PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA t i jSK İN
T E K L İ F VERMEYE DAVET M E K T U B U
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı,Adresi
Telefon-Faks No
Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan
Personelin Adı, Unvanı
: Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
: 0 370 415 1722-412 6128
: Orhan NALLl-Mühendis
Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, yazılı hizmet alımı işi, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının
22(d) maddesine göre satın alınacak olup, iş bu fiyatı içeren teklifinizi en geç 19/09/2014 tarih mesai bitimine
kadar vermenizi rica ederim.
18/09/2014
W
Osman Al
Destek HizmfctleVi Müdürü
PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILACAK MALIN
s.
İşin Adı
No
1 Karabük Merkez 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi ASM Hizmet
Binası Zemin Etüdü Hazırlanması Hizmet Alımı İşi.
Birim
Miktarı
Adet
1
Toplam
Bedel
Kdv Hariç
TL
TOPLAM BEDEL:
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜNE
KARABÜK
SATIN ALINACAK HİZMET
4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi uyarınca yapılacak olan doğrudan temin usulüne ilişkin şartları
okudum ve kabul ediyorum. Alıma konu hizmetin tamamı için birim fiyat teklifi üzerinden teklif ettiğimi
KDV hariç............................................................................... TL y a ln ız ......................................................... TL. olup,
teklifimizin kabulünü arz ederim.
Tarih ...709/2014
AD SOYAD/UNVAN KAŞE
İMZA
EK: Yapılacak İşler Listesi
Uygulama Projesi
Pursantajlar
Karabük Merkez 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi ASM Hizmet Binası Zemin Etüdü
Hazırlanması Hizmet Alımı İşi.
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Karabük İli Merkez 5000 Evler Mahallesinde yapılacak olan tek katlı ve bodrumsuz
olarak yapılacak olan, Karabük Merkez 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi ASM
Hizmet Binasına ait zemin etüdü yapım işi.
1- Zemin Etütü, Jeolojik/Jeoteknik etüt raporu normlarına göre rapor haline getirilmesi
ve bunlara bağlı bütün işlerin yapılmasıyla ilgilidir.
2- Etüde başlamadan önce kurumca görevlendirilecek Teknik Personellerle birlikte
arazide inceleme yapılarak uygulama projesi kapsamında jeolojik, jeoteknik ve
jeofizik çalışmalar belirlenecektir. Sondaj ve sismik çalışmalar Uygulama Projesinde
verilen koordinatlarda ve metrajda yapılacaktır. Gerek duyulduğu takdirde Teknik
Personellerle birlikte yeni noktalar belirlenebilir.
3- İnceleme alanının da içinde yer aldığı bölgenin jeolojisi özet olarak açıklanmalı,
stratigrafik kesit konulmalı ve çevrede yer alan kıvrım, kmk, fay(diri-ölü), heyelan
kütlesi vb. yapısal özelliklere değinilmelidir.
4- Birimlerin; litolojik özellikleri (kökeni, kristal yapısı, cinsi, dane boyutu, dane şekli,
çimentolanma derecesi, renk, doku vb.), yapısal özellikleri (Kıvnmlanma, faylanma,
tabakalanma, bunların eğim/doğrultulan, çatlak zonları, dokunak ilişkileri ve jeolojik
tarihçesi) etüt edilecektir.
5- Çalışma alanı ve yakın çevresinde hâkim olan iklim türü araştırılarak, don derinliği, yıllık
yağış miktarı, ekstem sıcaklık değerleri vb. etmenler değerlendirilecektir.
6- Önerilen tasarım parametreleri, temel derinliği seçimi (yüzeysel ya derin temeller için), en
az temel derinliği, temel tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yayılı (radye) ve
sürekli temellerde rijitlik önerisi; derin temellerde kazık tipi ve boyu ile çapı, kesiti ve
boyunun irdelenmesi ve seçimi ile temel projesinin hesap ve tasarımına imkan verecek
öneri ve sayısal değerleri verilmelidir.
7- İnceleme alanındaki birimlerin yanal ve düşey yönlerdeki değişimleri belirlenecektir.
8- Karabük ili 1. Derece Deprem Bölgesi olduğundan, sıvılaşma açısından sondajların
derinliği 20 metre olmamalıdır. Hedeflenen sondaj derinliğinden önce kaya birimine
rastlanması durumunda ise, kaya içerisinde 3 metre ilerlendikten sonra sondaj
bitirilmelidir.
9- Planlanan kuyu sayısı l(Bir) olup, kuyuda 20 metre ilerlenecektir. Eğer ilerlenemezse
belirlenecek yeni kuyularla 20 metre sondaj tamamlanacaktır, kuyu sayısı gerekenden
fazla olursa sondaj sonlandınlacak ve yapılan sondaj kadar ödeme yapılacaktır.
10-Yeraltı suyuna ilişkin en az 7 günlük gözlemler, zemin birimlerinin düşey yöndeki
değişimleri, zemin tanımlamaları, alman örselenmiş ve örselenmemiş örneklerin
derinlikleri, örselenmemiş örneğin türü, arazide yapılan deneyler logu hazırlayan
tarafından imzalı olarak sunulmalıdır.
11-Sondaj kuyularının tabanına kadar alt kısmı delikli en az 5 cm çapında PVC boru
indirilerek sondaj deliğinin çeperlerindeki göçmeler ve yüzeyden düşebilecek parçalar
nedeniyle kuyunun kapanması önlenmeli, gerekirse kuyu ağzına beton kapak yapılmalı,
böylece uzun süreli yer altı suyu ölçümü yapılmasına olanak sağlanmalıdır.
12-Sondaj karotlannın fotoğrafları standartlara uygun olarak çekilerek raporun ekinde
sunulmalı, sandıklanarak koruma altına alman karotlar ise rapor onay süreci tamamlanana
kadar muhafaza edilmelidir.
13-Sondajlar sonucunda çizilen kesitlerde; sondajlar ve SPT değerleri, tabaka sınırları, bina
temelleri ve yeraltı suyu seviyesinin en sığ ve en derin kotları noktalı çizgi ile
gösterilmelidir.
14-Sondajlarda Standart Penetrasyon (SPT) deneyi ile Jeofizik Çalışmalar, ilgili standarda
uygun olarak, görevlendirilecek kontrol mühendisinin denetiminde yapılacaktır.
15-Temel kazıları ve sonrası imalatlar esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve
ekonomik/güvenilir çözüm önerileri ile Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, önerilen
yöntem(ler) ile ilgili açıklamalar sonuç kısmında belirtilecektir.
16-Jeofizik ölçümde uygulanan yöntem ve ölçüm yapılan profillerin koordinatları tablo
halinde verilmeli ve lokasyonlar vaziyet planı üzerine işlenmelidir. Değerlendirme sonucu
elde edilen parametreler (sismik dalga hızları, elastik parametreler, zemin hakim
periyotları, zemin sınıfı, taşıma gücü vb. zemin parametreleri) tablo halinde sunulmalı,
sismik tomografi vb. yöntemlerle yeraltı modeli kesit olarak verilmelidir.
17- Sondaj çalışmaları sırasında temelin oturacağı tabakadan numuneler alınacak olup,
alman örselenmiş ve örselenmemiş zemin ve kaya örnekleri en kısa sürede
laboratuvara sondaj lan yapan firma tarafından tutanak karşılığı teslim edilerek,
düzenlenen Örnek Teslim Tutanağı, TSE standartlarına göre yapılan zemin ve kaya
mekaniği deneyleri ve elde edilen sonuçlar, onaylı orijinal deney föyleri kullanılarak
ekler arasında yer almalıdır.
18-Zemin parametrelerine ait tablo değerleri yürürlükteki “Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkındaki Yönetmelik” e göre belirlenecektir.
19- Sonuç ve Öneriler Bölümünde raporda yapılan değerlendirmelerin özeti sunulmalıdır.
20- Rapor 5 (beş) nüsha halinde İdareye sunulacaktır. Ayrıca 5 (Beş) adet rapor CD si
16/09/2014
verilecektir.
Orhan
Maden Mühendisi
4 HEKİMLİK CUMHURİYET ASM ZEMİN ETÜDÜ UYGULAMA PR
3
(UTM) Universal Transvers Merkator
Datum: EUROPEAN 1 9 5 0 6 DERECE
NoktaNo
Sondaj Nos 1
Stsntk Baslang*
Slsnlk Bltis
Y
471046.000
471046.000
471046.000
X
4564847.000
4564872,650
4564821.000
7
LEJA N T
—
Arsa Sınırı
_
Çekne Mesafesi <5Metre>
be
ASM Sınırı
Orhan NALLI
Maden Mühendisi
Sısntk Bıtts
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
S a y fa : 1
İşin A d ı: 5000 Evler Cumhuriyet Mh. ASM Zemin Etüdü
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(% )
100,0000
1 İnşaat İmalatları
100,0000
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
1 0 0 ,0 0 -
Oska/O17-1
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: 5000 Evler Cumhuriyet Mh. ASM Zemin Etüdü
İş Grubu: Ana Grup>inşaat İmalatları_____________________________
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
1
JH-22
Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması
2
JH-29
3
JH-43
4
Z.1.21
5
Z.1.31
6
Z.1.45
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
m
1,000
0.00-30.00 Metre Arasonda yerind Deney (SPT ve Örselenmemiş örnek
Alınması)
Adet
2,000
Karşılıklı Atışlı, S Dalga Dahil H ? 30 m
K.AT
1,000
Set
1,000
Set
1,000
Set
1,000
Kohezyonlu Zeminlerde Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının
Ölçümü (Örselenmemiş Numune Üzerinde)
Bilgisayar Kontrollü Cihazda Tekrarlı Yüklü (Cyclic) Üç Eksenli Basınç
Deneyi (Yn ve Wn Dâhil)
Bilgisayar Kontrollü Cihazda Tekrarlı Yüklü (Cyclic) Kesme Kutusu
Deneyi (Yn, Ys ve Wn Dâhil)
Toplam:
Pursantaj
(%>
0,0000 -
öska/012-y
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi