ihale ilanı
BOVABAT KÖVLERE HizMET GÖTÜRME BiRLiGi BAŞKANllGINDAN
Boyabat ilçe Köyleri içme suyu inşaatı işleri Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.
1- idarenin
a) Adresi
: BOYABAT İLçEsİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ BAŞKANLIGI
b) Telefon ve faks numarası
: O368 315 8152 - O368 315 8152
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected] websitesi: http://www.boyabat.gov.tr
2- ihale konusu yapım işinin
a) niteliği, türü ve miktarı
ı. iş: Boyabat 2015 yılı ı. Grup (Koçak-Binerli-Kovaçayırı Köyleri) içme suyu inşaatı işi
2. iş: Boyabat 2015 yılı 2. Grup (Erkeç-Ören-Kılıçlı-Sarıağaççayırı Köyleri) içme suyu inşaatı işi işi yaptırılacaktır.
b) Teslim yeri: Yukarıda belirtilen içme suyu inşaatı idarece gösterilen yere yapılarak teslim alınacaktır.
c) işe başlama tarihi : Kesinleşen ihale kararının ihale uhdesinde kalan istekliye tebliğ tarihini izleyen günden itibaren
beş gün içinde, sözleşme yapılacak, şartnamede belirtilen süre içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) işin süresi : a- ı. Sıra nolu iş için Yer tesliminden itibaren 75 takvim günüdür
b-2. Sıra nolu iş için Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer: BOYABAT KAYMAKAMLIK TOPLANTı SALONU
b) Tarihi ve saati : 1. İş 08/04/2015
Çarşamba
Saat: 11.00
2. İş 08/04/2015
Çarşamba
Saat: 11.30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. i. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikIi imza sirküleri.
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (t), (g) ve (ğ)
bentlerinde belirtilen durumda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen veya düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. (Ortaklık Hisse Beyanı)
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. iş deneyim belgeleri: Verilecektir. (isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği
bedelin en az % 50' si oranında gerçekleştirdiği ve idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması zorunludur. iş ortaklıklarında, pilot ortağın
istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10' unu
sağlaması gerekir.) İçme suyu için Her türlü içme suyu inşaatı ve basınçlı sulama suyu işleri denk iş sayılacaktır.
4.2.2. isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: Yüklenici iş yerind .
ağıda gösterilen
teknik personel bildirisiyle ile birlikte. taahhüt eder
,~~
a- 1. ve 2. Sıra nolu iş için i Adet Inşaat Kalfası.
1./,r"J.~" 1,
4f'~.
··/ ·
1
/{~ .. ,~P~{(..._ .
~t'",,:ı;ı
1:i
1
L>-~
>OL \
rf i/ ','. i .j
- ~)ı
*;-,: ~'ı
~, ,"'~. ~ --:-.2: ~~J,.;
,~,-_t- "":.,
....
:.~
. ..,..,.
'}
~.""J
.'
~'\~ ""',-)~:
.'
~
'OL""'" '"
~~"'::'::~;'-j~:
'.
'!!ı
".;
~'·Y
.. f
"-~{~'
:)'
v';;
'
4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Yüklenici aşağıda gösterilen makine araç ve teçhizat bildirisi ile
birlikte taahhüt eder.
a- ı. Ve 2. sıra nolu iş için en az 1 Adet Ekskavatör, 1 adet Betonyer,I adet Vibratör, ı adet Damperli Kamyon,I
adet Su Tankı ve gerekli her türlü Ekipman.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. "Yerli istekli" olunduğuna ilişkin belgeler.
6. İhale dokümanı Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir. Her iş için ayrı ayrı olmak üzere
200,00- TL dosya bedeli karşılığı aynı adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur. Dosya Bedeli Boyabat Ziraat Bankası TR29 0001 0001 56128671 955001 Nolu Hesaba hangi
işe ait dosya bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.
7. Teklifler her bir ihale için ihalenin saatine kadar Boyabat Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda
Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale görevlisine teslim edilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri veya tüzel
kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklifverilemez, bu şekilde
verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminatlar Boyabat Ziraat Bankası TR29 0001 0001 5612 8671 955001
Nolu Hesaba işin adını belirterek yatıracaklardır.
10. istekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneklerini vermek zorundadır.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifveremezler.
13.Hakediş iş bitiminde bir defada ödenecektir, iş usulüne uygun tamamlanmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. İş
yarım bırakıldığı takdirde hiçbir ödeme yapılmayacak, yüklenici işi tamamlamadığı sürece hiçbir hak talep edemeyecektir.
Yüklenicinin işi yarım bırakması sebebiyle idare başka bir yükleniciye işi tamamlatmak zorunda kaldığı takdirde bu
durumun doğmasından sorumlu olan işi yarım bırakan ilk yüklenici sebeb olduğu tüm gider, tazminat ve yükümlülükleri
yapmış olduğu yarım işin tutarından iş bitirildikten sonra düşülmek suretiyle karşılayacak, ödeyecek, tazmin edecek; bu
şekilde belirlenecek kalan miktar ilk yükleniciye ödenecektir. Bu duruma sebeb olan yüklenicinin aleyhine idarenin tazmin
hakları ayrıca saklıdır.
14.İhale komisyonunca yazılı olarak teklif olunan bedel uygun görülmediği takdirde veya tekliflerin aynı olduğu
durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
lS.İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engelolan ve düzeltilmesi
mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. ihalenin
iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istekliIere iade edilir.
lS.1.İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
lS.2.İhale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İdare bütün tekliflerin reddedilınesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
lS.3.İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
16.SGK, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.
17.Komisyon ihale yapıp yapmamak'ta serbesttir.
iş bu ihale 4734 Sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp 28/04/2007 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİ(;İ İHALE YÖNETMELİ(;İ' ne tabidir.
iLAN OLUNUR.
2
Download

1:i