/r
l-
ISTANBUL TIcARET ODASı
YAYI NLARI
ÖGRENCilERE
İstanbul
- 1970
BURSlAR
İSTANBUL TİCARE T ODAS I
YAYINLARI
ÖĞRENCİLERE BURSLA
istanbul - 197 0
M. AL
İ MATBAAS I
R
fm
ÖM
sÖ
Z
, Gençlerimizin yüksek talisiUerme devam imkânlarmı sağlayan burslar^
Oâmıu ve çeşitli ö r g ü t e tarafmda-a verilmektedir. Liseyi ^itiraa ögreaciİare yüksek öğrenimlerine devamda yardımcı oMııguns şüplıa olmayan t)iırs-»
lar lıakkmda İ3ir broşür îi-azırlamayı Odamıs kültltî îıism'atlari meyanmda t-ir
görev lîildik.
Bu maksatla lıasiriadigımiz hu Isroçlirde, hangi örgiltlerüı, han-gî şart­
larla burs verdikleri özetler îıalinde İjelirtilTniştir. G-ayemiZj p;eaçlerimise eğitimlerins devam imkânlarını sağlayıcı "burslar lıakkında bilgileri bir araya
getirmek, onlann bu imkânlardaıı ne suretle faydalanacaklarına ışık tut­
maktadır.
İSTANBUL TİCÂRE T ODAS İ
BURS VEREN
ÖRGüTlıER
Sayfa
İstanbul Ticaret Odası
7
rı'iir~c Eğ'itim Vakfı
7
Yükhek Öğ'l'eninı I{,rodi ve Yuıtlar E::ul'umn .....................
İstaı~ıbul San<ıyi OdııRl
Kuç.Toplnhığu Eğ'itim Yanlınıı
İstanbul
10
............ .............. .......
II
C niversitesi Dr. Ziya Gün Valdı •........ " ........ "..
13
Türkiye Dernir
Orman Genel
Sosya!
D
"~ ........ ,... ....... ......... ............
"VG
ÇCıli~ İşletme~.ed
Genel Müdi.irlilğ'ii .........
L~
15
Müdürlüğ'ü
Sigortııhn
li'
Kurumu
Sümerbank
17
Etibank
18
rrürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ........ ' ...... ~.. .........
20
Deuizcilik Bankası T.A.O. Genel MLldii.rliiğ·i\ ........ "............
22
Türkiye Bilinıs·el ve Teknik .Araştırl1ıa I~urunıu ~ .....•.... , .. ~...
23
De.vn Sanayi ve Ticaret
Baka,nlıklar
A.Ş.
.. "'"
~1illi' Eğitim
Sıığhk
ve S09yal
Gilml'lik vo Tekel
Adalet
İstainbul
Ticuret BO?i',p,sı
Türkly,e
!üzıla.y DerIlsğ'i
rl~ürkpctrol
23
2::;
\Takfı
SJı.eil Petrol Şü"keti
......... , .... , .......... , ........... ,. ... . . .
B, P. Petrolteri A. ş . ........ ~., ....... ~ .. , ..........
<
•••• ,
•• Q
•••
"
Mobiloil Türk Anonim Şirketi ... "........... ......... ............
2G
26
27
ünilive,. İş '!'icaret ve Sunayi Türk Liınit"d Şirketi ..... ".,..
27
Vnisersite v.e. YüksSk Qkull"rl\ Giı-i~ .",.,.,."".,, .. ".. , .. ,...
2';
iSTANBUL TICARET ODASı STAJYER ÖGRENCI
BURSlARt
İstanhul
Ticaret Odası "Stajyer Talebe
Statüsü"ne
lkEsat Fakültesi, 1şletme Fakültesi, lktis:ıui ve Ticari
göre,
1limler
Akademisi, Kadıköy, Sultanahmet ve Beyoğlu Ticaret Iıiseleri öğ'­
yeneilerine bms vemıeğe devam etmektedil'.
Bursiycrlcr, Odamızla İrtibatlal'l muhafaza edilmek suretiyle, kontrola' tabi tutulmaktadır.
Stajyer öğ-renci kadı'o:mna girebilmek iQiıı a1'a11111 ııitelikler
şımlal'dll' :
-
Adaylarm
öğrenim
için mali
kayncıldanum
yetersiz
oL-
ması,
-
Achylal'm,
kayıtlı bulundukları öğ'l'etim
sınıflarını, yılı
mü€ss8sGlerinue
içinde, herhangi bir dersten borçl,ı olmak-
sızın geçmiş bulunması.
-
AL1aylarm başka bir örgütten bms veya yard'nı almaması.
Yüksek okuUara kayıtlarını yeni yaptITmış olan öğrenci­
lerin 20 yaşından yukarı olmaması.
Stajycr öğrenciler öğretimIerini tamamladıktan sonra, İstan­
bul Ticaret Odasında görevalmakla yükümlü olmadıkları gilA,
Oda da mezun stajyerlerc görev vermek zorunluluğ'uuda değildir.
TÜRK EGITiM VAKFı
üniversite vc yüksek okullar soviyesinde bilim danal'ına imrs
vermektedir:
Bul's vCl'ilecek1el'c duyum "Duyurma Rroşürü" ile yapıl maktadır. Duyurma broşürü, her yıl Mayıs ayı başında,Türkiye'
deki bütün liselel'e, burs tahsis edilen teknik öğretim okulJanna,
üniversiteler e ve yüksek okullara gönderilir. Du broşürde, hangi
ulandu 've ne miktur bms verileceği açıklamr.
Türk Eğitirli ,rakİl burslru;.ından yaı~arlanabilm(~ıt i~in
rencHedu
- Çalışkan ve baŞaı'lIı Qlm:alal'İ.
- Karakter ve milli duyguları sağlam olması,
--- .:vIaddi c1esteğe ihtiyaçlan bulunması,
nitelikIeTine sahip oIniaları lazımdır. Bu nitelikler
Liseyi bitirecek öğrenciler ile, 8unat enstitülerine, teknİ­
kel' okullarına giren veya devam etmekte hulnnmıöğrcIl­
eiler il}in öğretınen ı er kurulunca,
Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler İçin de . ı.iağlı
olduklim faküıte veya yüksek okulyönetim kurullarınca
tespitedilir,
Lise bursiyer adaylarının, burs hakkım elde edehi1ıııderİ
için burs alamn:ı giren fakülte veya yüksek oku:1: giriş SUlavını
kazanmış olmaları gereklidir.
Broşür yayınıını
-
takiben burs isteğinde bnhmll111ardan ;
Lise son mnıf öği'encilE'rİ, lisernüdtlrli.i.kleriiıe,
Sanat enstitülerİ ve telmiker okulları öğ'reneilel'i, üğl'en­
.cisilmlmıdultları, enstitü veya okul ınüdi'lrıüği.inc,
__
Yüksek okul veya fakülte öğrencileri, öğTcnei huluıııluk­
lan yüksek okul :Müdürlüğüne veya fakülte deknnlığma,
baş vmarak, 'rül'k Eğitim Vakfi "Durum Bildirme Belgesi"nin
kurullaren c101durulmaS1l1111 ve gizli olan bu belgeyi okul, enstitü,
yü)wük ckul veya fakülte idareleri aracılığı ile ve taahliütlü olanık, 'I'iirk Eğitim Vakfı İstanbul' adresine postalan.ııı<ô,sıııı sağlal'­
br.
Durum Bildirme Belgesinin zamanında sağlanıp PQstalil11n1a •
sonra, hu defa, üniversiteler veya yüksek Q~unarm giriş
sınavını kazanan lise mezunları ile sanat enstitüleri, teknilrer okul:
lan, yüksek okul ve fakÜıteleriu çeşitli sınıflanndn okuyaıiQğ 'renciler, lmrnllarınııı öğretime başlamasından önce "Dur,. İstek
Formu " nu doldnrup Türk Eğitim Val~fı'na gönderirler.'
sınelan
burs adayl",rmm seçimi
Komitelerince yajJılır.
öğrenim kurullarınıla,
kurulan Burs
TurkEğitim Yakfı,yapacağı incelemelere güre, ismi çiz'elglO lerde bulunan hurR adaylan arasından, her öğrenim kurulıma ayrılmış olan bms kOl1tenjamna uygun sayıda bUI'S:yer SC<;Cl' ve seçim ııeticelerinİ ilim cdm'.
Yükümımük:
ÖğrenimIerini tamamlayan
lmrslycl'ler,aylık
gelirlerinin
zamanda
Yakia iadeyi bir taah-
% 10'n nispetinde Ye Lurs alma sill'esinin en çok üç
kendilerine ödenmiş bulunanbms
hütname ile taahhüt ederler.
tutarını
katı
YÜKSEK ÖGRENlM KREDi VE YURTlAR KURUMU
351 No. lu ka1111n1a merkeziAnkara 'da olmak üzere, tüzel ki-
şiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğren:m Kıeüi
ve Yurtlar Kunmm"
kurulmuştur,
Kurumun Amacı :
Yüksek öğrenim gören öğrenc:lcı'e bu karımı gcr~ğince kredi
yurtlaı' yaptırIilBk ve yurt işletmesini s:ığlamak sı,l'C tiyle 'rürk gençlerinin yüksek öğrenimIerini, sosyal Ye kiiltüre!
verıne1"
gelişmelerini kolayla:;ıtırmaktıl'.
Kurumun Görevlerinçen biri de
öğrenim
kredisidir
Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde
yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredi'
si verir.
Öğronci:cl'o verileııkreclilerclen faİz alınma.z, ancak krediden
öğT€l1clye ödeme sırasında %3 'ii geçmemek \lintiylıı masraf payı
kesilk
Kredi Borcumm i:idenmesl :
Öğ',renci, borcunu devaııı ettiği öğreniın nıi~e0sesusiıüll .. 110rıl1al
iki yıl sonra b::ışlull1uk snretiyl~;
c·ğT8nim siiresınin hiLin1İndcn
kredi alınan müddetin iki misli
de kuruma öder.
Yüksek
öğreıüra
z;mıanda aylık
cffit taksitler, halil1~
'
kredi ve yurtlar kurumu
İstanbul Yurtlar lVIürürlüğü
Şehremiııi,
Millet Caddesi No. 2
,ISTANBULSANAYIoDASı BURSU
htanbul Sanayi Odası "Eğitim ve Staj Sen'isi Çalışma Yüiçinde teknik ve ekoııomi eğitimi yapan öğren­
cilere bum vermelzteclir.
Adı gec:en Yönetmelikte burslar hakkındaki genel hüküı:ı]H :
ııetrneıi~W' esasları
Hangi oImlda olursa OlSUll birinci. sııııföğrencisine bms
verilmez.
Öğı'cnci burslan bir yıl süreli olup, sıııınara tahsis olumu'. Ancak, hur~ veriıcil öğl'enciııin üstün başarı göster diği anlaşılırsa, geçtiği bir üst sınıfında yine aym öğrenci­
ye o smııın bUl'SU verilir.
Burs, öğretiıli ve sınavayları c1ahiI olmak üzere yılda dokuz ay verilir. 'lıatil aylarında bıU's verilmez.
Burs ücreti ay başlarında ppşin olarak ödenir.
Burs yermek için yapılacak seçmeler, 11.1r8U11 verileceği­
miiesse,Qe18i"c1f' kurulacak ve Saııııyi Oda~ı temsi1r.üsiııin
katılacağı beş kişilik heyetler tarafından yapılır.
- Yıllık Öğrenci Bursları :
İstanbulTeknik Üniversitesi
Yıldız Telmib: Okulu
Sanat Enstitüleri
İktisacU ve Ticari İlimler Akad.emlsi,
thiRat Fakültesi,
Fen Faküıtesi (Kimya Şubesi).
-
L11~ sl1nf]a~']ln. geÇTnjş:.o.~(:fil ijğTerü·~51e.Tf1füı heı"' mü1iEl, {2-S-4 'ıe
5 Inci smıflar) başarılı bir öğrencisine yel'ilir. Bms
rencinin ıııal! dUrlilllU tcı:ellı sc bebi olur,
tahsisiiıde öğ­
Özel Yardım Burs1i:
Üzel ;Vardıııı, yıl i"iııde nıal~ dUl'l:ınu okumasına imkan vermiYl'cck uereecüc boz1.11an başal'lh öğl'C!wilere Delmnlık veyaOku1
l\Iilc1ürlüğül1ün teklifi üzerine Şanayi Odası Eğitim Komisyonu nun incelemesinden geçtikten sonra Yönetim Kurulımea verilir. .
İstanbul San:tyi Odası Bursunun .Öze1liğ·j:
Yerilecek lmrs karşılığında
kilde yükümlülük yoktur.
ıncchud
hizmet veya
diğer
til'
şe­
KOÇ TOPLULUGU EC;ITIM YARDıMı BURSlARI
Jan
Koç; Topluluğu Şirketleri ve Bayileri Eğitim Yanlıını Etll'S19G3 yılında kurmuştur.
Programıııı
Ama.çlar :
-- Du alandaki sosyal yardımı sistemo huğhyr[ı Vl'l'ımini arttu'mak,
- Sosyal sorumluluğunu tanıyan kurt~l1ur olarak, eğitimde
eşit fırsatlar sağılanmasıamacına hizmet etmek Ye topluma yararlı olmak,
~ Eğitim yarüimı alacak· öğ~cııcilcrin seçimini eğilim knrullamıa hınık~ra.k daha adilbil· yardıııı sağlaımık,
- Memleketimizin endüstri ve ticarct alaıın:.da gelişmesine
yardım amacıyla özellikle bu alaııda gerekli konularda
eğitimi desteklemek.
Sur:; adaylarmda m'anan
Vasıflar:
Burs adayları .'
'T .. C. Vatandaşı olmalıdır. Eğitiıtıeengel olaoak bil' sakatlık veya hastalığı bulunmamahdıl'.
0--.
L~·.
"-
.. :..-: Ül1h'"cr~ite 'bi-ri'ü:cı sınıf vey~-' hazıl'liK: ·8il1ifl·· . l~iJTünciJe;i 24
ve yüh:sek· slılıflaTda Ye lise l-;:cLrşı.­
bğı teknik okullarda yaş haddi· bu hucluc1a ınüvt~z'i ohıc::ık'tır.
- Burs adaylarınm ıl1lıl1 kaynaklarının üniversite (yüksek
okul, telmik okul) cğitiı~i için yetersiz olııüı.sı ~aı;ttır.
-'-" Bm;s iıdayhmum giriş inıtihal1mclaki başarısı hir önceki
diploma. derecesi ve genelolarak zekilsı ve davranışı"rı ile başa­
rılı ve iyi bir öğrenci olacağına Üniversite (okul) idal'2flİnİn lw-
yaşıTIcIan yukarı_ olruayacaktır
mı.at getirmiş olması şarttır.
-
Burs alacak öğrencileri 4 ÜncU. madde gerfjğiııce üniversi.
tr; (veya okul) idaresiseçecektir. Aiıcnk bil' önceki okulumı Koç
1'o,PlullIğ'u lmrs]arı ile bitirmiş olanöğrencile~'in tercih edilmesi
rica olunacaktır.
- Bmslar birinci sınıf (veya hazırlık S1111 fı) üğrcl1cilcrlne ve·
rilmiyecektir. Öğ-rcnci pek iyi veya iyinin üst derecesi ile sınıf
geçtiği tDkdir'le hel' yıl bmsu yenilenecektil-.
Bmslarl~al'şılıksıl\chr. ~:rec.burl hizmeti yoktur.
BW's almak Için
nasıl
müracaat edilir?
Bnm alacak öğrencileri fakiil~" dekanları ve okul müdürlerİ
seçer. Dnrs almak isteyeı} ö·ğrencilerin kendi filkültelerinin de kanlığma veya okul müdürli:iğiinc baş vurmaları gerekir.
Koç Topluluğu bıırsları sağliman Üniversite veOku!far
İstanbul'da; Istanbul üniversitesi, İktİfmt FakültesLFen Fakültesi, İstnnbnl TeknÜc tIliTersİtesi~ Güzel _Sanatla,r ~\J.{adeilıisi J
İktisadi Ye T'ıcarı !linıle:c . Akadcll1igİ, R·obert IColej, .Ekono~:ni ve
İş İdaresi Okulu, 1Hi.lıemHslik .Okulu, İstanbul YL'tksek .. Telmik
Okul' Yıldız, Galatasaray Lisesi, Akr;mlUTc-lmiker Okulu, :Maçka
Erlı:ek Sanat};jııstitüsü, İstanbul1YIoto"r Sanat·EmitiÜip,ü, İstanbul
]t[ensucat Sanat Enstitüsü, Dariiş~afaka Cemiyeti, Altmokta Körleri Eğ-itiıııDcrııeklel'i, Sultanahmet Sanat Enstitüaii: Edehiyat
F~.kültesi; .Yüksek Teknikeı: Okulu - lVlhçkaTatbiki. Gilzel··Sa natlar Yüksek Oknlu.
_<-\.yrh:[ı ...:llık'l,i"a, İz ynıi'} Bskiş8bir, ErZ1Jr-üüı, ---=\.fy·oTI) Tr3 hzc.ın. ~
Zonguudak, Yozgat, Dolu, Adana ve Elazığ illerimizdeki Üniversitt\ 'Y-üksek oku!: Teknik', S8"~lnt }~nstitülGı~i de hl11'a S:1~·1D1Fı.n
okullar arasındadır.
IsrA.r'.iSl.IlÜN!VERSITESlcOKTOR ZiYA GÜN
VAI(FI BURSU
İstanhul Lnivffl'fritesi fJr. Ziya Gi.in 'Takıı, lstanhi..ı.l ü~ü"(/ersite ..
sinin maddi desteğC' nıu,htaçbaşarılı ötrencilere Vukıı Yönetiııı
Kur;;.!u tarafından. tespit. edilen Yönetmelilde yazılı şartlıır dairesinde burs verilmektedir.
BurSlaı'lU duyumlması, Yardım Yönetmeliği ile ilişik gönde':
rilen (Duyurlna Kağ'ıdı) ile yapılır. Dayurma Ktığıc1ı, her yıl
1\lay ı s ayı başında Türkiye'deld
başlıca liseler'e gönderilir ve.
hangi liseler iÇiıı hangi alanda (hanld fakülte veya bölümleriıw)
ve ne miktar bms verileceği belirtilir,
BUl'siYElr namzetlerindo ı:ıranan nitelikler şunlardır:
Türk vatandaşL olması,
D1U'ü,]~al'aka veya diğer liseler mezunubulunması,
Çalışkan ve başarılı olması,
- Karakter ve milli duyguları sağlam bnhminası,
-- Maddi desteğe mnht8ç olmaları,
~ Vakıf tıp'afmc1an :'özCl bir burs sınavı açıldığı
takdirde
lmııc1a da hıişarı kazanmaları veya yapılacak mi.llükaan
bursa liyakatları Yönetim KıÜ'nllUHla kab~I1 edilmesi.
. Bmsirıiiıbaı;vurrria, sr,(jim, hursİyerlerintab( oıa.cakları ve
sail' h'usnsla'r "!stul11ırilül1iversıfeSi DI', 'Ziya Güıı Yardım Vakfı
öğrenci Bürs Yönetmeliği' 'mle tespit edilmiştir.'
Öğreninıini tama;nIaY:1n bursInIar, aylık kazanı::1arJl1111 %10'u
oranında ve bu1'8 alma süresinin «:-11 cok üc katı iamanda kenclile"
rine ödemi:iış bulunaıı" hnrs tutarıııı Valda iade "cucl'ler:
BuhuSllS' kendilerinden alınacak bir taahhütnameye bağ'la •
nır. Kendiisteği ilc. lmrs almaktan vazgeçe.n yahııt .bursn kesilen:.
iiğrenciler hakkında dabıı hüküm . uygulanır.
•
j : l o
. " ,
,
tÜRKIVE DEMIR VE ÇELIK ışÜ:n..1HERI'
"(.ENEl' ....
MODÜRLüGÜ . (Karabük)
ÖGRENCi BiJRSU
(hı,ye: lin: teşekküllin' çeşitli İi yerlerinde çdıştmlacak eleman ihtiyacını karşılamak maksadıyla yurt içinde yüksek ög-retim müesseselerinde öğrenci' okutturnıak (:Falnı2 erkek) üzere
hrfm:V-erilmektedir.·
HpI' ·yıl". hangi öğretim şuhesinde lle miktar ve ~nrtlarla öğ­
renci okut:turulaC8f?1 gmcel.eler- vasıtasiyle ilun edilmektedi.r.
MUmm1at ve Seçme: Teşekkiilden öğl'l'l1iil1 bmsu alm:ak isteyerilerdeıı ttsiilüııe göre müracaat yesilmsı istenmelüedii'. ÖğreEm
müesseselerinde giriş sınavlarnıı ver-miş ve belgibi okullarm ara"
sllllfIai'ıllrl :ıımIunElu ögreneiler, gİrİş Ye sın1f g€çıııe smavının de- :
recelcrine göre seı.:ilirler.
Giriş sınavı ile öğrenci kabuletmiyen öğretin1 mücsseseleril1~
de olmtturnlacak iiğreııCilcl'; teşekkülee ya.pılııcakbir sınav ile
se~ilirler. Sınavı kuzanan numzetlerarasında aşağıda yazılı fak'
W~'lcr sm:ısı ile diklmtc ulmli':
a) ıı.Il:racuut sahibin:n, okl1ttnrulacağ'l ukul"cln ildııci'veyac1a­
ha yük:~.ck sıitıflarında i}ğTcnimc1e bulunması,
b) Lisan bilgisi,
(') (u) fıkra81llda yazılı durnmda bulmlilııl,mbn hill ve gi..
dişleri, başarı rl<,l'cee1eri, cn iyi derecede 01an ı a1',
d) Okutturulacağı olmlun giriş sınavını kazanm:ı derecesi,
e) .İşletmede çalışall:arc1an veya evveIce çalışmış .yahut stnj
yapmış olanlardan gerelı:: ınesai. ve gereks~ tavrı hare1ı:etle~
ri itibariyle kendileriııdenmemımn kalmıınş brulunmalatI,
f) Baba- ve anasının teşekküle mensup bulunması,
g) SosY81 cturuıılU.
hariyle- kendilerinden. lH€mnUıı- .kalınlll1ş. bUll1nll'La1al~J
Bursiyer llaıiızetleriıı kat 'i kabnIden önee, teşekkül h[l'si:ıha·
nesiVBjra müesseseler hastahanelerİ sıhhi kuruhmea veya talIı teş"
kilfLtlı resınıhastahanelerde nmayanelerinin' yapılnıası' şaııHır ..
{)ğTeııciIerin b-ı~traı ~~L. tercih .faktörlerine 'H~lıip oInıas.ı
bil'
mükteseı) hakkı tc~kil~tmez. Te~ekküıün C~neı ıÜüc1ürlüil'ü, dile'(
~
c1iği ~:elüll1e iııee]c'ınelel" yaptırmaleta
bilgi ve
kanaatıere
güre ,d~leq.~ğ'ini
ve
. , : : )
bu ~uretle elde celeergı
t~rcili ,dmekte, serb~st:tir.
:Bursun Özellikleri :
-,. Burs veı'ilenden,hel' öğreniın yılma karşılık Dir buçuk yıl
hrsa,biyle mecbeni hizmet taahhütnamesi alınır.
- Burs, ayda peşin olarak 350 lirad~~'. (Yaz tatiÜnde im!'!;
devam eder.')
~ Okula kayıt, sınav ve diploma alma gibi işle~'e ait lüznmllı
D1BSTafhır maklJUz karşılığ:mcla aynen ödenir:
- Kitap ve ders levazınıatı için yılda 300,- liralık yardım
yapüı:ı'. (Y ab~1neı ,eEl iizc.~'inüc i..iğ"l'"ethn ynpan okullar iı;:iıı
bu miktar yılda 900 liradır.)
- Derfj teçhizatı, ,giyim eşyası verilir ,(ilk giri~!tc lıir defaya
mahsııs olmak [[zere),
- Periyedile giyim eşyasi verilir~ (lki ve biryıl miyadh 01mal" üzere).
Bms alan öğrenciler, teşekkülün "Yurt içinde TahsiL. Ettirile·
ceköğl'Clicilenı Ait· Tali~at~<1me .033/00" eSııS~'II'lıı[l. go re ı~leıııe
tiibidir-ıer.
ORMAN BAKANlJGI ORMAN GENEl MÜDÜIU:ÜOO {Aiıbı·,"}
a U RS
l)
Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci bursnnun özelliği, ünivel'sitelerin yalnız orman fal"ültelerinde olmyan
mahsus olusundachr.
.ö'ğrcııcilere
.
,
Qrmun Faküıtelerinde her yıl okuLturnlacak bmsln öğren­
cilerin miktar,ı jlı;\).rJ.ı:ek ,o;ze ,kıl' ,oranı, .. fakÜıtelerille mütaIftaları
alınm.ak smetiyle b'cı Genel :&:[üdürlükçe tespit olunur.
.,.."..
".
Bms
"er~lnıesi İçin
T.C.
vatandaşı
genel
~aHlur şunlardH' ~
olmak,
.Oı:ma.nPakü1tesine .lwyıd
30
-
~aşım bitirnıemiş
-,- Erkekler
içill.,teeil
."'
Herlıaiıgi
edilmi.ş
olmak,
olmak,
cllilnıiş
,
.
veya
askerliğinİ yapnıış olnıd"
bil' yerde görevli olmamak,
'l'ih'kiye'nin herhangi bir yerinclıı, bilfiil ormandu ve arazide görev yapınasıım engel teşkil eden bedeni ycya ruh'i:
bil' sakatlığı ve hastalığı olımı.dığı, sıhhl kl\rul raporu ile
sabit olmak.
Çalışkanlığı, ahliild durumu, hareketleri ve milli duygusn
bakİmından bms verilnieğe layık olduğu; Öğrencisi bulunduğu fakülte yönetim kuı;ulnnca tesbıt edilmek,
~
Aranan şartlara sahip olup,. bms isteğinde bulunan ogrenciler arasında,Orman Fakültesince her yıl tespit edilecek usul ve şartlara göre, en başarılı olımlara tahsi~ olu'
ımt. Bms yalnız oı'111anfakÜıteleri içili verildiğinden hi"
bir smcHe di@'el' faküıte VB yüksek okulla:ra devrolunamaz,
Bım,lu öğrenci, bmış aldığı'
her oğnmim yılı için Orman GL) .
örgütünde aralıksız iki yılhizmet e:mekle y~küın·
!üdür, Bu yüküınliUüğü, öğrenci bms almağa baş'ı3mac1a~1 evvel,
tlsnlüiıe göre, bir taahhü.tnrpnc yenuekle kabul ec1:er.
üniv.ersitelerin Orman faküıtelerinde okutulan burslu öğren­
ciler ile ilgili işlemler "Orman Genel Müdürlüğü IIesabına Ünİ'
.versitelerin Orman Faküıtelerinde Okutulan BmsIu öğrenciler
;Ha.klqnda , Yönetmeli»:" ,hükümlerine gör.e yürütülür.
nellllüdürıÜğ'ü
,
.'
,
SOSYAL. SlGORTAI.AR [{URUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ' (Ankara)
ÖGRENel BURSU
Konu ve Gaye:
-Kurmnun Üğ-]:cüci bursıil'l, kurtlindn en az 1800 gün malül·
lük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemiş olan ve' halen sig9rtalı
bulunan kimselerin ~ocnk1al'lna verilmektedil:.
.
Bms, Sosyal Sigortalar Kurumunun şuhel'ednde ve sağlık
teşkilatında ııoksaııhklal'ı görülen elemanlar sağlanması maksadiyle yüksek mühendis, mühendis (makine, elektrik, inşaat),
yüksek mimar ve mimar, tıp doktoru, diş doktoru, eezacı, hemşii
re, ebe, yııksek derecGli elektronikçi, orta dereceli elektronikçİ;
aktüel' statikçi, yüksek matematikçi, yüksek tekniker, tekniker
(veya muadil teknik eleman) öğreniııü yapacaklara veya yapan'1a1'a verilmektedir.
Müracantlurm, GencI MliC1ürlükçe her yıl tespit ve ilim edilen
t.arihe kadar yapılması zaruridir.
Bursiyerlerin seçilmeleri, bms devamıııca, bunların tabi ola:
cakları işlemler ve diğer hususlar "Sosyal Sigortalar Kurumu
Öğrenci Yardım Yönetmeliği" esasları dahilinde yiirütüıür.
13ı].rşlar _rı:r~chur1 lıizm8t.:m.ulmhilinde verilir. l\!ecbul'ı hizmet
tiğrenim süresi kadardır"
50MERBANK IJMUM MÜDORtÜGO (Arık<it,a)
" BURSU
Çeşitli
dallardaki eleman ihtiyacım karşılamakiizere;: Sil·
yurt iÔnc1c okuyacük ögreı1cilere burs vermektedir:
Banka hesp.bnıa okutturulacak öğrencilerin miktarı ile öğre­
nim dalları ve liıÜeB8e~eleri Bıınkuca tespit \llUııur. Öğrencikrin
E,eçim şaTtları iıgililere du;yur1l1ul',
Burs aL.mak ii::teymı öğrencilerin, karar laştırıIan süre' içinde,
Bankaya rnÜl'aüaRt etme1el'i. Ye _1step.H~n 'belgeleri ver1l1ele~ri 13ınerbank
zırr~dıl".
Sü;ınerbank lımmlmm
hususlar
okutturulacak
öğrenciler i~in
aranan
aşağıda gösterilmiştir
Ders
durumları,
İlş-ili okul müdii:r veyrr dekarılığınca p.akhrmduyeıoilee:ck
r~~eranslar~
Ahlilki durumları,
Anevı durumları,
Tesbit mlilecek sairhususlar.
Umuııı Müdürlük, namzAtıc!' arasıııclan bu
nitelikleri göz
önünde tutarak seçim yapar. Lüzum görüldüğii lutllerde, üğr"ı!ei­
lerin seçimi sınav ile de yapılabilir. Sümerbank hesabına oknttuyulacak öğrenciler hakkmc1a "Sümerbank Yurt İçindeOkutturu,
lacak ÖğTeneil,'re Ait Yönetmelik" hükümleri tatbik EllEr.
Burs miktarı ayclD. 350,- lira olup yaz tatilledıılle öğreııci.
lerin bursIa!'! devam eder. Bımclan başka birinci yıl 1.250,- lira
giyin~ eşya~ı için ödenir. Ayrıca Yöııetrneliğc göre, öğrencilerin
çeşitli nıasrafhırı Bankaca ,karşılanır .
.Burs mecburi hizmet (bir yıla karşılık 1,5 yıl) yükiimlüliiğü
k~rş!lığında verilmektedir. Bursiyernamzcdi, bu husustaki tlSUıüıı~ ,~öre tanzim edilccektaal:ıhütname ve kefaletnameyi Bankaya
vermek mecbllriyetiııdedir .
.
. niBANI{ GENEl MODORLÜ~Ö' (Ank.~ra)
BURSU
Etihank;
sağ'1annrasıncla
'güt}lük ·çbkHen: mnden
J
t..flctalu-r.Ji,
makine, iücktrİk; inşaat,kırnia, harita ve k::ııhi:ılro mlihenelis'
leri, .işletme, mV.hendisİ v8ya ikti:mtçısı, jeolog, jeofizikçi,tıp dok·
ıo):',n,.nı:n4asebC'.ci ve barıkacı gibi eleman ihti-yacım :karşıluuıulı:
amacı ile yurt içinde ve yurt dışında .olmtti1raca.ğıöğrenciler ile
yurt içive. dL'jmda yetiştirilecek pe.l'sonelc hum verıueUedir.
ller,. yıl hang:l'. hrau$ta. 'le kaç kişiye:wl's verileceğı Genel
lVlüdttrlük~e tespit edilir.
Hl!I'~
veriLecek
:
öğrencilerde
.(?yurt içi)
'm'unan~artlm"uşağ'lda
gösterilmiştir
- 'ı'ürk vatandaşı olmak,
~ Fa'küTle, akademi veya yül;:sek olmla, bUTsun verileceği
ders yılında gİrrnı:;; veya Jmluııduğu sJllııa, o ders yllı baIIml1a geçmiş olmak.
Adeerlikle ilişiği oİnıamak.
Yüksek öğrenimin birind 81JllIl11ch 22,' ikiııciEııııfincb 24,
üçüncü Sııııııııdu 25, dönlüneü sınıfında, 86, bc~il1ci rmufmtla 27, altı~lcı sınıfıwla :ıg 3~aşından bÜYLik olnımılilk
nIn aşlı, üeı'(:tli veya YÖ<{lu1yeli hjr işte OlUıılal'~.l'ı, 0U1'8 tahsis e(lildiğ'İ andan i~i1JL~1'2~1, g~revi ile iı~şiğini
.'. per}inen 1mbd etmiş alınak.
Herhangi lıir kaynaktan burs almaıııal"
Sağlık kl1l'ulul'aporu 'aımak,
Sahıluıs! almacl~ğına dair belge vermek.
Usulüne göre mer.bl~l'i hizmet taulıhütnamesi vermek.
..Tv,rt
Id
dışll1da oku:ulım Öğl'811Cilcl'lıer yıl
talısİsatı çeı'çcvcsi
()~'re:aiilli
için hanbi
bankamu bu yoldal11a?tcr ve l~leslck
~htisa3,
dahilinde doktora,
brnnşL:ın hUııgi yabtU1CI ınemlel:et,le.l'e
ııı:iktal' öğTenei gönderileceği
Genel
~Iijdürlük<}J
~~Jl.~· E:ğ1.ti=:,çt. pE:kanhğındL~,I1" konte;~jt:ll
-icJiJit
118
uIlLYlaralr:
tal€11 edilir.
i. Doktora ve ihtü:;as öğrel1imi için:.
Tü"k vı:jaml8,şı olmak.
, .' Yabancı memleketlcI'de doktol'n ycy:ı ihtbıs öi~Teııhııi
yapmaya müsait bil' üriiversİlc vf yü ~! l'rksck okul
nl2.S1na ı:;:ılıip lJulundı~ğu l\lillı Egltinı Dakaıılığ.ıı;ca tasdik ve l~abul edilmiş Lqlmll.aak.
Ya}}l
35 'Ide:a
yukarı ohncınıak]
a.skerlikle
bulu:mıa-
ınak.
Sağlam old,:ğu,
tevsik edilmek ..
resmi: hastahane:
8il~Jık kurüın
rnporu ile
ll.
Yalı1lZ
-
'Türk vatandaşı olmak
Fakülte, akad.cmi veya yüksek okul mezunu olmak..
Yaşı, 28 'den yukarı olmamak, reskerlikle ilişiği bulun
mamak.
Sağlam olc1uğ·u, resmi hastahane sağlık kul'ulu raporu ile
tevsik edilmek.
Master
öğrenimi
için:
III. Master dahil olmak üzere yüksek
öğrenim
Türk vatandaşı olmak.
Lise Fen kolu mez,mu olmak.
Yaşı 25 'den yukarı olmamak, askerlikle
için;
ilişiği
bulun •
manıak,
Sağlam olduğu
resmi hastahane
sağlık kurnIlı
raporu ile
tevsik edilmek.
BursIa ilgili bütiin işlemler ve bursiyel'lerin tabi olacağı hu suslar, Bankamn 16 sayıh "Etibank Eleman Yetiştirme ve Eğitim
Yöne1lwliSi" hıikümlcr:ne göre yürütülür.
yükümH.ill.ik:
Bursıyerler, hnrs süresİ kr.dnr Bankada. mecburi hizmetle
jiikümliidö·'eL Bu ln:su;:;, o::1's almadan önce yukanJp~ adı geçen
YÖllDtnıe1iğ'ü ve usulüne gö:~e tunzinı edilec.'ek bir taahhütname
vermek sı,-retiyle peşıııCll kal:r~1.1 edilir.
TÜRKiYE CUMHURIYETI ZiRAAT BANKASI GENEL MüDURLÜGO
(Ankara) il U R 5 \J
Bursun Özelliği
Bul'S, Banka musupIarının çccuklarma, orta okul, lise, fakülte veya yüksek olmllardan bil'imle öğrenim yapan öğl'Clıcilere ,
IIükıımetçe teQpit edilen miktarlar üzerinden, her yıl için 9 ay
20
süre ile verilir. Hel' ne suretle olur's" olsun, emekliye ayrıl mı ve
ölen Banka meıısuplanmn (~ocuk]arı da bu bı1l'sc1all. faydalaml'lar.
Burs
ŞarUan
:
İlkokulu bitirmiş olmaları,
Evli olmamaları,
Geçen yıl sımfta kalmamış olmaları,
Yülüıek eğitim için, fakülte, abduııi Ye yüksek okullurdan birinin giriş sınaylarını kazandıkları ve kayıtıarım
yap'cırc1ıklarmı, ilgili makr,mlanh1l1 alncukbr! belgelerle
.tevsik etmeleri,
Banka tarpruıdan yaptıyılacak sa§.'lık kurıllu ıTIusyen€8i
sonunda sağ'hk dU1:'Uın~_3rllnn) yurelun her yeriiıCıe görev
yapmaya elverişli bulunması,
gereklidir.
Yüklimlüli.lk :
Burs alan öğrenciler, yurt içinde öğrenimIerinden dolayı,
burs aldıkları her ders yılıııa karşılık Bankaya 1,5 yıl fiilen hizmeti, yani burs aldıkları her aya karşılık fiilen iki oy hizmet etmeği taahhüt ederler. Ancak Banka, kaıho durumu ve brel'siyerin
mesleki ve şahsı yeteneklerini de nazara alarak kendine iş verip vermcillekte ıııulıtaruıl'. Bu tal,dirde bursiyer, banka aleyhine
bir tazminat davası açamaz.
Burs alacak öğrenci, bütün bu hususları kapsayan ve usu göre tanzim cdilıniş bir taahhütnameyi bankaya vermekle
yükümlüdür.
lüııe
Burslara clair her türHl işlemler "T.C. Ziraat Bankası RUH,'
lu Öğrenci Okutilla Yöııetmeliği " hükümlerine göre yürütülür.
Gurslu öğrenciler adı geçen Yönetmeliğe riayete mecburdurlar.
21;
~H.l
RSU
D:~:llizcilik
Im LL!: j'wd:,
yaçlal'ını kar~;ııaınak ÜZeı~C, '{ nrt
hnrs
içinde
v81T.. ıeklcı1il'.
DanIm hesabına öğ'~'enim yapacaklarııı nd,?c1i Vrl
IvIüdürlUk Yendim Kunilunca Iıcl'
gazete jle j1fJ.I~ 0111Ttı11'.
l'Ulu~lal'l C~ııcl
Dul's. iki
i -
yöıilü.
1n1-
edi-
olarak yürütfilraektedir;
ÖğT€ııcile:' yatıh bir okulda ÖğTCllbı yapıyorlarsa
.reninı üCI'cUe:ı:İ ~.iınlcHc~ ..
((Tilece],
LI- BmsIu
Baııka
mikb~c1a
ch
okuhi, ödenir,
verilir.
öğrenci okutlılması
Yönetim
·:ıyı~·i~~
tesbit
harçLık
IÜ'l'duııca
halinde bm.3 miktanher y}l:
te"Lit edilir,
Öğrencilel1in öğT€tinı ile ilgi~i c1jğ'er her tüı'Ei·' gidel'letl de.
ümıkaca kaqı1amr.
Denizcilik Bankası hesabına olmth.1rulan' öiı-reneilel',öğre
nimlerini bitirdiklerind:', öğrenim 8ürfsiııül iki katı kachl' bil:
sür2 için n:rcbnTl hizıııctl-e yiiküll11Üdiirlcr. ÜGTeninı yapGenIt' -'
]R.l'tlnn h~l' t:::ın{ıI1üt seııedt a]ınn'. Bu ı-au1ılüit sell(>{]i ıjğTt~niırr ~VT1,
pauıada b:rlikte (müşterekborçlu ve müşterek müteselsilkeril)
sıfatiyle Denizcilik Dankasmea mutelH;r göı'ülen bir iiaIns tartıc
fmcl:;n imzalamr.
w'
GI{utturlllan: 'ög:~-'ncileriıı' Jlıüracaat'lariı ka"
mecburi hizmetleri ve kemlilcl'irı8 yapıc
lacakmasI'ana!' ve diğer işlemler ('Denizcilik Bankası T.A.O. He~
safmın Ymt lQuıde'I'ahsil Ettil'ileceklere aid 'I'alimatlUll11e) lı:i.l~
kümIerinc g·(jre ·yLirütülih'.
B'anka
yıt
22'
TUimlVE BiUh~SEl VE TEKNiK ARAŞTıı:ı::v!A. ımfı/.Ul',m
iiSE MEZUNL!},~ıNı TElvlHFEN Bi!JMlE~2ıNE
TEŞV!ı< EURSU'
Lişel2:rin 11~c.n 'şubel~rhıi. bir dönenıde
.yey;).. pekiyi ,derccr
ile bitirenlere, Türldye Bilimsel .ve 'IceknikAraştırma Kuntmn,'
öğ'l'enİm ayları süresince, teşvik ,bmsıı.1Tıır)llektedh.'
Burs alu1ak için nıürHcanL edenIcl'İn tenıel fen bilinıi (Thiate~
Hıutık, Fizik; I\:ilYıya, Bioloji) öğretinıi yapan hi1~ 'faküıto hölüDıüne -kayd o11naları .. I[,~zlnıc11:C"
}ıILiraeaat edenlerin giriş sll1avlarmdıı, aldıkInn I'UV;}lllaı~ku' '
nUnea"d [)~e.ı:ll'lli:liT~lir,.
T'e~vik BEi·suı::1, liStııere g'i-jlHıerile.l1 üzel fornüal'l11.doldni'ulıÜJ
]\;j.idıirıükçe tru:;c1ik ettirilJikten sonra I{nı>um~ gÖllc1e~~lılek Rure '~
tiyle mürıcaat edilir.
'BU:rs, öğrenim aylansüresince 'Verilmektedir. Bners alanlar 1ı81'­
ll::mgi. bir yiiki.iıuııilüğ'c Ebi c!<:\ği!.dir~(oı; .. Diğer blr ueyill11e buya
karşJlılrsızc111",
DEVA SANAyi VE TicARH
A.ş. (istanbul)
BURSU
D,E.V,A. Sanayi ve Ticaret Anonim ·Şil'keliBursıı, Istanbul
ve Ankara .Üniversiteleri Tıp ve ECZ2CJl~k Fakülteleri ile Hacettepe, Ege Erz,ınmı üniverr;it.~,ıcl'i Tıp F'okliltCl"rimle o]utyım öğTcrr
cilere verilmektedir.
Rurf) :~r(l'İl~~el{ öğ'i~en0i ~~ayıs1, he:- yil ~,i:,ket~e te3pit ediliT Ye
ilgili :fakültc c1el,aıılıklarmi]; ö~Tencikl'e duyun,bmk üzere, bildirilir. Şirket idnrc3i, lüzum gördüğü hallerde bnrsiyer adaylarırnn,
mali ve ailev! durumları1l1 t2hkik ve t;'8p~t ederek tercih hakkını'
kuJ]anabilil',
,Bum verİlecek ö~;l'enciler, faküıte ilgilileriile Şirketiiı tayin
edeceğ'i yetkili şahıs veyaşahıslar taı'afuı0.'an seçilir,
Surs alabilme ;iarUan ;
Duı's alabiln1ek içİl1,,,Tıp Fakültesi öğren.cilerinin b~rjnci dok~
rora sünErhl, pek iyi veya iyi, Eczacılık Fakült.esi öğ-renci1erinin
dördü.ncü sömestreyİ pek iyi veya iyi deteee ile geçmiş olmalan
şarttır. Ancak' bu dereceleri maddı zarurettcn dolayı tuHmamamış ajanların .müracaatları da dikkıitl1azar.anJmabi1ir. Daha yük;
sek sömestrede bulunaiı öğrencileriiı müracaat! kabul edilmez.
Burs
miktarı
:
Ayda 300 lira neL olup, 110i'Eıal öğreıüm devresinin somtua ka(Kasl111' Haziran)
Bmsla ilgili işlemleri tespit eden ve lıursiyel'lerin tiibi ola·
(!a.ğı' hir 'yönetmelik mevcuttur.
dardır.
Bursun özelliği ;
Burs alan öğrencinin, mezun olduktan sonra, o tarihe kachr
bn1'8 tutarım D.KY.A. An onjni, Şirketine ödeme veya mecburi hizmet gibi bir yükümlülüğü yoktur.
aldığı
SUR:; VEi1:EN BAKANUKLAR
I\Ii11i Eğitinı Baln~n1ığ'lJ T~p Fakültelerindc; Edebiyat
kültelerinde, Fen' Fakültelerinde,
Sağlık Bakanlığı, Tıp
Fakültelerinde,
Diş Hekimliği
17a~
Fa. .
kültülerinde,
.-GrınırÜk ve TMkBl Bakanhğı, İktisat Fakültelerind(\
Adalet
okuyan
Bakanlığı,
öğrcncilerB
Hukuk ı,'aki.tlteleriııde
burs vermektedirler.
Bursiyer namzetlerinin uitelikleri, seçim esasları, yüki.lmlü .;
ve burs alan öğrencilerin tal,ıi olacağı statü, haklnnda bilgi
adı geçen Bakaı:ıl,ılr};ırq,an ~l~n~l>iıir.
ıü.klct'i
ISTANBUL TICARET BORSASı BURSU
İstalııml Ticaret Borsası, Sultanahmet, Dcyoğ'lu, Kadıköy 1'1caret Liselerinde ve 1ktisadi ve T'icarı İlimler Akademisi ile Iktitlat Fakültesind() okuyan öğrencilere lmrs vermektedir,
BUI'H Bkim başlIldmı Haziran sonuna kadar verilmekte olup,
ayda 150 liradır. Sınıfta kalan öğrencilerin bUl'slal'l kCBilıııektcdir.
TÜRKIYE KıZıLAY OERNEGi GENEl MÜDÜRLÜC,O (Ankara)
BUR5U
Okumak isteyen başarılı öğreticilerden imkanları kısıtlı olanyılda 8 aylık sÜl'e için burs verilmektedir.
Burs miktarı, yüksek öğrenim yapanlara ayda 150 liradır;
Ayrıca ilk, Ol'ta ve lise öğrencilerine- de 75-100 lira arasında burs
verilmektedir.
B11r8 vebuı'::üyerlel'e ait işlemler, bu hususta basılı herhangi
bir statü mevcut olmamakla beraber, Dernekçe tespit olunan pTog'::
ram ve prensipler dahilinde .rürütiUıııektedir,
Burs yardıınl karş;lıbız olarak yapımaktadır.
lara,
Vakıf, yetenekli,
eğitim
.
.
..
.
maddi imkanlard.an yoksun ÖğrÜııcilerin.
ye öğrenimIerini sağ.lamak gayesiyle burs vermektedir,
BUTS 11lil:tt~rı, ytiksek öğı~e~im yapan öğ~~eııcilere ayda .30ü <400 lira, doktora Öğrencileri için de 500 - 600 liradil'.
ÖğrenimIerini tmmıııılayan;aı' iş lwyatma başladıklarında ay"'
lık gelirlerinin %lO'u oranında bil' miktarı Türk. Petı'ol·Vakfl­
Ila, aldıkları bursa kaı:şılık. öÜ€l'ler, "
SHEll PETROL
ŞiRKET! (!starH:ıul)
BURSU
Şirketin burslıırı :tşağıdaki
üniversitelerdr> okuytccak t1f.;1·1311el-
lere verilmektedir ;
istanbul üniversitesi
İstanbul Telmik Üni\-crsitesi
Aııhr::ı Lniversitesi
Orta Dağ-u Teknik LniHı'sitesi
~-"Hacettepe üniversitesi
- Atatürk Üniversitcsi
- Karadeniz Univenilcsi
- Rol)crt Kol€jYül~sek Kışını
Tereilı eclilen eğitim dalları,
makine, inşaat, petrol, mo den,
IdınY,a,ziraat ll1\lhendis1iği, iktişııt
ve işletme fakülteleridir.
. Şirltetin hU'sları (Türk. EğWlJ1 Yal;fı).l13.. Üıw.r.cdilmek smcüyle yürütülmektGdir.
Buııs n~:aızetleri ve b1.:i,rsİ3rerler _(T~!~'k E~·~t.im VHkf~) s.tatü3ü~
ne, g',öre ·işl~n10 ta!Jk"iüoler,
B,?
..
-
PETROLlERl A. ş.
'{i:;~~nı;~n
BU su
1-869 1970dcn, yüındaiJil;' tecrübe ma·
olmak üzeı'e burs vermeğe ba.şlamışıır. Olumlu bil' dtırurn nıeydana gchncsi Llnj.t edilen bu
daha esash bir şekie hağlml1lCaktır.
in;
Şirketin tercihettigi '2ğithn :dalfarı dahaziyade
şaat, kimya nı:ü1ıencl:Jiliği ve iktisat fakülteltridir.
Öğ'l'encilelic1e aralil1lcalı<11iteliklel' ve, işlemlcY, bu devre sonUhda ·birprellEdp (;1ahiliuue·. t€r,pit edilecektü....
. .Burs.kar~ıiıltsızdır .. BUI'siyerler mezun olduktan sonra, .teş­
kilatta <:,al1!jmak istedikleri takdird!: bııııhmd:i.l.ı.ceEk tan1llacaktı~·•.
B.P.
hiyetiııde
PetrolleriiLŞ"
6
MOBILOiL TÜRK ANONiM ŞiRKETi (istanbul)
BURSU
Şirket, evvelee karşılıksız olarak verdiği öğrenci burslal'ıııı
1967-19fi8 ders yılından itibaren (TÜRK EGİTİM VAKFI) na
l1evretmiştir. Bu suretle Mobil bursları Türk Eğitim Vakfı Sta tüsüne göre öğerncilere ııktarılrnaktadıI'.
ÜNILEVER - iş TicARET VE SANAYİ TÜRK liMiTED
SiRKETI (istanbul)
BURSU
Şirket, doğrudan doğruya öğrencilere burs vermemektedir.
Ancak yüksek öğr'eııim yapan öğrencilere tahsis edilmek üzere
('l'ÜRK EGİTİM VAKFI')na her yıl 40.000.- liralık bir yardım
yapmaktadır.
ÜNIVERSITE VE YÜKSEK OK! .. LARA GiRiş
Üniversitenin çeşitli fakülteleri ile yüksek okullaı'a "Merkezi
Sistem İmtihanlan" sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır.
Giriş imtihanı
sistemine dahil öğrenim müesseselerine g'ırı~
olanlar arasından, imtihaııda alelıkları puanöğrenim dalına girebilceeklpri tespit edilir.
imtihanında başarılı
lara gör"
h~ngi
Yüksek öğrenim için giriş imtİhnlarına katılacak öğrencile­
rin, aday kaydı, İmtihan konusu ve şekli, genel şartlar, aday
kaydında takip edileeek yol, soru karnesi ve test kağıdı, puanların hesabı, öğrenim müesseseleri ve alınacak öğrenci miktarı
ve sair InıR11slnf, İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan
"Üniversitelerarası Giriş İmtihanı" Rehberinde belirtilmektedir.
27
'ı
Download

ÖGRENCilERE BURSlAR