GİYİM VE KORUMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜfJIGEH)
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GİYİM VE KORUMA MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açtk ihale usulü ile
İhale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İha!« Kayıt Numarası
: 2014/67423
İ-İdarenln
a) Adresi
: GÖZLÜ TARIM İSLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 42430 SARAYÖNÜ/KONYA
b) Telefon ve faks numarası
: 3326228701 - 3326228707
c) Elektronik Posta Adresi
[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
i
;
e) Teslim tarfhl
: 518 Takım Yazlık İş Elbisesi,
498 Takım Kışlık İş Elbisesi,
345 Adet Parka,
563 Çift Ayakkabı,
498 Çift Lastik Çizme,
392 Adet Yağmurluk,
93 Adet Plastik Önlük,
71 Adet İş Gömleği,
189 Adet Koruyucu Gözlük,
546 Adet Şapka
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan Ihaie dokümanı içinde bulunan idarf şartnameden
ulaşılabilir.
: 1* Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
2.-Altınova Tarım Müdürlüğü Kadınhanı/KONYA
3.-Konuklar Tanm İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
4.-Polatlı Tanm İşletmesi Müdürlüğü Polatlı/ANKARA
5.-Karacabey Tanm İşletmesi Müdürlüğü Karacabey/BURSA
6* Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
7- Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ulaş/SİVAS
8* Koçaş Tanm İşletmesi Müdürlüğü AKSARAY
: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 120 Takım Yazlık İş Elbisesi, 103 Takım
Kışlık İş Elbisesi, 130 Çift Ayakkabı, 118 Çift Lastik Çizme, 100 Adet Yağmurluk,
30 Adet Plastik Önlük, 25 Adet İş Gömleği, 50 Adet Koruyucu Gözlük, 200 Adet
Şapka.
Altınova Tanm İşletmesi Müdürlüğü: 108 Takım Yazlık İş Elbisesi, 108 Takım
Kışlık İŞ Elbisesi, 79 Adet Parka, 115 Çift Ayakkabı, 102 Çift Lastik Çizme, 69
Adet Yağmurluk, 17 Adet Plastik önlük, 7 Adet İş Gömleği, 37 Adet Koruyucu
Gözlük, 115 Adet Şapka.
Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 21 Takım Yazlık İş Elbisesi, 20 Takım
Kışlık İş Elbisesi, 24 Adet Parka, 25 Çift Ayakkabı, 19 Çift Lastik Çizme, 15 Adet
Yağmurluk, 1 Adet Plastik Önlük, 2 Adet İş Gömleği, 11 Adet Koruyucu Gözlük,
25 Adet Şapka.
Polatiı Tanm İşletmesi Müdürlüğü: 91 Takım Yazlık İş Elbisesi, 89 Takım
Kışlık İş Elbisesi, 91 Adet Parka, 91 Çift Ayakkabı, 85 Çift Lastik Çizme, 58 Adet
Yağmurluk, 14 Adet Plastik önlük, 21 Adet İş Gömleği, S ı Adet Koruyucu Gözlük,
91 Adet Şapka.
Karacabey Tanm İşletmesi Müdürlüğü: 74 Takım Yazlık İş Elbisesi, 74 Takım
K'ş''k İş Elbisesi, 78 Adet Parka, 87 Çift Ayakkabı, 74 Çift Lastik Çizme, 64 Adet
Yağmurluk.
Anadolu Tanm İşletmesi Müdürlüğü: 36 Takım Yazlık İş Elbisesi, 35 Takım
Kışlık İş Elbisesi,37 Adet Parka, 39 Çift Ayakkabı, 34 Çift Lastik Çizme, 31 Adet
Yağmurluk, 15 Adet Plastik Önlük, 6 Adet İş Gömleği, 15 Adet Koruyucu Gözlük,
39 Adet şapka.
Ulaş Tanm İşletmesi MüdürlOğU: 38 Takım Yazlık İş Elbisesi, 38 Takım Kışlık
İş Elbisesi, 38 Çift Ayakkabı, 38 Çift Lastik Çizme, 32 Adet Yağmurluk, 7 Adet
Plastik Önlük, 5 Adet Iş Gömleği, 12 Adet Koruyucu Gözlük, 38 Adet Şapka.
Koçaş Tanm İşletmesi MOdarKtyti: 30 Takım Yazlık İş Elbisesi, 31 Takım Kışlık
İş Elbisesi,36 Adet Parka, 38 Çift Ayakkabı, 28 Çift Lastik Çizme, 23 Adet
Yağmurluk, 9 Adet Plastik Önlük, 5 Adet İş Gömleği, 13 Adet Koruyucu Gözlük,
38 Adet Şapka.
•Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren giyim ve koruma malzemeleri teslim edilecek.
3* İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SARAYÖNÜ/KONYA
: 17.07.2014 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzei kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe llifkin belgeler ve bu belgelerin tefiması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları İçeren doküman:
İstekliler; teklif ettikleri giyim ve koruma malzemelerinin birer örneklerini (Şahit Numuneleri) ihale komisyonuna ibraz
edecektir. İhale komisyonu her mal için toplanan numunelerin içinden bu şartnamenin 35.ncı maddesi esaslarında en
uygununu seçmekte serbesttir. Şahit numuneler teknik şartnameye uygun olmak zorundadır. Teknik şartnameye
uygun olmayan şahit numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle yüksek kalite düşük fiyat esasına göre
belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde; Fiyat.: Teklif edilen toplamını, Kalite.: Bir
malın belirlenen veya olabilecek ihtlyaçlan karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Malın kalitesi,
tasanm, üretim gibi birebir ilişkili faaliyetlerin her aşamasından etkilenir. İhale konusu malzemelere ait istenen şahit
numunelerinin kumaş/deri, dikiş ve işçilik kalitesi dikkate alınarak belirlenecektir. Bu değerlendirmede teklif fiyatın
nisbi ağırlık değen %45, kumaş/derinin nisbi ağırlık değeri %35, dikiş ve işçilik kalitesinin nispi ağırlık değeri %20
olarak değerlendirmeye alınacaktır.
t. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. fJajedokümantnın görülmesi ve satın alınması:
7 . t iİ M dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Turk Lirası) karşılığı GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ SARAYÖNÜ/KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tanh ve saatine kadar GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SARAYÖNÜ/KONYA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
i . İstekliler tekliflerini, ma! kalem-kalemleri ıçm teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tuıarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
GÖZLÜ TARIM İ9LCTMCSİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tayip İLGAZ
Ticaret Şefi
Download

GİYİM VE KORUMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TARIM