T.C.
KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Sayı
Konu
: 22804967/
: İhale İlanı
09/05/2014
Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2014 yılı KÖYDEŞ stabilize yol
programında yer alan köy yollarının yapımı için kiralanacak olan araçlar ile Birliğim ize ait
araçlarda kullanılm ak üzere 52.500 litre Akaryakıt(Motorin/Eurodize!) Alım ı İşi, Köylere
Hizmet Götürme B irliği İhaİe Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 20
Mayıs 2014 Salı Günü saat 14:00 'de ihale edilecektir. Ekle gönderilen ihale ilan metninin ilan
edilerek ilan tutanağının Birlik Başkalığımıza gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
Ek:
1 Adet İhale Metni
w
D ağıtım :
Elazığ Valiliği (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne)
Bingöl Valiliği (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne)
Elazığ Î1 Özel İdaresi
Kaıakoçan Kaymakamlığı (Mal Müdürlüğüne)
Elazığ İti Kaymakamlıklarına
Karakoçan Kaymakamlığı (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne)
Karakoçan Belediye Başkanlığına
Qfl/05/2014 Memur A. YILDIRIM
,
<3^/05/2014 Muh.Yet. S.HAVUÇGll
<2^.705/2014 Müdür C .K A Y A & - îU ^ l_
£>i;:36ed
9SİW>3:°1
:w o jj
£ 0 :£ i;
t-T03-AöW-ZT
Karakaçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme B irliği Başkanltğı tarafından
52.500 litre AKARYAKIT (Motorin-Euro dize!) ALIMi İhalesi
AKARYAKIT ALİMİ İŞİ Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmenliğinin 18. maddesine göre Açık
İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi
: Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Telefon ve faks numarası
: 424 711 3001 -711 33 13
c) Elektronik Posta Adresi
: www.karakocan.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
www.kMMkocan.gov.tr -Kaıakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği Başkanlığı
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 52.500 litre AKARYAKIT (Motorin-Euro dizel)
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
W
ulaşılabilir. (Akaryakıt Birlik araçları ile kiralanacak araçlara alınacaktır.)
b) Teslim yeri
: Akaryakıtlar
mevcut
depomuz
olmaması
sebebi
ile
yüklenicinin
göstereceği tank, dolum veya akaryakıt satış istasyonundan araç deposu
teslimi olarak fış karşılığı alınacaktır.
c) Teslim tarihi
: İstenilen akaryakıt ürünü sözleşme süresi (7 ay) içerisinde parça parça
teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 20 Mayıs 2014 Salı Günü - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1-2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler
1
96İW>3:°1
:iu o jj
S0:£;t bT05-AÖW-ET
Bavilik Lisansı ve İsteklinin baülı bulunduğu Haili Belediye Başkanlığından veva H Özel İdaresinden
alınm ış olan İs Yeri Açma ve İzin Belgesini teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tü2el
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1..5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
^
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ancak akaryakıt istasyonunun Karakocan İlçesi sınırlan
içerisinde olması gerekmektedir*
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ihaleye girmek için Birlik Başkanlığının T.C. Ziraat
Bankası Karakoçan Şubesinde 262 704 88 - 5006 nolu hesabına şartname bedeli olarak 500,00 TRY (Türk
Lirası) karşılığı satın alınabilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
adresine elden teslim edilebilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, motorin litre teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İlan olunur. 09.05.2014
£/£;36BcJ
9 6 İW .t?e :°l
: luoj-) S 0 :£x İ?T0S-AÖW-£T
Download

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği