f;ıı":,;_, Şt.'!.;t
ı.i
]i_İ b,r,=:, -
pĞİriııl - ÖĞnpı-İ]\{ YIi.l
öncüx vE yAvGrN EĞiTiMi or,srExLE,N4E vE yErişTiRME KuRSL,\RI
yöNERGEsi iıB iıciıi srKçA SoRuLAN soRuLAR vE cEvApLARI
2014-2015
;:_i
1- Öğretmenler
haftada toplam kaç saat ders veretriIecekler?
Oğretıııenler irafiada okulda girdiği dersler dAlril toplaın 40 saate kadar ders
verebilecektir.
Öınek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa * ]P 5221,
b) Öğretınen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa * 10 saat kurs verelıilecektir.
c) Hafta içi nıaaş karşılığını dolduımayan öğretmenin kursta devam ettiği dersleı,den l5
saat düşüldükten sonraki kısııından ücretleııdirilecektir.
2-
Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini ne.ve göre alacaklar?
ve Öğretııreırlerinin Ders ve Ek Ders Saatleriııe İlişUn
Kararın 8 inci ırraddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı
ticretinden ödenec ekti r
Milli Eğitiııı Bakaıılığı Yöııetici
3- Kurslardan
herlıangi bir ücret alınacak mı?
Kurslar ücretsizdır. Bu ıredenle, veli ve ö$encileriııizdeıı herhangi bir ad a]tında ücret
\<....'
altnnıavacakttr.
4-
Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler faydalanacaktır?
Resmi ortaokui, iınam lıatip oftaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile
ortaöğretiııı kurumlarına devam eden ve n]ezun olaır öğrenciler kurslaıdan
fal,dalanacaktır.
5- Ha|k eğitinıi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir?
Halk eğitiıni irıerkezi ııüdürlükleri ortaöğretiırı kurunlarıırdan ıTezun
olaıılara
kıırs
açacakiardiı,. (Yönerge 5/2 ııaddesi) Her kadenredeki aıa sınıflara ve ortaokullara yöııelik
kurslar halk eğitiıı merkezlerinde açılmayacaktır
6- KursIar hangi derslerden açılacak?
Ortaokul/ima:n hatip ortaokuiu ve ortaöğretim kurunrlan lıaftalık ders çizelgesiııde
buluıran derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.
7-
Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?
Ders konuları, cierslerin kazaırınıları dikkate alınarak öğrencilerin okulda taı],ı
kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konularııı pekiştirilınesi ve eksik]iklerin
taınaınlaııınası şeklıncle olacaktır.
8-
kurs merkezi nasıi belirlenecektir?
Fiziki altyapısı. uiaşııı imkAnları, yeı,leşiın birimindeki konumu, ısınnra, gür,eırlik gibi
V:i
durı-ımları Lıyguı1 olan resırri ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretiııı kiıruiııları
ile halk eğitimi merkezi ınüdürlükleri milli eğitim nıüdürlüğünce kurs ınerkezi olarak
belirleırecektir. Nüfus yoğunluğu az o|an ilçelerde ırıerkezi bir okul kurs ırıerkezi olarak
açı
9-
labılecektir.
kurs merkezinin yetersiz olmasr durumunda ek merkez açılabilecek mi?
Kurslara talelıiır faz]a olınası ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durunrunda resı,ı-ıi
ilkokuIların derslikIeri veya şaülaıı uygun olan diğer kuıuınlardan da kurs ıncı,kezi olaı,ak
fai,dal
an ı lab
i
I
ecekti r.
,"''.,
Download

Ek-3