OKULUN
öĞnerirvı
SINAV|N
SıNAV
ADİ
vıı.ı
ADl
oörııeruİ
MALATYA MESLEK| VE
:2014-2015
i
:SORUMLULUK
:ŞUBAT
| 5AAl
l
l
ı+:oo
ı+:oo
I0.02.2014
15:00
3.t,o2.201,5
1,4:30
SEÇMELiCOĞRAFYA
DiL ANLAT|M 9
MATEMTiK 9
DıL ANLAT|M 10
1,I.02.2015
15:30
BiYoLoJi9
11,.02.2015
15:30
TAR|H 9
11.02.2015
15.30
FiziK-9
1,1,.02,201,5
16.30
TAR|H 10
rÜRK EDEBiYAT|-9
cÖRsrı_ sANATLAR/M
KlMYA 9
TüRK EDEB|YAT| -1o
1,0.02.2074
15:00
t2.02,2oI5
t4.3o
1,2.02,201,5
14.30
]"3.02.2015
74,30
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
ÜZi K -9
Yazılı
Yazılı
13.02.2015
14.30
1,3.02,20t5
15.30
13.02.2015
16.30
GEoMETRi9
sEçMELi PsiKoLoJi-10
1,3.02.2015
14.30
BlLG|SAYARLl KALAYVE KULLANIM1-1O
1,4.o2.2oI5
09.00
M.a2.201"5
10.00
14.02.20L5
10,00
1,4.02.2015
11.00
1,4.o2.2oI5
11.00
14.02.203,5
09.00
14.02.201,5
].4.00
1,4,02.201,5
14.00
1,4.o2,2oL5
14.00
MUHASEBE 1-10
MUHASEBE l1-11
DlL ANLAT|M -11
TicARET HizMETLER| -11
DiL ANLAT|M - 12
BlLGlsAYARLl MUHASEBE
TüRK EDEBiyAT|-11
sEÇMELi EKoNoMİ-9
sAĞLıK giı_cisi- g
Yazı|ı
Yazılı
Yazılı
UYGULAMA
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
UYGULAMA
-11"
Yazılı
Yazılı
Yazılı
AÇlKLAMALAR
1J
uers olşl ve naTtasonu yapllan slnavlara okulun Dellrleolgl
şeklloe ogrencl kllIk-klyaret yoneTmell8lne uygun 8ellnecektlr.
2) Öğrenciler Yanlarında kurŞun kalem, si|gi ve dersin öze|liğine göre araç-gereç bulunduracaklardır.
3) Uygulamalı sınavlarda araç-gereç okuldan verilecektir,
4) Sınavların baŞlama saat!nden 10 DAKİKA önce öğrenciler sınav yapılacak sınıf veya
salonda hazır olacaktır.
5) Sınavlara zamanında gelmeyen öğrenciler eğer sınav salonundan
yoksa sınava
çıkan
alınır ve ekstra süre verilmez.
6) Sınav|arda kopya Çeken ve Çekilmesine yardım edenler sınavdan
çıkarılır ve öğrencinin slnav puanl K (Kopya) olarak değerlendirilir.
İlgili öğrenciler Okul Müdürlüğüne bildirilir.
DUZE
Zek[AL
.
Yrd.
Download

SıNAV oörııeruİ :ŞUBAT