon1emleline basvurulur. '.
:::::"".
itiraz Kurulu olu~tUl'ultnayacakt1r. B~hakemin karan kesindir.
1-Her iki kategoride de ilk 3 dereceye giren s110rculara kupa vcrilecektir.
1. 2. 3. Tum sporcular, programda ongoriilen Teknik Toplanh (~nc,esr KaYlt KontroJ Masalannda kaYlt
kontrol i~lemlerini yaptlrma.k zorundadlr.
'
Birillci tur e~lel1dinncsi behrtilen programa gore yapllacaktu'. KaYlt kontrol suresinden soma gelen
spon..·1l1ar ratinglerine bakdmakslZ11l alttan e~lendirilerek yan~maya dahil cdilirler.
lkinoi tur e§lendirmesi duyurulduktan SOnIa yart~mayayeni sporeu ahnmaz.
Tumuva Dil'cktorii: Mahsum BAKIR.
Email: [email protected] Telefon: 0530 393 64 98
TUfl1uvay"a katllan tUm spore1.l1ar ve yoneticiler bu YQnergeyi ()l{\upu~ vo kabul etmi~ saydlf.
Download

Ek-1