T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLI(;:I İlçe Milli Etitim Müdürlü~ (%7617) Sayı
:631406699-200/
6S(;; "2--
o6 1.'
Konu :Bingöl Sancak Beldesinde Çok
Programlı Anadolu Lisesi Açılma~ı
TELEFON zİNctRi
- ÜRL-"'­
.... ~ ...,. ....................... ~ ................................ MU»
UbUNE MEZITLİ
İlgi
:İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01108/2014 tarih ve 3195192 sayılı yazısı.
Bingöl İli Sancak beldesinde 2014-2015 eğitim ögrctim yılından itibaren Sancak Çok
Programlı Anadolu Lisesi Açılması ile ilgili yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EKLER: I-İlgi Yazı (i sayfa) DA(;:ITlM: I-Tüm Okul /Kurum Müdürlüklerine @
MEZITLlILÇE MILLI EGITIM MÜUÜRLüGü
Yeni Mah.O.M.K.Bulvllrt Mczitli Sanayii Silesi
Gil1şi Çelik Apt. Kat.2 MEZITLliMERSIN
Tclefon:(324)3SSS464 Faks:(0324)3597444
e~posta:[email protected]
web:hltp:/Jmezitli,meb.gov.tr
Ayrıntılı
bilgi içİn iItiba!: Mesleki ve Teknik. Egitim
Ririmi' A CJ\PANDFMtR
-,
(_ ,I i ,j
T.C. ·~
~:Y
MERSİN VALİLİGİ
II Milli Eğitim Müdürlüğü
t ...
1"
-
L
~
­
"
Sayı:
19131572/805.99/3195192
Konu: Bingöl Sancak Beldesinde Çok Programlı
Anadolu Lisesinin Açılması
01108/2014
"
....................... KAYMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi
: Bingöl Valiliği iı Milli EğitimMüdürlüğünün 25/0712014 tarih ve
23099427/105.01/3169729 sayılı yazısı.
Bingöl ili Sancak beldesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Ahmet
Yesevi Ortaokulunun kullamlmayan 4 dersliğinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından
itibaren bünyesinde Anadolu Meslek programında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alam Erken
Çocukluk Eğitimi dalında ve Anadolu Lisesi yabancı dili İngilizce olarak kanna eğitim
vennek üzere 'Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi' nin açıldığına dair Bingöl Valiliği İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mükerrem EKİNcİ
Vali a.
ŞubeMüdürü
EKLER:
I-İlgi yazı (1 sayfa)
Güvenli
Eıl~nik imrali
,\slı lfAynıdır
..fJ.!. .. /...o.&.I20i..L,ı..
DAGITIM:
Gereği:
1-Tüm Ilçe Kaymakamlıklanna
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
IJJ' [dJ 'i '7L) C~
WV2­
).l.e~; ~,·Hr.,
(2.,-~- ~--'-"\
_,'.___ __ __
o~"oı. =ı~
Bu belge, 5070 sayıh Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesı gertğinee güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır Evrak teyiui hııp:/levraksorgu.meb.gov.tr adresinden c578-065e-318d-9a67-850b kodu ile yapılabil iL Dumlupınl.lr
Mah. GMK.Buivıın 33130 YenişchirIMERSIN
Elektronik At: http;!/mersın,meb,gov,tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgı.
jçin:K.ÇSLEBIVILMAZ Md.Yrd. Tol: (O 334) 329 1481-84 Dahili Tlf: )03 Fnb: (O 3ı4) 3211518-19
T.C.
BiNGÖL VALİLİcİ
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
~
\t:!Y
~
"
~'~~IIi" .•''''..,
..
'(.!;;
..
Sayı
: 23099427/105,0113169729
Konu: Ilirniz Sancak Beldesinde Çok Programlı
Anadolu Lisesi
25/07/2014
Açılması,
""""'''''''''''''''''''''''' ..vALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi a)22/07/20 14 tarih ve 70182848/105,01/3092254 sayılı Bakanlık Makam Onayı.
b)22/07/2014 tarih ve 701828481105.01/3101476 sayılı yazı.
İlimiz Merkez Sancak beldesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Ahmet
Yesevi Ortaokulunun kullanılmayan 4 dersliğinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından
itibaren bünyesinde Anadolu meslek programında Çocuk Ge~i~imi ve Eğitimi alanı Erken
Çocukluk Eğitimi dalında ve Anadolu lisesinde yabancı dili Ingilizce olarak karma eğitim
vermek üzere "Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi" açılmasının uygun görüldüğüne dair
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürliiğünün ilgi yazısı ve ekinde
gönderilen Makam Onayı i1işikte gönderilmiştir,
Bilgilerinize arz ederim.
MetinSUNA
Vali a.
il Milli Eğitim Müdür V,
EKLER: -Bakanlık Makam Onayı
-Yazı örneği
(7 Sayfa) (1 Sayfa)
DAGITIM:
-80 İl Valiliğine (İl MEM)
Bu belge, ,5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesİ gereğince güvenli elektronik imza ilc im7,Jllanmıştır
BiNGÖL İL MİLLi EGİTiM MÜDÜRLÜGÜ
Adres: Hükiimet Kon.ğı Kat:3 12090 BiNGÖL
e-posta
: [email protected] '
Web Adresi: bttp:l/bingol.meb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi için: Masum KÖSE (Şef)
rel: (426) 21325 85- 2143109
Fax: (426) 213 4847
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin