T.C.
DOĞANKENT KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
OYRACA KÖYÜ İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE İLANI
Madde 1 – İdarenin;
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon Nosu
d) Fax Nosu
: Doğankent Köylere Hizmet Götürme Birliği
: Sadaklı Mahallesi Hükümet caddesi No:7 Kat :2 Doğankent
: 0 454 471 52 52
: 0 454 471 52 91
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;
a) Adı
: Oyraca Köyü içme suyu isale ve şebeke inşaatı yapım işi,
b) Türü
: İçme suyu isale ve şebeke inşaatı yapım işleri.
c) Miktarı : Oyraca Köyü içme suyu ishale ve şebeke inşaatı Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci
maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
a. Proje buna göre:
i. Ø 40/10 Atü PE 100 Boru
2791 Mt.
ii. Ø 63/10 Atü PE 100 Boru
6004 Mt.
iii. Ø 63/16 Atü PE 100 Boru
3526 Mt.
iv. Ø 75/20 Atü PE 100 Boru
1101 Mt.
v. Ø 75/25 Atü PE 100 Boru
1243 Mt.
vi. Ø 75/32 Atü PE 100 Boru
907 Mt.
boru döşenecek olup,kanal derinlikleri h= 0,70 mt.ve e = 0,40 mt.olacaktır.
b. Sanat Yapıları :
i. 20 m3 B.A : Gömme Depo
ii. Kaptaj+Filitre Tes
iii. Kaptaj-Maslak(1,30-1,30)
iv. Tahliye Rögarları(70x70)
v. Vantuz Rögarı(70x70)
vi. Ayrım Maslağı
vii. Basınç Kırıcı vana rögarı(70x70)
viii. Yangın vanası rögarı(70x70)
ix. Beton dere geçiti(1 mt.)
x. Klorlama cihazı
1 adet
1 adet
1 adet
7 adet
6 adet
2 adet
3 adet
1 adet
10 metre
2 adet
d)
e)
f)
g)
İhalenin Tarih ve Saati: 17/03/2014 – Saat 14:00
İşin Yapılacağı Yer : Doğankent Süttaşı Mahallesi ve Oyraca Köyü
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese tebliği tarihinden itibaren (10) on takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere
başlanacaktır.
h) İşin Süresi : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (250) ikiyüzelli takvim günüdür.
Madde 3 – İhalenin ;
a) Yapılacağı Yer: Doğankent Köylere Hizmet Götürme Birliği (Kaymakamlık Toplantı Salonu)Sadaklı Mahallesi Hükümet caddesi No:7 Kat :2 Doğankent
b) Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir.
a)
Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
b)
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1)
Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
2)
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde
bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)
Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin taahhütname,
e)
Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f)
İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g)
İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
h)
Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
i)
İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi,
j)
İdari Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı
sureti),
k)
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
l)
Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel
Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname,
4.2.
4.2.1.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel
sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği
veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği” de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ- III ve IV grubu işler ile ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi,
4.2.2.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” de yer alan A/ -III ve IV grubu
işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.İş Deneyim belgesi yerine
diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
Fakültesi Bölümüdür.
4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi,
âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları
taahhütnamesi verilecektir.
Adet
Cinsi
Özellikleri
Taahhüt / Kendi Malı
1
Kamyon
Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
1
Betonyer
Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,
5.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade
edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını
veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İhale dokümanı Doğankent Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Sadaklı Mahallesi Hükümet Caddesi
No:7 Kat:2 Doğankent adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
6.
7.
8.
.
2
9.
İhale Doküman satış bedeli: 500,00 (beşyüz) TL.dir.(Dosya bedeli Ziraat Bankası Doğankent
Şubesi nezdinde bulunan 25208490-5021 nolu hesaba yatırılacaktır)
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla
gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere,kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.(Geçici teminatı nakit verecek isteklilerin sözkonusu tutarı Ziraat Bankası
Doğankent Şubesi nezdinde bulunan 25208490-5021 nolu hesaba yatırılacaktır)
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
İdare (Doğankent Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10.
11.
12.
13.
14.
NOT: Birliğimiz 4734 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale
Yönetmeliğine tabidir.
İLAN OLUNUR.
T.C.
DOĞANKENT KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Birlik Başkanı
Uğur KÖROĞLU
Kaymakam
.
3
Download

T.C. DOĞANKENT KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği