CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ
BAKTERİYOLOJİ
LABORATUVARLARI
2015/2016 YILI- MOLEKÜLER
ı.
MİKROBİYOLOJİ
TESTLERİ
Moleküler testler
Malzeme
1.
2.
3.
4.
5.
HASTANESİ
Birim miktarı
İstek
Enterik panel
1 Test
Bordetella pertusis
1 Test
Grup B Streptokok
1 Test
Chlamydia/Neiseria
1 Test
Atipik pnömoni paneli(LegionellaIMycoplasma/Chlamydia)
1 Test
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
TESTLERİ
700
100
200
250
250
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu teknik şartname ile aşağıda adları yazılı moleküler testlerin alımı istenmektedir.
Grubun içinde yer alan testlere kısmi teklifverilemez.
a) Enterik Bakteri Paneli (dışkı örneği)
b) Clostridium difficile (dışkı örneği)
c) Atipik pnömoni paneli (Legionella,
Chlamydia,
Mycoplasma)
(solunumörneği)
d) Klamidia/Neisseria Paneli (üretral/servikal örnek)
e) Bordetella pertusis (nazofaringeal örnek)
f) Grup B Streptococci (vajinal örnek)
2. Testleri veren fırma laboratuvara tam otomatik cihazı ücretsiz olarak kurmalıdır.
3. Cihazda nükleik asit izolasyonu ve Real-Tirne PCR yanında sadece Nükleik asit izolasyonu veya
sadece Real-Time PCR işlemleri de birbirinden bağımsız olarak yapılabilmelidir.
4. Cihaz muItiplex tespit yapabilmelidir.
5. Cihazda kantitatif analizler ile erime eğrisi analizleri yapılabilmeli, açık sistem testlerde büyüme
eğrisi gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.
6. Cibazda
valide edilmiş
testlerin
yanında
kullanıcı
tarafından
tasarlanmış
master-mix,
primer ve prob setleri ile de çalışılabilmelidir.
7. Cihaz için kullanıcı isteğine bağlı olarak sağlanabilen valid e edilmiş ekstraksiyon kitleri ve
mastermix'ler liyofılize formatta olup oda ısısında saklanabilmelidir.
8. Test edilecek örneğin cihaza yüklenmesini takiben, lizis ve nükleik asit izolasyonu, PCR setup,
Real- Time PCR ve tespit basamakları kullanıcı müdahalesine gerek duyulmadan cihaz tarafından
otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.
9. Kurum listede belirtilen panellerden ihtiyacına göre kendi aralarında değişim talep edebilmelidir.
10. Testler için gerekli tüm reaktifler oda sıcaklığında saklanabilmelidir. Test çalışma süreleri 4 saati
aşmamalıdır.
Her test içinde nükleik
asit ektraksiyonundan
itibaren
tüm basamakların
kontrolünü sağlayan Internal Kontrol bulunmalıdır.
11. Enterik bakteri paneli ile direkt gaita örneklerinden veya taşıma besiyerine alınmış örnekten
çalışılabilmelidir.
Multiplex olarak Salmoneıla spp., Campylobacter jejuni ve Campylobacte. coli,
Shigella spp. ve Shiga-toxin üreten E.coli'ye spesifik genleri tespit edilebilmelidir.
12. Clostridium
difficile testi ile dışkı örneklerinden
C.difficile
Toxin B (tcdB) genı tespit
edilebilmelidir.Test için gerekli tüm reaktifler oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
13. CT/GC (Chlamydia/Neisseria) Cinsel bul<işpaneli idratveya kit ile birlikte verilen swab ile alınmış
örnekten C.trachomatis, N.gonorhoeae, T.vaginalis 'e spesifik genleri tespit edilebilmelidir.
14. Bordetella paneli swab ile alınmış veya nazofaringeal
aspirat örneklerinden
B.pertussis ve
B.parapertussis spesifik genleri tespit edebilmelidir.
15. Teklif edilecek kitler cihaz ile tam uyumlu olmalıdır.
16. EğitimlDemo/kontrol
amacıyla kullanılacak testlerin sayısı kadar kit ve reaktif ücretsiz olarak
firma tarafından sağlanmalıdır.
17. Teklif edilen kit ile çalışacak cihazın arızalanması halinde, cihaza 24 saat içinde müdahale
edilmelidir, arıza giderilmediği takdirde 72 saat içinde firma tarafından yedek bir cihaz (aynı teknik
özelliklere sahip) ile değiştirilmelidir.
18. Cihaz kurumun gösterdiği yere ücretsiz olarak monte edilmelidir. Cihazın kullanımına ve testlerin
çalışılmasına yönelik laboratuvardan en az 2 kişiye 1'hafta eğitim verilmelidir.
19. Firma cihazın Türkçe kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren (Çalışma
prensibi, Çalışma basamakları, Kalibrasyon, Kontrollerin çalışması, Örneklerin çalışması, Hasta
girişi, Geriye dönük sonuç takibi vs.) dokümanlarını kuruma vermelidir.
20. Cihazın tüm bakım, onarım, yedek parça değişimleri firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
21. Kitlerin son kullanma süreleri teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay olmalıdır. Miadı yaklaşan
kitler en az iki ay öncesinden yerine daha uzun miatIı yeni reaktifleri sağlayarak değiştirilmelidir.
22. Kitlerin miat probleminden doğan tüm kit kayıplarını firma ücretsiz olarak karşılamalıdır.
"
.,
...
Tescil
~~==========~--------==---------------------------------------------------------------
23. Orijinal kutusu açıldığında hatalı çıkanlar veya kullanma esnasında uygun olmadığı tespit edilen
malzeme ve kitler fırma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
24. Cihaz arızalarından kaynaklanan ve tutanakla tespit edilen kit kayıpları fırma tarafından ücretsiz
karşılanmalıdır.
I/il,
Vm~/
..
. rı
r~------------------------
~~
Download

7. grup teknik şart. - Celal Bayar Üniversitesi