Gnail _ Mesleti
ve lelrnik
onaöğdinde okul. ald
Cg.il
ve dal
değişikliklği
MuT iLçE Mitla EĞlTlM MÜoÜRLÜĞü <[email protected],.om>
Meslekiveteknik onaöğretimde okul, alan ve dal d€ğişiklikleri
Me6in llMilli Eğiıim []tüdünüğil_MĞslekav€
T€tniİ Eğiılm Şubğ.l
Kime][email protected]'AkdenzlçeMEM.g€kİkŞubeği'<[email protected],@m>
Akden z İçe MiniEğiiim MOddlOğ0 <akden [email protected],9ov iE. Anamul lçe [,! liEğiıim ıVudoİOğ0
<[email protected] gov,te Ananu.lçe 2 <anam([email protected]],com,, Aydmc k Eğ(ih Öğ.eıim
<aydin c [email protected] a ,6 m> ' Ayd nc|k lçe MEl\,], Raş( lYN EN ' < Esil [email protected] mail. aom> Ayd
l',a
E9 0r VLdJ1-9J.cyo 1 [email protected] gov [., Bozyazl ke V,l Loİf üVLaUi Jqu
M
l
n
ck
.bozl,[email protected] oov l> Çar,yayE ll(e !.,ll Lol,tr VJdo, uqu.€n'i/aya])@neogovİ,..t"r
ll,eV iEğdr VLd jl-ğ J .elden [email protected]'.@ e,dği!aİ.@gTa,lco1 'ra.r a ozaAü\ -datl (e
MEV M.sle\i Eğfutr Şb' . blr [email protected]' doislive @E>, 'Golna- | ce V.f A me'
[email protected] 6ü Eİl.çeM, Loİ,rlVJdL,,[email protected]/r-'| a|ekcoa_
-arJslç[email protected],l.cot
'Fus4i DAG- lotda |çr MEM Ve§ e{ Eğir Şo.
usey ndaglio] @ holmai 6m>, M,iUi llçe Mini Eğ (im lV udo r]uğ 0 < me2iııi33 @meb.gov.te fuezitli
Meslek]Eğiıim şub€s <[email protected] l.@m>"lrut]lÇe MEM' <[email protected]] @m>, [,]utlP
<b
Mill]EğiıimMüld0ll0ğ()<[email protected],gov.iE,si]r([email protected][i€slekiEğilimBö06."
r",/esil,@lona .@T '9 n€LçoVEV. \?1Y -Dll <§kl1/ld2 @ForTc1.oİ §İxa(eM
Lğl aMOdjJqL<(.[email protected]!F,s,lx-VFM<33sili1o@sİal.coT- la1, teM Eoir
l
MOd$uğu <[email protected], Ta6us ll9e M liEğ ım Müdrdiğu_2 [email protected] coF.
o!9 a- Iç. M,l Fo,tr M Jdul uqu . [email protected] oor' r?. -oİo.iaİ lç€ M,n, cam VLoJ,aq!V$le[
,ğeTe\nilEğül b€5 .6o,.nğs [email protected], (or . yefeF l33eq [email protected] 6r, Y€. Ea 1. 1ç. Miı
Eğüm MOdOİOğ0 <[email protected] qov lp, Ye^işeh r Meslok EğtimŞubegi
<[email protected],@m>
sAYlN ilcE MiLLi EĞiTiNı MüDüRLüĞü YETKiLisi
!
llgi
a) I\,4esleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün o1/o5/2o14
tarihli Ve 20880154/10.06/1736074 (2014l8 saylll) Genelgesi.
b) Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel [rIüdürlüğünün 18/06/2014
tarihli Ve 70182848/105.012498406 saylll yazlsl.
Bakanllğlmlz Mesleki Ve Teknjk Eğitim Genel [.{üdürl0ğüne bağll
olaİak faaliyet gösteren ortaöğretim okullannın ilgi (a) Genelge
doğrultusunda;20,14 2015 eğitim öğretim ylllndan itibaren yeniden
adland]fllmasj, mevcut alan Ve da]lalln yeni program türlerine göre
dönüştürülmesi, öğreiim şekli, yaband dili, tekyönetim altlnda birleştirilen
okullar ile 2013_2014 eğitim_öğretim yll|nda öğlenim görmekte olan
öğrenciler için açllan program lürü, alan Ve dallara ilişkin ilgi (b) lr,4akam
onaylVe ekleiinin birer ömeği Bakanılğlmlz l]reslekiVe Teknik Eğitim
Genel [rüdürlüğünün
http://mtegm.meb,gov.tf/
web
sitesindeki duyurular bölümünde yaylnlanmlş olup, konunun ilçeniz
dahilindeki mesleki Ve teknik ortaöğretim okullanna iVediıikle duyuru]mas]
ge.ekmeldedir.
https|rmil.google.con nail/ü0/?ui=2&ik=64l96352b8&vi
-ğ&9emhinbox&ıh,.. 24,06.20l4
,l
"
Mesleki ve leljii( orlaöğeıinde ol,al. aio ve dal değişiklitleri
NoT:ilçe lı/lilli Eğİtim Müdürlüklerive okul Müdürlükleri <<Makam
onaylve Eklerini>> ilgili siteden indirerek muhafaza altlna
alacaklardlr.
Biloilerinize,
Me.s,n il ıliüli
Eğın Müdürıiıği
Meslokt ve'İcknik Eğitin şuhesi
Malli
draİriB3@ [email protected]
Tel:0 t3za)
329la3l4a
rax:0 (324] 32? 3513 19
ı#ş. -*o- y...
ç,ı.**,
ı-.da"
ii".e ıütfğn çer.yi düşünun
T.c.
MiLLi EĞiTiV BA(ANL|Ğr
Mcsl.ki v.Tcknik Eğtim c.n.l Müdürlüğii
§9!, : 70132343rl05.01,25?]30l
Konu: Melleki vc tknı [
okul. alan ve
onıigtiDde
Jıldegişjkliklei
(Il
Milli
Eğili
Müdiiİlİğii)
:a]MoslckiveleknikEğitimGe.g]Müdürlüği0nün0l/05/20l4trihliVe2033i)t54/
l0.06/t 7]6074 (201,1/t §lVılD cğnelgesi,
b)MeslekiveTğknikEğitimGenc]Müdü nğanün l306.2014ıarihli ve701323,]3]
105.0lı2.193.106
sıyıİ Makıfi onay],
Mesleki ve Tcknik Eğitın 6eıel Miidüdüğüne bağh olarak faal]yeı Eö$eicn
onaöğdıim oku]lonn, ilsi (ıi Genğlgğ dogı,]lusundıi 2014,2015 cğitiıD_öğrelin, ylıİrdatr
idba;n yğnidğn ad]andınl6asl. m.İcut .lan !e dallanfon ycnı ploem tinlğ,inc gbr
,ldnüşıürulnresi, 6ğdnn §e!li, yaboncı dili, tck yön.tim .lİnd! bnleşdnbn ok llıt ülc
2ol!2ol4 cğiiim-öğrenm yıl]nda öğİeıi,n gömdkto olan öğlcncilel içn] ıç]l,n lrogİ D
liiın. d ] v; darl;x il§klD ile] (b) Mıkiın onayü vğ ek]e.njn 6nğ ömelj lLiJjlt,
Bilİil.ınizi !e gcrtğni
İi.a ederid.
EKLER]
] llgi (b) Mıkmon.y1 Öİneği
2-Ek-l Lisle (1.0]0 syfa)
lhfurı( 6G3(g]b/ANtARA
1]
s.yfa)
Af n
! h B jn.:
rld
8^zjN UaM
ÖllJı{
Download

Genel [rüdürlüğünün http://mtegm.meb,gov.tf/ web