.~.~~~
~
"'.
T.e. ~
t·:·······I
...",
.: .
:. .
. .'
't:~
MU~
vALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii
16/12/2014
SaYI : 32026198/300/6545361
Konu: 2.YabancI Diller Yan~masl
............................................ KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdlirlUgU
••
..
•• ;<. ..
......... .............................. .............MUDlTRLUuUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgU'nUn
12112/2014 tarih ve 6429439 saYlh yazlSI.
istanbul iIi Be~ikta~ ilyesinde faaliyerte bulunan Ozel MEF Lisesi MUdUrlUgii'nUn
Tlirkiye genelinde resmi ve 6zel ortaokul (6.7 .8.smrf) ve lise (9.1 O.ll.sInlf) 6grencilerine
y6nelik "2. YabanclDilier Yart~masl" dUzenlenecegi ilgi yazl He bildirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde
g6nderilmi~tir. Okulunuz 6grencilerine gerekli duyurunun yapIlmasml ve yan~maya kahlacak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MUdlirU
Ekler: l-YaZl (9 Sayfa) Dagltlm: ilye Kaymakamhklanna (il~e Milli Egitim MUdUrIUgU) Resmi/Ozel TUm Ortaokul ve Lise Mud. Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena341-e420-367f-bc21-56eO kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mfidfirliigfi 12112/2014
Say. : 88013337/821.05/6429439
Konu: 2. Yabancl Diller Yan~masl
................. VALiLiGiNE
(it Milli Egitim MUdUrlUgU)
llgi : a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0. YET. 00.20.00.0/3616 (2012/13) saYlh Genelge
b) Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrlUgUnUn 08112/2014 tarihli ve
93778809/405.0116180659 saYlh yazlsl
istanbul iii Be~ikta~ il~esinde faaliyette bulunan Ozel MEF Lisesi MUdUrlUgU'nUn
TUrkiye genelinde resmi ve ozel ortaokul (6.7.8.smlf) ve lise (9.lO.l1.smlf) ogrencilerine
yonelik "2. Yabancl Diller Yar.~masln dUzenleme talebine i1i~kin ilgi yazlSI incelenmi~tir.
TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli
Egitiminin genel ama~larma uygun olarak, ilgili yasaI dUzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
am~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/i1~e milli egitim
mUdUrli.ikleri tarafmdan ger~ekle~tirilmek Uzere soz konusu yan~manm yaptlmasl uygun
goriilmU~tUr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M.Hakan BUCUK Bakan a. Genel MUdUr V. EK : iIgi yazl ve ekleri (8 sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
BPlam Teknikokullar - 06500 YenimahallelANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Egitim Genel MUdUrlUgU
Otraogretim Genel MUdUrlUgU
Din Ogretimi Genel MUdUrlUgU
Mesleki ve Teknik Egitim Gene! MUdUrIUgU
Ozel Ogretim Kurumlarl Genel MUdUrIUgii
Ozel MEF Lisesi Miidiirliigii (istanbul- Be~i~)
Ayrmt!h bilgi ir;in: Harun CETiNKA YA (Uzm. Ogrt.)
Tel: (0 312) 29694 00-9431
Faks: (0312)223 8736
Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http:ltevraksorgu.meb.gov.tr adresindenff3f-2cd4-3e76-92d3-a947 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii Say. : 93778809/405.0116180659
Konu: 2. Yabanci Diller Yan~maSl
08/12/2014
YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MuniTRLUGUNE
iIgi: a) istanbul Valiligi iI Milli Egitim MUdtirlUgUnUn 26.11.2014 tarihli ve 5742719 saYlb
yazlSl.
b) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 (2012/13) sayIlI Genelge.
istanbul iii Be~ikt~ ilgesinde faaliyette bulunan Ozel MEF Lisesi MiidtirlUgUniin
Tiirkiye genelinde resrni ve ozel ortaokul (6.7.8. SImi) ve lise (9.10.11. SImi) ogrencilerine
yonelik 2. Yabancl Diller Yan~rnasl diizenlerne talebine ili~kin ilgi (a) yazl ve ekleri ilgi (b)
Genelge geregince degerlendirilrnek tizere ekte gonderilrni~tir.
Soz konusu etkinligin gergekle~tirilmesinde ve Tiirkiye genelindeki ekli listede belirtilen
ozel okullanrnlzdan istekli olanlann prograrna kattlrnalannda Gene 1 Miidiirliigiirntizce
sakmca bulunmarnaktadu.
Bilgilerinizi ve geregini an ederirn.
Orner Faruk YELKENCi
Genel MUdiir V.
EK: ilgi (a ) yazl ve ekleri
Atatiirk Blv. 06648KlzJlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnt!ll bilgi i'tin: Ad SOYAD Unvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
Bu evrnk gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden64a2-ff21-3b 1e-b5b 1-7d96 kodu ile teyit edilebilir.
T.C. 8E~iKTA$ KAVMAKAMUC;I Ozet MEF lisesi MudurlU§U SaY'
Konu
1311112014
: 40647628/405.011 591
: 2.Yabancr Diller Yan~masl
BE~iKTA$
tLC;E MltLi EGirtM MUOORLO(}ON£
Okulumuz tarafmdan; TUrkiye genelindeki resmiozel ortaokul (6-7-8) va lise (9-10-11)
ogrencileri ogrencilerine yonelik olarak "2Yabancl Diller van$masl" yapllmas! planlanmaktadlr.
Yan$maya ait ~artname ekte sunulmu~tur.
Gerekli iznin verilmesini arz ederim.
IK : 1· $artname (4 sayfa) 2- Drnek Afj~ C;:ah~masl ve A~lklama Metni (1 sayfa) •
..... MEF
Adres : Ulus Mah. Oztopuz Cad. Leylak Sok.. 34340 Ulus-Beiik~ I tSTANSUl
T e l : (0 nl) 287 69 00
Faks
: (0 212) 2&7 79 11
(-mail: ~U£[email protected]~t.k~2.tr
wvJ\v,mef.kl2.u
6ZEL MEF LisESi "2. YABANC] DILLER YARI~MASI" $ARTNAMESi
YARI~MAYI DUZENLEYEN
KURUM I KURULU~
OZEL MEF LiSESi
y ARI~MANIN KONUSU
KUltUrel ~e~itlilik zenginliktir,
YARI~MANIN TEMEL
AMACI
Ogrencilerin farkh kiiltUrler arasmda bagJantl kurmalanm, bilgilerini
kullanarak duygu ve dU~uncelerjni ogrendikleri 2.Yabancl dilde ifade
etmeJerini, farkh bakl~ 3911an geli~tirerek yaratlchklarml arttumalanm
saglamak.
V ARI~MANIN AMACI
Ogrencilerin ogrendilderi 2.Yabanci dili (AJmam~a, FranslZca, tspanyolca) .
kullanarak "KUltiirel mitlilik uagialiktir" temah slogan yazmalarmt ve
bu sl?gana uygun 3fi~ tasanml YfiPmalanm saglamak.
TURU
Aft~ tasanml
HEDEFKiTLE
TUrkiye gellclinde resmi-ozel ortaokul (6-7-8) ve lise (9-10-11) agrencileri
YARI~MA TAKviMi
a) Eserlerin Teslim Taribi: 27 ~ubat2015 Cuma
b) On se~ici Kurulun (On Jiiri) Eserleri
Deterlendirmesi:
2 ~ubat-07 Mart 2015
c) ~ici Kurulun (Jiiriaia) Dcrcceye
Girea Eserlcri Belirlemesi:
23 Mart 2015 Pazartesi
d) Odill Toreni: 30 Mart 2015 Pazartesi
Sut: 13.30
Yer: MEF Okullan
BOyuk Konferans Salonu
,,-,,",-.,
KATILIM ~ARTLARI
,
Tiirkiye genelinde ozel veya resmi ortaokul ve liselerde agrend olmak.
Yan~ma
lise vo ortaokul dfiZeyinde iki farklt kategoride ve Almanca,
Franslzca, ispanyolca olarak 3 ayn alt ~ltkta geryekle§tirilecektir.
• Lise kategorisinde yarl~macl " KilltUrel yt§itlilik zenginliktir" temah bir
afi~ 9ah~masJ geryekle~tirecek ve ogrcndigi 2. Yabancl dilde (Almanca, ,
Franslzen ve tspanyolca dillerillden birinde) hazlrlaml~ oldugu afi~e
•
uygun bir slogan yazacakhr.
Y ARI~MA ~ARTLARl
• Lise kategorisinde yarl§maci hazlriaml§ oldugu afi§ ~ab~masmm yam
sira yah§maSlmn i"erigini IlClkJayan Almanca, Franslzca, tspanyolca
dillerinden birinde, en az 100 kelimelik (2 paragrat) bir metin yazmahdlr..
• Aylklama metni "Times New Roman" yazl karakterinde "12 punto"
kullamlarak "A4" kagldma yazdmahdlr.
• Afi§ ~ah§malan "A3" fonnattnda geryekle§tirilecek, slogan aft§ Uzerinde .
okunakh bir ~kilde yer alacaktlr. YatI§maya katdacak olan afi§ler ;
istenilen her teknikle hazlrlanabilir. (yizim, kolaj, grafik-tasanm vb,)
1
Yan~maya
•
yaT1~maClya
katilan her afi~in ve her aylklama metninin arkasma.
ait a;;agldaki bilgileri i~ren bilgi kartl yapl~tInlmahdlr.
Ad I Soyad
Dogum Tarihi
Okulu I Sindt
Yan,maya KabldJgl Kategori
Dant~mBn Ogretmeni
Ogrenci lIetitim Bilgilcri
(telefon, adres, mail)
Danl,man O~retmen lIeti,im
BiJgileri (telefon, adres. mail)
Lise kategorisi icin ornek bir ali' gbsmaSl ve asJklama mctni
sartnamenin sonunda EK.l deki dosyada paylasalmlstJr.
yafl~acl, "KfiltUrel ~e"tlilik zenginliktir"
temall birafi~~alJ~aslge~kle~ire<iek.ve ogrendigi 2. Yabancl dUde
(Almanca, Franslzca ve ispanyolca dillerinden birinde) hazlr1aJm~ oldugu
afi~e uygun bir slogan yazacakttr. Afi, ~h~malarI A3 formattnda
ge~ekle~tirilecek, slogan afi~ Uzerinde okunakh bir ~kilde yer alacaktlr.
Yan~maya kaUlaeak olan afi~ler istenilen her teknikle hazlrlanabilir.
(9iZim. koiaj, grafik-tasartm vb.)
• Yafl~maya katdan her afWn arkasma yarl~maclya ait ~gIdaki bilgileri ,
iycren bilgi kartl yapl~tmlmaltdlr.
• Ortaoknl kategorisiude
Ad I Soyad
Dagum Taribi
Okulu I SID}f.
Yar.,maya Katlldlgl Kategori
Danlfman Ogretmeni
Ogrenci I1eti~im BilgiJeri
(telefon, adres, mail)
Danl~man Ogretmen lletifim Bilgileri (teldon, adres, mail) "Yaf1~n1a afi~leri, sponsorumuz Yurtifi Kargo 81'llCdlliyla Tfirkiye
genelinde "OZEL MEF LisESi PROlE GONDERtLERttf kodu
belirtilerek ~rtnamede
belirtilen
adrese
Ucretsiz
olarak
g{)nderilebilecektir."
• Yarl~mayla ilglli degerlendirme Almanea lise - ortaokul kategorisi,
FranslZca lise - ortaokul kategorisi. tspanyolca. lise - ortaokul kategorisi .
olmak uzere birbirinden ayn ayn gerQek.le~tiritecek.tir.
• Okullar yan~l11aya her dilde, her kategoriden en fazls 5 eserle'
katdabilirler.
• Birden fazta ki~i tarafmdan hazlrlanml~ afi~ler , yan~maya katllamaz..
Yart~maya gonderilen afi~ler on eleme jUrisi tarafmdan incelenecek ve 5h .
eleme sonUl;lan "" ww .meLk 12.tr adresinden ilan edilecektir.
• On elemeyi ge9(;m yall~malar; Alman Kfiltflr merkezi. ispanyol KtUtfir
Merkezi ve Franslz Kiiltiir Merkezi tarafmdan gorevlendirilen,
alanlannda yet kin
ki~i1erden
olu!ian bir jUri tarafmdan.
degerlendirilecektir.
• Oduller birden yok afi~ arastnda payla~t1nlamaz.
•
2
• JUrinin karan kesindir, itiraz edilemez, degj~tirilemez. Eser sahibi adli ve •
idari yargl yoluna muracaat haklanndan "azge9mi~tir.
• Yan,maya gonderHen tUm afi~ler Odill tOreni slrasmda sergilenecektir.
• Katthmcllar, ~artnameyi kabul etmif saythrlar.
". A
~'''Y_~H
__.__
A'',,,,,,,,,._~""=~_w_·_'.''.".
Oul MEF Lisesi
iLETi$iM BiLGiLERi
Bilgi i~iD: Yasemin YILDIRIM $AHiN 12.Yabancl Diller BolUm Ba~kam
Telefon: 02122876900/1375
vildjrimyrcumcf:k12 Jr
Adres: Ulus Mah. 6ztopuz Cad. Leylak Sokak Ulus-Be~ik~ lisT ANBUL
Telefon: 02122876900/10 hat
www.mef.kI2.tr
SE~ici KURUL
JUri. Almanca lise ve ortaokul
yetkiIiJeri
Franslzca lise ve ortaokul kategorisi iyin Franslz KUltiir Merkezi yetkilileri
tspanyolca lise ve ortaokul kategorisi iyin tspanyol KUItUr Merkezi •.
yekililcnnden olu,acaktlr.
Ahnanca lise kategorisinde:
• Birinci seyilen afi~ ve a~lklama metni 2 ki~ilik Almanya seyahati He
Odullendirilir.
• lIdnci se~ilen afi~ ve 8 ylklama metni 1 adet foto~f makinesi He
OdiiI lendjrilir.
• OyUncU se~ilen afi~ ve &ylklama metni 1 adet "I-pod" He OdOllendirilir.
Almaoca onaokul kategorisiode:
• Birinci seyilen afi, 1 adet tablet bilgisayar ile 6dlillendirilir.
• lkinci se<;ilen ati$ 1 adet "I-pod" He OdUllendirilir.
• 09i.incil seyilen afi~ almanca kitap ve oyun setl He 6diillendirilir.
FranSlZe8 lise kategorisinde:
ODiiLLER
• Birinci seyilen afi~ ve aylklama metni 2 ki$ilik Fransa seyahati He
OdiilIendirHir,
• ikinci seyilen afii ve ayudama metni J adet fotograf makinesi ile
odullendiriIir.
• OyUncu seyilen afi$ ve aylklama metni 1 adet "I-pod" He odullendirilir.
FranslZe8 ortaok"1ll kategorisinde:
• Birjnci seyilen afi~ 1 adet tablet bilgisayar He l)diillendirilir.
• ikinci seyilen afi~ 1 adet "I-pod" He ooUllendirHir.
• OyuncU se~ilen afi~ franslzca kitap ve oyun scti He Odfillendirilir.
hpanyolca lise kategorisinde:
• Birinci seyilen afi~ ve aylklama metni 2 ki~i1ik tspanya seyahati ile
Odullendirilir.
• lJdnci seyil.en afi~ ve <lytklama metni 1 adet fotograf makinesi He
OdOllendinlir.
• OyUncu seyilen afi~ ve aylklama metni I adet "I-pod" He odilllendirilir.
3
tspanyolca ortaokul kategorisinde;
• Birinci sevi1en afi~ I adet tablet bilgisayar ile oduUendirilir.
• Ikinci se9ilen afi~ 1 adet "I-pod" He oo.ul1endirilir.
• uyUncu seyilen afl~ ispanyolca kitap ve oyun seti ile Odullendirilir.
Jiri Ozel Odiilleri: JUrinin yaptlSl deger!endirmeler sonucunda yukanda belirtilen OdUllerin dt~mda JUri Ozel OdUlIeri, Ozel Yarattclltk QdUlleri, Te$vik Odiilleri de veri leeektir. • Almanca-rranslzca-ispanyo!ca dillerinde Egitim Materyalleri
*Yarl§maya kall/an tum yarlfmacl/ara katlllm belgesi verUeeektir.
*Yarl~mam,zda on elemeyi gefen tlim yan~macl/ara Odul TiJrenimiZt/e
BOfaTl Belgesl verileeektir,
Odul Torentmize katdacak YanJlmacdar ulaflmiannt
kendt tmkanlarr. ile saglayacaktr.T.
A~ama: 5846 SaYlh Yasa geregi~ odUl al8m veya ruma8m yarl~maya gonderilen tUm eserlerin her
tUrIn kullamm haklan -bedelsiz olarak- yaTl~mayl diizenleyen Ozel MEF Usesine ait olacaktlr.
Eserlerin b~kasma ait, rumtl veya kopya oimamasl gerekir. YaTl~maya kanlan her ogrenci ve velisi
bu ~art1arl kabul etmi~ saythr.
4
EK-l
ORNEK AFt~ CALI$MASI VE ACIKLAMA METNt
Poster, http://tmity-in-diversltytwebnodeJr/ siteslnden alintldlr.
"Bu afi$te jarkll Ulkelerin bayraldarml, farkll renkleri, farkll desenleri, farleh lrldardan
;man/an, farldl tarzlan, farkb markolart kulianciIm. 9unku bana gOre IeUlturler, gokkulagmm
rcnlderi gibidir.
Hepsi bir arada bulunduldarmda zenginlik;, .tolen Qlur.
Yukanda TurkS? omeli bulunan aClklama metni, yanfmaya lise kategorisinde hangi
dilden (AimantafFranslZtalispanYolca) katIunlyor ise, 0 dilde en az 100 kelime ve 2
paragra! seldinde yazdmaudu.
Ortaokul kategorisinde ise sadece afi~ ve slogan He yan~maya. kattlmacaktlr. A91klama metni
yazllmayacaktlr,
Download

Yazı İçin Tıklayınız