TURK STANDARDLARİ EN§TİTUSU
]t|.İı
TuRK §TANDARDLARıN$ uYEuNI;lIK üEtüE§ı
,TuRKısH STANDARDS ıN§TıTUTıoN
,
cEİTIrıcATE 0r cOİ{FOaMilYTo flInKI§ff §Th}IDİtD§
Markanın Tanrmr ^ Descriotion of the Mark
iİ:iiİ:iİ.
ii
i[{,i::+
TsE ""- .@"."_.", ı-ouJ
]
;,
,!İii!|.,+
i!,|İ
BELGE NUMARASI
nErrnenıcc,
nrı-e
eruiru
ru
U MBER
aF u
c EN c
1
E
iı-x veniuiş rnniHi
03.03.2014
DATE OF FlRSr/ssUE oF LIOENCE
seuçeı,{iN soN GEçERı-|ı-ix raniHi
03.03.2015
BELGE snı-ıisi KURULUşLıı,,ı ADl
ÇoKcANLAR MAKiNA TAŞlMAC|LlK SANAYi VE TlC.LTD.ŞTİ
BEü-GE sAHiBj KuRULtjşL,N ADREsİ
YEN{ SANAYi SiTESl 12.SoKAK No:1 BURDUR/rÜRK|YE
ünrriıvıyeniRoı
ÇoKCANLAR MAK|NA TAŞlMAclLlK SANAVİ VE TİCARET LTD.ŞT["
ünrriıvı yERiıonrsi
Yeni Sanayi Sitesi'l2. Sokak No:1 tsURDUR/TURKlYE
LlcENcEvALlD UNT|L
NAME OF THE LICENCE HOLDER
ADREss oF THE |-|CENCE İ-toLDER
Wel,rlr
Or THE MANaFACTL'RING PLACE
ADRESS OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
"
4.0.30.4.07.00/TsE-30789
ipraı eoiutN BELGE
NUMARAsı (Varsa)
lNDtCAnaN OF SUPERSEDED LICENCE (it any)
resciı_uiricnniMARKAsı
REG/SrERED TRADE MARK
iı-aiıirünr
sTANDARDı
RELATEE TURKL Sl1 STANDARD
:
ÇOKCANLAR
TS 10749 l Tanm Makinalbrı
27.a2l993
- Sap Toğlamalı Saman Makinası
l
EEı-GE KAPSAMI
SCOPE aF UCENCE
Akrep-120 Tiçöri Modelli,Traktör kuyruk milinden hareketli,Çekilir"Tip Sap toplamalı, saman makinası.
FAT KABUKÇU
ANTALYA BELGELENDiRfu,lE
MüDüRü
,Bu belgĞ, belgelendiİıIen ürünün, t]retim ye.inin EnŞtitümüzün.belirlediği şartlan karşiladlğlnl da gösterir.
ANTALy§ ANTALyA BELGELENQİRME MüDÜRLÜĞÜGençlik Mah.lşıklar cad.Falez Apt.No:s9 ANTALYA
Bu belge hiç bir suretle tahrif edilerez" klsmen Veya okunma§lnl zorlaştla€k
şekilde çoğaltllamaz,
kalnt
-
Tel: 0242-346 65 03
ve silinti yapllamaz.
/
334 01 17' Faks:0242,248 50 06 ' web;
"
1l
,
Download

TSE Belgesi