T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sa) i
:81901177.821.07/
102..3 f
12t1ll2 O14
Konu :24 Kasım Öğretmenler Günü
................................................... MÜnÜRLÜGÜNE MEZİTLİ
İlgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/11/2014 tarihli ve 5046950 sayılı yazısı.
İlgi
yazıda
24-30 kasım 2014 tarihleri arasında demiryolu ile seyahat edecek
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Anahat trenlerde geçerli olmak üzere % 50 İndirim
düzenlendiği belirtilmektedir.
öğretmenlere
kampanyası
Bilgileriniz ve
öğretmenlere
duyurunun yapılmasını rica ederim
L N
tir a.
Şube
Müdürü
EK:
1- ilgi yazı
DA(ı LTı M:
Tüm Okul Müdürlüklerine
,..
Mezitli İlçe Milli Eğitim Mlidürlüğü Ortaöğretim Bürosu
;...
~~
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat2 MezitlijMERSİN ~ ~
Telefon:357 54 74-3585464 Faks: 359 74 441rıternet Adresi: http://rrıezitILmeb.gov.t.
•
~,."~
•...
\ttY
Sayı:
.
T,C.
MERSİN VALiLİCİ
iı Mıni Eğitim MÜdürlüğü
,,,"'
:""
",OlU", ,
~
"...
'i:
~ry
935259311821.07/5046950
T.C.
MILLiF.GIl1M BAKANLlÖI
Ogretmen Yetiş.tirmc ve Gdiştinne Genel Müdürlüğü
Say, ; 30408313/880/5016560
Komı ögretmenler anno Nedeniyle
Yapdan Jndirim
05111/2014
K(ınu: 24 Kasım Öğretmenler (',ünü
KAYMAKAMLIGINA
04111120 i 4
.. """""""""...."...vAL1LlöINıı
MıIli Eğilim MÜdürlüğü)
(il Mill1 Eğitim MOdürliigü)
Ilgi :0) llnkanbğımn Öğretmen Yetiştirme ve GeH:;timıe Genel Müdürlüğünün 04. ı 1.2014
tarih ve 5016560 sayılı yazısı.
lı) Devlet Demiryollan i~tetmesi Genel Müdürlüğünün 3 ı.1 0.201 4 tarih ve 23373 sayılı
Ugi: Ttlrkiye Cumhuriyeti Devlet Demır Yolları İşletmesi Genel MOdtırlü~önün 3L10.2014
larihli ve 74l96212·~2l·2l37J sayılı y"'''ı
yazısı.
Devlet Demiryollan Iş.letmesi Genel Mtıdilrmgü, 24 Kasım 2014 O~retmenıer Günü
nedeniyle 24-30 Kasım 2014 tarihleri arasında demiryolu ile seyahat edecek ö~relmenlere
Yüksek Hııh Tren (YHT) ve Anahat trenlerde geçerli olmak üzere %50 ındirim kampanyası
düzenlediğini ilgi yazı ile biJdinnişlerdir,
Devlet DemlryoU!lf1 İşletmesi Genel Müdürl(j~nün Ek'te gönderilen ilgi yazısının
mnizde görev yapan tüm öğretmenjere duyurulmasını ve ilgi yazıda belirtildiği üzere Devlet
Demir Yollannca il ve ilçe milli eğitim mUdürmklerine teslim edilecek afişlerin okullanmıu
astırılması hususunda.
Bilgilerinizi ve gereğtni riea ederim.
Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştimıc Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ile
Devlet Demiryoııarı İ~letmesi Genel Müdüriüğü He Bakanlığımız arasında gerçekle~tiriıen
işbirliği sonucu Devlet Demiryoııannın ilgi (b) yaı.ılan ile 24 Kasım öğretmenler günü
nedenjyle 2+.30 Kasım 2014 tarihleri amtnda demiryolu ile seyahat edecek öğretmenlere
Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Anahat trenlerde geçerli olmak iııere % 50 indirim kampanyası
dÜ7.eolendiği belirtilmektedir,
Bilgilerinizi ve ilçeniz kurum ve kuru1U::1artnda görevli
öğretmenlere duyurulmasını
rıea ederım,
])oç.
Ahmet A YDoGAN
VftH
ıl,
Mildtır YardınıCI;;J
~. \\­
c> '7
EKLER
l~rfırk
Hava Yolları Anonim Ortaklığı yaZ1.
i)fıyıınli
EleHic.:!" . '·-:·ii
Ao:oi' \le AYfıIJ;
0.(' . i.\.' ?'U ..\. '1
DAGITIM
- Tüm İlçe Knymakamlıklanna
Ya;'ıyn
K.'HVU':1\'1
.
Bi~~ıis;ıYilr ı~ı ..,tmpıv
!
~
Dr Ali YILMAZ
Bakan a.
Gclı!!1 MOdUr
KLIlR; L~.~ 1şıetmesi Genel MUdUrlü!Pi Yaıfsı (I sayfa)
"
.' . '.
(
le J / Q~!C; .. IIC;:Jı ~ t.fi/-ı·t'Y)
_Jk:­
Mersın irMiilı EğıtirnMiWlirhiğii AtJres: lJuınl\lpnıırMalt G,MK B!ll No: 4$9lJ Blok Yeoi}C.h'r/MERSİN
Te;efon; 0324329 1481-&4 Filks ;0)24 Jı135 18·19 We!1. hUp:!/Dı::ıı.ıcı. Huı:ıneılcrj 3 Bilgi için: V.KARADAYI
D:ıhili T~kf{ın; JEl<) E,Poslıi • kultur j)@ıru:!:ı,gov.1.r
l1u cwnk gO'Nnii de~lrcııik imı;! ile imz:ıI!r.lnqtlf.Iı!lr1ft\<l1IkımELl,mcıb gov if ırd~~;nı.kıı !J79-b769·)f<1l)'b 75Q-d9QfktıJu 'it ıeyiı edl~biHr.
Milli Mllilıfaıı('tlde~i No:!!> 061i48 KızılaylANKARA
Eleklnmik A~: www.n>t:b.gl.w.tl.
~-rMt.ıı: o)[email protected]
Ayıtllulı
bilgi :çio;Oüu('1 AlTUN (FğclJzm:ml) Tel: (O 112j<l115010/4lHO j7l\l~' (t;)ı') ~ı%214 nu tYl'a~ IIli'lımr, ~Iel!"ı.. ik ,mj" ik ,",1.,IQımll,l,r hnr.l!<.M<Ii,O'll" ",,,b \!.uv!J ıJf<",~oıd(n 08(: l~ftti2~Jı ı 5·aba6-a65a kıı<1u ik"ıeyil «I,f\:!>ıl ...
~:'t:7'>.;7.~:"'.,:.·
..... _.u..­
tf.'VIV14
U:4f,yo J oı.ı.
lS:;U
S.:
~:il",'i,f,.,,", ", ı
t~Wj·.ti;' ~r:\;'
,. ,
'i'
J', ,. "
ı!"
J.e.
lllilVI.ET IlEMlııYOlUJl! l$U:rt.ıE8I GE1C[L M1lıı1lııLOCO
YOı"'- ........ı.tı
s.,. : ~12.aı3.J3373
J(oaıa
:
ıır""
i
i
.. Ilan lılori
3111<ll.lOU
MILLI E<;JTIM IlAKAm.lCI A
(~ Yedjdm. v. ı:;.ıqu"". Gc...ı MildlrllllCl
ıı,ı: MilN lı- BWn~" 0"...... v,,1t<im>e '" G<lijtl_ 0.... MII<IOrIO""'""
lo.09.ıol~~Il .. lm$7W)'3l)16"ıılı _Ol
T~Qsilnı_ Oı-nenluoıınıı ııııdaıi ıı. 24-ıo K.,,,m wı. _
_
ııpImo.ı.n.
YHT ve
ANlıat "",ı..ıı.
.,.......
bilet
pçoi!l • _ _ _ %,ı) WIriM bm"",y...
--I)ıit.
so.ıı! _
_
ederiz.
_a_
kam"",y. "-mında 'i'ı:ıd>b-'" Iıu"'_k LIı< Milli Elltim
_<iei:i ,ıııımn d...11')'OIıı ~.......1'"
~ .. Ilço Milli Eailitıı il!IldIl,ııı_ ba6ı 01"'".... uonl""",
~lni an
~... _iın edi,""", ıo.ro
cm.
AbdüladhO(JL
PoUoBajlwı'
V<)'>i KUR"
OcncJ MUÔOt YMduru:ı ..
AIlı1l4t41ı~. Anır/..,.ı.. Mal\Ilffti HipodıMt c.ıu..i S~L
Ayıı:ıtUı 8\111
'ttıı;
Sı'lıılhMIdlrı KANAl., MMlurHQŞ1t
o;H.l.'t9C15 II pbı FWtO ııı)rı ,,,M
~dıilrttitIJıııııU.p'I.u ""'""'~
.
,..,...,.ii~ ..._ u.-.....,... vb.a.lr.nlt4.n
'"'-' ..",....A4NIi. ~.lU~
ı-t- .......... Kodu i c::.:nHcA1
s.tm.a,,, mrlftb Ik
I~,lr
hııı."'ı:.~,
Download

12t1ll2O 14 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü