T.C.
ÇEVRE VE şEHiReiliK
BAKANLlGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastra
( ••."''1 Vır1l"i',Q"
ı0.99/48 ı36
Sayı
: 94203732-0
Konu
:Tapulama veya kadastra çalışmasıyla
tespit edilmiş muhdesa!.
KASTAMONU
25.07.2014
TAPU VE KADASTRO XiX. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE
: a) 06/03/20 i4 tarihli ve 30172912-0 i0.07/326 sayılı yazınız ..
ilgi
b) 23/05/2014 tarihli 94203732-105/29660
sayılı yazımız,.
c) 17/06/2014tarilıli 32381507-010.99/35824
sayılı yazı ve eki ..
ç) 24/07/20 i4 ıarihli ve 3238 i507-0 i0.99/47 i77 sayılı yazı.
"Uygulamada görülen eksiklikler" konulu (6) ınaddeden oluşan ilgi (a) yazınız ile ilgili
olarak; (5) madde yönüyle yapılacak veya yapılmakta olan mevzuat hazırlama (yönetmelik,
genelge) çalışmalarında
değerlendirilmek
üzere: Merkez ve Taşra Teşkilatı Tapu İşlemleri
Birimimizee Mevzuat Araştırma Birimimize, (I) numaralı madde yönüyle de Başkanlığımız
görüşünü de içeren ilgi (b) yazımızla
eııirilmiş idi.
(ilgisi nedeniyle)
Kadastro Dairesi Başkanlığı'
na intikal
Bu kere Kadastra Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışma sonrasında alınan ilgi (e) yazıda
aynı konuya ilişkin Başkanlıklarınca
Denizli Tapu ve Kadastra XVIIJ. Bölge Müdürlüğüne
06/1 1/2013 tarihli ve 32381507-150.99/9940
sayılı talimat verildiği ifade edilmiş ve ayrıca
Kadastra Dairesi Başkanlığının ilgi (ç) yazılarında da uygulamaya yön vermek üzere yayımlanan
28.08.2013 tarihli ve 2013/12 sayılı genelgede somut olay konusu hakkında açık düzenlemeler
bulunduğu ifade edilmiştir.
Bu nedenle Kadastro Dairesi Başkanlığınca mahalline verilen talimat önıeği yazımız ekinde
gönderilmiş olup; haliyle Kadasıra Dairesi Başkanlığı görevalanı ile ilgili olan ve Başkanlıklarınca
talimatlandırılmış olan konu ile ilgili olarak tereddüt edilen ve/veya soru konusu edilmesi gereken
hususların Kadastro Dairesi Başkanlığına yönlendirilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hidayet GÜVENÇ
Genel Müdür a.
Tapu Dairesi Başkanı
Noı: 5070 sa) III ckkınınık
im/a
kanununuıı
5.lTIiJddcsi t,!crı..'ği Ilu hı:lgc deklmni\.;
Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 03124JJ 62 60 Fax: 03124[3 63 02
inll<l
ılc
rnınılanmıştır
Aynntılı ..bilgi için;
N.KUTUK
Tapu ve Kadastro
Uzmanı
ıkgm.gov.tr
III
';apu ve y.a<1astro ;,;i.~.Bö!ge
Miidürlüğü
Bilgı
Geregı
Bö!qp Müdürij
,..--'"
"---
~BÖ:9c rw1~~~ir(i
'{rd.
Şb.
~--_.
Ştı. Md.
----_
..- .._---
i
1'.;1oı.ı
Md.
!(3rl
••.
1~t(O
-----.J
4~!fi", Hiıll'l£'~l!!fi Şb. r.M.
r~ld.
H-;"-.u-k-y-e-b-.n-Uiiı-"-Şb.
"--=f
---------
;;-~-~-.~=i=':=ş.=v="=~=liı_.-;-_n_. ~_-;,-_~~_.Ş_b_.
_M_d_.
Ins.PlnKa~'Iic;kl.nrışu. Mj.
Destel' Hiımell~!i ŞI), Mild.
•.Biıgi
_------_._T~kr.olo!ı:ı:-ri Şh. Mc!.
..
r
J.
---
-----
_Tr
lşıiıtrne ştı.
fll~
•
ı::
_~~RIH
_
_
~ . ./....
<:
Gvn+JI
~
SAYı
-Ş-"b-.,-. -"j-' -.--..--_."---- -_._._-'.
Gi!regi
Hay",la Edilen
---
Pil:">O'1(l1
Hilı)ı
DEMIR~
T.C.
ÇEVRE VE şEHiReiLIK BAKANLlGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kada,lra
G<!"el •.•.ü1(~l"ı1••.•
Sayı
: 94203732-010.99/48136
Konu
:Tapulama veya kadastro çalışmasıyla
tespit edilmiş muhdesat.
Ekler
25.07.2014
:
i -ilgi (c) yazı (2 sayfa).
2 - ilgi (c) yazı eki talimat örneği (I sayfa)
Not 5070 sayılı elektronik iml'3 kanununun 5.ınaddcsi gcn:g.i hu !ıcı!;!: elektronik imı:u ilc inlLalnnınışlır.
Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıkları Ankara
Tel: 0312 413 62 60 Fax: 0312413 63 02
Aynntlll"bilgi için:
N.KUTUK
Tapu ve Kadaslro
Uzmanı
tkgm.gov.tr
212
T.C.
ÇEVRE VE şEHiReiliK
Tapu ve Kadastro
BAKANllGI
Genel Müdürlüğü
Kadastro
Dairesi Başkanlığı
Topu ve Kodostra
( .••."el •...U1l"~'.~U
ı507-010.99/35824
Sayı
: 3238
Konu
:Tapulama veya kadastra
tespit edilmiş muhdesat.
17/06/2014
çalışmasıyla
TAPU DAiRESi
ilgi
: aL 22/05/2014
BAŞKANLIGINA
tarihli ve 94203732-105/29256
sayılı yazınız ve ekıeri.
bL Kastamonu Tapu ve Kadastra XiX. Bölge Müdürlüğü'nün
30172912-010.07/326
sayılı yazısı.
cL Denizli Tapu ve Kadastra XVIII. Bölge Müdürlüğüne
32381507-150.99/9940
sayılı talimat.
06/03/2014
06/11/2013
çl Mülga Tasarrufişlemleri
Dairesi Başkanlığı çıkışlı 05/02/2009
B.09. TKGO i 00005-62 i/T28300 i/617 sayılı talimat.
hususlarla
İlgi (a) yazınızın incelenmesinde,
yazınız eki ilgi (b) yazının
ilgili olarak görüş talep edildiği anlaşılmıştır.
Kayıtlarımızın
tetkikinden,
ilgi (b) yazı konusuyla
üzerine ilgi (c) yazıyla Denizli Tapu ve Kadastra
edilmiştir.
ilgi (cl talimatta
kaydının
beyanlar
kaybetmesi
suretiyle
hanesinde
nedeniyle,
ilgilisinin
belirtildiği
belirtilen
ilgililerin
kimlik bilgileri
dışında
tarihli ve
bölümünde
belirtilen
ilgili olarak daha önce soru konusu
yapılan kadastro
dikili veya yapılı tesislerin,
talebi üzerine
tarihli ve
(I) numaralı
XVIII. Bölge Müdürlüğüne
üzere, 2B alanlarında
tarihli ve
kayıtlı muhdesatın
cins değişikliğine
talimat verilmiş
sırasında
hukuken
parselin
olduğu tespit
tespit edilen ve tapu
muhdesat
olma niteliğini
"cinsi" bölümüne
ilişkin başkaca
edilmesi
aktarılması
bir belge aranmaksızın
ve
belirtildiği şekilde zemin çalışması yapılarak işlem yapılacağı belirtilmiştir.
2012/5 nolu genelgenin
kapsamında
B/15 maddesinde
yapılan güncelleme
çalışmalarında
belirtildiği
üzere, 3402 Sayılı Kanunun
yeni muhdesat
tespiti yapılmamakta
Ek-4 üncü maddesi
olup, bu tür parselde
güncelleme değil kadastro çalışması yapılması gerekmektedir.
(ç) talimatın incelenmesinden,
---ilgi-.-
Ayrıca,
kadastro
çalışmasında
-
muhdesatın,
muhdesat olma niteliğini kaybetmesi nedeniyle
kullanma izin belgesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
Buna göre; ilgi (c, çl yazılarda belirtildiği
edilmiş
yapıya
yönelik
kayıtlı
muhdesatın,
ve yukarıda
taşınmazın
kullanma izin belgesi aranmaması
ve bu işlemlerin
talimatıa belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
taşınmazın
açıklandığı
cinsine
karşılanmasında
tespit edilen yapıya
cinsinde
üzere kadastro
aktarılmasına
yönelik
gösterilmesinde
yapı
çalışmasında
tespit
yönelik
taleplerde
gerekli zemin çalışmasının
yapı
ilgi (cl
Bilgi ve gereğini arz ederim.
NIlI
54no ~<ı}I1ı".'lektronı"
Dikmen Cad.No:4
Tel: 0312 5514108
inını
kanunıııııııı
5.llHıdı.k:-1 gı:rq;ı
hu
hl"lgı:
dcl.:lnınik
illit:! ilc inıı<ılanınışıır.
Ayrıntılı bilgi için:
M.B.TÜLEYLlü(,LU
Mühendis
Faks: 0312413 M 02
\\'Ww.lkgm.gov.tr
'"
T.C.
ÇEVRE VE şEHiReiliK
BAKANllGI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro
Sayı
: 3238 ı507-010.99/35824
Konu
:Tapulama veya kadastro çalışmasıyla
tespit edilmiş muhdesal.
C-..ın,1 "'U:iÜlI~ •.•
ı7/06/2014
Şükrü DURLU
Kadastro Dairesi Başkan V.
Ekler
:
i - ilgi (c) talimat örneği. (Bir sayfa)
2 - ilgi (ç) talimat örneği. (iki sayfa)
Nı\t: 5r)70 sayılı c1c1i.l~onik imn:ı kanununun 5.ınaddcsi,J!cn:~i tın hclgl." elekınmik
Dikmen Cad.No:4
Tel: 031ı 55141 ORFaks: 03 ıı41364 02
im/..a ilc inııalanınıştır.
AynnJllı bilgi için:
M ,B.TULEVLloo LU
Mühendis
www.lkgm.gov.tr
2/2
,
i
CL
'
' .."
L,C,
':
ı. n'ıu: n
ŞFI IIRClLIK 1l,\KY,U{i1
i "pu 'e K"d"s Ir" (ienel \ 1üdiirlii~ii K "d",ı f<' Daire, i Ila>~ an iı~ı
(' 1-,
S;ı; i
~(J 13.'1 ~
Konu
11/:01:;
nıJlu tıen~ıge ııyguI3ına~ı.
Df'.:\1/1.! T,\I'I' \'1: KADASlRO X\'IIL IltIL(iF
Ilgi: al :4'10':01:; tarihli,
hı :X.()S.~01.~ tarihli
\lC'C'DC'Rı.C'(jC':\F
e .•Ol 'l .•'l:;7-1580,'ll)'511:; sa' ıl, yallJlIl,
::!()ı.,!I~nolu genclgl.',
\t:
Ilgi ıh\ gcndı;c:l".' :ılndiJ.. 1l.:fcddUıkri i\'cn.'n i1~i ıa) yazııııı
Bilindiği ~ibi. h'l.i, ~(Ida_'ilr(}.\1Içalq",a/arııltlll.
taşınmaı
incelcndi.
mali\... '11lalih.h.:rillı' ait diJ..ili \l';"
;;lpılı ll'c'i,h.:ril1. kai.hl',ırn
ıııt~lI1i.1ğııııl1 "ciıai" hıH(imünd~. taşınma/11l llliJliJ..;j malikkri
dışındaki
"i~ilı,.'n: \ eya paydaşl.ırdan
hir ya da bir J...açın:ı aiı diı..ili \cya :apılı tL' ••i~kril1i"ı:. "muhdncll"
\)Iaraı... l(JıalıaC!ITl he\'aIlI;lr h;ıne •.inde:
llB ıı";ıılıım;tfıı !'(I{IIlıııı fiatfaIt", çalışııwlarıııtfa, kaınu hil.lııeıinc tahsis cdilıniş olan
:apı \'C k~~i:;lcrin "adasıfO tutanJ~ınllı
"cill.~i' hiillimündc.
mulıdesat niıl'1igilıdl,.~ nlanl:ırııı isc.
tutanagm ~I,.':anlar hl.lIlı',int!L' giıstl'rilml.'~i ~url..ti: k ı:'puya tc:,cili yapılmaktadır.
6:92 sayılı Kanunun lOullcU maddesinin allll1l'l fıkrasına "c;,ı\ dt'[!i,~ik/i{!.r' ()ıara~ irad",,'
edikn ih,ırenin ~"nuıınasıııda:
:'1> parselinin ıniil~iy elinin ınuhdesa!" la hirli~ıe 6:9c say ılı
J\.anuJl<l ~iir(' miiq:ıkikn
((tlmlllllt'nl
mulıdesat
sahihi sahipkrinc
~alışı \"cya iadı'si surcti:k
dc\n ..'dilllh..'si O/erine mulldesat ...•
ahihi 'sahipk'rinin
parsdin nıalil..i nıalikh:ri olması. diğer bir
"nlaııınla.
p"rselin ıniil~iyeıi ile ınuhdesatının
a\nı ~işi'kişilerde
hirleşınesi
dunıınund".
ıapu
kaydının hc'anlar
hancsinde
helirtikn
di~ili ,,'ya y"pılı ıesiskrin,
hu~u~,'n ınuhık,,,,
"Iına
llitL'1i~inika: hı'ımcsi nedeni: le. ilgilik'rinin talebi ti/ı.'rinc. l\a:"1111.'ıııuhdcsatın"
pJrsdin "cinsi.'
l'iiHimül1L' aktarılma:,ı
sureti: k. (kadu,n'f) ',,'u'ıııdıı
O/(U'1f
_\u/n/urak
ııı/ıUt/O hclirtilmi~
111'/11,1:/11~'/11ı1)
ilgilisinin
~iıııli~ hilgikri
dışında ,'ins ıle~işi~li~ine
iliş~in ~aş~"c;ı bir helge
ar"nıııaı...~ı/ın ye de herh~ıngi hir harı.; 'lo' Licret nlımnaksı/ın
\.'in~ \.kği~iı...li~inin yapılma;.;.ı
amaçlanıııı ~tır.
BlIr:ıda )l,.'ni hil" rilh ihdası ~ı)1 ı...\HHlSlInıııı~ı:ıp. 2'"B p~lr;';'l"'~liniJl
.••
;lll~ ,cy:} i;ıdc.:~i sun_,ti)k
llluhJesat
sahihi :,ahipkrinin
parselin
maliı...i Illa i i ı... leri olma:,ı S()IllKıında. ey\ del.' k3dJstro
:-.ul"eliyk helirk'nc.:n :ıIKaJ.: malikinin ılaıine...' nldugund:lIl (insine ya/ılama: ıp mulldesat olarak
h,-yanlar hanesinde
helirtilen
"asfın "cinsine
a~tarılınaSl
\'c öl,üsü
yapılanların
paliaSlna
i~h..'nll1e~i ;ilnünde istisnai \.L' S,h.iL'l'l.' hu olaya ıı/gO '-l' iı/el hir dunımdur.
"\nca~, burada sii~~aı edilesi gere~en husus. tapu ~ütiiğüniin bey.mlar hanesinık yapılan
llluhJcsat helinilııindL'n,
parsl'lin satışı ,cy:.ı dl.'\Ti Sdnrası ilgililerinin
~iııs Jt..'ği~ikliğj talebine
kadar nbn snn:\-' içerisindı..:. /'onehn koyl/It 11Ilihd,l'o( nireli[:il1de :emİ1u.1l' dl'.1:işiklik yu/nlıııı,'
oltlp
o/m""1.1:/.
"(u""
hi,. (/t:.d,' It'. /lıı _,(;rl'<," ireri\indL'
kt.1yrllt mlıhc1u\al
ııiıl'ii,l!.inin :('mj,lil1dc
ıc.:spiti i\in: takhin ~ar}ııalllll:l1ldan lllll:C, :;11'1 \e tcsish:r
için kada,tr" müdürlüğünc:e,
tarıınsal niıeli~li mulıdesaılarda
ise ilgili t"rıın idaresinc:e inceleme
yapılma:,! \ c.: ka:-- ıth Illuhdesiltlll /ı'nıininJe
halen n1l..".cut olduğu hususunda
yazılı lt'yidil1in
s:ıclanın~hı. a~si hakk' takhin kar~llanll1anıa~I,
~
:\: nca. taşınmaıın
ll1uhdL'S3t sahihifsahiplcrinc
satışı veya iadesinde ı"IJllğU gibi. 6292
~:l\-ı11 Kanununa cıirc m:ıl i \t..' id:ırc.:sinı..:c Ilıııhdcsaı hdiı1mcsi h:rkin ettirilmeden
1ll1l11lh:satl
ilc
birli~te mül'iyetinin
ınııhd~,aı sahibi 'sahipleri d,şında~i haşka kişi kişilere satıldı~ı hu,usıınun
bildirilllll,:"i halinde d\.' a\ nı durum l!eı;crlidir.
~ B p;lI"~dkrit1t, ~.('nclik hıınul1 dışındaki \-l' :,onra~i cine,; I.h:~i~ikli~i (~ıkrlcrinin İsı".
f1/C\'cllıli.\t'lilıi
korııyup
~lI~klıStl/. olağalll1ll.'\/U;ıt
Bil8i ı"'"dinilnıl,."sini
korllll/(/IIt:::I11111
hükünıkrine
güre kar~ı1anmasl
t:l.'r\."ğini riCll.'d •..•
ril11.
gl..'n.:kllll.'ktl.'diL
'-L"
~~~~w.(jencl \Iiidür
Dıknıl'1l
It.'kf,ııı
Chlllc"ı \;'('.1-1 1\.ILınlll.lilr OfılOIl ,\\l\.:\I'L\
1/l~I.'::I.~ı~fı~M,
Lık" I031:1-II~fl~~;
:\: rımılı hilgı
IÇ111
InihJI. \l.Il 't"ı-I.Yl.IO(iU'
c.','\ ıı
Ikl..ır,ınil...-\~: \\\\\\ :.•...
_.111
.\lülı.
Download

Adana-KKTC