T.C.
.
MUT KAYMAK-A.MLIĞI
Ilçe Mitti Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
|78Jl9123-100
iNakil Işlemlcri
/ Lr9
/
)
a.zııoızoıc
. . .İl Milli Eğilim Miidürliiğüniin 01/10/2014 tafihli ve 68445127- 100/435683 6 saı,ılı ,,Nakil
TşJenJeri" konılı, vazı ckıe gönderilniştir.
Bilgileriırizi ve yazı doğrultusunda geleğinin yapt]naslnt önemle ı.ica ederım.
DAĞITIM:
Tüm Lise Müd.
9h1Olz014 M",r,,,,
ı2../loDal4 Şef
:N.GEZER
:E.vURGUN
(İ/ fi/Jü 4 _BIi1
iIefs]n i]fli
i]?işıı
El tin
iro.şlr
f;;--
.C.
L,llf .ü.İ EĞİTIM BA](AhT-IĞ]
ortaöirctim Ccncl Mldürlüzu
say1
Konu
:
:
Baoıı s 6t/4.Mi4.}4.8a
li"tıi
lügi: lvüj]]i lJğitnır
8
3
oJ,/rc
/2ol+
Dakinlığl ortaöğrğtim K!İumlır1 Yönelİ,le]iği.
otaijğreii knnrıdflİ! arasild.ki nakil ve geçişiar ilgi }.üiİĞtİı€lü
hi]l.ürİ{ğrine göre,
iaftafln i]l( döfl güıii veli tat§finaiAn ff.§al ,*,l*i',İ.,i,i,İatg.*"i"i.'İ?.İİ'*İ.uu*
oLıl m i..]üılUüüae d jekcü ilc !aİ,-ıil n.tjt ve
8ççlş tışvl]ruldD doğİlülfusuııda 1apı)m-akıadr.
İil|":].l,ı.:9:::lıua,.ı*i,L,-aş,,ı-ıaır,;n-gj,j;ı*Jl,i.,i;;;i;;ljJ;iffi*...
U(l] sı§üd,]]l uzğü.ll(üür i]ctilmckıc olun Onay veya
ret iş]emleri ıatiı istcnilii otı.ıı
e-nki]] jisl,Ei uzeriıdea b;,ftaruj ,ın-_s giııt
J'* *ın, a.İ.'rr"--" İ""*.'
l:.._İ:ljğ-*
ı.tJı§-DüjA ger;ei ettin]ı,rcdl(du. Cu-Dı Fi;oün
ı
L| e aİ.a, g"r.i6 İİ,İ j;l";dTl -J **u"
lahp eden i&ış gijnnİdĞ y0plımalİaJlr,
Bu dı:ıundı 29 fl il_ 20L4 iic 2 L(i.n 2014 lfihleri a-aıınca
,
yzpllan ıı.ı1o1
'ş_emleriıria
bı,il,uıı,lınn.ın [abır]
3
Ekiğ ,u|4 ı'ıı:ı,.
Ekim 20l4
grrniındn kuroıo B.r"""
açıtJırımısı ırcdeniylo okııllanmızdc dt i,]ıı
t:ısüİ]İJ, iziJı]i
ö
m3 giıni: y.,pr]ori§ı
EerFkmch;dlj \ncik ]
İ,İl"rt,,
";;;;.İ',.
'a,;"İ,i"'İl""l
.I;*, ;;;;i;.;';:J,Jİli:llil*';,*,,,i."j;[[,iil,""'i.-*,,İ
i;İ;ş;,ilj*-:*ri1*"i]"ff;]***" 1.",ıiı,,,""i
y"p,iu.^i,'o*"oJ,,ş"n
BJ ıed6ırJe
3 Ekird 20l4tııno ,l'-,i y:pılmoı. g"relen
nalll labul işlerTı.lğnnin l"tiİe
gclmtsj stbcbiyJe i.ğ Vti .İ.,.l ı, nl,,rrl"İİ*
gl,. İ"İ;"'r;'"İİ gu.rii
va2üıra,sı ger:higiodcn r_a} k,ıbul işleüı]en, b l snn-ıuı
ilk jş 9İ,..
:lıo
/idıri
izinl
de-o,<
ç aİşambi Bu.lii yapdacakı]r
l
Çırşamoa
,bıfl..uru]aJı
l i\ilicin ?0l4
saJcıç q
Jİ ftİd
gilnİ nıJoI hbul işlcııicri yanılo_ğ ljtld.Jdc,
}eni ll"}i]
Fkjm 2014 1e-qrtöı eü.,'bi, eijnl ,ç U,ş.,T,ulİ.ş
l.İrnİ"*,_
]ıu dıın.nıon ]o Ekrm 2Oı4 Cıınıa ııiİ a" n.,ıiı
ı,u_İ ı.ı.n.ı.lj
"
ı,l.
ıalilini haİJ sonU tat:|. i|e b;ı.Pll:-J.| ,-'.,ı,.
* ı.p., (clilcü içir. DıJrmı] ,ıİl€rdz 4 gü. o|ı1
,,,..' bL gün]e § n ııü t ]ıca$odin
:l5'..ı,,"Jtu]
;I,r;g;H;;,
";;;;;'; ;;;;İ;J,ıi; ;İ,;.*,
Eı.ı nedenle, ] lkim 2014 cüi]ra günü
}lı!ıknı§ gercken natil kabırl iŞlemlenıin
bayfaİldan goffaki Dakil ha-§vun!
biIle§tifilerck
8-9 Ekim 2014 tar/i]erinde
başulİr.]]ar da alEirak İgkjl kabui .slıI94iyle
işleııİeıi ve ysİleştim€le! 10 Ekim 20]4 C.ğİa
İünti
topft lca yilptlacakf rİ,
Bl]gil.dnizi ve ger€ğini İica edeJıİl.
,4ıfr/,eı
Nabi
lvcr U
Dıüs!
DAĞITIMi
A,B Plafu
,
Download

a.zııoızoıc - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü