TRABZoN
l-ilimiz
ir,i
zors
yILr MAHALLi
nirunrici nGiriu rlar,ivnrr-nni
uyculann gsasteRr
Yrh Mahalli Hizmetigi Elitim Plam; 2007 /57 ve 2008173 sayrh genelge
hiikiimleri esas almarak ilgili birimlerin elitim ihtiyaglarr ve dnceliklerine iliqkin il genelinde
gerekli aragtrrmalar yaprlmak suretiyle hazrrlanmrgtu. Zorunlu haller drgrnda planda deligikiik
201 5
yaprlmayacaktrr.
2-Hizmetigi Egitim faaliyetlerinde ilge milli e$itim miidtirltikleri, okul/kurum
miidiirliikleri, dlretmenler ve diler personelin yapmasr gereken ig ve iglemler 2007157 sayir
Genelge esas airnarak uygulanacaktrr.
3-2015 Yft Mahalli Hizmetigi Elitim Planr ve uygulama esaslan kurum
amirlerince tiim personele imza kargrhlr duyurulacaktrr.
4-Hizmetigi Elitim Plam, faaliyetlerine bagvurular ve bagl,uru sonuglarr
httn://mebbis.meb.gov.tr adresi iizerinden takip edilecektir. Iqlemler agagrda belirtilen takvime
g<ire Internet iizerinden yaprlacaktrr. Bu uygulama kurum amirlerince personele
duyurulacaktrr. Hizrnetigi Elitim Faaliyetlerine ait bagvuru, onay ve delerlendirme iqlemleri
ilgili birimlerce aqalrda belirtildi!i gekilde yiiriitiilecektir. Buna gdre;
a) Her hangi bir faaliyete bagvuru, o faaliyetin baglama tarihinden 30 giin (1 ay)
dncesine kadar yaprlabilecektir. (Ocak ve $ubat 2015 aylannda baglayacak olan faaliyetlerin
baqluru suresi yaklagtrlrndaa bagvuruda bulunacak olan personel I ayhk sureyi dikkate
almayacaktr.)
b) Onaylama iEiemleri okul/ kurum, ilge ve il Milli Elitim Miidiirliiklerince 3'er
giinliik siireler igerisinde gergekleqtirilecektir. ilgelerimizde gergeklegtirilen faaliyetlerde onay
iglemleri yaprlrrken faaliyet kontenjanlna ve faaliyete katrlan personel sayrsr ile faaliyetin
yap acalr salonun kapasitesinin denk olmasrna 6zen g6sterilecektir.
5- OkuVkurum miidtirliikleri, kendi personeline ait bagvurulann onaylanmasrnda
efitim tilretim faaliyetlerinin aksatrlmamasrna iizen giistereceklerdir.
6- Hizmetigi elitim faaliyetlerine bagrurular intemet iizerinden yap drfrndan, (re'sen
ahnan faaliyetler hariq) faaliyetlerle ilgili ayrrca bir duyuruya gerek duyulmaksrzrn
bagvurularr Miidiirliigiimi.izce onaylananlar belirtilen tarihte ve saatte efitim merkezinde hazrr
bulunacaklardrr.
7- Bir personel, yrl iginde en gok 5 (beq) faaliyet igin baqvuru yapabilecektir.(Projeli
faaliyetler, birbirinin devamr nitelifinde olan veya gdrev deligiklili nedeniyle katrlma
zorunlululu olan faaliyetler harig)
8- Okuii kurum, ilge Milli Elitim Miidtirliiklerince onaylama srrasrnda, baqvuru yapan
personelin faaliyete katrlma kiterlerine uygun olup olmadrlr titizlikle incelenecektir.
Herhangi bir faaliyete yaprlan bagwrunun uygunlugundan personelin kendisi ve kurum amiri
dofrudan sorumlu olacaktr.
9- Personelin hizmetigi elitim faaliyetlerinden egit oranda faydalanabilmesi giiz
iiniinde bulundurulacaktlr. Bu amagla, bir iinceki yrl igerisinde aynr mahiyette kursa
katrlan personelin baqvurularr, okuVkurum miidiirlliklerince reddedilecektir.
10- Hizmetigi egitim faaliyetlerine bagvurulan miidiirltliimiizce onaylananlann listesi
onayrndan sonra, Merkez ilgede Egitim Merkezi Miidiirliigiine, ilgelerde ise ilge Milli
Valilik
Elitim Miidiiriiiliine gdnderilecektir.
1l- Hizmetigi egitim faaliyetlerine bagvurulan kabul edilenlerin laaliyetlere devamlarr
mecburidir. Devam-devamsrzhk ig ve iglemleri E[itim Merkezi Miidiirleri tarafindan
Hizmetigi Efitim Y6netmeliginin 18,19 ve 20. Maddeleri hiikiimleri gergevesinde titizlikle
takip edilecektir.
Faaliyetlere bagvurusu kabul edilenlerden mazeretsiz devam devam etneyenler
hakkrnda yasal iglem yaprlacaktrr.
12- Hizmetiqi elitim faaliyetlerine, I haftahk faaliyetlerde haftada bir giinden fazla
devam etmeyenlerin faaliyetle iliqili kesilecektir. 15 hafta ve daha fazla siireli egitim
faaliyetlerinde haftada bir gtinii geqmemek kaydryla mazerctli olarak faaliyet silresince
toplam 15 giin ve daha fazla devamsrzhk yapanlann da faaliyetle iligili kesilir.
Elitim ydneticisi, gerekli hallerde acil bir durumu ya da hastahlr mazeret olarak kabul
edebilir. Elitim y6neticisinin mazeret olarak kabul ettigi giinlerin sayrsl en fazla haftada bir iq
giinii kadar olabilir.
Elitime kahlanlar, elitim siiresince 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 104.
maddesinin A,B,C flikralarr drqrnda yrlhk izin dahil izin kullanamazlar.
13- Ilgelerde diizenlenen faaliyetlere katrhp belge almaya hak kazananlara verilecek
belgeler ilge Milli Elitim Miidiirliikleri tarafrndan bilgisayar ortamrnda doldurularak egitim
ydneticisi tarafindan imzalandrktan sonra onayh belge almaya hak kazananlar listesi (Form3,Hizmetiqi Egitim Faaliyeti Ydnetici Raporu (Form-6), Hizmetigi Elitim Faaliyeti Merkez
Miidiirti raporu ( Form-7) en krsa stirede Miidiirliiliimtiz e gdnderilecektir.
14- Gdrev yeri deligen personelin belgesi en geg bir hafta igersinde Miidiirliipiimiize
agrklayrcr bir yazr ile iade edilecektir.
15- Belgeler Miidiirliiliimiiz Insan Kaynaklarr Ydnetimi (Hizmetigi E[itim) qubesinde
onaylanrp sisteme kayrt edildikten sonra belge almaya hak kazananlar defterine kayrt
edildikten sonra, merkez ilgede egitim merkezi mtidtirliilii tarafrndan, ilgelerde ise Ilge Milli
Efitim Miidiirliikleri tarafrndan teslim ahnarak ilgililere imza kargrhlr dalrtrlacaktrr.
16- Hizmetigi egitim faaliyetlerine dlretim gcirevlisi olarak g6revlendirilen Milli
Elitim personelinin ek ders iicreti ile ilgili puantajr faaliyet sonunda egitim merkezi
mtid rlUlU tarafindan hazrrlanarak ilgili efiitim grirevlisine verilecektir. Ofiretim Gdrevlisi
olarak gcirevlendirilen Milli Elitim Personelinin iicretleri kadrosunun bulundulu gdrev
yerinden ddenecektir.
17-2015 yrh siiresinde ilimiz genelinde diizenlenmesi planlanan 10'ar saatlik
"FATIH Projesi Biligim Teknolojilerinin ve internetin Bilingli, Giivenli Kullanrmr
Semineri", 30'ar saatlik "Fatih Projesi Elitimde Teknoloji Kullanrmr Kurslarl" ile 24'er
saatlik "Efitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik F orumu Kurslarlna katrlacak
personellere iligkin iglemler re'sen yaprlacallndan siiz konusu personel isim listeleri ilgili
okul miidiirliiklerince (T.C.No-Adr ve soyadr ve giirev yeri formatrnda) hazrrlanarak
faaliyet siiresinden en az I ay iince Miidiirliiliimiizde olacak gekilde giinderilecektir.
l8-Giderleri kendileri veya kurumlarmca kar$ilanmak kaydlyla;
a)dzel 6[retim kurumlan, 6zel dlrenci yurtlan ve benzer statiideki kurumlarda gdrevli
personel, kurum amirleri ve ilgili birim teklifleri ile hizmetigi egitim faaliyetlerine
ahnabilecektir.
b) Bakanhlrmrzca yurt drsmda gdrevlendirilen ilimiz cifretmenleri, yaz tatillerinde
veya kurumlannca izinli sayrlacaklarr ddnemlerde, bu durumlarrm belgelendirmek kaydryla
hizmetigi egitim faaliyetlerine katrlabileceklerdir.
19- Tiirn yazrqmalarda faaliyetin adr, tarihi, yeri, numarasr, faaliyefteki gdrevlilerin ve
katthmctlann vatandaghk numaralarr, gdrevli olduklan ve kadrolanrun bulundulu okul,/kurum
mutlaka belirtilecektir.
2015 Mahalli Hizmetigi Elitim Faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi aqalrda yazrh telefon
numaralan ile iletigim kurularak Miidiirllgtimiizden bilgi ahnabilecektir.
Tel.
No:
230 20 94/1102-l|13
Faks :2302096
Bciriu tlmnxlzi vtUpunrsniNiu cOnrv vE SoRIIMLULUKLARI
1-Egitim Pro$amrmn agrhg ve kapamgmr ttiren programl geklinde yapar'
2-Elitim faaliyeti igin uygun ortamr hazrlar, elitim
arag ve gereqlerini temin eder,
3- Elitim gdrevlileri ile iqbirlili yaparak egitimin, programlandrlr qekilde uygulanmasmt,
giinliik gahqma gizelgesi (Ders Defterleri)' nin dgretim gdrevlilerince doldurularak
imzalanmasrnr, katthmctlarm devam-devamstzhklartntn giinii giinflne takip edilerek devam
gizelgesine iglenmesini sa!1ar. (Bkz.Hizmetigi E[itim Ydnetmelifi; 18-20 maddeler)
4- Elitim I'aaliyetlerine haflada bir giinden fazla devam etmeyenlerin faaliyetle iligkilerini
keser, 15 hafta veya daha uzun siireli faaliyetlerde haftada bir giinii gegmemek kaydryla
(mazeretli olarak dahi olsa) faaliyet siiresince toplam 15 giin veya daha fazla devamsrzhk
yapanlarrn faaliyetle iligkisini keser durumu ivedilikle yazrh olarak Il Milli Elitim
Miidffliigii' ne bildirir,
5- Giinliik devam-takip gizelgelerini ve ders defterlerini faaliyete iligkin dosyad4 Kurs
Merkezinde muhafaza eder,
7- Faaliyetin tamamlanmasrm miiteakiben;
kazanmt personele verilecek belgelerin bilgisayar ortamnda
doldurulmasrnt saflar, belge almaya hak kazananlar listesi (Form-3)'ni onayh olarak Il
Milli Efitim Miidiirliigil' ne teslim eder,
a- Belge almaya hak
b- Hizmetigi Elitim Faaliyetleri Katrhm ve Delerlendirme Formu (EK'3)' Elitim
yiineticisi Faaliyet Raporu (EK-6 ilgeler igin), Efitim Faaliyeti Merkez Miidiirii
Raporu (EK-7) ve Elitim Giirevtileri igin diizenlenen Ek Ders iicret Qizelgeleri ile
birlikte bir dosya halinde il Milli Elitim Miidiirliifli' ne teslim eder,
ne giinderilen faaliyete iliqkin evralan bir niishasrnr
Kurs Merkezinde tutulan Faaliyet dosyasrnda muhafaza eder,
c- il UiUi E[itim Miidiirlii[ii'
Download

Uygulama Esaslar