T.C.
MEziTLi KAYMAKAMLIGI
tl~e Mini Egitim Mftdfirlii#il
(%7617)
----..
~--
..... ~
SaYI : 19248296-6041
9 {'2"1­
Konu: Avrupa Birligi Proje Yazma
Egitim Semineri.
27 rKl 20\4
(TELEFON ZiNCiRi)
_
_ _ ..
.............................. ............... ........ .........MUOURLUGUNE iIgi: Kayader Kamu Yonetimleri Akademi Demeginin 10/1012014 tarih ve 014 saYlh yaztSI.
Avrupa Birligi'ne Proje Yazma Egitimi (PCM) ve (ERASMUS+) Ulusal Ajans
Programlan egitim seminerinin 27 Kaslm 2014 - 01 Araltk 2014 tarihleri arasmda
gexyekle$tirilecektir.
S6z Konusu serniner progranu'm okulunuzdaki bUtiin ogretmenlere duyurulmasl ve
b~vuruda bulunacak ogretmenlerin ekteki b~vuru Ialavuzu dogrultusunda i~lem yapmalan
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica e.derim.
EK:
1- tJgi Yazt (1 Sayfa)
2- Program (I Sayfa)
DAGITIM: I-TUm Resmi ve Ozel Okul MUdfulOkleri MEZtnJ IL<;E MiLL! EGtriM MUDURLOGti
Yeni Mah.G.M.K.Butvan Mezitli Sanayii Sitesi
Giri~i <;elik AptK.t:2 MEZtrLilMERSiN
Telefon:(324)3585464 Fm:(0324)3597444
e-posta:[email protected],tr
web:hupj/mezJtJi.meb.gov,tr
Aynnnh bilgi i~in irtibatAR-OE $ubesi 1.0(;'NAL
KAVADER
KAMU VONETiMLERi AKADEMi DERN~
Say!
: 2014/014
Konu
: Avrupa Blrligi Proje Yazma Egitim Semineri
KAYMAKAM'LlK MAKAMINA
SaYIn Kaymakam'lm;
Avrupa Birligi' ne yonelik Proje Yazma Egitimi (PCM) ve - (ERASMUS+) Ulusal Ajans
Programlan egitim seminerlerinin 15. Egitim seminerimizi 27 Kaslm 2014 - 01 Arahk 2014
tarihleri arasmda ger~ekle~tiriyoruz.
Okuliarda proje yazlhmlnln artlrilmasl ve okulianmlZIn Avrupa Birligi / Ulusal Ajans
kapsammda ki projelerden faydalamlmasl baklmmdan tum ogretmenlerimizin ihtiyaci olan
egitim seminerimizin,
Proje
yazma
egitimi
iI~enizde
ki ogretmen
kapsammda
2 ayn
arkada~lara,
katlhm
arge birimlerine duyurulmasl ve
sertifikanm verilecegi
egitimden
faydalanmalan konusunda;
Olur ve
gor(j~lerinize
arz ederim. 10.10.2014
7
ismail ARSLAN
Kayader Yonetlm Kurulu Ba~kanl
Ek:
1 Adet eiitim seminer detaylan bildirim formu
<;:etin Eme~ Bulvon 1322. Cd. 60/6 A.Ove,ler 1 <;:onkayo 1 ANKARA
Tel: (0.312) 424 00 33 • Fax: (0.312) 424 00 03
[email protected] www.kayader.org.tr
KAVADER
KAMU YONETiMLERi AKADEMi DERN~
27 KASIM - 01 ARALIK 2014
ERASMUS + VE PCM EGiTIM SEMINERi
TOM OGRETMEN VE iOARECi ARKAOA~LARIN OiKKATiNE
I
Tarih
i
27 Kaslm - 01 Aralik 2014
i
~
~ ~
... l
!
i
~
~
~
~
~
Iij
EgltimYeri
Club Hotel Sera (Lara I Antalya) Her tey Dahll
. Egitim GOnleri
28-29-30 Kaslm 2014
Egltim Saatl
3 Tam Glln (8x3"24 Saat)
Egitmen
Nergiz UZUN
Egitim 0111
Tiirkce
Sertifika
Katllim Sertifikasl (PCM -·ERASMUS+ 2 ayn sertifika)
Oerat
750,00 TL+%18 K.O.V. Ikl kitillk odada kltl batl Oeretldlr.
(Tek kl,lllk oda farkl250 TL +K.D.V. dlr)
i
!
I
----­
Son Batvuru
Verileeek Hlzmetler
i 21 Kaslm 2014 Saat 17:00
4 Geee Otelde· konaklama ve oteUn Her ,ey Dahil
konsepti, Egltlm Semlner!, Katllim Sertifikasl Oerate
dahlldir.
Odeme Bllgileri
HesapAdl
: Kamu YiSnetimleri Akademl Demegl Iktlsadl "Ielmesi
IBAN No
: TR16 0006 2000461000062964 35
Banka Hesap No
: Garantl Bankasl Cetin Emec $ubesl (461) 6296435
Not: Club Sera atel'de blr slmf makslmum 36 olmak IImre 1 adet e!iltim simfl olu,turulaeaktlr.
Slmrli saYlda rezervasyon alanaea!il l!tin kesin kaYlt Itleminde Oneellk sirasana gore 1,lem
yapllaeaktlr. Rezervasyonlar web sitemiz iizerlnden yapllabllece!il glbi, 0312 424 00 33 nolu
demek telefonumuzdan da ger!teklettirilebUmektedlr.
Internet Rezervasyon
Telefon Rezervasyon
:www.kayader.org.trweb sitemlzden "PCM Kayll" Linkl
:03124240033 GSM: 05333368044
Ellitim miifredatl www.kayader.org.tr web sltemlzden temin edUebllir.
C;etin Eme~ Bulvan 1322. Cd. 60/6 A.Ove.;ler / C;ankaya / ANKARA
Tel: (0.312) 424 00 33 • Fox: (0.312) 424 0003
[email protected] www.kayader.org.tr
I
Download

27 rKl 20\4