Hac ve Umre Ziyaretine G idecek Kişilere Konjuge M eningokok A şısı (ACW 135Y-CRM )
(M enveo®) Uygulama K uralları
Uygulam a yaşı:
Hac ve Umre ziyaretine gidecek 2-55 yaş arası kişilere M enveo (ACW 135Y-CRM ) aşısı
uygulanacaktır.
Uygulaması;
o
Aşı tek doz içeren am balajda toz şeklinde M en A liyofılize konjugat bileşeni içeren 1
flakon ve berrak çözelti şeklinde M enCW Y sıvı konjugat bileşeni içeren 1 flakon
şeklinde kullanıma sunulmuştur. M en A liyofılize konjugat bileşeninin M enCW Y sıvı
konjugat bileşeni ile sulandırılarak hazırlanır. Sulandırılan flakon aşı çözülene kadar
güçlü bir şekilde çalkalanır. Flakonun tüm içeriği bir enjektöre çekilir,
o 0,5 mİ uygulanır.
o Kolun üst kısmına deltoid kas içine uygulanır. Kol dirsekten 45° içe bükülür ve enjektör
90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır.
Saklanması;
o
İl deposunda: Aşı flakonları (+2)-(+8) °C arası sıcaklıklarda saklanmalıdır, kesinlikle
dondurulmamalıdır,
o Işıktan korunmalıdır.
o Flakonlar sulandırıldıktan hem en som a kullanılmalıdır.
Kontrendikasyonları;
Genel Aşı Kontrendikasyonları:
o Bir aşıya karşı gelişen anafılaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin
kontrendikasyon oluşturur,
o Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafılaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren tüm aşılar için
kesin kontrendikasyon oluşturur.
A şıya özel durumlar:
K esin kontrendikasyon:
o Geçirilmiş Guillain Barre Sendromu olması
Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:
o Ateşli ya da ateşsiz, orta ya da ciddi akut hastalık varlığında izleyen hekime danışılarak
aşı uygulanmalıdır.
U ygulam aya ilişkin Özel Durum lar
o
o
o
o
Hac ve Umre ziyareti yapacak gebelere uygulanabilir.
Diğer aşılarla aynı zam anda ya da aralarında herhangi bir süre bırakılmadan
uygulanabilir.
M eningokok A ,C ,W 135,Y ’ye karşı korunm a açısından konjuge ya da polisakkarit
meningokok A ,C ,W 135,Y aşısının son 5 yıl içerisinde uygulanm ış olması yeterlidir.
Ancak, Suudi A rabistan K rallığı’nm kuralları gereği üç yıl geçmesi durumunda
m eningokok aşısının (konjuge veya polisakkarit) tekrar yapılm ası gerekmektedir,
Hac ve U m re ziyareti için verilen aşı kartına uygulanan aşının ticari adı ve lot numarası
bilgisi yazılmalıdır.
Download

Konjuge Meningokok Aşısı Uygulama Kuralları