•
2014-2015 öGRETiM YılıNDA ÜNivERSiTE BURS KONTENJANLARıNIN KURUMUMUZA
BiLDiRiLMESi AŞAMASıNDA CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR VE DIKKAT EDiLMESI
GEREKEN DIGER HUSUSLAR
Universitenizce; daha önceki yıllarda yada içinde bulunulan öğretim yılında YURTKUR' dan burs veya öğrenim
kre<lisi almış yada almakta olanlar ile öğretim kurumuna bir y,1 ara vermiş olanlara, öğretim kurumunda bir öğretim yılı
veya bir yıldan fazla başans,z olan öğrencilere Burs Yönetmeliği gereğince burs verilmediğinden, bu durumda olan
öğrencilerin başvurularının dikkate alınmaması gerekmekte olup ayrıca; Burs Yönetmeliğimizin 9. Maddesinde
belirtilen, burs verilınevecek ö encilerin bildirilmemesi gerekmektedir.
KiMLiK
BiLCiLERi
i i i
TC KiMLİK I\OMARASI
-i
i L
i
i
i
i
ADI SOYADı
/-
ci:'iSiYETi
./
Kız
O
Erkek
O
19....
DO(;UM TARiMi (YYYY)
OKUL BiLCiLERi
-ii
ÜNiVERSiTE ADI
FAKÜL n:, Y(:KSEKOKOL veya ENSTiTÜ ADI
BÖLÜM ADI
OKULA CIRiş YILI (YYYY)
Hz.
SINın
BU BÖLÜMDE HAZıRLıK OKUYUP OKlMADlGI
KAYIT DONDORlP
ALMADıGl
DONDORMADIGI, iZIN ALIP
-ii GIRiş
(')
O 1. s_cO 2. SnCo
Pl!A~11 TÜRÜ
3. SnfO
O M_ster O
Doktora
II
4. SnCO S.SnfO
6. SnrO
Hayır O
O
Bil' Y'I O ıkı yıl D Üç yıl O
Evet
("): Dikey geçiş yapan öğrenciler müracaat formunu doldururken okula giriş yılı olarak ön-lisans öğrenimierini
tamamladıklan öğretim kurumlarına giriş yıllarını yazacaklardır
AiLE BİLGiLERi
,/
GELİRİ
BABA '\1ESLEGi
GELİRi
ANNE MESLEGi
OKUYAN KARDEŞ SA,\'ISI
AILE CZERiNE KAYıTLı KONUT i ARAÇ SAVlSI
Ortaöğretim O Lise O Üniversite O
i
II
YILLIK MTV MiKTARl
ii
ADRES BILCILERi
1--------------.------------- ...----------- .....
--..............
-.-.-._-~----_.--._.-._.-.------------------_.---_._--------_.-.
AILESiNiN ADRESi
__ ....... ---_ ......
-
ADRES iLi
ADRES İLÇESi
llLAŞtLABiLECEK
TELEFON NU,"ARASI
2014-2015 öğretim yılında Kurumumuzca Üniversitenize ayrılan burs kontenjanına dahil edilecek
öğrencilerinizin tarafınızdan belirlenmesine yönelik olarak hazırlayacağlOlz Burs Kontenjan Müracaat formatlarımzda
yukarıda belirtilen soruların ve cevaplarının mutlaka yer alması gerekmektedir. Aks; durumda burs verilmesini
istedillini>: öğrencilerinizin Üniversitenizee \Vww.kyk.go\".ır internet adresimizden Kurumumuza bildirilmesi
aşamasında bildirim işlemi teknik olarak gerçekleştirilmeyecektir.
.~..
~
'
Download

ÿş2 0 1 4 - 1 0