20t4-2ot5 l. DöNEM YAZILı TARiHIERİ
9/A SlNlFı
s.N
1.YAzlLı
DERSTER
26/71./2074
74/Or/2O7s
1.1/1.1./2014
COGRAFYA
DIL VE ANLATIM
20/1.1/201.4
16h2/2014
ts/12/2014
2
3
4
5
oirı rüırünü vr eHı-Ar giıcisi
5
FIZIK
7
riıvyn
8
MATEMATIK
10
28/1,1./2014
12/01/2O1s
16/01./201s
24/11./201.4
vrsı-ıricEı-iŞivı
saĞı-ır ailcisi
9
2.YMILI
KUR'AN-I KERiM
BiYOLOJi
1,
srÇvıEı-i TEM EL oiıvi aiLcilrn
2t/1.1./2Or4
09/07/201s
2thL/201.4
1-2/tt/2014
09/otl201s
04/tt/20L4
23h2/2014
20/1.1./2Or4
08/01./201s
28/1.1./2014
t7/12/201-4
!2
TARIH
20/rt/2014
L3
TURK EDEBIYATI
27/tr/201,4
1.6/01/2ıts
\s/12/20L4
2s/t2/2014
T4
YABANCI DIL
06/tt/2ot4
18/12/2OL4
1.1.
2
crRRarıi HAsTALIKLARIVE
3
DAHILIYE HASTALIKLARIVE
4
oiı-
5
DIN KULTURU VE AHLAK
6
rpioEıvıiyoı-o.ıivr
7
8
9
10
1.1.
t2
13
1.4
15
L6
t7
ANLATIM
vr
BAKIMl
BAKIMI
BILGISI
aioisrarisrir
FARMAKOLOJI
2.YAZILI
30/72/201.4
4
07/r7/2O74
4
to/1.L/201.4
Ls/72/2074
18h2/2074
2
24/17/2Ot4
12/Ot/201.s
04/1,1,/201.4
30/12/2014
o4ht/201.4
23/L2/20L4
07/01/2ots
Ls/12/2014
os/oL/201.s
17/72/2014
07/07/201s
2
ıvıirRogiYoı-o.ıivr saĞıŞırLIVıR
saĞı-ır Hizvırrı-rRirıor
MATEMATIK
EDEBIYATI
ilrr|siv
TURK
siyor-o.Ji
FIZIK
0sht/20L4
03/11./201.4
20/11/2014
2 [t/11./2Or4
2 12/Lt/201.4
6 1.2/tt/2014
3 27/r1./2O14
z 1.8/tt/20L4
2
rlvıyl
2
DERSLER
BULASICI HASTALIKLAR VE BAKIMI
ÇocuK snĞlıĞı HAsTALIKLARI VE BAKIMl
3
DIL VE ANL,ATIM
1.
21./fi_/201.4
^
1.YAzlLı
13/1.1/201.4
1.4/71./2074
28/1.1./2Ot4
oiıı rüı-rünü vE nnlAr siLcisi
27/tt/2or4
5
FELSEFE
24/1.7/2074
6
MEsLEK ESASLARl
SAGLIK EGITIMI
vı rrxıııiĞi
06/tt/2014
8
r.c. irıırılAp rnnirıi vE arRıüRrCüLüK
9
YABANCI DIL
t3/tt/201.4
20/1.1/2074
07/11./2074
10
srÇvı
23./11/2074
r
ı-i
30/12/2014
24/12/2014
17/12/20t4
2s/L2/20L4
23/12/2074
09/ot/201s
07/o1/20rs
Ts/or/zors
SıN ıFı
4
7
0s/0L/2075
09/or/2ots
2
Lt/
S.N
3.YAzıLı
7
2
GENEL BESLENME
2
KADIN saĞlıĞı HASTALIKLARI VE BAKIMl
MESLEK EsAsLARlvr
4
rrrııiĞi
ts/01./2ot5
Ls/o1./z0ts
^
0shr/2014
1.YAZILı
BIYOKIMYA
07/oL/21ts
2
DERSLER
1
06/07/zOLs
SıN ıFı
L0/
s.N
3.YAZILI
vıRrr rvıRri r
2.YAZ'LI
3.YAzıLı
08/or/201s
09/01./zors
76/07/z}rs
Ls/01/2ots
12/oL/20ts
25h2/201.4
2s/L2/2074
7sh2/2014
t9/12/2014
09/o1/207s
L6/07/207s
2ot4-2ot5 ı. DöNEM YAzı Lı TARıH
LERa
SıN ıFı
L2/
^
/1r/201.4
2.YAzıtı
26/72/2014
1.6/OL/zıts
u/fll201.4
26/12/2014
2
20/LL/20t4
08/orlzors
6
nurı snĞı-ıĞıvı psiriynrni
snĞı-ır rıizvıErlrRiııor yörırriv
2
2
21./LL/2014
oe/01./zors
7
TOPLUM
2
1.slor/zots
I
06/Ll./201.4
20/LL/201,4
3
06/tr/201.4
18172/2Or4
DERSLER
s.N
t
cocuK SAĞLıĞı HASTALıKLARIVE
2
DiL VE
3
DiN KüLTüRü
4
iLK YARDIM VE ACIL
5
ANLATIM
rRRrir vr iı-r
9
YABANCI
srçvrı-i
nrıı-Ar
giı-cisi
2
07/Lr/20L4
2
27
I
BAKIM
SAGLIGI
8
10
vı
BAKlMl
1.YAzlLı
YARDIM
DiL
3.YAzıLı
t6/07/2O1s
ts/o1/2
015
vıRırvıarir
2
t3/LL/ZOTA
1.s/or/2o1s
Lz/B SıN ıFı
DERSLER
s.N
t
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÇocUK sAĞLlĞl HAsTALIKLARıVE
oiı- ve ANLATIM
oiııı rüı-ıünü vr nHı-Ar
iı-r ynRoıv vE aciınuH snĞlıĞıvr
saĞı-ır HizvıErırniıııor
TOPLUM SAGLIGI
rRarir vE iı-r
YABANCI DiL
BAKıMI
giıcisi
BAKIM
psiriyarni
yörırrivı
YARDIM
sEcMELi
MATEMATiK
2
2
t
1.YAzıLı
2.YAZILI
07/1.1./2014
27/1.1./2Or4
26/12/2Or4
28/7112Or4
3.YAzlLı
ts/01./2o1-s
2
14/1.1./201.4
1.6/Or/z1ts
26/t2/2OL4
2
20/rr/201.4
08/ot/zors
2
21./1.112Or4
08/o1/20Ls
2
06/1.1./201.4
7s/o1/z1ts
L
20/1.1./201.4
3
06/11./201.4
16/o1/2015
18/t2/2OL4
Ls/ot/2
015
2
t4/11./201.4
os/01/20rs
Download

TARİH GÜN POLİKLİNİK 1 POLİKLİNİK 2 YOĞUN BAKIMLAR VE