2014_43. EczANE FATURA
irinnz iıucrı_çvıı roıvıisyoNu rurnıtnĞı
EczANE siciı-i
EczANE oörürvı No/GRuBu
işı-rrvı NuMARAsı
resiıurioLAN
oys reniır/sAYısı
rovıisvoıu
iTİ
r rıı oi
rınirıi
rısyoN LARDAN
üşü geı,inriı,eN
ıı r RHırue i gi R
nRponDA yo K,)
iı,eiı,i RRpoRR iıoe
poziriç ve YÜrsrr Risr ounurvıu gÜvıön
roiı_oirrgıu soNRA cDtuz (c-«ir RrsepröRü)
ageı_inriLoiĞirtorııı vE AyRıcA opERAsYoııı YRPıı-oıĞı rrsPir
oLARA«
cM)
30
çApı
roi ı-oiĞi ru orırı öorrıı vırsi ıu r.
Ll4t3494-B GRuBu
EczANE oörürvı No/GRuBu
ı<rsiııri oı.RN REçETE işLEM NuMARAsı
xoıvıisyoıu rnniııi
ffiPD2sJ.cLoonıuzsııe:gFTB1rnorııi«İs«rrvıirKAPHAsTALıĞıTANısı
iı-r nRponsuz REçETELENEMEZ.)
zs rvıozg FTe rnoNir isrrrvıir xeı-P
o ıĞ ı ıu onru iri nnzı ıt ng o oi rv e,
ıu
ııasrıı_ı
Ğı
TAN
ısı
i
ı_r RRpo
Rsuz KARşı
ı.nıu
18330370
EczANE siciı-i
EczANEDö@
LL2222ot-Y u RTD
l
Ş
ı
ALMA NYA
15DTB2E_lsE7XE2-15PMM
«esiıuri oLAN REçETE işırrvı NuMARASı
N
N
oys rnnİrı/sAYısı
unnı!cvnııı rtniı.ıi
20.,,l.2ot4
ffiDTB2E-ARANrspgoMcG.4KuLL.HAzıRşıRıNGA,15E7xE2.EPREx3.000
HAzıR
ıu/o.3 ML.6 KULL.HAz.şıRlNGA,15PMMNN-NEoREcoRMoN 3.000 lU 6 KuLL
RABORUN UYGUN KOŞULLARDA ÇlKtP
şıRıNGA.(iADE soNRAsı EKsiKLix eioenil_rrvıroi:
irigınivı-r rsnr/renniriıu
iırıroo,8ııuııv rrspiri yRpıı-Rrvınoı.çüruxü BAşLANGıÇ TARiHl
l
vor.lsur
vE HGB orĞeRı_eni
l
Irİİo*rorıLARıNA
lirinnzııu neooirur.
4.2.9.A-1.(1).}
5E7xE2-15PMMNN9 YuRT Dışı ALMANYA
nir nrçrrrı_en iRoe goiı-oiĞi HALDE oüzeı-rrvır YAPıLMADıĞııuoerıı
l
18330811
ECZANE SİCİLİ
11410583-A GRUBu
EczANE oörürvı No/GRuBu
16BU5L3
xgsiıııri oLAN REçETE işı-evı NUMARAsı
oys rRRirı/sAYısl
L3.1L.2ot4_5639766
20.LL.2oL4
renirıi
ı«orvıisyoıu
ffiBu5L3-xARELTo1oMG1oTABLET(ııAçeıtoirnsYoNDışl
ış.inor
erı-inriı-vırMiş.)
Ku ILAN ı LM
eoi ı_oi.eıuoi
«esyoıu Dışı BELGEsirıı
i
ıu
rnnirı sAyısı
E REÇETEDE
ffiuNKARARl:6BU5L30-xAREtToo2.o7.2oL4TARiHLiRAPoRTANısl
lrrur* oı_ıvıRoıĞıNDAN vE 2o.o1KoDuyLA oüzrıııı_rıııoiĞiruorıu rıtoixeSVOlıı OlŞl iZilU
Isrıaesı içiıu inor eoiı_ıvıiş ANcAK rxsirı-ir
l
l
e
ioeniı-rrvıgvıiŞrin. İrinızııu neooiıug.
|ısııogss
ECZANE SİClLİ
tL293o24-A GRuBU
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRUBU
1sYQHc4
rrsiıuri oLAN REçETE işırrvı NuMARAsı
oys rRRiH/sAyısı
I2.L1,.2o1,4-56oo774
reniııi
2o.1l,.2ot4
ırinnz rorrıujU : ıSyQHC4_cARDuRA xL 4 MG 30 KoNT.sALtM TB-coRAsplN 100 MG.30
TB.-NoRvAsc 5 MG.go TB.(REçETr rriıuoe xnĞır RApoR oı-ruıoıĞı içiıu inoe eoiı-oi.inor
iç ıueouıui eioeniı_ıvırsi içiıu e rRr«ı-i oLAN süng ooı-ıvıuş oLMAsıııın RnĞrvıeıu rnĞır
RApoR eöıu or ni ı-ıvı r oi.)
xorvıisyoru
irinnz xovıisyoıuuNuN KARARı: 15yQHc4_ REçETEvLE iı-eiı-i MANuEt RApoR
rrsirı_iĞiıuDEN DoLAyı sisrrvıoıııı inoe işı-eıvıiynpıı_oıĞı HALDE rrsi«ı-İr
e io r
n i ı-e ıvı
r o i Ğ i ıu o r ıu ir
i
naz ı ııı
R e
oo
i ıu
e.
Download

sgk itiraz komisyonu raporu