T.C.
vıaxisı variriĞi
J"ğ*-*
qtr/
Sayı
iı ıvııııi Eğitim Müdürıüğü
24/||/2ol4
: 2'7092994/3101 5652|53
Konu:
OlrÜ
IEEE Kolu
Web TasarımıYanşması
KAYMAKAıı,ıLıĞrNe
(İlçe
Milli Eğitim Müditlüğü)
İlgi: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdiirlüğtlntlrı 20.1|.20|4 tarih ve 5552286
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi tarih ve sayılr, "ODTÜ IEEE
yu|zısl ekte gönderilmiştir.Konunun ilçenizde bulunan
resmi ve özel ilkokul(4. Smıf), ortaokul (5,6,7 ve 8. Sınıf), lise ve dengi okullann (9, 10, ve
1 1. Sınıf) öğencilerine duyurulması hususunda;
WEB Tasanm Yarrşması" konulu
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali
a.
Milli Eğitim Müdiirü
EKLER:
l-
İlgi Sayılı Yazıve Ekleri ( 5 Sayfa )
oaĞıııırı:
1-17 İlçe Kaymakamlığına
(lçe MEM)
Nişancıpaşa Mah. Atatiirk Blv. No:2 45020
Elektronik Ağ: manisa.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Merkez/]\ıIanisa
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://ewaksorgu.meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Halit DURMAZ-MEMUR
Tel: (0 236) 23l 46 08
Faks: (0 236) 23| 12 5l
adresinden
68d94dcd-3lbf-8fa3-5085
kodu ile teyil edilebilir
ffi
Sayı
-.
T.C.
MILLI^EGITIM BAKAİILIGI
Yenilik ve Eğtim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
20l||120|4
: 8801 3.337182|.051 5552286
Konu: ODTU IEEE Kolu
WEB TasanmıYanşması
1İı
İlgi:
viııi
varİrİĞİı.ıe
Eğitim Müdürlügü)
ODTLİ IEEE Ögıenci Kolu'nun 05.11.2014 tarihli yıLzısl.
orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ODT1İ IEEE Öğrenci
Kolu'nun "Oğrencilere bilişim bilincini aşılamak amaçh hayal güçlerini kullanarak web sitesi
tasarlamaları" konulu, Tikkiye geneli resmi ve özel Ilkokul (4. sınıf), ortaokul (5, 6, 7 ve 8.
sınrf), lise ve dengi okullann (9, 10, ve 11. sınıf) öfuencilerine yönelik, "Anlat Okulunu
WEB Tasarım Yarrşması" dtizenlemek istediklerine ilişkin l|giyazı incelenmiştir.
Tiırkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Tiırk Milli
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal diızenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykınlık teşkil etmeyecek şekilde, duyurusu ve denetimi okul, il ve il milli eğitim
müdiırltıkleri tarafindan gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin düzenlenmesi uygun
görülmüştiir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Sadık ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdiir
EK: İlgi yazlveekleri
neĞırıııı
Gereği:
B Planı
(4 sayfa)
:
Bilgi:
Temel.Eğitim Genel Müdürlügü
Orta Ogretim Genel Müdiırlügü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdiirlügü
Özel Ögretim Kurumlan Genel Müdihlügü
Oin Öğretimi Genel Müdifulügü
ODTLİ IEEE Ögrenci Kolu
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ite imzalanmıştır. http://ewaksorgu.meb.gov.tr
Aynntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Ögretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238'736
adresinden
2270494f-3381-b928-05Cb
kodu ile teyit edilebilir
05.ı1.2{ıljı
Mıııı Eğİtım Bakanlığı Yenİlİk ve Eğitim Teknoloiİlerİ
Genel iılüdürlüğüne,
|EEE oDTÜ Öğrenci Kotu otarak; ilkokul,
ortaokulve lise öğrencilerinin (4.,
5., 5., 7.,8.,9., t0., 11. sınıflar) bilişim bilincini arttırmak İçin bu sene 7.sİni
düzenlediğimiz "Anlat okulunu Web Sitesi Tasarım Yanşması'nırı, taraİnııdan
17 Xasım 2üı4 tarihi itibariyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okuİlarda
afişlerimiıie birlikte dııyııruirnası için;
Gereğinin yapılmasını arz edtrim.
|EEE
leŞ OnlÜ
Ö§renci Kolu
CIDTÜ Eıektrik-Elektronlk Müh.
A 203 06531 Ankara
9
ODnİ Öğrenci Koiu Adına
ü§.11.ıOlıı
ıEEE oDTü
öĞntuci xoıu
,AilLAT oKuLuN u ıir§ı şhrsi TAsARl M vARışMA§ı, şART]iııvırsi
1.
yanşmanın Adı: İlkokul, oraokulve lise öğrencileri arasında düzenlentcek "Anlat Okulunu Web
Shtsi Taşnm Yarı§ması"
2.
Konusu: öğrencilere bilişim bilincini aşılamak amaçlı hayalgüçlerini kullanarak web sitesi
tasarlamaları
3.
Amacs:
ı
ı
.
ı
Öğrencilere bilişim bilinci kazandırmak
öğrencilerin hayal güçleıini geliştirrrrek
Öğrencilerin toplum önünde kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak
Üniversitede eğitim 8örrnehri için teşvik etmek
4.
Alanı: Ülke genelindeki resmive öıelokullar
5.
Hçdef Grubu: ilkokul, ortaokul ve lise ğrencileri {4., 5., 6.. 7., 8., 9., 10., 1t. Sınıf öğrencileri}
6.
§üresi:
BışlıngıçTarihi: 17 Kasım 2014
Bitiş Taİhi: 12 tlisan 2015
'?.
Faally€t
Taivimi:
Faaliyet
1
iııııııııgtım
Baslansıc zamanı
17 Kasım 2014
8itiş zamanı
17 Xasım 2014
12 Nisan 2015
12 i.,lisan 2015
19 Nisan 2015
12 Nisın 201§
15 Mayıs 2O15
15 Mayıs 20t5
16 Haziran ?015
15 Mayıs 2O15
18 Haziran 2015
12 Nisan 2015
Müdürlüklerince
yanşmanın oku|lara
2
3
4
5
5
duvurulması
Olul|arın ğrencilere
duyurma§ı
Son Basvuru Tarihi
(omisyonun gelen
başvuruları
değerlendirmegi
Sonuçların Açıklanmaı
ön elemeyi gaçen
öğrencilerin 3 günlük
ODTÜ kamşna ıirmesi
9.
iıetışım 3ilgİlerİ:
Berika Gülümer
ODTÜ İktisat
f1
SosyaıSorum|uıukpGxoordinatörü
[email protected]
0538 O38 05 76
Furkan Kopar
:*U.:'uOnl:':Y:r-ıvıi_lıen|ilı*ı:l
SOSyal Sorumluluk PG Koordinatör Yardımçısı
[email protected]
053s 681 42 90
AHrLJffoK{.JLffiı
s
s
çı
ı
üö
ğ
{rl
()
ğ
ı{
lıi
,lffi
a
ü
ü
ılİ
ıp{
§)
ü
ü
ı}
ıç|
€o
ığEE, EıDTü
All*ıı ınrl
@
*
,
;
Download

J"ğ*-* - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü