T. C.
AYRANCI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığr
iır.q.Ln iı,,q,Nı
aĞrznoĞAz Köyü içvın suvu soNDAJ Kuyusu yApIM işi xövı,nnn
rrizıvrnr cörünıın ninr,iĞi iHır,n yöNETMrı,iĞiNiN ı g. İ\,Ia»»EsiNE
cönr AçIK irrıı,n UsIJLü ir,n irr.q,LE EDİLECEKTİR
İdarenin
a) Adresi
1-
Ayrancı Köylere Hizmet Göttirme Birliği Başkanlığı
Htikiimet Konağı Ayrancı/Karııman
0 338 4ll 2I 12 _ 0 338 4l | 22 2l
b) Telefon ve faks nrrmarası
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale doktimanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu vapım isinin
a) Niteliği, ttirü ve miktarı
:İhalenin niteliği, tiirii ve miktarına ilişkin aynntılı
bilgiye Karaman Ayrancı Köylere Hizmet Götiirme
Birliğinde yer alan ihale dokiimanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: Karaman İli, Ayrancı İlçesi AğızboğazKöyu
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gtln içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim giinüdtir.
ç) İşin siiresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
Karaman İli Ayrancı İlçesi Hiikiimet Konağı Toplantı
Salonu
:20.02.20|5 - 14.00
:
b) Tarihi ve saati
3.1 Tekliflerin sunulacağı yer ve saat
a) Teklifin sunulacağı
b) Son teklif sunma tarih ve
yer
saati
:Ayrancı Köylere Hizmet Göttirme Birliği
20.02.2015 - l3.30
istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
4.-İhaleye katılabilme şartları ve
uygulanacak kriterler:
4.1 .-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4,|.| .- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1,1.1Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan yada ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.|.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmrş, ttizel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğrınu gösterir belge.
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaimzaSirküleri.
4.|.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tilzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamrnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tiimi.inü
göstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdik|i imza sirküleri.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İaari Şartnamede belirlenen teklif mekfubu
4.1.4 - Vergi borcu olmadığına dair belgeler.
4.1.5 - Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belgeler.
4.1.6 - Şekli ve içeriği İaari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4,1.7 - İhale dokiimanııun satın alındığına dair belge.
4.1.8 - Vekdleten ihaleye katılma halinde, vekil adına dtizenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekAletname ile vekilin noter tasdikl i imza beyannamesi.
4.1.9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşfü fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale konusu işin tamamı veya bir krsmı alt ytiklenicilere yaptınlamaz.
8 - İhale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Ttirk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
8.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale doktimanınr satrn almaları zorunludur.
9- İhale dokiimanları usuliine uygun hazırlandıktan sonıa teklifler, son teklif verme tarih ve saatine
kadar KARAMAN iri aynaNCI iLçESi KövLERE HİZMET cörünıııE BiRLiĞi adresine
elden teslim edilecektir.
10- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpıml sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu tizerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imza|anacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'iinden az olmamak tizere, kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim giinü olmalıdır.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- Bu ihalede Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliği ve ilgili ihale dokiimanlarında
belirtilen diğer hfütimler uygulanacaktır.
15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale S<lzleşmesine (ceza ve
yasaklamalar hariç) tabi değildir.
iı,aNBx DUyURULUR
M
Kaymakam
Birlik Başkanı
Download

aĞrznoĞAz Köyü içvın suvu soNDAJ Kuyusu yApIM işi xövı,nnn