ECZANE SİCİLİ
18330450
ECZANE DÖKÜM NO/GRUBU
to7497L9-A GRUBU
KEsiNTi oLAN RECETE isı-rıu NuMARAsı
142H9K5
oys rnnirı/sAyısı
23.o5.2oL4-2682z59
rorvıisyoıv rıniııi
30.05.2014
irinaz roıııuSu : 142Hgrs-ı-işrcrıEcK KAN şrrrnioı-çürvı so srRip ( BARKoD yoK}
KARARI: 142H9K5 NuM. MANuEt REçETE g«iıııoe
BARKoDuNuN EKLEN MroiĞi eönüı-oüĞüırıorııı iri nızı ıu nrooi ıu g.
lrinız roıvıisvorııUNuN
rczaııır siciı.i
srnip
18330853
10587587_8 GRuBu
ECZANE DOKÜM NO/GRUBU
resiıııri oLAN RECETE isı-rru NuMARAsı
ovs rp.Rirı/sAyısı
13KYRGW
26.05.2oL4-2729640
«orvıisvoııı ranirıi
30.05.2014
irinez KoNUsu : l3KyRGW-erNical coLD 20 LAK TB-ANDoREX 2oo ML
GARGARA(ANDoREX 120 ML GARGARAl_ıuexiuıvı 40 MG.28 TABLET (yK HAsTAsı
üruivensirr Hnsrnrıı esiııı r ei orrvı ez.1
sıvrsiz
irinaz «oıvıisvoıuuNuN KARARı: ncil neçerrsioı-ouĞuNDAN vE REçETE rxirur nciı,
rvıünncRr grı-e ısi e rı-eıuoiĞiıııorııı
öoeıuıvırsiıııe.
rczaıur siciı-i
ECZANE OÖXÜrVİ NO/GRUBU
rrsiıııri oLAN RECETE isı-grvı NuMARAsı
gvs ranirı/sAyısı
xoıvıisyoııı ranixi
irinez KoNusu :140wNBy_NERUDA 600 MG.so
öorıııvırz.1
n
18330906
10730504_4 GRuBU
140WNBY
26.o5.2oL4-2l24966
30.05.2014
FTB (
NöRoıo.ıi,ıııöRirTANısı iı-r ggorı-i
irinnz xorvıisyoıuUNUN KARAR!: RApoRDA yApıLAN oüzrı-rıvırye oönr öogıuıvırsiııır.
rcznıvr siciı.i
EczANE oörüıvı No/GRuBu
rrsiıııri oLAN REçETE işı-rıvı NUMARAsl
ovs raniH/sAyısı
roruisyoııı rnniHi
18330515
to557779-A GRuBu
13M4ı8s
23.05.zot4-2700667
}0.05.2014
lTlRAz KoNUsU : 13M4ı8S-ıııovorwİsT 30 G.8 rvırvı İĞıue ucu (RAponoırİ
oı-ouĞ u HALDE gxı einiı-tvıişrin.)
DozıxL
irİnezxorvıİsyoıuuNuNKARARl:[email protected]
uYGuN oı-ouĞuıııoAN, AyRıcA REçETE rıRiııiıuor 2 FARKtl iııısüı.iıuiFARKLı DoZLARDA
KU LLAN ı LD Ğ ı aönü ı-o üĞ ü ıu or ıu ı* ı r eöRr öo rrıı ıvı rsi ııı e.
ı
18330104
EczANE siciLı
EczANE oörüıvı No/GRuBu
xesirıri otAN REçETE işı.rıvı NuMARAsı
ovs rnnirı/sAyısı
rorvıisvoııı rınirıi
Lo729429-A GRuBu
L3zYLzx
,ij
27.o5.2ot4-274o569
30.05.2014
ffiY12x.BELoczoK5oMG.2oTB.(RAPoRoRriooz1X150MGDıR.Doz
oüzrıriı-oi.)
DA yApıLAN Doz oüzrı-rıvıesiıur
aönr
öorııııvıgsiıır.
18330706
rcznNr siciı-i
EczANE oöxürvı No/GRuBu
rrsi ırıri oı.nrt nrçrrg işı-gıvı ıuurvıenısı
rRniıı/sıyısı
ıınnıicvnN rıpiı.ıi
ovs
10540833_c GRUBu
L36wA27
22.05.zot4-267L7t6
30.05.2014
ffiwA27.ENsuREnı.usçİurARoMALızzorvıı..şİşE(330KcAL).
ruurnivİeoR vRrııiı_yR AR9MALı zzo rvıı..şİşE(33o KçAL),
( |ADE
lrlnnz roıvıisvoıuuNuN KARARI: L36wA27 NuM. REçETEyLE
oöıtÜşÜ HAsTA 6RAL
ıL1;ıLı 15,uz,2vL5
ıA..ın
belirti|diği"
1o.o8 KoDLU RAPoRDA HASTANıN " oral katı gıdayta beslenemediği
n e.
r «ıgııı piĞ i ııı D EN uYG u N eö nÜ ı_rvı ÜşrÜ n. öor ııı rvıesİ
rcznıur siciı-i
*EczAN
18330833
oörüıvı No/GRuBU
10641150
resiıııri oLAN REçETE işı-eıu NuMARAsı
oys rnnix/sAyısı
1389FsA
E
rorvıisyoru
rhniııi
27.o5.2oL4-2756848
30.05.2014
ffi9F5A.EPRExa.oooıu/osıvıL6KutLHAzŞıRıNGA(HEMoGı.ogit{
orĞeniuycuN orĞiı-)
Rl:REÇETEerİıııoesuNuLAN,REçETEranixiYı.ruYuMLu
(06.01.2014) H EMoGLoaiN orĞeni tı,6 oı-ouĞu eönüı.oüĞüıu oeıt ve ioervır
rı oıvi s rıı r uyc U N o ı-o u Ğ u ıu oR ıu ö o r ııı ıvı gsi ııı e.
i
Download

sgk itiraz komisyonu raporu