- --· - ····----
- - -- - -- -
-·-·- .
l
AKTUR DATCA SiTESi
TOPLU YAPI TEMSiLciLER KURULU
2014 YIU OLAGAN TOPLANTI TUTANAGI
Aktur Datc;a Sitesi Olagan Toplu Yap1 Temsilciler Kurulu 31 Agustos 2014 tarihinde
Ek:l'de verilen Hazirun listesinde goruldugu gibi mevcut 88 parsel temsilcisinden
asaleten 58, vekaleten de 18 adet olmak uzere toplam 76 Parse! Temsilcisinin kat1hm1 ile
yeterli c;ogunluk saglanarak toplanm1~, Ek:2'de verilen Gundemin 1. ve 2. maddeleri
geregi yap1lan ac;;1h~ ve saygt duru~unun ardtndan verilen s6zlu onerge oylanm1~ ve Divan
Ba~kanhgl'na Sn. Mehmet $UHUBi, Katip uyeliklere ise Sn. ilhan GOMO$ ve Sn. Onder
MANTiNi oy birligi ile sec;ilmi~lerdir.
Gundem ile ilgili Ek:3'de verilen bir degi~iklik onergesi ise Gundemin 8.Maddesinin ic;inde
goru~l.ilmek uzere kabul edilmi~tir.
Gundemin 3.Maddesi geregi Genet Kurul goru~me ve karar tutanaklann1n imzalanmas1
hususunda Ba~kanhk Divamna yetki verilmesi konusu oylamaya sunulmu~ ve yetki
verilmesi oybirligi ile kabul edilmi~tir.
Gundemin 4. ve S.Maddeleri geregi Ek:4'de verilen 01.08.2013 - 31.07.2014 Donemi
Faaliyet Raporu, Bilanc;;o, Gelir-Gider Tablosu ile Ek:S'de verilen Denetim Raporunun
okunmastna gec;ilmi~tir. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak Yonetim Kurulu Ba~kan1 Sn. Erda!
TOZEL, Denetim Raporu ile ilgili olarak ise Denetici Sn. A. Hayrullah OGUZ Parse!
Temsilcilerine ac;;•klamalarda bulunmu~tur.
Bu ac;;1klamalann ardtndan gerek Faaliyet Raporu, gerekse Denetim Raporu uzerinde
goru~melerle ilgili olan Gundemin 6.Maddesine gec;ilmi~tir. Faaliyet Raporu konusunda
saz alan Sn. Sibel Korkut; yapdmas1 planlanan drenaj kanallanmn uzunlugu konusunda;
Sn. Onder Mantini; K1y1 ~ridindeki yap1lar ic;in ruhsat ahnarak ba~lanmasmm dogru
olacag1 ve yeni ambulansta yetkili saghk personeli bulunmasmm gerekliligi konusunda;
Sn. ilhan Or; Sitemizin kamu ile olan ili~kileri konusunda; Sn. Prof. Dr. Beyza Ostun
yap1lmas1 planlanan eksik drenaj kanallan konulannda goru~lerini ve cevaplandmlmas1m
istedikleri hususlan Site Yonetim Kuruluna iletmi~lerdir. Daha sonra s6z alan Site
Yonetim Kurulu Ba~kam Sn. Erdal Tuzel konularla ilgili gerekli ac;1klamalarda
bulunmu~tur.
Denetim Raporunun Denetici Sn. A. Hayrullah Oguz taraftndan okunmasmdan sonra
s1ras1 ile soz alan;
Sn. Y1lmaz Tokath; Hesap doneminin Genet Kurullann Temmuz ayt sonunda yaptlmasmt
saglayacak ~kilde degi~tirilmesinin uygun olacagtnl belirtmi~ bu goru Hazirun ve
Mevcut site vonetimi tararmz
imsenm_::t:]
AKTUR DATc;A SiTESi TOPLU YAPI TEMSiLCiLER KURULU 2014 YILI TOPLANTI TUTANAGI
Sn. Kadir Sevim; <;;iftlil< Restoran satt~t l<onulanndal<i <;ah~malannt ve goru~lerini
a<;ti<Jamt~lardtr.
Prof. Dr. Sn. Beyza Ostun; uzmanhl< alantnda olan, aynca ge<;mi~ donemlerde fiilen
i<;inde yer aldrgr <;ah~malardan dolayt sahip oldugu bilgileri de l<ullanaral< Antma
Tesislerimiz l<onusundaki mevcut teknik, idari ve hukuki durumu analiz etmi~, Antma
Tesislerimizin bulundugu yer ile ilgili sitemizi bei<Jeyen muhtemel tehlil<eleri ve riskleri
Parse! Temsilcileri ve Site Yonetimi ile payla~mt~ttr.
Gundemin 7 .Maddesi geregi Yonetim Kurulu ve Denetim Kurullanmn faaliyetlerinden
dolayt ibra edilmeleri hususu ayn ayn oylanmr~ ve Yonetim Kurulu oy birligi ile Denetim
Kurulu ise 1 red oyuna kar~dtk oy <;oklugu ile ibra edilmi~tir.
Gundemin 8.Maddesi geregi 2014 - 2015 "Taslak i~letme Projesi"nin goru~Oimesine
ge<;ilmi~, oncelikle l<onu ile ilgili ve Divan'a daha once iletilmi~ olan ve El<:3'de verilen
onerge ile Yonetim Kurulu Oyelerine yol giderlerine ilave olaral< ytlhl< 12.000.- TL'yi
ge<;memek Ozere toplantl ba~tna net 1.000.- TL, Deneticilere ise yol giderlerine ilave
olarak ytlhk 4.000.- TL'yi ge<;memek Ozere toplantt ba~tna net 1.000.- TL Huzur Hakkt
verilmesini ongoren onerge oylamaya sunulmu~ bu husus 1 red oyuna ka~t oy <;ol<lugu
ile kabul edilmi~tir.
Gundemin 9.Maddesi geregi yaptlan goru~meler sonunda; 1. Etap Altyapt ve Pompa
istasyonu yattnmt hesaplannda olan ve Ek:6'da verilen 06.09.2013 tarihli Mugla 2 nolu
Tabiat Varhklanm koruma BOige Komisyonu Karan geregi harcanamayan 331.721.TL'nin Beledi Hizmetler oolumune al<tanlmadan bir ytl daha bekletilmesi ve bu Strada
l<amu kurumlan ile goru~melerin surdurulmesi ile ilgili El<:7'de verilen onerge oy birligi ile
kabul edilmi~tir.
Daha sonra Ek:81de verilen ve Site yonetimi taraftndan haztrlanan "Taslak j5fetme
Projesl' yukanda verilen iki karar dikkate ahnarak oylanmt~ Kat Maliki ba~tna ooemelerin
1885.- TL (1605+250+30) olmast oy birligi ile kabul edilmi~tir.
Gundemin" Yattnm Projeleri "ile ilgili 10. Maddesi geregi 12 adet Personel Lojmanlanntn
onanmt i~i i<;in Kat Malil<i ba~tna 125.- TL ek Odeme yaptlmast hususu oylanmt~ ve bu
husus da oy birligi ile kabul edilmi~tir.
"Yatmm Projelerinden "ikincisi olan ve Ek:91da verilen Dat<;a Kaymakamhgrmn Sitemize
gondermi~ oldugu 20.04.2014 tarihli yazr nedeni ile yaptlmast muhtemel iskeleler ve
bunlann ruhsatlandtnlmasr i<;in gerel<li olan harcama hal<l<tndal<i gundemin 11.Maddesinin
goru~Oimesine ge<;ilmi~tir. Goru~meler sonunda Beton iskelelerin yerine ah~ap iskelelerin
yaprm ve ruhsatlandrnlmasr i<;in Site Yonetimince gerel<tiginde l<ullamlmal< Ozere istenen
Kat Malil<i ba~rna 190.- TL el< Odeme yaptlmast hususu oylanmt~ 1 red oyuna kar~thl< bu
husus oy ~okluQu ile kabul edilmi~ti~
_a
c::-t ~
\,
AKTUR DAT~A SiTESi TOPLU YAPI TEMSiLCiLER KURULU 2014 YILI TOPLANTI TUTANA<ii
BOylece Personel Lojmam Onanm1 ve Yeni iskelerin yapllmasmdan olu~n onay1anmt~
"Yatmm Projesi "toplamt Kat Maliki ba~ma 315.- TL (125+190) olmu~r.
•
Sonu<; olarak; i~letme ve Yabnm Projeleri i<;in toplam 10 taksitle &Ierne halinde Kat
Maliki ba~ma 2200.- TL (1885+315) Odeme yaptlmas1, pe~in Odeme yapacak Kat
Malilderi i<;in 100.- TL indirim yaptlarak Odenecek miktann 2100.- TL olmas1 konusu
•
tekrar oylanmt~ ve bu husus 1 red oyuna ka~tltk oy <;oklugu ile kabul edilmi~tir.
Gundemin 13.Maddesi geregi 01.08.2014 - 31.07.2016 tarihleri arasmda 2 ytl sure ile
gorev yapacak Yonetim ve Denetim Kurullan uyelerinin s~imine ge<;ilmi~, Divan'a
Ek: lO'da verilen bir onerge ile Yonetim Kurulu Asil Oyeleri i<;in Kat Malilderimizden Sn.
Erdal TUZEL, Sn. Ahmet Hayrullah OGUZ ve Sn. Erdogan OZGECE'nin , Yedek uyeliklere
ise Sn. Ahmet OZKARA, Sn. Filiz Erman iMMiCH ve Sn. Ali Tan SOKMENOGLU'nun
onerildigi gorUimu~tUr. Ba~ka oneri olmadlgtndan yaptlan oylamada iki red oyuna kar~•hk
oy <;oklugu ile verilen bu onerge kabul edilmi~, ooylece saz konusu ki~iler Yonetim Kurulu
Asil ve Yedek uyeliklerine se<;ilmi~lerdir.
SOziO bir onerge ile Denetici olarak Sn. HUlya MENTES ve yedek olarak Sn. HUiya
SER<;EN aday gosterilmi~, ba~ka bir aday olmadtgmdan yap1lan oylamada soz konusu
adaylar Li<; red oyuna kar~1hk oy <;oklugu ile Denet<;ilige se<;ilmi~lerdir.
Gundemin 14.Maddesi gere{Ji Dilek ve Temenniler Maddesine ge<;ilmi~, Site Yonetim
Kurulu Ba~kan1 Sn. Erdal Tuzel yapbgt konu~mada ahnan se<;im sonu<;lan ve gosterilen
guven i<;in Parsel Temsilcilerine te~kkur ettikten sonra bundan sonraki donemlerde
gen<;lerin site yonetime katJimalanmn onemine vurgu yapmt~tlr. Aynca ve ozellikle 49
ytlhgma kiralanmt~ clan ve halen kullandtgtmtz orman alanlann kullamm surelerinin
dolacag1 2023 ythna dikkat <;ekmi~, bu surenin tekrar uzattlmas1 i<;in gerekli haztrhklann
~imdiden yapllmast ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesinin onemi vurgulanmt~tlr.
Daha sonra Aktur Sitesi personelinin ozverili <;ah~malanndan ve gorevlerine clan
baghhklanndan ornekler vermi~, kendilerine te~kkur etmi~tir.
GOru~Uiecek ba~ka bir konu kalmadtgtndan toplanb Divan Ba~kam taraftndan yaptlan
kapam~ konu~mast
ile sona
erdirilmi~tir.
0<; sayfahk bu tutanak ve 10 adet clan ekleri 03.09.2014 tarihinde taraftm1zca
imzalanm1~ttr.
a_:_~
Onder MANTiNi
Katip Oye
~~~
ilhan GOMOS
AKTUR DAT<;A SiTESi TOPLU YAPI TEMSiLCiLER KURULU 2014 YILI TOPLANTI TUTANAGI
DAT(:A AKTUR
TATiL SiTESi TOPLU YAPI YONETiMi YONETiM KURULU BA~KANLIGINAVE
PARSEL TEMSiLCiLERi GENEL KURULU DiVAN BA~KANLIGINA
01.08.2013-31.07.2014 DONEMiNE .iLi~KiN
YILLIK DENETiM RAPORUDUR
31 .08.2013 Tarihinde yaprlan Dat<;a Aktur Tatil Sitesi Yrlhk Olagan Gene! Kuru! Toplantrsmdan
sonra Site Yonetimi ile $irketler arasmdaki huzursuzlugun kurulmu~ alan iyi niyetli giri§imler sonuc;
vermi§ olup. yaprlan ~ah§malar datum maliklerce de memnuniyetle kar§rlanmaktadrr.
Bu birlikte <;ah~ma ortamr 15.08.2013 Tarihinde Mugla'da yaprlan Ak-Tur A$. Gene! Kuru!
toplantrsmda Site Yoneticisi Saym Erda! TOZEL'in yaptrgr konu§ma sonrasrnda iki kurulu§un ortak bir
komisyon olu§turmasr ile birlikte yah§malar surdOrOimO~tor. Ancak birkag kez Dat<;a Aktur Tatil Sitesi
i{:inde Aktur A$.'nin uhdesinde bulunan alanlarm, Site Yonetimine devredilmesi (kiralannrn kar~rlanmas r
ko§ulu ile) onerisi bugune kadar ka~rhk bulmamr§trr. Sitemiz i9inde bulunan Aktur A§.'ye ait alanlarda
ya~anan olumsuzluklann Site Yonetiminden kaynaklandrgr yolundaki ikilem ve iki ba§hlrk maalesef
surmektedir.
On iki aylrk denetimin yaprlmasr srrasrnda mevcut beige ve kayrtlan incelenmi~ olup;
Tum personelin Aylrk Maa§ bordrolannrn hazrrlanarak Odemelerin yaprldrgr,
TOm personelin SGK odemelerinin yaprldrgr,
TOm personelin bayram ikramiyelerinin ve fazla mesailerinin odendigi,
Banka dekontlanmn duzgun §ekilde ahndrgr,
Faturalann-Gider Makbuzlannrn ve Malzeme Talep fi~lerinin gunOnde i~lendigi ,
Personel Gorevlendirme Talimatlannrn ve Harcrrah belgelerinin uygunlugu,
Kasa Defterine Tahsil Makbuzlannrn ve Tediye Fi~lerinin gununde i~lendigi,
Gelir ve giderlerin defterlere di.izgun olarak i~lendigi, bi.itOn belgelerin tamam oldugu gorOimii§tUr.
Demirba§ kayrtlannm tarihsel srralama i9erisinde kayrt altrna ahndrgr tespit edilmi§tir.
31.08.2013 Tarihinde yaprlan Gene! Kuru! Toplantrsrnda Yonetici Sayrn Erdal TOZEL tarafrndan
ifade edilen gelecek yrhn projeleri kapsammda 0~ ayn konu igin yaprlan oylamada Ambulans ahmr oy
birligi ile, Temizlik aracr ahmr oy yoklugu ile kabul edilirken, Pazar yerinin duzenlenmesi oy c;oklugu ile
kabul gormemi~tir.
Belirtilen konular i<;in hesaplarda toplanan meblag ise;
- Beledi (Aidat)ve Yatmm Hesabrnda toplanan- - - - - - - - - = 2.513.601,69 -TL.
200,000,00,-TL.
- Beledi (Aidat) Vadeli Hesabrnda- 1. Etap Alt Yapr ve Yangrn onleme ic;in toplanan paradan- - - 331 ,721 ,00,-TL.
- Banka Faizlerinden toplam- - - -- - - -- - ------ --- - - =
71,073,59,-TL.
$eklinde banka hesaplannda degerlendirilmi~tir.
Site i§letmesi geregi yrl iginde ali nan kararlar yergevesinde 2.758.493,10 Tlharcama yaptlmt§trr.
•
=
=
A-1 Hasta nakil ambulans ahmr i9in ihale 24.09.2013 tarihinde ba~latrlmr~. dort firmadan gelen
teklifler degerlendirilmi§ ve belirlenen firma ile 26.10.2013 Tarihinde ahm s6zle!?mesi imzalanmr§trr. Ara<(
14.11.2013 tarihinde teslim ahnarak 29.11.2013 tarihinde trafik tescili yaprlmr§tfr. il Sagllk Mudurlugonun
27.11.2013 tarihinde 2013/31 Beige Numarasr ile uygunluk belgesin in ahnmas1 ile birlikte ara<; hizmete
hazrr durumdadrr.
Temizlik aracr igin a91lan ihale 22.11.2013 Tarihinde sonuglandrnlmt§tJr. ilgili firma aracm
montaj1n1 tamamlayarak 03.04.2014 tarihinde teslim etmi~tir.
Ote yandan site anayolunun yaprmr ile 9evre yolunun satrh kaplanmasr geryekle§tirilmi§tir.
Kurucabi.ik ormanhk alanr ve fmn - su deposu - giftlik mevkiinin 30 metre geni§liginde dip temizliginin
yaprldrg1 gorOimu~tur.
Krrkahvesi ile eski <;iftlik Restaurant alanlannm ihaleleri igin Sayrn Erda! TOZEL ve Sayrn Aykut
VURAL'rn gosterdikleri c;abalar takdire §ayandrr.
06.10.2009 Tarihinde 2009/191 Esas Numarasr ile Aktur Site Yonetimi, 6nceki Yonetim aleyhine
Datga Sulh Hukuk Mahkemesinde ayttQI fazladan ahnan Ocretlerin geri almmasrna ili§kin dava, ancak
08.05.2012 Tarihinde 20121116 Numara ile Karara baglanmr§ olup, 12.09.2012 Tarihinde faizi dahil
5,312,53,-TL. olarak sonw;landrnlmt~trr. Bu durum denetim strasrnda normal aidat gecikme faizi gibi
alg1landrgmdan soz konusu yaprlmamr~trr. Mahkeme karan ba~ka bir konu nedeni ile dikkatimizi
9ektiginden atlanml§, 6nemli bir konu di.i§i.incesi ile ytllrk rapora eklemek tarafrmdan uygun gorUimi.i§tor.
1/2
15
T.C.Dat<;a Belediye Ba~kanhgt Mali Hizmetler Mudurtugunun 15.05.2014 Tarih 2442 Saytlt
yazrlarmdan anla~rldrgr Ozere; 3194 Sayrlt imar Kanunu'nun 21. Maddesine gore, ruhsatsrz(Ka~k) yapt
yaptldtgt tespit edilmi~. il Ozel idaresi imar ve Kentsel lyile~tirme Mudurlugunce 27.05.2010 Tarihinde
imar Kanunu'nun 32.Maddesi geregince miihOrtenmek sureti ile tatil edilrui~tir.(durdurulm~tur.) Bu
cilmleden olarak Aktur Tatil Sitesi Y6netimine, Mugla il Ericumeni(imar Kentsel iyile~tirme
Mudurtugunun) Ceza Hesaplama Tablosunda toplam 40,915.00,-TL idari Para Cezast verildigi
anla$tlmaktadtr_ Mugla lli'nin 6360 Saytlt Kanun ~er~evesinde BOyOk§ehir Belediyesi statOsune
kavu~mast nedeni ile il Ozel idaresinin Tilzel Ki$iligi kaldtnlmr$trr. it Ozel idaresinin kaldtnlmast ile
birlikte Aktur Tatil Sitesi Yonetimi adma 9tkart1lan borcun da Datga Belediye Ba§kanllgtna devredildigi,
40,915,00,-TL idari Para Cezasm1n yaz1mn tebliginden itibaren 7 gun iginde Belediye Veznesine veya
banka hesabma yattnlmastnl, aksi halde 6183 Saytlt Amme Alacaklannm UsuiU Hakkmdaki Kanunun
ilgili Madde HOkOmlerinin uygulanacag1 belirtilmektedir.
Konunun ne anlama geldigi Yonetici Saym Erda! TOzel'den soruldugunda "Kumsalda koruma
amagh kayalardan bir bah<;e yap1m1 s1rasmda, birilerinin ne yaptldtgrm anlamadan ilgili kurulu~lara
yaptt§! ~ikayet Ozerine bu olay ya~anmt~tlr. Belediye Ba§kanlt§t ile yap1lan gorO~meler sonucunda §U
anda i~lemi durdurmak igin 02.06.2014 Tarihinde bankaya 4,000,00,-TL yattnldL Geri kalan Meblag igin
ise 15 Eyl012014 ve sonras1 §eklinde konu~uldu." cevab1 ahnmt§tlr.
Aktur Yangm Mucadele Cephesi ve Koruma Bandt igin Mugla Orman Bolge MOdOriOgO taraftndan
haztrlanan proje, yaptlan incelemeler sonucunda 04.09.2013 Tarihinde <;evre ve $ehircilik Bakanhgt
Mugla 2 Nolu Tabiat Varllklartnt Koruma Bolge Komisyonunun 06.09.2013-234 sayt ile soz konusu
alanm ktsmen 1. ve ktsmen 2.Derece Dogal Sit alanmda bulunmast nedeniyle 266 adet yeti§kin agacm
kesiminin uygun olmadtgtna, talep ile ilgili olarak bal?kaca altematif yol ag1 belirlenebilecegi kanaatine
vanldtgmdan "Aktur Yangrn MOcadele Cephesi ve Koruma Bandt" tesis edilmesinin uygun olmadtgma
karar verildigi belirtilmektedir.
Konuya ili!?kin olarak komisyon yetkilileri ile yaptlan gorO~mede durumun onemi anlattlarak
yang1n onleme bandrntn nas11 yap1lacag1 konusunda du~uncelerimizi payla!?arak projenin yeniden ele
altnmast yolunda giri~imlerde bulunulmast geregi ortaya c;:tkmt~ bulunmaktadtr.
Datc;:a Kaymakamhgt'nm 29.04.2014 Tarih 10088 saytlt yaztlan yen;evesinde Liman Ba§kanltgt
tarafmdan 25.04.2014 Tarihinde yaptlan Denetim sonucunda Aktur tatil Sitesi(Kurucabuk ve t:;iftlik Koyu}
dahilindeki tOm iskelelerin 3621 Saytlt Ktyt Kanunu ve ilgili mevzuat~ izinsiz oldugu tespit edilmi!l ve
Yonetim Kurulu Ba~kanhgtmtza <;evre ve $ehircilik il MudOrlugO kapsammda giri§imlerinin yap1lmas1
gerektigi belirtilmektedir. Yaptlan incelemeler sonucunda belirtilen isteklerin yerine getirilmesi Site
Yonetimine yakla~lk 250,000,00,-TL s1na mal olacag1 hesaplanml§ bulunmaktad tr.
2013 y1hnm Kas1m ayt ba§mda alitrt ya§t!llar nedeni ile meydana gelen ta~km olaylan yukan
havzadan gelen sel nitelikli suyunun, karayolunun yol yukseltme c;:alt§malan sonucu site igerisine
yonlendirilmi§ menfezlerden gelen suyun uygun kanallarla denize de~arjmm saglanamadtgl, yaptlan
teknik tilgOmler sonucunda anla~tlmt§tlr.
12 Adet eski lojmamn yeniden duzenlenmesi ve ~ttlannm yenilenmesi zorunlulugu vard1r. Bunu
ic;:inde Site Yonetimi yeni donem taslak projeye 160.000,00,-TL konmastnt ongormektedir.
Oatga Aktur Tatil Sitesi Ytlltk Olagan Genel Kurul Toplant1smda altnan kararlann yerine
getirilebilmesi i<;in tom maliklerin aidatlannt odemeleri gerekmektedir. 17 ki§i oldugu tespit edilen
aidatlannt odemeyen maliklere gerekli uyanlann yaptlmast yerinde olacakttr.
Butyenin bu y1l da borgsuz olarak kapattlmasmdan duyulan memnuniyeti vurgularken ba§ta
Yonetim Kurulu olmak Gzere tum c;:alt§anlara te§ekkur eder, Ytlltk Denetim Raporumu Toplu Yapt
Temsilciler Genet Kurulunun bilgi ve goru~lerine sunar, Kurula c;:ah§malannda ba§anlar dilerim.
06.08.2014
~fP#
A.Hayrullah OGUZ
Denetici
•
Ref
:
Konu :
.
..
. .
DATt;;A SITE YONETIMI
Tarih : .0.5..t..09.t.20.14..
Sayt:
111-1211,.5~~
SAYIN KAT MALiKLERi
Sitemiz Parse! yoneticilerinin i~tiraki ile Olagan Genet Kuru! Toplantimiz 31.08.2014 de yaptlmt~tlr.
Gene! kurulda onaylanan esaslar dahilin de Beledi Hizmet Katilun Payi 10 Ekim 2014 tarihine kadar pe~in
odeyenler icin 2.100,00 TL ve taksitli odeyenler icin ise 2.200,00 TL, Odenmesi konusunda karar verilmi~ir.
20 Eyliil2014 tarihine kadar
10 Ekim 2014 tarihine kadar
10 Kastm 2014 tarihine kadar
10 Arahk 2014 tarihine kadar
10 Ocak 2015 tarihine kadar
10 Subat 20 15 tarihine kadar
10 Mart 2015 tarihine kadar
10 Nisan 2015 tarihine kadar
10 Mayts 2015 tarihine kadar
10 Haziran 2015 tarihine kadar
220,00 TL
220,00 TL.
220,00 TL..
220.00 TL..
220,00 TL..
220,00 TL..
220,00 TL..
220,00TL..
220,00TL..
+ 220,00 TL.
2.200,00 TL. Odeme plaru ongoriilmii~tiir.
Belediye hizmet katllun paylarmrn zamanmda Odenmemesi halinde ayhk % 5 hesab1 ile gecikme
tazminati uygulama mecburiyetinde kalacagunlZl iiziilerek hatlrlatmz.
Genel kurulumuzda gecen ytl oldugu gibi su bedeli 120 m3'e kadar 0.30 TL./m3, 120 m3'iin iistii ise 0.50
TL/m3 olarak belirlenmi~tir. Saym Kat Maliklerimiz tarafindan her hangi bir ikaz geregine imkan vermeyecek
~ekilde odenecegini iimit etmekteyiz. Su saatleri cah~mayan maliklerin saatlerinin degi~imi icin Yonetime
bildirmeleri durumunda sadece su saati bedeli ahnmak $arb ile degi~tirilmesi de miimkiin olacakttr.
Saym Parse! Yoneticilerinin A,B,C,D,E,F,G ve Kurucabiik Mahalleleri icin kendi aralarmda bir mahalle
temsilcisi secmeleri boylece mahalle problenilerinin Yonetime iletilmesinde ve coziimlenmesinde cok faydah bir
yontem oldugu bilinmektedir. 18 Eyliil2014'ye kadar bu i$lemlerin tamanilanmasmt ve secilen mahalle
temsilcilerinin ( 1 asil 1 yedek) Site Yonetimine bildirilmesini rica ediyoruz.
Geyen seneler oldugu gibi ~effafuk ilkesinden hareketle, gelir - giderlerimizi ve sitemizdeki diger
geli~meleri, belirtilen Site Web sayfamtzdan eri~ebilirsiniz, (www.aktur-datca.com)
Yonetim o1arak sizlerle beraber daha iyi giinlere, huzur ve uyum icinde bir AKT
kavu$aca ~ Imiza inantyoruz.
Sa
rimiZla
<ZS"----~
AHAYRULLAH OGUZ
YON.KRL.OYESi
Site Yonetiminin Banka Hesap Numaralar1:
a) Dat~a Garanti Bankas• hesap no : 1013 6299909 iBAN:TR90 0006 2001 0130 0006 2999 09
b) Dat~a Yap1 Kredi bankas1 hesap no: 599 84624339 iBAN:TR87 0006 7010 0000 0084 6243 39
c) Dat~a Halk Bankas1 hesap no
: 268 43000066 iBAN:TR25 00012009 2680 0043 0000 66
d) Dat~a i~ Bankas1 hesap no
:3660 24322 iBAN: TR12 0006 4000 0013 6600 024322
Site Yonetiminin Telefonlan:
a) Santral
0.252.724 6001 (pbx)
0.252.724 6680 Dat~a
b) Faks
Aktur Site Yonetimi ile yaz1~ma adresi: Aktur
Site Yonetimi 48920 Dat~a MUGLA
e-mail: [email protected]
Adres :Aktur Site Yonetimi
48920 DAT<:;A- MUGLA
Tel : 0.252 . 724 60 01 (Pbx)
Faks : 0.252. 724 66 80
email:infodatc;:[email protected]
Download

2015 yılı aidat bildirisi