10/10/2014
19:32
ÜNIvERSiTE
(FAX)
2014- 2015 ÖCRETI:vı YILI
BURS KONTENJANLARıNIN
INTERAKTif MÜRACAAT!
GEREKEN HUSUSLAR:
sıRASıNDA
P.003/004
DIKKAT EDiLMESI
A. BURS VERILMEYECEK
ÖGRENCiLER (Bur, Kredi Ylln.ım.li~inin 9.Maddesl)
aı Kurumdan ogrenlm kredisi veya burs almış ögrenciler,
b) ~102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakıa olan ögrenciler,
c) Yeıim m.eşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret duzeyinde aylık veya Ucretle sUrekli bir işte çalışan veya gelire sahip
ol.n öereneiler,
dj Bu," isteginde bulundugu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir ogretim yılı kaybı olan Ol\renciler,
e) Yabancı uyruklu Ogrenciler.
l) Polis akademisi ögrencllerl Ile askeri okul ögreneileri,
g) Ek sUre ögrenim gören ögreneiler,
B. DIKKAT EDILMESI GEREKEN
HUSUSLAR:
ı. Burs Kredi YOnetmellglnln 9. Maddesı kapsamındaki Ogrencilerin seçilmemesi,
2. Burs kontenjan bildirimine yOnelik olarak her Universiıeye aiTI oyn kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Kontenjan bildiriminin
gUvenligi açısından şifrenizin degiştirilmesi ve gizli tutulması bUyUk önem arx etmektedir. Şifrenin unurulmaSl veya şifre ile
ılgılı herhangi bir problem yaşanması halinde Kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Kurumumuz tarafından
Üniversite bazında şifre hakkı verildiginden fakUlte veya yüksekokullar tarafından yapılacak şifre degişlklll\i dil\er fakülte ve
yUksekokulların kullanımını engelleyeceginden ortak tek şifrenin kullanılması tavsiye edilir.
% 80'
3. 2014 - 20 l~ ögretim yılında üniversitelerce burs kontenjanının en fazla %'20 si 2 veya 3 misli olarak kullanılabilir.
i bir misli olarak kullanılmak zorundadır veya %20' lik katlı dilimin kullanılmaması halinde, % i 00 (Tamamı) bir misli
olarak kullanılabilecektir. Normal %20' Ilk dilimi ~an 2 veya 3 misli burs talepleri degerlendirmeye alınmayacaktır.
4. %20' lik kontenjan dlihilinde, YOneıim Kurulumuzun aldıgı Karar geregi: master ögrenci!erine 2 misli, doktora Oerencilerine
3 misli burs tahsisi yapılabilmektedir.
5. Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yUkseköBretim programından mezun olup, ara vtrllltl/tll dört yıllık bir yUksekögretier.
programına kayll yaptıran) ögrencilere, 3.lIl/cII S/JItft" burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile Oniver.itenize
kayıt yaptıran 2014.201~ öl\reıim yılında 3.slnıfı okuyacak ögrencilerin, okula ııiriş yılı olarak ön lisans programına
başı.dıe' yılın yazılması gerekmektedir.
6.Ögrencl giriş ekranında ögrenciye ait bUtUnbilgilerin girilerek burs talebinde bulunulması gerekmektedir.
7.Burs giriş ekranına bildirim iılemlerinin tamamlanmasından sonra bur. alacak ögrencl IIste!erinin Ekim ayı sonunda
www.kvk.co •..trinlemet adresinden alınarak, kontrol edildikten sonra Rekıörlük Öğrenci Işleri Daire Başkanlıgı veya ilgili
birim tarafından Ust yazı ekinde Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
S.Surs bildirim işlemleri sonucunda
Kurumumuz
tarafından tahsis işlemleri sırasında burs verilmeyecek
edilen agrenci yerine yeni giriş veya ögrencl deBişim; yapılmayacagından
gerekmektedir.
NOT: Interaktif
mUroeaat formu doldurulurken
pH!ionl!llmlz:
-Çetin UYAR
Kredi Şen
Telefon: (0312) 551 6070
""postolm,n: cetln uv" r03riillıul moll.coın
.FIgen COŞAR
Telefon: (03Iı) 5516129
e.posta/mJn: [email protected]
-Sevınç BiçER
Telefon (0312) 551 61 68
c-posta/mın: [email protected]
herhangi
öCrenci olarak tespit
Ogrenci seçim işlemlerinde titizlik gösterilmesi
bır 5Orunlo karşII'llldla,nda
irtibol
kurulma"
gereken
Download