ANTi ENA (EKSTRAKTABL
1.
Kit, immunblot
1.
Kitteki herbir
yöntemiyle
NÜKLEER ANTiJEN)
PROFiL TESTi TEKNiK ŞARTNAMESi
çalışmalıdır.
test stribi, en az SS-A, Ro-S2, SS-B, SCI-70, PM-Sel, Jo-ı, sentromer,
dsONA,
2.
nükleozom, histon, nRNP/Sm, Sm, ribosomal P-proteini, AMA M2, OFS70 ve PCNA antijenlerine
karşı serumdaki antikorları ayrı ayrı tespit edilebilmelidir.
Hastalar tek tek çalışılabilmelidir.
3.
Stripler üzerinde kontrol bandı bulunmalıdır.
4.
Kitin çalışması
bulunmalıdır.
S.
Testin inkübasyonunun tüm aşamaları otomatik olarak sağlayacak, en az 20 stribi aynı anda
çalışabilen
inkübatör
ücretsiz olarak sunuimalı.
sistemin
çalışmasını sağlayacak tüm
malzemeler ve teknik destek ilgili firmaca temin edilmelidir.
6.
Bu testlerin değerlendirilebilmesi
ücretsiz olarak sunulmcılıdır.
7.
Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten
8.
Cihazdan veya kitten kaynaklanan test kayıplarında veya uygunsuz sonuçlarda,
firma tarafından 15 gün içinde ücretsiz olarak karşılanacaktır.
Kitler yazılı siparişi takiben en geç 30 gün içinde temin edilmelidir.
9.
için gerekli
olan her türlü
malzeme
(konjugat,
için taravıcı. yazıcı ve software'i
Laboratuvarda daha önce kullanılmamış
amaçlı test talep edebilir.
substrat
içinde
içeren paket ve servis
başlayarak en az 8 ayalmalıdır.
testler ve cihazlar için, laboratuvar
10. Cihazı n ve sistemin çalışmasıyla ilgili eğitim, laboratuvar yöneticisinin
kurulan sistem üzerinde ilgili firma tarafından verilmelidir.
TEST MiKTARl:
vs.) kitin
kayıplar,
ilgili
yöneticisi deneme
uygun gördüğü tarihte,
1200 adet
/Y~
ı ~~~
ECEMlŞ
Or. Talat
Y;,ıbb! MiI<tObiY'*li'
OIP.Tes.No: 55311
Download

6.grup teknik şartname