T.C.
ADANA VALiLiGi
i1 saglft MiidiirliifiiL
G)
'i:fi. :iililhk $:lk*f!l{,}r
Say: 77090304.Sahnalma
Konu: Teklif Formu
/
s.7. r .l!\. tzov
t\o
TEKLIF FORMU
Miidiirliiliimiize balL i1 Ambulans Servisi Baghekimlifinin ihtiyacr olan agalrda cinsi,
miktan ve dzellikleri belirtilen 4 ( Ddrt ) kalemden olugan Mal ahmr; 4734 sayir Kamu Ihaie
Kanunun 22.maddesi gere[i dolrudan temin usulii ile temin edilecektir.
Birim fiyatrnrn bildirilmesini rica ederim.
Hasa
Ydnet
Teklif Edilen
Birim Fiyatr
Srra
No
Birim Fiyata
Esas Ig
Miktarr
Kaleminin Adr
Birimi
(
01
Primedic Monofazik Defibilator Ekg Baglantl Kablosu
10
Adet
02
Primedic Bifazik Defibilator Kagrk
+
Adet
03
Primedic Bifazik Defibilatdr Arka Kapak Tasrma Kollu
4
Adet
04
Primedic Evoill Defi. On/Off Komiitatijr Anahtar Kapak
10
Adet
Toplam fiyat yalnrz
(
TL.)
-'
"
Ek : Teknik $artname
Toplam Fiyatr
I ( Bir
) Adet 2 (
) Sayfa
ounvr-iNorren
En son teklif kabul tarihi ..12..J.\.../ zot+ tarih saat 17:00'e kadardrr.
Teklifler TL. olarak verilecektir.
Birim fiyatlar rizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir.
Fiyat opsiyonu ....................gilndrir.
Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendirme drgr brraktlacakttr.
8
Adres: Mustafa Kemalpaqa Bul. No:
lrtibat : C. ATLI
Yiiregir /
intemet Adresi : www.adanasm.gov.tr
Tel:0322344 19 12-03223440303 3124 Fax:0322344 19 12
Adana
dlr.
TL.)
T.C
ADANA
It
sGur
VAtItidi
nnUarinrU6U
It AMBUTAilS sEfivlsl BA'HEKiM116l
1. pRlMEDlc
MoNoFAziK DEFIBRITAToR EKc
BAGTANTT
KABrosu TEKNIK gARTNAMESI
r-pRtMEDtc DI\43,M240 MoNoFAZiK DEtlBRltAToR EKc GIRIS SoKETINE uyuMLU
OLMALIDIR.
2-EN AZ 2.4 I\,1ETRE UZUNLUGUNDA OLMALIDIR.
3-ELSKTRoTtARIN KABLO UELARINA KoLAYCA TAKITIP cIKARTILABILMESI IeIN KABLo UqLARI
KTSKACLT OLIVALTDTR.
4-ciHAzA GlRl$ KrsMt KitlTtl MEKANIZI,4AYA sAHlp orMAUDlR.
s-clHAZA GlRig Krst\41 KopMAyA KARir DAYANIKLI oLt\4ALtDtR.
6-olqUu
ESNASTNDA HERHANGI BiR KAysA NEDEN oLMADtGtNA DAIR
TEsr
RAPoRLARI
IHALE KoMISY0NUNA SUNULMALIDIR,
2- pRlMEDlc xo300xe BlFAzlK DEFIBRitAToR pEDAt (KA$lK) TEKNIK
'ARTNAMESi
l.pRlMEElc xD3ooxe BiFAziK DEFIBRILAToR cIHAZINA UYUMLU oLMALIDIR.
?.PEDALIER STERNUM VE APEX OLMAK I.]ZERE OLMAK UZERE 2 ADET OLMALIDIR.
3.PEDALLER KABLOSU VE BAGTANTI 5OKETI iLE BIRLIKT€ TAKIM HALINDE OLMALIDIR.
4.CocuK vE yETiSKiN pEDALI oLMAtlDlR.
g. pRlueoic xu3ooxe BlFAzlK DEF|Bnlrnton nnxa KIPAK TASIMA KotLU TEKNIK $ARTNAMESI
1.XD3OOXE BIFAZ|K DEFIBRILATOR CJHAZINA UYUMLU OLI\4ALIDIR,
2.5IYAH RENKTE SERT PLASTIKIEN YAPILMIS OLMALIDIR.
3.isrENitEN cinaze uoruret t KoLAYCA
4,UREriM HATALARTNA KARS|
EN
YAPt LABILMELiDiR.
:\s
Az BiR Ytt GARANT|LI oLMALIDIR.
o
18, pRlMEolc EVo
I, ANAHTAR
lt
DEFI. oN/oFF KoM0TATOR ANAHTAR
KAPAK SADFCE CIHAZ IN ACMA
2.ANAHTAR KAPAK slyAH
/
xnmr rexrulx 5enrlttursl
KAPAMA I9LEViNI YAPMAK ICIN DiR.
RENKTE YUVARLAK orJvtALtDtR,
3. ANA||TAR KAPAK SERT ptASTiKTEN yAplLMtS OLMAUDIR.
4.KApAGTN ANAHTARA GIRI$ yERl YUVARLAK METAL yAyLA stKt BA6LANI
Sallm
$AFAK
Memur
J0.,,
seGulaeuotR.
Download

ounvr-iNorren