T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
EXP02016
NTA LY A
-2^709/2014
Sayı : 61403193 -301.02- 1 1 ^ 2 2 . /
Konu : Protokol
BAŞKANLIK M AKAM INA
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (v-...yetiş kinler, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her tiirlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek
ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken.... ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak) bendine göre
sosyal hizmetleri yapmak ve yaptırmak yetkisi, ayrıca 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (c ) bendi
gereği; belediyelerin Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflarla ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilecekleri hükmü gereğince;
Kiralaması Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Sinan Mahallesi 1260 Sokak No:9
Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan gayrimenkulun sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması
amacıyla İlim Yayma Cemiyeti ile 1 (bir) yıllık protokol, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararı ile Büyükşehir B elediye Başkanına tanınan yetki devri ile
18.09.2014 tarihinde yapılmıştır. Aynı kararda yapılan protokoller hakkında Antalya Büyükşehir
Belediye M eclisine bilgi verilmesi hususu da olduğundan,
İlim Yayma Cemiyeti ile Antalya Büyükşehir B elediyesi ile yapılan protokol hakkında
M eclisin bilgilendirilmesi hususunu, arz ederim.
Hizmet Projesi Protokolü (J?Sayfa)
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
Tel: 0 242 249 54 30
07100 / ANTALYA
Fax: 0 242 249 54 36
SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAK HİZMET PROJESİ PROTOKOLÜ
A. TARAFLAR
1. MAL SAHİBİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2. PROJE ORTAĞI: İLİM YAYMA CEMİYETİ
B. PROTOKOL KONUSU
Belediyemiz kirası altında bulunan ilimiz Sinan Mahallesi 1260 Sokak No:9 Muratpaşa/
Antalya adreslerinde bulunan gayrimenkulün Sosyal Ve Kültürel Hizmetlerde kullanılması amacıyla,
Antalya Büyükşehir Belediyesi (Bundan böyle "Belediye" olarak anılacaktır) ile İlim Yayma Cemiyeti
(Bundan böyle "Cemiyet" olarak anılacaktır) arasında 1 yıllık protokol yapılması.
C. DAYANAK
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinin (v- ... yetişkinler, yaşlılar,
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken... ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yapmak) bendine göre sosyal hizmetleri yapmak ve yaptırmak yetkisi. Ayrıca 5393 Sayılı Kanunun 75.
maddesinin (c) bendi gereği; belediyelerin Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan
vakıflarla ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri hükmü.
İşbu protokol Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararı
gereği Belediye Başkanına verilen yetki hükmü çerçevesinde imzalanmış olup, ayrıca Belediye
meclisinin bilgisine sunulacaktır.
D. ORTAK HİZMET PROJESİ ŞARTLARI
1. Ortak hizmet projesi kapsamında Belediye, Cemiyetin kullanımına sunduğu gayrimenkulde
sözleşme tarihinde mevcut bulunan tüm demirbaşları da Cemiyetin sosyal ve kültürel
hizmetlerinde kullanmak üzere Cemiyete kullandıracaktır. Söz konusu demirbaş listeleri işbu
sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Belediye gayrimenkul ve mevcut demirbaşların sosyal ve
kültürel hizmetlerde kullanılması karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
2. Ortak Hizmet Projesinin süresinin başlama tarihi, proje konusu gayrimenkullerin Cemiyete
teslim edildiği tarihtir.
3. Cemiyete işbu sözleşmede belirtilen şartlarla teslim edilen gayrimenkul sosyal ve kültürel
hizmetler dışında başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak Belediye söz konusu yerin kullanım
amacını her zaman değiştirebilir. Bu halde Cemiyette protokole konu yeri yeni kullanım
amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4. Teslim edilen gayrimenkul, Cemiyet tarafından veya Cemiyetin kurduğu ve çoğunluk hissesi
5.
cemiyete ait olan kuruluşlar tarafından işbu sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılacaktır.
Protokole konu gayrimenkulün kirası belediye tarafından ödenecek olup, gayrimenkulün
elektrik, su, doğalgaz, personel giderleri Cemiyete ait olup, bunlarla ilgili sözleşmeler Cemiyet
veya çoğunluk hissesi cemiyete ait kuruluşlar adına ilgili dairesinde yapılıp Belediyeye
bildirilecektir.
6. Taşınmazın aynına ve kullanımına ilişkin mer'i tüm vergi, resim, harç ve her türlü ücretler ile
bu hususlarda daha sonra ihdas edilecek tüm vergi, resim, harç ve her türlü ücretler sözleşme
süresince Cemiyete ait olacaktır.
7. Taşınmaz, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
75/c maddesi gereğince Cemiyete sosyal ve kültürel hizmet alanında ortak sosyal ve kültürel
hizmet projeleri geliştirme kapsamında bedelsiz olarak kullandırılmaktadır.
8. Cemiyet sözleşme süresi içerisinde taşınmazlar için yapmış olduğu hiçbir masrafı Belediyeden
talep etme hakkına sahip değildir. Sözleşme süresince taşınmazların mutat onarımları,
Cemiyet tarafından gereğince ve süresinde yerine getirilecektir.
9. Cemiyet teslim aldığı gayrimenkulde yapılacak sosyal ve kültürel hizmetler kapsamında
özellikle gençlere yönelik olarak ücretsiz sosyal ve kültürel bakımdan eğitici ve geliştirici
eğitim ve kurslar düzenleyecektir.
10. Sözleşme kapsamında cemiyete teslim edilen gayrimenkulde gerçekleştirilecek faaliyetler
sırasında düzeni sağlayıcı ve güvenliği temin etmek üzere gerekli her türlü önlemi almaya
cemiyet yetkili ve sorumludur.
11. Yine yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerinin içeriği ve uygulaması ile alakalı olarak tüm
hukuki, cezai, mali ve idari sorumluluk cemiyete ait olacaktır.
12. Cemiyet işbu sözleşme kapsamında kendisine teslim edilen gayrimenkulde yangın, deprem,
terör vb. afet ve kazalara karşı her türlü önlem ve tedbiri almakla mükellef olup, bu
sebeplerden kaynaklanacak her türlü mali, cezai, hukuki ve idari sorumluluk Cemiyete ait
olacaktır.
13. Bu protokol sosyal ve kültürel alanda ortak hizmet projesi gerçekleştirme kapsamında tanzim
edildiğinden Belediyenin işbu protokole konu gayrimenkulde yapmayı planladığı her türlü
sosyal ve kültürel vb. faaliyetlerinde, Cemiyet veya o an protokol hükümleri çerçevesinde
taşınmazı kullanan, her türlü kolaylığı gösterecek olup, gerekli müsaadeyi verecektir.
14. Cemiyete teslim edilen gayrimenkulün giriş kat kısmında bulunan, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Geçlik Eğitim ve Danışma Merkezi protokol kapsamında buradaki faaliyetlerine
devam edecektir.
15. İşbu ortak hizmet projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Belediyeye % 20
16.
17.
18.
19.
oranında hak/kontenjan tanınacaktır.
Protokolün süresi olan 1 yılın sonunda, Cemiyet taşınmazı eksiksiz olarak, yapmış olduğu
hiçbir masrafı da Belediyeden talep etmeden Belediyeye teslim ve devir edecektir.
Belediye dilediği zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.
Protokol ile ilgili uyuşmazlık çıkması halinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili
kılınmıştır.
Ondokuz madde ve bir adet ek listeden oluşan işbu protokol tam olarak okunup anlaşıldıktan
sonra 2 (iki) nüsha olarak taraflarca imza altına alınmıştır.
Menderes TÜREL
Belediye Başkanı
Antalyj
Ekler: 1- Demirbaş Listesi (9 Sayfa)
Yusuf TÜLÜN
Genel Başkan
ilim Yayma^£Sffltyet;Adma
, .< C
.O
:I
i
v s 0 “' ,.<*• ...
*
vV > '°
EŞ
«a 5 1
3« 2H
$ilP L if L î
;?lî^
İL Ç ^
K u ru lu ş ta rih i: 7 E k im 18315- ! S 2 !)
id a r e u o y a r ı i s t e r i İçin
B a ı v r k a i e t ,V « jriy u f t:-? U M
6 ; 1A K T
i ‘>53
kvk
U m u m iO U iü rliiğ iln iS
■ Cu
K Â R
S a y ı : 8352
m a
A R N A M
E L E R
s a y ılı -k a ra rı
V e k ille r i
K u ra r S a y u t : 239
35.12 s a y j j ı lt;iın u ü sa 37 n d :rtffî!ütrû’i îiü ğ-Srs
ı* J0/2/1Ö 33 t»r:hi!ic?e h ararih « ît:;r;h n ;şU r.
.10/2/1953 ..
KES.tîOV*»:!!:;
1/7/1852 t a r ih li v o . 3/16216 s a y ıl: k a r a r a e k tir.
T ü rîtiy o B a k î M u h a r ip le r TSani; «ıs: ta ra fs h îia u A r u rh iü . E îtâ lh m e v î
£• K a n u n u n a g ö m v€r:k*eek tü m -n a t H içkvtıpîan ıu « p * ti3 lıj. bu :2ar.y .ı t jn 'n i '.ş a*r;tı& yâs| II® İ h tiy a t ıfckçalar: irieem tıısnüi)
00 ın a çı: M aliy e V c k A lctîn in 2 i r. fi »M t a r i h l i ve 5273-Î/231S $ây?:ı « s 2-îPO s a y ı l ı k n a u n û n 5733 m y ılı k a n u n la «iogiçtirîler. 6ü »acı
y ü ce , i c r a - V «K illeri H c y cU tıcc 30*1/1993 t a r ih in d e k a r a r l a ş -
'3ity.TR
v.-kü;
,ı. .»avcesEs
•î/. A LA KANT
! y « î r n Vi5.-i.ilt .
■Dl V-Çİn-: V ^ i i i
A*.MENDERES
Kavıctltcitli V.-k'Ji
■v.zeysInoCiaj
/•*.KÜMOl.0
E io .
T» m a V. kii,
,V. *JKMEN
A . M ENDERES.
Adalet V A H İ
. 0 . $ . ÇİÇEKOAC
Dc-.lrt VeStiii
M . A l A K .İS T
i Vefcjf! V .
E. M EN D ERE S
t c * ic n Vcküi
E. M E N D E R E S
K. Â E Y TtN O Ğ L U
Eko. *« TicJinrr ‘Vİ.İİİ
E. G Ü R ELİ
U ;« im ,.a Vy-Uİİ
>\ f) R E SİN
Tarım Vckıü
N.Û.KMEN
Aînlivc. V«WK
P O L AT K AN
5 a . ve So. T V’pÂSK
Dr. / / . V ST Û sVUAC
C alınP *
5*. A C A O C L U
M. Savunma V , « K
S. K Ü İIT S E K
i?. K K E K D a C
<. K i:U 1İ-.
M aliye V„ic^j
//. P O M T K A N
M ;; î : r.:--::V. v
r. U .E İU
- t. V.,
T ic A fr» Ve'.;ii: İ;.:. >*: S ı. V. V j ^ î i .
E. c ; b u E l.1
İh . / / .
<;
ljîf.Vi!?Ta.n Vvsfîü
T . İ'Ü E .V N
R E IS IC U M H U K
C. D A Y A R
M. .î.sv-.r.n.;
’.V v.r.
. :■//ît;.
C a!i-5-i .: V:-k;;i
Ai'iAÖC/j;
Kurar Sayısı : îi)Ö
\ — Badea T e rb iy e s i t«a k ;'îA tî ve k u ro m h v r tar-nfiK -iah kuru
ola n iliş ik ı a n y ıi: cetvcİU'u ait la n ve Im ia a c h ık k ırı y o fh :r y o ^ :i: İS >
İlk K u lü b ü nün a.i'.hıVfiiüna J iln voriisnea l,
2 — iiiç '.k 2 s a y lîî o e ıvsU ie a ı:;.îrı v<* btı.h^t<lukia.-rt yirlç»*
% » Ç " k K u lü b ü n ün îO/c/îîî^*:. i$/.: »n s -tö ta rih î? vc
s.'S'SS. 3/-iŞi;0‘ .
! ;:ı:a n :a îrî{:lc ro b « ^ h c^lv*;--erd en i;sk:vrU.':ıa;r..
3 — İ liş ik 3 s a y ılı -c e tv e ld e y a ra lı üç G -ö ck llk K iîiiS ü ü ıiü ıı adîn:
h ia a ia rirıtia g ü s tö riîc n a d la rîa de^jş-tirilhijsat..
A d ı V-J b a ia n 'd u gv y e r
4 s a y ılı ceive i-Jc y?.z:i; t*!r C î
M :!!i Ecitin. V«.feiJi
T. / £ £ « /
G. v*j T . \V<»li V.
S. Y tt t C .lU
U lrc n râ r V »k iu
5. YİRCAI.!
M illi E ^ iU .u V eJs letlnln 2 7 /1 /1 3 5 3 t a r ı h ü v.; S « 4 3 r.a;.n!» ysasrs
rin e . 3 5 3 0 s a y ılı j<anınn«) i 3 ö n c ü sn aılfleşiac
te f â v«îtsî':«fi
y ö lla c c S /2 /İ053 t a r i h i n d e k a r a r ı ş » ; t n lı s ı t ş u r .
i/u :] ! '.
r,.-.ı
C a .-ıK î-S
a
'* s
lirifi Vt-hıij
•v.
ç it :e
k
.o a l .
•:.Uhvr, VcSsîii
Vı&Klen
Vskiii
ÖPRÜLÜ
//. i'O L A T K .iN
»apıdıriıkVrfcfti HLo t*Ticsn*: V0<ii: Sj. v- S,r V. V^Ü
IçH'len VcfciU •
r?. M E N D E R E S
K a r a r S o y u t .• 169
« ilim Y a y m a G e n ıly c U ;
âr.yiînsaaii i ç lile r i
D « ! « V -k ili
/./. a l a K a n r
. M EN D ER ES
•v.2 E Y T lN O Ğ L ü
10/12/3 D52 t a r ih li v c -$1- 175/835 -s a y ılı
H e y e t in le 10/1/1333 t a r ih li v e 53*13/13
I
T anın VeMK
»V. Ö K M EN
vm
.
E. C O R E L !
VUy.:tuin VVkiU
Y. Ü R E SİN
Dr. ii. O STO N O a G
".V*
Stiîlj Esh.:n Vr. il e h :
0 . .C T- V-<<!
5- r İR C A I
Sîirtrn^i.v \'r\
5. A C A O C L U
s. :•ttic.iL
T .C .
İSTANBUL VALİLİĞİ
îi Dernekler Müdürlüğü
S a y ı : B .5 .4 .V L K .4 .3 4 .0 S .0 0 .0 2 -2 8 3
K o n u : F aaliy et Belgesi (.34-001/110)
il g il i m a k a m a
İlg i
: 0 3 /0 2 /2 0 1 4 tarihli dilekçeniz.
Bir k u r u m a v e r il m e k ü z e r e " İ L İ M Y A Y M A C E M İ Y E T İ ” nin. faaliyette o lu p olmadığı
k o n u s u ile ilgili olarak fâa liy et belgesinin verilm esi ilgi sayılı d ile k çe ile talep edilm iştir.
K o n u y la ilgili olarak b ilgisaya r o n a n ı m d a yapılan tetkikte “ İ L İ M Y A Y M A C E M İ Y E T İ 5'
nin, 3 4 -0 0 1 /1 1 0 kütük n u m a ra sın a kayıtlı b u lu n d u ğ u . 01.01.1951 tarih in d e k u ru ld u ğ u , v e halen Huzur
M ah. A h m e t B a y m a n C a d . N o :2 /4 Şişli a d re sin d e faaliyet gösterdiği anlaşılm ıştır.
İş bu belgenin ku lla n ıla b ile ce ğ in i d ile k çe niz e cev aben b ilgilerin ize rica ederim .
E y ü p D. E R G U R
İl D e m e k l e r M ü d ü r ü û
B a n k a la r Cad. N o : 4 8 - K a r a k ö y /B e y o ğ ! u /İ S T A N B U L
A yrıntılı Bilgi :B .K .A R A D A V U T
Tel: 0 212 243 44 66 - 2 9 2 23 9 7 /98 Dahili: 120 F ax:243 44 67
h ttp ://id m .is ta n b u l.g o v .tr.
TC.
M A LİYE Ş A K A N U Ğ I
VERG İ KİM LİK NUMARASI
KART!
..i 5 1 , . .
Deflsrdarlıâı
■.
.......... Varai Dairesi
S & .C r J r '.
Vergi Kirrsük Nö.
So/sd! {Unvanı)
:
M fe .
:
^
a
i Q
. .i..C ..c
D
u
D
..... y
^
. A
Q
. 5
h
...C
“ H .
..
•
•
.. :
C.M.O. BiIlfp .Mİ^'isaşisI SCOS
----—
m
...................... !
£
fe i.
■
...........-I
t ...... ;..........'..................
•
j
.......... —r---------------- u:rvr-.-:.
HATIRLATMA:
i
>
ı
!;
He: lürlü karışıklığı önlemek
baKım'sndan v= işieririiîin sO'raiis
yspilaöiimesi için şahsen vgya yarirtiza
gönas'reos'âina adamınız vasılsşıyJa
Vergi püresine yapacağınız b'Stu'p^,,
öaşvjrularda' bu Kartın ibraz ad firissi-j
•ûnsnr antejmsföedir.
..
»
Orak Ko,:—e
47.—
04•d
Download

Gündemin 4.Maddesi - Antalya Belediyesi