vELiME$E oRGANizn slN,q.vi n0r,cnsi
uUrn$nnnis nnvnri r.Ln q.Rr
KARAR TARIHI
:29
.08.2014
HE,YET BA$KAN VE
KARAR
NO
:2O14 I
l0
Ali YERLIKAYA, MEtiN AKGLIN,
uvBrBni
coNurreS,
ya iNCi,
BAKIR.
Serdar SERT,Mehmet ELVERDI, ibrahim KASAP,
Ntivit KIRCUVAL
KARAR
Velimege OSB Mi.itegebbis Heyeti Tekirda[ Valisi Ali YERLIKAYA Baqkanhlrnda
WhTm\4 giinii saat 11:00 ' de Tekirda! Valili[i toplantr salonunda heyet iiyelerinin
igtirakiyle toplandr.
Giindem gerefii yaprlan gtiri.iqmeler neticesinde agalrdaki karar ahnmrytr.
B6lgemizde inga edilecek olan altyapr imalat hatlarrn (ya[mur suyu, temiz su, yol, pis su, YGAG elektrik, telekom) yaprmr igin; 4562 Sayrh OSB Kanununun kredilerle ilgili 14. maddesi
ve OSB Uygulama Y<inetmeli[inin "Bakanhk Kredisi Kullanan OSB'lerde ihale Esaslan"
hiikiimlerine istinaden kullamlacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanh[r kredisine miiracaat
etmek ve gerekli ti.im resmi prosediirfl yerine getirmek iizere Ydnetim Kurulumuza yetki
verilmesine.
Miiteqebbis H
toplantrya katrlanlarm oy birli$i
Mustafa
I$IK
Vali Yard.
Rasirn
Ali BAKIR
Uy
Meh
VERDi
Niivit KIRQUVA
Serdar SERT
Download

uUrn$nnnis nnvnri r.Ln q.Rr