*BD203388822*
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sayı : 95851560 -045.99Konu : Haftalık Ders Programı
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Anabilim Dalımız 2014–2015 öğretim yılı güz yarıyılında Bilim Dalımızda yürütülecek
lisansüstü haftalık ders programı yazımızın ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Behçet ORAL
Anabilim Dalı Başkanı
EK :
7 Adet Haftalık Ders Programı
30/09/2014 Bilgisayar İşletmeni
A.YILDIZ
Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebelge.dicle.edu.tr/enVision/Dogrula/6PAMJM
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 30 Faks+90 412 248 83 20
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://www.dicle.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Abdulbaki Yıldız
Evrak Pin Kodu: 17952
DERs
pRoGRAMı: EPÖ TEZS|Z Yüksek Lisans Güz Dönemi
DERs
B:00
9:00
10:00
sRerı.rRi
9:00
]"O:0
11:00
1 ].:00
,J,2,.00
13:00
14:00
15:00
16:00
L7:00
18:00
19:00
14:00
15:00
]_6:00
17:00
]"8:00
19:00
20:00
Bilimsel Araştırma
yöntemleri
Perşembe
(Bayram AŞıLıoĞLU)
Eğitimde program
Geliştirme
Cuma
Yetişkin Eğitimi
(Taha YAZAR)
(Ahmet ÇOBAN)
cumartesi
Kalkınmada Eğitimin
Fonksiyonu
Çağdaş Öğrenme ve
(MikaiI SÖYLEMEZ)
(Bayram AŞlLloĞLU)
Öğretme Kuramları
DERsLER
1,
2.
3.
4,
5.
EPÖ51O1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Bayram AŞlLlOĞLU
EPÖ5102 Eğitimde Program Geliştirme
Yrd,Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN
EpÖ5].O3 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Kuramları
Doç.Dr, Bayram AŞlLlOĞLU
EpÖ5105 Kalkınmada Eğitimin Fonksiyonu
Doç.Dr. Mikail SÖYLEMEZ
EPÖ51O8 Yetişkin Eğitimi
Yrd. Doç, Dr. Taha YAZAR
s
ügryr,!,
DERs
pRoGRAMı: EYTP TEZ9aZ Yüksek Lisans Güz Dönemi
DER5
8:00
g:00
].O:00
].1:00
13:00
]"4:00
15:00
].5:00
17,.00
18:00
],9:00
seerı.rRi
9:00
1O:0
1 1:00
].2:00
].4:00
].5:00
]-5:00
17:00
].8:00
19:00
2O:00
oJ
J
c
,(o
bJEO
C@:oE.=
>,-iE
.> -y. >
Perşembe
o
Eğitimde Program
Geliştirme (İlhan
Cuma
okulyönetimi
Çağdaş
Eğitim
Bilimsel Araştırma
ve Liderlik
(Abidin
DAĞLl)
Denetimi
(Abidin
(Behçet ORAL)
yöntemleri
DAĞLl)
DERsLER
1.
2.
3.
4,
5.
T, q.' 1
,bo O ';
(§
Eğitim Yönetimi
(Flrat K. BiREL)
KAçiRE)
cumartesi
'F ,= r(
;şots<
uJ'pc
,ır
9, ,
(EL.:
EYTPS101 Eğitim Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fırat K. BlREL
EYTP5102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Prof.Dr, Behçet ORAL
EYTPS1,03 Eğitimde Program Geliştirme
Yrd. Doç,Dr. ilhan KAÇiRE
EYTPs104 Çağdaş Eğitim Denetimi
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLl
EYTPS106OkulYönetimive Liderlik
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLl
(_}, :
DERs
pRoGRAMı:
EyTp/EpÖ rgzı-i yüksek Lisans (Hazırlık) Güz Dönemi
9:00
10:0
ğuJ
,Şü
-J
Çarşamba
g,E
Okullarda PDR Uyg.
9y
(H.Fazlı ERGÜL)
_P
Po
.trJ 5
,ğo
+J
ğ tıJ
'Fü
g,a
Perşembe
9:z
pi§
,bo
Eğitimin FelsefiTem.
(Mikail SÖYLEMEZ)
BilimselAraş. Yön.
(Mikail SÖYLEMEZ)
Eğitimde Tem. Kav.
(Ahmet çOBAN)
.:
uJ :9
Prog, Geliş. TemeIleri
(Bayram AŞlLloĞLU)
Eğitim İstatistiği
(Behçet ORAL)
ğuJ
'ş
ü.
g,6
9.,i
Po
',S g.
DERstER
1.
?.
3.
4,
5.
6,
7.
EPÖ-H6007 okullarda PDR Uygulamaları
EPÖ-H6006 Eğitim Yönetimi
EPÖ-H6004EğitiminFelsefiTemelleri
EPÖ-H6oO5 Bi|imselAraştırmaYöntemleri
EPÖ-H6o01 Eğitimde Temel Kavramlar
EpÖ-H6003 Program Geliştirmenin Temelleri
EPÖ-H6002 Eğitim istatistiği
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGUL
yrd. Doç. Dr. Fırat K, BİREL
Doç, Dr. Mikail SÖYLEMEZ
Doç. Dr. Mikail SÖYLEMEz
Yrd. Doç.Dr, Ahmet ÇOBAN
Yrd. Doç. Dr. Bayram AŞlLlOĞLU
Prof.Dr. Behçet ORAL
'*'-=-'EE-!E,@,.._E,ffi"I
l.
DERS
DERs
SAATLERi
8:00
g:00
PRoGRAMı: EPÖ TEZLı Yüksek Lİsans Güz Dönemi
9:00
1O:00
1 1:00
13:00
].4:00
15:00
16:00
17:0o
18:00
19:00
].O:0
1 1:00
12..00
14:00
].5:00
16:00
17..00
18:00
19:00
2O:00
Öğretim Modelleri
(Ahmet ÇoBAN)
Perşembe
Türkçe Öğret. Mod. Ve
Eğitimde Program Geliş.
Uygulaması
Cuma
Yaklaş.
(Bayram AşıLıOĞLu)
(Behçet ORAL)
DERsLER
1.
2,
3.
EpÖ6204 Öğretim Modelleri
EPÖ6205 Türkçe Öğretiminde Model ve
EPÖ6203 Eğitimde Program Geliştirme
yaklaşımlar
Uygulaması
Proİ"fu,EdıwlffiAi"
Yrd. Doç,Dr. Ahmet ÇOBAN
Yrd. Doç. Dr, Bayram AŞIL|OĞLU
Prof.Dr, Behçet oRAL
,§|a5!ilF
DERs
pRoGRAMı: EYTP TEZLI Yüksek Lisans Güz Dönemi
DERs
8:00
9:00
10:00
]. ].:00
13:00
14:00
15:00
]"6:00
!7:o0
18:00
19:00
seerı.rni
9:00
10:0
].1 :00
12:00
14:00
].5:00
16:00
17:00
18:00
]_9:00
20:00
E,=ı!
;üE<
|l'P- a
,a9.
«,L.:
E! qJ1
)ğo O ';
pazartesi
§,i
c;
JA
ıJJ
9,ş=
ia
(!c
a-E
Karşılaştırmalı Eğitim
Yönetimi
(Abidin DAĞLl)
Çarşamba
F-o
Kuramdan Uyg. Eğitim
Yön,
(Fırat K, BiREL)
:Es
)bO
lJl
Eğitim Plan. ve
Perşembe
Eko.
(Abidin DAĞLl}
Çağdaş
Eğitim
Denetimi
(Abidin DAĞLl)
DERsLER
1. EYTP6204 Çağdaş Eğitim Denetimi
2. EYTP6202 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
3. EB8640 Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi
4, EYTP6201 Eğitim Planlamasıve Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLl
Yrd, Doç. Dr. Abidin DAĞLl
yrd. Doç. Dr. Fırat K. BİREL
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLl
DERs
DERs
saırı-rni
pRoGRAM|: EPO DOKTORA Güz Dönemi
8:00
9:00
1O:00
1 ]-:00
13:00
].4:00
15:00
16:00
!7:00
].8:00
]"9:00
9:00
1O:0
]-
1:00
3,2..00
]-4:00
]-5:00
]-6:00
17,.00
]-8:00
19:00
2O:00
Sosyal Bilimlerde
NitelAraş, Yön.
(Behçet ORAL)
Perşembe
Eğitimde Prog. Değ.
(Behçet ORAL)
Bilgisayar Des. Veri
AnaIizi
(Behçet ORAL)
Eleştirel Oku. ve
Yazma
(Bayram AŞlLloĞLU)
Türk Eği. Sis, Reform
Hareketleri
Cuma
Çocukda DilGelişimi
(Bayram AŞıLıoĞLU)
(Taha YAZAR)
DERsLER
L
2.
3,
4,
5.
6.
EPÖ71,o2 Sosyal Bilimlerde NitelAraş. Yön.
Prof, Dr. Behçet ORAL
EPÖ7103 Eğitimde Program Değerlendirme
Prof. Dr. Behçet ORAL
EPÖ7102 Bilgisayar Destek|i Veri Analizi
Prof. Dr. Behçet ORAL
EPÖ7702 Çocukda Dil Gel. Ve Dil Öğr. xur, Ve Yak.
EPÖ7105 Eleştirel Okuma Ve Yazma
Doç.Dr, Bayram AŞlLlOĞLU
EPÖ7106 Türk Eğitim Sisteminde Reform Hareketleri
Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR
Doç.Dr. Bayram AŞlLlOĞLU
EYTP DOKTORA Güz Dönemi
DERS PRoGRAMl;
DERs
8:00
9:00
].0:00
1 1:00
].3:00
saarı.eRi
14;00
15:00
15:00
17:00
18:00
]"9:00
9:00
].O:0
11:00
L2:00
!4:00
15:00
16:00
I7:00
18:00
19:00
2O:00
g
E
(!J
\,(9
6<
6o
Çarşamba
o,=
lJ)E
:5
_Q
po<
:o
Perşembe
PJ
(u ııJ
cü.
Yco
.: ılİ
uJE
.L
ıto
!r1, ıJ_
(o
)z
i0J .=
1^\
'ğ
i,ı
i;ü-9=
g:
u:)ğaı
:=)
F
Örgütsel
Karşı. Eği.
Türk Eği. Sis.
Davranış
(Abidin
DAĞLl)
Yönetimi
Den. Ve Uyg.
(Fırat
K.
(Abidin DAĞLl)
BİREL)
DERsLER
I.
EB9755
2,
EYTP7203 Türk Eğltlm Sisteminde Denetim Ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLl
3.
EYTP7201 Örgütsel Davranış
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞL|
Karşılaştırmalı EğitimYönetimi
$
reİJiüi
Yrd. Doç. Dr. Fırat K. BlREL
bt*ye
Download

2014-2015 Akademik Yılı Eğitim Bilimleri