2§16-02. EczANE FATURA
irinnz iıucrı-rıvır
ı<o ıvı
isyo
N
U
ruraııınĞ
ı
EczANE siciı-i
I392427o-c
EczANE oörüıvı No/GRuBu
n,
1E3oNP9
xEsiıııri oLAN REçETE işı-Eıvı NUMARAsı
ovs raniH/sAyısı
rovıisyoıv renirıi
GRUBU
08.01.2016-Lz3773
RGY 2oo ML(3o0 KCALXRAPoRDA
DozL20o
KcAL. 18oo xcnı_.vr ni ı-vı iş1
Y; RAPoRDa grı_inriı-Ell
«Rı_o
ni
ıvı
i
rcrRnı
ıuı eö ne ö or
r.ı
vı işri n. iri nnzı ıu REp o
ııı
r.
18330353
EczANE siciı-i
EczANE
İ
138970996-A GRUBU
oörüıv No/GRuBu
xrsiıvri oLAN REçETE ışLEM NuMARAsı
oys raniH/sAyısı
rovıisyoıu rıniHi
1DVTLT5 -
lDWFcMo
11.01.2016-t790LL
MG.28 suelie uaL TB(HAsTAıvııv
yoKTuR
ignnrsi yoK.)
neçrrrsi orĞiı_.ionnRoa opİoo ornivrsi
iı_« Rı_ııvı
oı_ıvııoıĞıNDAN ve
opiır
E8
iı_ı<
WFcMo-sUBoXoNE 8 MG; grn ixİ REçETE
ıuEcnrirı-iĞi iı-r iı-e iı-i irnoe rrsirı-iĞiıuorıv inorsiıve
"
L3920547-c GRuBU
EczANE oö«ürvı No/GRuBu
1E8GU BN_lDT6S8Q-1 DXJsEW
rrsiıvri oLAN REçETE işı-eıvı NuMARAsı
LL.oL.2oL6-184015
oys rnniH/sAyısı
L4.0L.20L6
rorvıisyoıv ranirıi
pnorriıuı-i
onı-in ı-ixir sur (200 MLx24 ADETX2.400
iiiEAz KoNusu : 1E8GuBıv-oüşü«
KCALXRAPoRDA DozzxL HASTA g.AYDA g.AYDA 168 ADET vE23.L2.2015 14 KUTU (336)
ALıNMış.) 1DT6s8Q-MRıisrRaı iı_aç(HnzınLANış HATAsı s e n.acio sAL.95 e n.vazrı-iıv
1oo GR.) lDxJsEw_MRıisrnaı iı-açlıınzınLANış HATAsı)
ııı-i onı-ia ı_i
1o.o9.2o15 rnniHı_i iı_e iı_i RAnoRDA AçıKLAMA KısMıNDA Doz vE «aı-oni rvıİxrRRı
oÜzeı_riı_oİĞiıvogıv öoe ıurvıEsİıuE. rprosgQ-MnıisrnRı_ iı_ıc: vazrı-İıu vıİxrRnı FAZLA
gı«sir
e iniı-oiĞirvprıu irinnzııv RrooiruE. lDxJsEw-ıvınıisrnnı- iı-nc; BoRiK nsir ıvıixranı
irinaz roıvıisyoıuUNUN KARARı : 1E8GU
ei ni ıoiĞ iıv
orııı irinnzı ıv nrooi
ııı
E.
EczANE siciı-i
18330366
EczANE oö«üıvı No/GRUBu
L394428L-A GRUBU
xesiıııri oLAN REçETE işı-rıvı NUMARAsı
1EOARTA
oys ıaRirı/sAyısı
L2.oL.20L6-L98977
«ovıisyoıv rnniııi
L4.0L.20L5
İTİRAZ KoNUsU : IEOARTA-BENEDAY 2501250lLl300 MG.50 ENTERİK KAPL|TB.(RAPoRDA
vEyA REçETEDE oingrrix pe Rirrnnı_ ıuönopnriTEş.oLMAoıĞı Haı-or sisrrıvr e iniııvıiş.1
'\
lTl
RAZ KOM ISYON
U N U
eönr öoervıvıcsiıvr.
N KARARI :
1
EOARTA-BEN EDAY; RAPORDA YAP| LAN DUZELTM EYE
EczANE siciı-i
EczANE oö«üıvı No/GRuBu
18330281
13830478-B GRUBu
xrsiıvri oLAN REçETE işı-rıvı NuMARAsı
1E2ıKsW
oys rRniıı/sAyısı
06.01.2016 -77364
xoıvıisyoıv raniHi
L4.0I.2016
irinnz KoNusu : 1E2ıKsw-izoroıuiı< NAcL 50o ML.Tonna 1srrı_ixçıKTıvA yApışTıRıLAN
«üpün BARKoD 1ooo ML.Aiırin.)
irinnz rovıisyoıvUNUN KARARI: rrzı«sw_izoroıvix NAcL 50o ML.ToRBA; E-REçETE
izoroıvix NAcL 1ooo ML rüpünı-rni oı-ouĞu eönüı-oüĞüıuorıv irinnzııv Rrooiııır"
EczANE siciı-i
ECZANE DOKÜM NO/GRUBU
18330660
L3847o38-A GRUBU
KESİNTl OLAN REÇETE İŞLEM NUMARASİ
1DTVBYY
oys rRRiH/snyısı
06.01.206_83597
KOMİSYON TAR|Hİ
L4.oL.zoL6
irinaz KoNUsU : 1DTVByy-BoNEpLUs D3 15o Mc/2soo ıu 3 EFERvEsAN TABLET(HAsTA
yAşıNDA 75 yAş üsrü oLARAK osTEopoRoz RApoRu çıKARıLMış)
4
lTlRAZ KOMISYONUNUN KARARI: IDTVBYY-BONEPLUS D3 150 MG; HASTANlN 18.02.1940
oo Ğ u ıvı ı-u o ı-o u Ğ u e ö n ü ı-o ü Ğ ü ıv o r ıv ö o e ıu vı rs i ııı r.
L833o7L4
EczANE siciı-i
EczANE DoKüM No/GRuBu
«rsiııri oLAN
REçETE işı-rıvı NuMARAsı
oys rnnirı/sAyısı
13829068_4 GRUBU
1E5cHMU
06.01.2016-77843
L4.oL.2oL6
«oıvıisyoıu rınirıi
irinnz KoNUsU : 1E5cHMU-AcLASTA 5 MG/1o0 vıı.ıv.iıvr.coz(REçETr rnniııiıvoE HAsTA
65 yAş!Nı DoLDuRMAMış.T orĞrni uycuN orĞiı-.1
İrİnaz xovıİsvoıvUNUN KARAR|:.{EscHMu_AcLAsTA; RAPoRA YAPıLAN EKLEMEYE GoRE
öoEıvvırsirvr.
18330124
EczANE siciı-i
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRUBU
rgsiıuri oLAN REçETE işı_eıvı NuMARAsı
oys rRnirı/sAyısı
1388L228-A GRUBU
1DVN7NG
Lt.oL.2oL6-L7636L
t4.oL.2oL6
lTlRAz KoNÜsu , 1DyN7NG-BEBELAç pEpriıuıvioR 450 GR.Toz|z.3L8
KcALXMALıv urnisyoıv rrşH isi i ı-r öorıu vırz1
rovıisyoıv rnnirıi
ffiNUNKARARl:DVN7NG-BEBELAcprpriıuıuion;RAPoRAYAPlLAN
rışrıis
Exı-rıvırsiıv
ı cöng
öorıu ıvırsiıu r.
EczANE siciı-i
EczANE oö«üıvı No/GRuBU
18330314
L4t64oLL-c GRU BU-KAN
rrsiıvri oLAN REçETE işı-rıvı NuMARAsı
1EQYVYW
pvs rnRiH/sAYısı
08.01.2016-L4L2o4
L4.oL.20L6
«oıvıisyoıu raniHi
irinaz KoNUsU : 1EQyvyw_rırpgQuiı! 5oo ıU 1 FlK.(HEpariris-g 5oo ıU
FLK(cENTu nioıvXxannciĞrn ıvRrı-iıu oE 1 AyLıK ooz öorıu in.1
u RU N U
1
irinnz «ovıisyoıvuNuN KARARI: lEQyvyw_HEpeQuiıv 5oo ıu 1 FLK; iı-e iı_i RApoR vE
MANuEL REçETEDE AvLıK z*ı 1ıoooül vnzıı-oıĞıNDAN ixi xuru grorı-i öorııııvıiş, 4 KuTu
ggoEli öorıvıvırıvıişrin. ANcAK ov çoĞuıvı-uĞu snĞı-nıvaıuRoıĞııvoııv üsr irinaz
ı<o ıvı
isyo
ıu
u
NA HAvAı-r roi ı-rvıişri n..
18330831
EczANE siciı-i
EczANE oörüıvı No/GRuBu
xgsiıvri oLAN REçETE işı-rıu NuMARAsı
rıRirı/snYısı
xoıvıisyoıu rnniui
L3956797-c
GRUBU
t-
1DWgJMQ
06.01.2016_82350
oYs
L4.oL.2ot6
ffiW9JMQ.DRoporriıu4oo0ıU/o,4ML.sc/ıVrıuı.içİıucoz.içrnrıı
KuLL.HAzıR 6 şıRıNGA(HAsTANıN AvDA grso üıvirE KuLLANMAsı GEREKvırxrroin.1
lrl nnz «orvıisyoıv u
ıv
u
N KARARı : 1Dw9J MQ-onopoeri ıu 4000 ıU.6 şı
Rı
NGA; E_REçETEDE
yAzAN srso ü/ıjnFTA DozuNa eöne ciniıoiĞiıuDE RApoR eiriıvırnniHİıur |24.L0.2oI5|
eönr 1 KSTU eeorıi öorıuıvıişrin. oy çoĞuıvı-uĞu snĞı-aıunıvıRoıĞııvoRN üsr irinnz
i ııı ce ı-r ıvı r «o ıvı isvo ıu U NA HAvAı-r r o i ı-ıvı işri n.
EczANE siclı-i
EczANE oörüıvı No/GRuBu
xrsiruri oLAN RECETE isı-rıvı NuMARAsı
oys rnnİrı/sAYısı
18330866
L4t4L7z2-c GRUBU
1EE09KE
07.oL.2oL6_118483
07.oL.2oL6
irinnz KoNUsu : ıEEO9KE_IırpRrir cp 10 ML.FLAKoN.( İADE oöıuüşü oüzrı-riı-vırvrıv
KOMISYON TARİHİ
REçETE...
}
irinnz ı<oıvıisyoıuuNUN KARARı: ıEEoSKE-Hrpnrir cp 10 ML.FLAKoN; MANUEL REçETEDE
AyLıK ıooo ü DozuNDA yRzıınıĞııvDAN vE Rıvri rıgs püzryiıuoEN DoLAyı iı-avr zooo ü
DAHA KULLANıLAeiı-EcrĞi rıexiıvı TARAFıNDAN EKLENDiĞiıuorıu sUTuN 4.2.L2.A-3-A
ıvıaoorsiıve cönr 6 KUTU seoEı-itvitu öoEııııvırsiıue.
Download

sgk itiraz komisyonu raporu