4oι
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLICI
Mesleki ve Teknik Etti6m Genel Midirli言 ■
17/12/2014
Sayl :90757378/82105/6597796
Konu:Tasarla Yap U9ur Pr● e Yansma“
YENILIK VE EGITIM TEKNOLOJILERI GENEL MUDURLUGUNE
ilgi:
a,07/03/2012 tanhlive B 08 0 YET 00 20 00 0/3616 sayll1 2012/13 nolu Genclgc,
b)BurSa valiltinin o9/12/2014 ta五 hli ve 53190729/82105/6232239 saylll yazisl
Bursa ili OSmangazi ■9csi TOphane Mcsieki ve Tekllik Anadolu Liscsi
koordinatOrlittnde 30-31 Mayls 2015 tanhlcrmdc Turkiyc gcnelinde omめ
h総 胤 k霧 棚 Fttl」 憮 [∬ :瑞
器
i」 oGぃ d『 kapSmmda che.ぷ rG鮒
蹴
uygunlugunun dcgcrlendi五 lmesini VC SOlluCul
お州 a
言rCtim
mmlan
bp ttW llC
ir「
艦 li轟灘ll翼聡酬
arz cdcrlm
Ibrahim UZKURT
Gcncl Midur V
EK:
ilgi(b)yazl VC ekisartnamc(10 Sayfa)
DAGITIM:
Bilgi:
Gcrctti:
Ycnilk vc EttitLm TCknolo」
■cri
Gcncl Midirlitte
{tatiirk Bh'. 06648Krzrlay/ANKARA
Elek[unik Ai: htlp:/tnlegm.meb.gov.tr
e-posta. mte ogrenciislen(4imeb.gov.tr
13u c、
一
cnn
‐ヽg● 、
elcヽ trOnik
Bursa Valilttine
(Ek konuhnadl)
Aynntl1l bilgi t,in:AЮ 咄&ヽ RTI scF
Tel:(0312)413 1244
Faks:(0312)425 1967
9bld-049c kodu ncl、
′
C` Ta峰 o子 gu meb gov r adrcsindcn 546a-70b9-3148‐
l-lC lmzalanml゛ lr h“ ″
il edilebilir
補
teunsA,
:.1- 1:*'
T.C.
BURSA VALILICI
il Miln Egi6m Midirligi
09/12/2014
Savl :53190729/82105/6232239
Konu:Liselcrarasl"Tasarla Yap
Ucur Yanpmasr'Izin lsiemicri
MILLIEGITIM BAKANLIGINA
(MeSleki ve Teknik Eζ tim GenelMmmi誠 )
Ilgi
: 16/09/2014 tarlhli ve 69903184/310.01/5987959 saylll yazl
llimizdc 30‐ 31 Mayls 2015 tarlhicnndc“ Lisclerarasl Tasarla Yap U9ur 2015"
isimli Tirkiyc Lisclerarasl ProJc Yan,masi planlallmaktadlr
ki ve
Bdinilcn taHhlerdc planianan yansma ilimiz osmanga」 i19Csi TOphanc Mcsに
manin tcknik partnamcsi
Tcknik Anadolu Liscsi koordinat5rlittndC dizcnlcnccek olup,yarり
cktc sunullnusmr
BilgilcHnizi ve s6z konusu yansmanln Ttrkiyc Lisclcrarasln da dizenlcncbilmesi
hususunda gcrcLini arz cdenm
Vcli SARIKAYA
Vali a
Mi‖ i Elitim Midin
EKLER
:
(l
1-Ya21 6megi
sayfa)
2- Yarrpma parmamesi t8 saYfa)
A
Ca$amba Semti Yeni Hik-um€t KonaF
ElektronikAgi:http:iAurca.meb.gov.tr
Ayndl蘭 Ul鍵
Blok Osmangazi/BURSA
::
ダ 締介
li湯 ;盤
Fax:(0224)2566680
E-posta : bursamem(4meb.gov.tr
五薦冨融n5f84-9623-33b3 -92c3-b644 kodu Jet゛
面真
evranorgu
耳裏冨高高
meb
e
IIITT=T葛
瓦再百
話蔦高http:″
語葛百五
imza ile imzalanml,tlr
Bucヽ rak gO、 Cnli clemnik
=TTttT再
=百
i edncbJir
ノ
■
凛 VIte
漁
T.C.
S`ゝ
OSMANGAZI KAYⅣ IAKAMLIGI
ilce MIli Egitim Midirligi
03/12/2014
Savi :69903184/31001/5987959
Konu:Liselcrarasl Tasarla Yap U9ur Yan,maSl
lzin I,lemlcH
BllRSA VALILIGttE
(■ M■ l Eζ im Mttini帥 )
ilgi: Tophanc Meslekl Ve Tckllk Anadolu Lisesi Midttlittnin 17/11/2014 tanhli vc
14134101-821/1475 say11l yazlsl
Ъdettil腑 げ器 蹴Ψ 違
wi識
露:13締甘
5識
躙
planladlklanni bildinni,vc yanβ matlln teknik F
Bllgilcnllizi ve s62 kOnuSu yarl,manin diZenlenebilmesi 19in gercken iznin ahnlnasinl
arz edcnm
Giirhan QOKGEZER
i19c MilF Ettitim Midm
EK:
Sartnamc
(8 Sayfa)
Sogan11ヽ lah 2 KanalCad 4 Yonca Sok No:3 0smangazi Bllrsa
Elektronik Ag: hnp://osmangazi.meb.gov
A),nntrh bilgi iqin: Cengiz
trl
.-poro, o.-ung-i [email protected] gov.tr [email protected] com
Bu ewak govcnH CiCktronik inza ne imzalanm:,tlr h呻
77C■
U(
$ube Mtidririi
Tel:(0224)2355000
Faks:(0224)2355880
Taksorgu meb gOV tr adresinden 6a37-8aa8-348'a65'lcdO kodu nctey・
t cdnebnlr
T▼U2015
TASARLAYAP UcUR 2015
下URKIYE LiSELER ARASi
PROJE YARlsMASi
GENEL BAKIS
l撃
:露 tr:背 [1鵠
塁ta『 『:l dant客
駅欝
″∫お
1:」
l獄 庶 棚1寵
稲 魚
E罵
araci vapmak hedef 01malldir
I霧
職
#穏
:職
i畔
罰
i難
i撒
百
量
高
慎
肇
覺 動
轟慮
i甫
tasarlamakt,r
erle
B:rinci′ ikinci
Ve 09ancuve ve en ivi Teknik Rapor birinciSine basari beigeSi Ve 9e,itli 6di‖
ёdOllendirilecektir
ile
YARSMA S打 ESi VE ADRES 31LC璽
etijm bu Jteden Sa意
Yansma‖ e‖ g‖ habener,soru:ar Ve‖
httD:/i
blrsgJrg!,EvJl
ianacaktir.
[email protected]
Rapor TeSlirn Adresi:
TOphane Mesleki ve Teknik AnadOlu Lisesi rasarlaノ
6ri薔
Yapノ U"r Yarttma K● ●rd■,■
"
Hasta vurdu caddesi N012
0smanga2iノ Bursa
KONAKLAMA
man:n son ginこ Pazar
oku:lar 29 Mavis 2015 gttna kOnak:ama lcin giri5 Vapabi:irler.Yan●
gttnOne kadar konaklama Ve vemek thtivaoan o昭
an12aSvOn taraflndan h● :lanacaktlr.
3m vemeg:nden SOnra 20m da Varttma 6ncesi
Cumaa購 澤 :kOnakbma tesisinde a時
ar.
“
01ma::dl‖
briflng yapllacakttr.Tim varl,maCi Ve V6neticiler bu briflrtg de ha21“
PROGRAM
Iili‖ ]li:‖
西
‖
:‖ 11:ifl∫ I:
ts 20■ 5te olaCaktir.
′
Yarl,rna 30-31 Mavls 2015 tarihinde 2 gon deVam edeCek Ve Sabah 09:00 da ba5tavaCaktir
ik,artlar g02 6ntne alinarak gin batim,na kadar stre bilir
Yan5ma biti5 saaJ Meteo了 01●
TYじ 2015 kat,1lm fo:::10 Word dOSyasi Olar
T樹票]麟
鸞
撚愛
:iderine ait 01malldir
lamak taklrniarln
Yan5man!n ba,tndan sonuna kadar e‐ posta adresie‖ nin aktlf kaimas:nl saこ
pOSta ku‖ anlmaktadlr Bu adresler dah‖
sorumlulugundadr cttnktt guncei blgilere uta,mak:Cin e―
lstlnleme2
az15malarnttda ku‖ anmayln12 Ay● ca kayt lsmi bawuru forFnu gOndedldikten sonra deこ
:
γ
171Xソ da ula5m:s Olma1ldlr
Tasarirn raporiarl 15 Mavls 2015'te puanlama bO13mane en ge。
emeler dikkate ahnmavacaktir Bu
Rapo‖ ar gOndettdttL‖ settlde dette‖ end″ ibcektr D02drneler e‖
yttzden gOnderilrneden Once dikkatiiCe kontrol edilme‖
dir
Taktmlar rapOriar:n 5 9:kttS:nl almalldir. Bir tanesi de bilgisavar Ortaminda pdf Olarak
ha21danmalld「 Yaint2Ca clkt:lar de言 enend“ ilecekt'
1- HAVA ARAC:NIN TANlMi
1.
kalan ; kanat, ele /at6r,ruder,gaivde gibi temel
Dtiner kanat grubuna giren hava araqlan dlglrda
unsurlan bulunan hava araqlan olmaltdtr'
2
Ucan kanat tar21taSar:mlar veri,mava kabul edilecektir.
3 Herhangi bir yapへ parca hava aracln!n tl,usu esnaslnda,lk:p605meme‖
dir
4 Kalk15 el usu10(hand iaunCh)5ekllnde veya inis taktm,le gerceklettCektlr MakSlmum el"e kalk15
rnesafesi 10m dir.GOVde astt ini5 vapmak serbesttir.lsteyen taktm:ar inis tak:m:ku‖
anlla b‖ inir.Doこ rudan gO,letimi Veya di51i′
S. 31den faZla mOtOr veya peryane ku‖
ana blヤ :er
kav15 azaltrna
sistemieri ku‖ anila bilinir
6
MOtOrlar fi“ ali Veya fI“ asiz olabilir
7
RadvO Rx Ve SerVOlar ayn bir pit paketi 02erinde 01matidir. Pil:er bir g6rev usus sCresinCe
edi:ebinder.
deg埒 面 leme2 Veva sa■ edleme2 Dittr gorevlere ge,ste"■
.(Yも ksttz aこ :Jlk)
8 Hava araclnin en fa21a a薔 :輌 :こ :3 kg oimahd:“
9
HaVa arac1 0Zg」 n olmatidir. Daha 6nce uretilmis bir hava arac:nin tOma ku‖
antiama2 HaVa
ar gttde ha●
araclntn gOVdeJ yan,ma kapsaminda her okul kendi vapaCakttr.isteyen oku‖
c diこ er
parcalari haZir alab;lirler.Ancak bu durum da teknik raporda be:irtilme:idir
10 HaVa arac!n imalat[nda istenilen malzeme kulianila bilir.
1l Hava aracinin ihtyac duyduこ u tahnk e!ektttk mOtOru"e venlmettdir.Patlar motor kO‖
Cd′ N卜 Mg veva L卜 pO)en fazla 200 gr olmand「
anttamaZ
12.Elekt● k motOrunu besieven batarya(N卜
nde bir slntriama vOktur
13 Hava aracin!n kanat Ve gOVde O190!e轟
dir
14 inis taklm120runlu de言 ‖
15 M2‐ ve M3 g6revlenndek:γ okler ac,kta va da govde di5inda oimamalldr_Kesinllkle gOば
de ici Veva
uygun kapall bir siStem 19edsinde oimalid:r
16 Kullanilacak R C kumanda ciha21 en a2 1 km menZil:io!malldir.
HAVA ARAONOA 6● VENJK
TOM ARAcLAR UCuSA UYGUN OLUP OLMADlこ
:NA DAiR BIR GOVENLiK lNCELEMESiNE
こiNDEDlR_
SOKULACA(TIR GOVENLiK INCELEMESiNi YAPAN K151NIN KARARLAR1 50N KARAR NITE●
60VENLiK INCELEM[LERi ASAI:DAKi OZELLiKLERE MiMiNUM SAHIP OLMAK ZORUNDADiR
● Yap:sal bOtOnitlkten emin o:mak icin yapllan araCin flZikSelince:emeSi
rulanmas:. Kumanda
● Tttm bilesenlerin veternce araぃ a guven‖ kli oimasln:n doЁ
vじ zeylerittdeki
kenet demirleri ucus esnasinda birbirinden avr,imas:nt engelleyecek uvgun bir
givenlik aracina sahip Olrnalidir
gn`n dOttr● lanmast
Pervanenin vapisat Ve kenetlenme bむ ttn10薔
T3m elektrik kablolarinin veterti kablo 86stergelerlne ve ku!tantlan kOnekt5rler;n gё
rSe:
incelennneSi
0 0 0
Motoron ve motOrot radyO menzi:kOntro10
Tι m
y32evlenn tam olarak hareketle"nin dottrulanmas!
Genei butOnlu薔 On ve yOkleme JStem;nin kontrolu
TEKNiK RAPOR HAZ:LANMAS:
2‐
1- Teknik rapor yayiniarnak zoruntu deこ i!dir Lakin tOplam puan heSaplanirken teknik rapor 100
puan 02erlnden hesaplanaCaglndan Okultal teknik rapor hazirlamaS:avantttlarlna Olacaktlr
2-Teknlkrapor 60 saⅢ Ⅵ gecmeme‖ dI
3- A4saⅥ bSlna 12 punto ylkSeki:こ
4‐
i Secllmettdlr_Ya21 tlpi Arla1 01mahdir
Hava arac!nin tasarimdarl ucusuna kadar tOm strecleri ver alrnalldir
s_ Malzeme ve tasartm secimleanin sebepleri teknik raporda bulunmaildir
6- Teknik rapor 50nunda hava aractnln ucu,an:nin resimleri yer almalldir_
7‐
Teknik rapoF gOnderilirken uc● 5 VideOSunu gosteren dVd rapOra ilave edilmelidir
8- Teknik rapor S kopva olarak haZ:rianip vari5ma adreSine gOnderilecektir
PUANLAMA ESAStARI
GENEL ёZET
KONSEPT TASARIM
ON TASARIM
DETAY TASAR:M
ORETiM PLANIVE SOREc
3‐
10 PUAN
30 PUAN
20 PUAN
20 PUAN
20 PUAN
GOREV KURALLAR:
G[NEL
Taklmia1 3 gbrev ucusunu yapaCaklardir
●
0
Taklmalar en fazla S u,us yapabilirler,vapllan ucustan en SOnuncusu gecerli Sayl::r
unda,vapl:an SOn ucu,geCerli Savl:ir
iv‖ estirme uc● 51ar!nda ba5arislz Olundtlこ
kler haric uCaこ a ait bir par,a
T3m ucu51ar da hava aract kalkl§ anindan inis anina kadar yむ
dt,meme‖ Su durum va,andttinda u9u5 gecerSi2 Sav‖
r
Ot yardimC,Si Ve mOntaj
Montai ve ver personel savに :en fa21a 3 kiJ O:IIlahdtr(pilot,p‖
agstan→
0 0
66rev vじ klennin uca僣 l rnonta"nda tak:mlann ditter uvelen u9us alani di§
lnda bek!emeldlr
Taklmlara g6rev yOkieri′ ucu5a ba,laMadan ucus ataninda gOrevlilerce teslim edilecek Ve 5
dakika lcereSind,hava aracin[n:,erisine koymalan gerekeCektir
Pilotu olFnavan Okullara OrganizaSyon pilot temin edecektir.
Yari5ma u=u5S:ra:amasi teknik rapor SonuCuna gOre en fa2ta puan alan takirndan baslavarak
gerceklesecektir
GOREV l
● Bu gё rev hava araC:nin vlkS32 0cu,undan lbarettir.
0,tl'g薔 2ergahI F:GOR‐ l de 4 tur uculacakttr.
0
● Hava aracinin kalklitan inise kadar gesen stre u,tt,sOresi 01arak O!oこ
e
Mesafeler arastnda bavrak hakemleri olacakt:r
o
Hava arac:elden veva inis tak:m:IZerinden havalana bilir
● ini51er govde C2erine y3 da inis taklml薔
lecektir
2erine yaplla bi::「
GOREV‐ 2
.
Bu gOrevde hava aractna 4 adet korttenis tOpu vlklenecektir.
O
TOpun a言 lril薔 155‐ 60 gr,cap1 65‐ 68 mm arastdir.(01,Oler TOrkive Tenis Federasyonundan
ahnmtttlr)
● Figこ r l deki gOZergう h da 3 tur attilp inis yap:lacaktir
o
Hava aracinin ka!ktstan inise kadar gecen sOre 09us Sttresi olarak 6icttlecektir.
● Hava aract elden Veva in19 tak!m102erinden havalana bilir
O
ini,ler gOVde tterifle va da ini5 tak:ml薔 Zedne vaplla bilir.
● YOkte‖ n govdeve v薔 撼enmeSi en fa21a 5 daklka lcinde Yapllmalld!r.
GOREV‐ 3
o Bu g6revde 3 tenis tOpu vOklenecektir(Ylkleme sireSi
o
ёl,OimeyeCektir)
kier at:!malldir.
Figこ「‐
l deki 802ergう h da 3 tur atilacaktir 2`turda y■
k blrakma bavraひ nln ge● lmeJnden
o U,u5abnl"e■ Jnde
ver dan yこ
sonra,3 top da hava
aracindan at!lma::dir
o
・
.
Hava attc:nln kalk:stan ini5e kadar gecen sttre ucu,Sttesi olarak O:calecektir
Zerinden haValana bilir.
Hava arac!e!den Veya inis takiml●
ini51er gOVde 02erine
Zerine vap:la bilir
γa da ini,takiml●
│ ==_二 _____二
=‐
口
‐
ロ
ニ
■
ロ
ロ
畠
■
■■
轟
□
由
■
L由L由 日
L由 由
■
1歯 │
Figore -1
=二
FiBilre -1
4‐
TOPTAM PUAN: TErNI( RAPOR PUAIlil2 +(M1+M2+M3)
G6REV-1(M1):ENiYiUcU's0REsi/siziNUcUssURENiz+ENHAfiFUcAx/siziNUeA6lN|zlt'lAGlRLl6lx4
G6REV.2(M2}:ENiYiUgUgsUREsilsiziNUcUssUR€Niz+ENHAF|FUqA(/siziNUEAGlNlztAGlRtlGlx8
GoREV-3(M3):ENiYiUeU$sUREsi/siziNUqUSs0RENiz+ENHAFiFUCAK/siziNUeAGlNlzlNAGlRU6lx13
6nnrx:
II2,5
TE(NIK RAPOR PUANI:85 PUAN OLSUN /2 =
Ml
140 5N oLsuN )
SarRESi:lSO 5N (BU G6REV| EN iYi YAPAN IAKIM soRESi
BU G6REV
iqiN HAVA ARAo
A6ltl6l
E 1300
GR
8U 66REV iCiN EN HAFIF HAVA ABACI 1100 GR
ol.suN
o6UN
SN olsuN ]
M2 s0R[Si:18s sN (Bu GoRgvi €l'l iYi YAPAN TAKIM suREsi 180
BU G6REV iCiN HAVA ARAo
Adlll6lt'llz 1500 GR otsuN
8U GOREV iEiN EN HAFIF HAVA ARACI 13OO GR OtsUN
siz oLUN SURESINiZ 160 SN OLsuN )
M3 SoRESi:15o SN (BU GoREVi EN iYi YAPAN TA(IM
BU GOREV iCiN HAVA ARAS
A6lLl6lNlz 1800
GR
otsuN
BU G6REV iqiN EN HAFIF HAVA ARACI 12OO GR OL5UN
M1: 140/150 = 0.93 PUAN UqUS PUANINIZ + 1100/1300
M2;18o/18s =0.97 PUAN
UGUS PUANINIZ
{''gl
PUAN ( O'93+0'8a)xa'7'08PUAI{
+ 1300/1500=0'86 PUAN (0'97+0'86 )x
PUAN (1+0'65)x
M3:160/16o =1 PUAN UCU9 PUANINIZ + 12OO/r8oO= 0'66
ropLAM puAN =42,5 + 7.08 + 14.64 + 21.58
=
8580
13
8 = 14'64 PUAI{
=
2158 PUA!{
puaN
a$a€daki kurum ve kurulu'lardan
Okullar proiehrinin tasanml, imalatl ve ugurulmasmda
yardrm alabilirler.
.
.
r
TArk Hava Kurumu sub€leri
(ultipleri
BitlSenizdeki Hatacthk veya Model Uqak
Universitelerinilgilialanlarl
YARI'MA TAKViM|
.
.
.
27 SUBAT 2015 KAYIr rARiHi SONU
15 MANS 2015 TEKilIX RAPORUN SON TEStiM GUilU
30 MAYIS 2015 YARI'MA C0N6
Y4815?vU-e!s8Alvt
29 Mavts 2015 Cuma
Konaklama F:n Giri5 ve Kayit
lolx〕
12130 ё薔le
VemeЁ
i
13:30 Antrenman ucu5:ar:nin ba,lamaS:
■8:30 AkFm vemtti
20:∞
Bring(Katlhm胸劇湖udur)
30 Mavis 2015 Cumartesi
07:00
Kahvalti
o9:oo
Yari5manln ba,tamasl
■
2:30 0こ le
veme薔 i
■
9:oO Ak,am vemett Ve serbest Zaman
3■
MavlS 201S Pa2ar
07100
Kahvalti
o9:oO Yari5manin ba5tamaSl
12:30 0こ le vemeti
■6:00
MOdelucakVe paF,it gOStettleri
16:30 0d01 TOreni ve Kapanis
YAR:SMA TEK障 :K RA,OR DEOERLEttD:RMEJUR:S:
1-
YRD. DOC. DR.H0SEYIN LEKESiZ
2- HAKAN KILIqASLAN
3- ALTUG ARKAN
4- MEHMET ARSLAN
5, TAMER EKiNCi
BU RSA
TENiK UNiVERS|TES|
BURSA MODEL UEAK KULUBU
HACECTTEPE UNiVERSiYESi
T.H.K MODET UEAK OKUL MUDt]RU
TAi TU5A5 iHA TEST PiLOTU
、
ヽ
ヾ
ざ
。だ
Download

艦 li轟灘ll翼聡酬