T.C.
MU~ VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 32026198/100/577304
Konu: Anket Uygulama izni
10/02/2014
............................................ KA YMAKAMLIGINA
il9e Milli Egitim Mtidilrlilgil
.................................................... MDDDRLDGDNE
ilgi: Milli Egitim Bakanhg1 Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mildilrlilgil'niln
18/12/2013 tarih ve 3885939 say1h yaz1s1.
ilgi yaz1 ile Ankara Dniversitesi Egitim Bilimleri Enstitilsil Bilgisayar ve Ogretim
Teknolojileri Egitim Anabilim Dah Egitim Teknolojisi Bilim Dah doktora program1
ogrencisi Melike KAVUK'un "Ortaokul ve Liselerin Siber Zorbahk Farkmdahk Profillerinin
Olu~turulmas1" konulu tezinde kullamlmak ilzere olu~turdugu veri toplama izin talebi
Bakanhk9a uygun gorillmil~ olup, soz konusu yaz1 ve ilgili ~ahsa ait tez ekte gonderilmi~tir.
Ekte gonderilen tezin okulunuz ogretmenlerine duyurulmas1 hususunda;
Geregini rica ederim.
Ali TATLI
Vali a.
il Milli Egitim Mtidilril
Ekler:
1-Yaz1 (3 Sayfa)
Dag1tlm:
il9e Kaymakamhklanna
Ortaokul ve Ortaogretim Mild.
Ek 1: MEB Anket Uygulama izni
ya : 81S76613/60S/388S~39
Koaa: Anket Uygulama imi
bgt: 09/1212013 tarih ve 98761816-302.08.01/42068 DJllt ym.
ilgi yaza ile Bakanbjmuza g0n~o~ Ankara~ qdrn ~
Ensticisu Bilgisayar ve Oirotim Teknolojieleri Eiicimi Anlbilim Dab P..., TolmoloJisi
BJlim Dalt doktora prograuu Olnmcili Mtdiko KAVUKtua ~
~ Siber
Zorblhk Farktndahk Profilleriain ~- tomlu
l:tillldt...k iWe
ol~turduiu veri toplama . . . . , _
:illa ~
·
-le
incelcmni$dt.
Onayb bit Omej BUM"im'zda nmWaa
. imzah omekten···· NiJtdiii ··'ven ~
uygulanmaslnda bit sahnca g0ri1f.memcktoc.
Bilgilai.nizi ve gc:roiiDi de& ederim.
11
.
ORTAOKUL VE LiSE MUDURLUKLERi'NE
Ankara Oniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitiisii'nde Prof. Dr. Hafize KESER dan1~manhgmda
ylirlitlilen, "Ortaokul ve Liselerin Siber Zorbahk Farkmdahk Profillerinin Olu~turulmas1" adh
doktora tezi kapsammda;
•
Ogrenciler arasmda gittik9e yaygmla~an ve onemli bir problem durumuna gelen siber
zorbahga dikkat 9ekmek;
•
Tiirkiye'deki ortaokul ve liselerin tiim
payda~larmm
(ogrenci, ogretmen, idareci, veli,
diger okul personeli) siber zorbahk konusundaki farkmdahklarma katk1da bulunmak
ama9lanmaktadir.
Ara~t1rmanm
verileri internet ortammda bulunan bir elektronik anket yoluyla toplanacaktir. Bu
e-anketin ortaokul ve liselerde uygulanmasma ili~kin Milli Egitim Bakanhg1'ndan alman "Anket
Uygulama izni" Ek 1'dedir. E-anket, Ek 2'de belirtilen 26 ildeki biitiin ortaokul ve liselerde
(tiim tiirleri) uygulanacaktir.
A~ag1da
•
web adresi verilen e-anketin;
Belirtilen 26 ildeki biitiin ortaokul ve liselerdeki (tiim tiirleri),
1. Okul Miidiirii,
2. Bir tane Miidiir Yard1mc1s1,
3. Bili~im Teknolojileri veya Bili~im Teknolojileri Formator Ogretmeni
4. Okul Rehber Ogretmeni tarafmdan ayn ayn yamtlamnas1;
(Her okuldan en az 4 (dort) anket geri donmelidir.)
•
10.03.2014 tarihinde, e-anketin kullammdan kaldmlacak olmas1 nedeniyle, bu tarihe
kadar tamamlanmas1 gerekmektedir.
Siber zorbalzgz, dgrencilerimiz i9in daha ciddi bir teh/ike haline gelmeden dnlemek ve siber
zorbalzk olaylarma dogru mudahale edebilmek adma arastzrmaya vereceginiz katkz son derece dnemli
ve bilyuktilr. Arastzrmaya katkzlarmzz i9in simdiden tesekkUr eder, saygzlarzmz sunarzm.
E-anketin web adresi:
Ar~.
www.tinyurl.com/anketcb veya
Yild1z Teknik Universitesi, Davutpa~a Kampilsii
Egitim Fakiiltesi
Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Egitimi B<>liimii
A-1016, Esenler/iSTANBUL
http://tr.im/4tc7t
Gr. Melike KA VUK
0 (212) 383 4848
Ek I: MEB Anket Uygulama izni
Ek 2: E-anketin Uygulanacag1 iller
[email protected]
Ek 2: E-anketin Uygulanacag1 iller
S1ra No
ii Adi
S1ra No
ii Adi
1
Igdir
14
Yalova
2
Agn
15
Ankara
3
Malatya
16
Konya
4
Mu~
17
Karam an
5
Batman
18
Antal ya
6
Simak
19
Osmaniye
7
istanbul
20
Kayseri
8
Tekirdag
21
Yozgat
9
Bahkesir
22
Karabilk
10
Kirklareli
23
<;ankm
11
Mugla
24
Rize
12
Afyonkarahisar
25
Giimil~hane
13
Bursa
26
Nigde
Download

Ayrıntılar için tıklayınız